Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


16.02.24
1147 0 Печатать

Оподатковування прибутку підприємств при отриманні грантів

Податківці інформують, що грант -  це безповоротна цільова виплата фізичним і юридичним особам грошової суми або дарування обладнання, приміщення громадянами та юридичними особами, у тому числі іноземцями, а також міжнародними організаціями для проведення конкретних наукових досліджень, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, вжиття заходів екологічної безпеки та ліквідації наслідків екологічних катастроф, виконання творчих робіт, видання творів художньої, наукової, освітньої, образотворчої, медичної та іншої літератури.

Гранти надаються безоплатно і без повернення.

Податковий кодекс України не містить визначення гранту. В ПКУ є визначення тільки бюджетного гранту.

Підпунктом 14.1.2771 ПКУ визначено, що бюджетний грант - цільова допомога у вигляді коштів або майна, що надаються на безоплатній і безповоротній основі за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги для реалізації проєкту або програми у сферах культури, туризму та у секторі креативних індустрій, спорту та інших гуманітарних сферах у порядку, встановленому законом. Перелік надавачів бюджетних грантів визначає КМУ.

Відповідно до підпункту 14.1.2771 ПКУ постановою КМУ від 18.08.2021 р. № 867 затверджено перелік надавачів бюджетних грантів, в який включено лише Український культурний фонд.

Безповоротною фінансовою допомогою з ціллю оподаткування визнається, зокрема, сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів (підпункт 14.1.257 ПКУ).

Згідно з пп. 14.1.84 ПКУ інші терміни для цілей розділу III (оподаткування податком на прибуток) належить використовувати в значеннях, визначених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами фінансової звітності, уведеними в дію відповідно до законодавства.

Відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу" державні гранти - це допомога держави у формі передання ресурсів суб'єктові господарювання в обмін на минуле або майбутнє дотримання певних умов, які пов'язані з операційною діяльністю суб'єкта господарювання. Вони не включають такі форми державної допомоги, вартість яких неможливо визначити обґрунтовано, а також на операції з державою, які не можна відрізнити від звичайних торговельних операцій суб'єкта господарювання.

У випадку отримання та використання платником податку на прибуток безповоротної фінансової підтримки у формі грантів, що не підпадають під визначення бюджетних грантів, ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування за такими операціями.

Отже, оподатковування прибутку підприємств при отриманні грантів, що не підпадають під визначення бюджетних грантів здійснюється за правилами бухгалтерського обліку.

Якщо гранти надаються в рамках проєктів міжнародної технічної допомоги, то підприємства можуть скористатися пільгою з податку на прибуток.

Статтею 3 ПКУ визначено, що якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, що здійснюються в рамках проєктів міжнародної технічної допомоги, регламентується постановою КМУ від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги».

В пункті 2 Порядку № 153 визначено, що міжнародна технічна допомога - фінансові та інші ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються партнерами з розвитку на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України.

Згідно з пунктами 11 - 13 Порядку № 153 проєкти (програми) підлягають обов’язковій державній реєстрації. Державна реєстрація проєктів (програм) є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України. Державна реєстрація проєктів (програм) провадиться Секретаріатом КМУ.

Згідно з пунктом 18 Порядку № 153 державна реєстрація проєкту (програми) підтверджується реєстраційною карткою проєкту (програми), складеною за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 153. У реєстраційній картці проєкту (програми) МТД робиться запис, який містить, зокрема, посилання на статтю міжнародного договору України щодо передбачених пільг.

Звільнення МТД від оподаткування регламентовано, зокрема, статтею 8 Договору між Урядом України та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку про співробітництво та діяльність Постійного Представництва ЄБРР в Україні від 12.06.2007, який ратифікований Верховною Радою України 04.06.2008 року № 319-VI.

Розділом 8.01 статті 8 Договору визначено, що усі імпортовані та вироблені в Україні обладнання, матеріали, роботи та послуги, включаючи консультаційні послуги, які використовуються для надання Технічної допомоги або для грантового співфінансування і фінансуються за рахунок Грантових коштів, звільняються від будь-яких податків і зборів або обов’язкових платежів, що стягуються Україною або на території України.    

Отже, грант у вигляді коштів, наданий згідно договору з ЄБРР може звільнятися від оподаткування податком на прибуток у разі дотримання  вимог Порядку № 153. 

Згідно з довідником інших податкових пільг дана пільга з податку на прибуток відображається по коду 11020217.

По материалам ГУ ДПС в Івано-Франківській області

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям