Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


10.08.16
14223 73 Печатать

Мінфін презентував проект змін до Податкового кодексу

   Мінфін спільно з народними депутатами, представниками бізнесу та експертами розробив пакет змін щодо удосконалення податкової системи. Спершу обговорили проект у робочій групі, а тепер презентували робочу версію для коментарів та пропозицій громадськості.
   
   Законопроектом пропонується внести ряд змін до Податкового кодексу України, якими передбачається:
   
   в частині адміністрування
   
   - переведення всієї методології на Мінфін (порядки адміністрування податків, бюджетного відшкодування ПДВ, процедури технічного супроводження баз даних, порядок обліку платників податків);
   
   - адміністрування всіх баз даних Мінфіном чи ДП при Мінфіні;
   
   - нова структура ДФС: перевірочна робота на обласному рівні, районні податкові інспекції виконують виключно сервісні функції,
   
   - план-графік документальних планових перевірок оприлюднюється на сайті ДФС та публікується у офіційному виданні ДФС;
   
   - рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу понад бюджетний рік приймається Мінфіном,
   
   - запровадження повноцінного електронного кабінету платника податків (доступ до всієї податкової інформації про платника, проведення звірки розрахунків з бюджетом, заповнення та подання податкової звітності, управління надміру сплаченими коштами, реєстрація податкових та акцизних накладних, інформування про перевірки та надання актів або довідок перевірок, листування з контролюючим органом);
   
   - надання права на письмові та електронні податкові консультації виключно органу, що формує податкову політику; контролюючі органи матимуть право надавати лише усні консультації;
   
   - скасування необхідності надавати документальне підтвердження разом з наданням інформації на запит ДФС в ході зустрічної звірки;
   
   - звільнення великих платників податків від обов’язку надавати в електронному вигляді копії документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань); первинних документів, якщо такі документи створюються ним в електронній формі;
   
   - запровадження листування контролюючих органів із платниками податків, які подають звітність в електронній формі, виключно засобами електронного зв'язку;
   
   - визначення переліку підстав для проведення фактичної перевірки при вчиненні порушення в минулому протягом 1 року;
   
   - встановлення 30 денного строку протягом якого може бути проведена камеральна перевірка (на сьогодні такий строк встановлений лише по податку на додану вартість);
   
   - скасування права посадової (службової) особи контролюючого органу, яка проводить перевірку, отримувати від платника податків копії документів, що належать до предмета перевірки;
   
   - уточнення порядку обрахунку строків для надання заперечення на акт (довідку) про результати перевірки та копій документів до нього – з наступного дня, за днем отримання акту (довідки);
   
   - збільшення контролюючим органам строку надсилання повідомлення про місце і час проведення розгляду заперечення до акту перевірки з 2 до 4 робочих днів до дня їх розгляду;
   
   
    в частині податку на прибуток
   
   - виключення необхідності виконання вимог Кодексу в частині обов’язкової наявності установчих документів бюджетним установам для отримання статусу неплатника податку на прибуток;
   
   - доповнення нормами щодо чіткого визначення звітного періоду для неприбуткових організацій;
   
   - доповнення нормами щодо можливості отримання нерезидентом документального підтвердження сплати податку на прибуток на території України;
   
   - уточнення порядку амортизації основних засобів та нематеріальних активів, нарахування якої здійснюється без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку;
   
   - коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів та нематеріальних активів, оскільки такі витрати не можливо враховувати при розрахунку податку на прибуток як такі, що непов’язані з отриманням доходу платника;
   
    - зменшення фінансового результату до оподаткування на суму первісної вартості об’єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів у разі продажу такого об’єкта, оскільки такі витрати були здійснені платником податку під час придбання такого об’єкта;
   
   - уточнення правових підстав списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів, яка відповідає ознакам, визначеним в пп.14.1.11 п.14.1 ст.14 Кодексу;
   
   - уточнення порядку розрахунку обмеження при виплаті процентів нерезидентам, які є пов’язаними особам з платником податку на прибуток, а саме в частині обмеження процентів за борговими зобов’язаннями, які виникли саме перед нерезидентами – пов’язаними особами;
   
   - уточнення податкової різниці, яка виникає по витратах щодо податку на нерухомість, оскільки на сьогодні в діючій редакції Кодексу передбачена можливість подвійного зменшення податку на прибуток на суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
   
   - визначення особливостей обліку під час здійснення платниками податку на прибуток реорганізації;
   
   - уточнення положення щодо уникнення подвійного врахування при визначенні фінансового результату до оподаткування доходів або витрат, виникнення яких для цілей оподаткування відбувається після 01.01.2015;
   
   - у період з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2021 року запровадження застосування при розрахунку амортизації основних засобів щорічної 20-відсоткової ставки (прискореної амортизації) при одночасному виконанні таких умов:
   а) власні основні засоби відносяться до груп 3 – 8, 16 (група 3 - будівлі споруди, передавальні пристрої; група 4 - машини та обладнання; група 5 - транспортні засоби; група 6 - інструменти, прилади, інвентар, меблі; група 7 – тварини; група 8 - багаторічні насадження; група 16 - довгострокові біологічні активи);
   б) мінімальний строк корисного використання таких основних засобів складає не менше чотирьох років;
   в) основні засоби, які були введені в експлуатацію платником податків в межах одного з податкових періодів, починаючи з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2021 року;
   
   - запровадження на період до 31 грудня 2021 року податкових канікул (застосування нульової ставки податку на прибуток підприємств), для підприємств у яких річний дохід не перевищує 3-х мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, за умови відповідності критеріям:
   а) утворені в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року;
   б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років, щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3-х мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;
   в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до 1 січня 2017 року та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів робіт, послуг) становив до 3-х мільйонів гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.
   
   
   в частині податку на додану вартість
   
   - удосконалення системи електронного адміністрування податку на додану вартість:
   
       повернення переплат платника податку виключно на рахунок в СЕА, зарахованих до бюджету з такого рахунку;
   
       зміна терміну реєстрація податкових накладних:
        • для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 день (включно) календарного місяця - до останнього дня (включно) місяця, в якому вони були складені;
        • для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній день (включно) календарного місяця - до 15 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, в якому вони були складені;
   
       збільшення терміну реєстрації податкових накладних та розрахунку коригування до таких податкових накладних в ЄРПН (з 180 до 365 календарних днів) із одночасним встановленням штрафу щодо відсутності такої реєстрації у розмірі 50% від суми ПДВ, а також встановлення штрафу при порушенні термінів реєстрації всіх податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, в тому числі складених неплатникам податку (за виключенням певних операцій);
   
       збільшення терміну реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних, який дає право на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту, з 60 до 365 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку, що застосовує касовий метод;
   
   - запровадження єдиного публічного Реєстру заяв на бюджетне відшкодування податку на додану вартість;
   
   - уточнення терміну подання заяви щодо відмови від використання пільги з ПДВ по операціях з постачання на митній території України вугілля, яка подається до настання звітного періоду, в якому платник податку не передбачає використання зазначеної пільги (сьогодні протягом такого періоду);
   
   - врегулювання оподаткування ПДВ операцій з продажу лізингових портфелів компаніями;
   
   - розповсюдження обов’язкового реквізиту, зокрема коду товару згідно з УКТ ЗЕД (перші чотири цифри коду товару згідно з УКТ ЗЕД), який відображається у податковій накладній, на всі без виключення товари, а також доповнення новим обов’язковим реквізитом для послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг;
   
   - визначено, що податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 січня 2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження;
   
   - виключення норми, на підставі якої податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 ПКУ (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту;
   
   - надання права на перенесення сум від’ємного значення, що підлягає зарахуванню до складу податкового кредиту наступного (звітного податкового періоду) при реорганізації шляхом приєднання або злиття з іншим платником податку на додану вартість до складу податкового кредиту правонаступника;
   
   
   в частині податку на доходи фізичних осіб
   
   - збільшення розміру добових при відрядженнях за кордон з 0,75 розміру мінімальної заробітної плати до 40 євро на день (не включаються до доходів фізичної особи);
   
   - скасування норми щодо обов’язкової наявності посадкового талону та відміток уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в закордонному паспорті або документі, що його замінює для підтвердження витрат у разі відряджень за кордон;
   
   - розширення переліку витрат фізичної особи - підприємця від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, на суми акцизного податку сплачених під час роздрібної торгівлі підакцизними товарами;
   
   - надання права фізичним особам - підприємцям, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, на амортизацію основних засобів, що використовуються у господарській діяльності (крім житлової нерухомості, земельних ділянок та автомобілів);
   
   - запровадження нової системи оподаткування доходів від провадження індивідуальної діяльності:
      •фізичні особи не зареєстровані як підприємці без права найму інших осіб;
      •відсутність вимог щодо державної реєстрації підприємцем;
      •реєстрація: заявочний принцип з поданням заяви до органу місцевого самоврядування (сільради, міськради, райради тощо). Місцевий орган самоврядування повідомляє орган ДФСУ про таку заяву. Орган ДФСУ бере таку фізичну особу на податковий облік як платника ПДФО за фіксованим розміром;
      •види діяльності – роздрібна торгівля; надання побутових послуг населенню; традиційні народні промисли (перелік встановлюється місцевою радою);
      •обсяг річного доходу до 250 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2016 році – 344,5 тис. грн.);
      •розмір податку – фіксований розмір ПДФО в місяць 10% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового року (у 2016 році – 137,8 грн. у розрахунку на місяць);
      •звітний період: календарний рік, за який подається декларація спрощеної форми про доходи, отримані від здійснення такої діяльності;
      •відсутність вимог щодо ведення обліку доходів і витрат;
   
   - надання права фізичній особі на звернення до контролюючого органу щодо отримання консультативної допомоги при заповненні річної податкової декларації без обмеження термінів (на сьогодні до 1 березня року, що настає за звітним періодом);
   
   - розширення обов'язку щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податку на батьків – щодо доходів, отриманих малолітньою/неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною;
   
   
   в частині єдиного податку
   
   - при розрахунку загальної кількості найманих осіб у фізичної особи – підприємця, який є платником єдиного податку, не враховувати працівників, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період;
   
   
   в частині акцизного податку
   
   - виведення із системи електронного адміністрування реалізації пального та відповідно скасування необхідності реєстрації платниками акцизного податку осіб, які реалізують пальне в ємностях до 2 літрів;
   
   - відновлення помилково скасованої норми щодо звільнення від оподаткування акцизним податком тютюнової сировини тютюново-ферментаційних заводів, а також додаткове стимулювання вирощування такої сировини в Україні (звільнення від оподаткування вирощування та переробки тютюнової сировини);
   - приведення у відповідність із Митним тарифом кодів згідно з УКТ ЗЕД за якими оподатковуються акцизним податком електромобілі та окремі мотоцикли;
   
   - скасування для імпортованих алкогольних напоїв необхідності того, щоб сума акцизу, позначена на акцизній марці, відповідала сумі акцизу, що діє на дату розливу цієї продукції;
   
   - скасування можливості ухилення від сплати акцизного податку шляхом відпуску пального для власного споживання та передачі пального третій особі за дорученням власника;
   
   - встановлення для чистого бутану, який використовується як стабілізатор скрапленого газу для комунальних потреб ставки акцизу на рівні ставки для пропану;
   
   
   в частині рентної плати за спеціальне використання води
   
   - визначити платниками рентної плати за спеціальне використання води тільки первинних водокористувачів, виключивши з платників вторинних водокористувачів. Зазначені зміни забезпечать спрощення процедури адміністрування рентної плати та значно зменшать кількість платників;
   
   
   в частині рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин
   
   - склад витрат, які не враховуються при обчисленні вартості видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за фактичною та розрахунковою вартістю, доповнити витратами, пов’язаними з передпродажною підготовкою, пакуванням, у тому числі фасуванням (бутелюванням);
   
   
   в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
   
   - зі складу об’єктів оподаткування податком на майно виключити господарські (присадибні) будівлі;
   
   
   особливості оподаткування в зоні АТО
   
   - врегулювання питання сплати окремих податків (ПДВ, ПДФО, акцизного податку, єдиного податку та податку на майно) на території проведення АТО та тимчасово окупованій території шляхом встановлення особливих правил їх адміністрування – зупинення нарахування штрафів, звільнення від сплати місцевих податків.
   
   
   Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України"
   
   Текст Проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України"
   
   
По материалам Мінфін
Рубрика:
Комментарии
 • Учетное Дело
10.08.16 08:21

Кодификация всей номенклатуры в НН - зло.

Ответить
 • С добрым утром
10.08.16 08:25

И штраф за нерегистрацию НН на неплательщиков

Ответить
 • ЛЕНА
10.08.16 08:41

- скасування необхідності надавати документальне підтвердження разом з наданням інформації на запит ДФС в ході зустрічної звірки - ЗАЧЕМ ТОГДА ВООБЩЕ ПРОВОДИТЬ ЗУСТРІЧНУ ЗВІРКУ? - розповсюдження обов’язкового реквізиту, зокрема коду товару згідно з УКТ ЗЕД, який відображається у податковій накладній, на всі без виключення товари, а також доповнення новим обов’язковим реквізитом для послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг;- КОШМАР !!!!!! ЗАЧЕМ???? - скасування можливості ухилення від сплати акцизного податку шляхом відпуску пального для власного споживання та передачі пального третій особі за дорученням власника; ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ В ПЛАТЕЛЬЩИКИ АКЦИЗА ??? ЗАЧЕМ????

Ответить
 • Юрист
10.08.16 08:46

Не увидел покращення для предпринимателя...

Ответить
 • Oleg7
10.08.16 09:08

Виключаються деякі абсурдні норми - це добре. Щодо акцизу варто було б зробити платниками лише виробників та імпортерів палива. Питання щодо складання акцизних накладних для контролю за рухом палива можна було б винести за межі платників. Щодо строків реєстрації ПН - встановлення два граничних дні на місяць, на мою думку, - це погані зміни. Всі будуть чекати поки їх постачальники зареєструють ПН і буде два дні на місяць пікових навантажень на сервен ЕРПН. Збої неминучі... Не побачив вирішення проблеми платників, які мають свердловини води. Сьогодні їх примушують платити не лише плату за воду, але й плату за добичу "гірських" підприємств. Деякі зміни варто ще оцінити за текстом законопроекту.

Ответить
 • Oleg7
10.08.16 09:19

911, дякую за своєчасне повідомлення про інформацію щодо запланованих змін!

Ответить
 • Анна
10.08.16 09:21

Хорошая перспектива: МЫ ВСЕ ЗА:::: зміна терміну реєстрація податкових накладних:     • для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 день (включно) календарного місяця - до останнього дня (включно) місяця, в якому вони були складені;     • для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній день (включно) календарного місяця - до 15 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, в якому вони були складені;

Ответить
 • СВ
10.08.16 09:21

Для Юрист... Предприниматели (единщики) молчите..... Единый налог в том виде, как сейчас - это Ваша мечта...Куда ще покращувати....

Ответить
 • бублик
10.08.16 09:23

Все так гламурненько. И фискалы - те еще специалисты в налогообложении, а тут все полномочия передать Минфину? Кучерявая жизнь нас поджидает!

Ответить
 • hpd56
10.08.16 09:27

Йдучи до управління державою теперішня влада в питаннях оподаткування обіцяла : 1) зменшити податкове навантаження що буде сприяти виходу економіки з тіні і росту економіки 2) спростити адмістрування податків .зробити його простим і зрозумілим. Обіцянки не виконано ,а все зроблено навпаки (особливо це стосується сільгоспвиробників) Те що пропонується не є реформою .а насмішкою над нами .

Ответить
 • hpd56
10.08.16 09:29

Тепер податками будуть опікуватись дві господині (Мінфін і ДПС ) ,що приведе ще до більшого бардаку в цій сфері.

Ответить
 • Lilu
10.08.16 09:31

для Бублик Так откуда возьмутся специалисты! Авто то что Минфин заберет на себя весь контроль это действительно гламурненько!

Ответить
 • Аля
10.08.16 09:35

все, как обычно, на одну здравую мысль - десяток абсурдных((((((( - виключення норми, на підставі якої податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 ПКУ (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту; При определенном количестве НН надо иметь отдельного сотрудника с утра до вечера вычитывающих входящие налоговые - идиотизм!!!!!!

Ответить
 • оха
10.08.16 09:42

Почему нет изменений по оплате есв с наемных работников инвалидов у флп, вместо 22% на 8,41& ???? Сколько можно говорить о этой несправедливосте ?

Ответить
 • Тая
10.08.16 09:46

Кодификация всей номенклатуры в НН - и на товары и на услуги? И на товары, произведенные в Украине? Збрендили они все, патология остатков мозгов прогрессирующая - вот их диагноз.

Ответить
 • Машуня
10.08.16 09:50

зміна терміну реєстрація податкових накладних:     • для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 день (включно) календарного місяця - до останнього дня (включно) місяця, в якому вони були складені;     • для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній день (включно) календарного місяця - до 15 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, в якому вони були складені; ____________- Вау!!! Это один из пяти пунктов моего письма в Кабмин, где я акцентировала внимание на невозможность пойти в отпуск на 24 дня, если ты единственный бухгалтер. Думаю еще многие об этом писали. Но буду рада, если и мои 5 копеек сработают. Пишите, что вам не нравится не только здесь, на сайте. В очередной раз подстрекаю к действиям: http://ukc.gov.ua/

Ответить
 • оба-на
10.08.16 10:03

всю !!! номнеклатуру, в т.ч. и произведенную в Украине (услуги тоже) - кодифицировать по УКТ ЗЕД ... в том виде, в которм этот справочник сделан - пардон, на один и тот же товар у разных поставщиков разные коды, тут такой бардак будет! и да, Аля, поддерживаю: это за запятую-точку - нет права на НК...

Ответить
 • 012345
10.08.16 10:12

есть хорошие и интересный вещи пока самый большое негатив вызвало: - виключення норми, на підставі якої податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 ПКУ (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту - это снова здравствуй большие-маленькие буквы, русско-украинские буквы, опечатки, право-лево - вот это ОГРОМНЫЙ шаг назад

Ответить
 • Шурик
10.08.16 10:29

Гы-Гы, АЧИРИДНОЕ ПАКРАЩИВАНИЕ - " - запровадження на період до 31 грудня 2021 року податкових канікул ..., за умови відповідності критеріям: а) утворені в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року; б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років, щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3-х мільйонів гривень,... (то бишь 2017+3=с 2020 года); в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до 1 січня 2017 року .." Первый и последний критерии вообще-то взаимоисключающие. Каникулы налоговые нужно вводить всем и навсегда, без каких бы то ни-было условий. Любые условия, запреты или ограничения это источник коррупции, вместо борьбы с которой её опят плодят беспредельщики.

Ответить
 • С добрым утром
10.08.16 10:29

012345, шаг вперед куда? эта норма есть сейчас в кодексе. Читайте внимательно: предлагаю исключить эту норму.

Ответить
 • Потяг
10.08.16 10:38

Для СВ. Юрист мабуть мав на увазі ФОПів на загальній системі оподаткування.На даній час ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ ГОСП. ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ НИХ є ГЕНОЦИДНИМИ. Для ФОПів загальносистемників у витрати не іде амортизація основних засобів,вартість ліцензій, роздрбний акциз-5% з виручки (Це позорище Порошенка-Яценюка-Гройсмана...,якого ніде немає в світі і якиий не є акцизом,а є звичайнісінький ганебний податок з обороту....) та багато іншого. Доречі, для Олігархів-це по грубому юридичні особи (ЮО) все вище вказане іде у витрати. Податок з прибутку Для ЮО-18%,а відрахування з чистого доходу ФОПів-41,5% іт.д.і.т.п. У запланованих змінах законодавства нічого не сказано про систему штрафів для СПД, створену державницькими чинушами проти осіб, які створюють національний продукт держави. 95% штрафів за порушення,це діяння,які вчинені не умисно-в основному людський фактор та складність системи оподаткування. Одним словом ,пропоновані зміни далеко не достатні для виходу бізнеса із тіні.

Ответить
 • Кузя
10.08.16 10:46

Не говорите то чего не написано. УКТ ЗЕД на услуги никто не предлагает применять, т.к. это физически невозможно. Услуги никогда не проходят растаможку и не включены в таможенный классификатор, т.к. не являются грузом. Речь идет о коде для единицы измерения "Послуга" для НН. И это уже совсем другой классификатор, не УКТ ЗЭД.

Ответить
 • Шурик
10.08.16 11:03

Лозунг "Налогоплательщик -Народ -Власть а Чиновник - ими нанятый работник" налепить в налоговых на стены вместо "очередного президента". ООО "Государство" нужно поставить на своё место в ровень со всеми остальными ООО и ФОП. Не стоит прямые обязанности чиновников зарисовывить другими псевдо-похожими словечками. - Принятие и обрабатывание отчётов необходимо из ФУНКЦИЙ перенести в ОБЯЗАННОСТЬ налоговой, ввести наказание за неисполнение. Штраф накладывать на ООО "Государство" в пользу налогоплательщика в сумме прописанной в отчёте (у них же везде такие зверские подходы к нам , это нужно применять к ним). - Аналогично ведение и поддержка налоговой "единого окна" это не ПРАВО а ОБЯЗАННОСТЬ.

Ответить
 • Lilu
10.08.16 11:11

Коллеги, может не внмательно прочитала, но пока не нашла так не нашла конфликтной нормы Понравился вот этот пунк второй абзац ""201.10. При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою. Податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 січня 2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження. Податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.""

Ответить
 • Lilu
10.08.16 11:11

Ой, простите а опечатки, тороплюсь!

Ответить
 • Достали!
10.08.16 11:21

Дай Бог нашому теляті вовка з’їсти! 1. Але перші чотири цифри коду товару згідно з УКТ ЗЕД треба вводити протягом 3-6 місяців, оскільки більшість вітчизняних товарів ніколи не класифікувалися за УКТ ЗЕД. І що робити з залишками товарів на 01.01.17? 2. Надання права на письмові та електронні податкові консультації виключно органу, що формує податкову політику, треба провести з одночасною ревізією того смітнику, що називається ЗІР, і забрати його до Мінфіну.

Ответить
 • koty
10.08.16 11:32

"- скасування норми щодо обов’язкової наявності посадкового талону та відміток уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в закордонному паспорті або документі, що його замінює для підтвердження витрат у разі відряджень за кордон; " А я порадовалась этому.

Ответить
 • Бухгалтер Запорожье
10.08.16 11:33

Коллеги, читаем внимательно: " - визначено, що податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 січня 2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження;" Т.е, если налоговая зарегистрирована, то нет необходимости её признавать недействительной , если нет каких-то обязательных реквизитов . Это большой плюс

Ответить
 • Изменения
10.08.16 11:42

Не все детально прочитала. Но зміна терміну реєстрація податкових накладних:     • для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 день (включно) календарного місяця - до останнього дня (включно) місяця, в якому вони були складені;     • для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній день (включно) календарного місяця - до 15 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, в якому вони були складені; Если так и будет это очень удобно, у бухгалтера будет возможность спокойно 2-х недели отдохнуть и не переживать за регистрацию. Такие сроки были август-сентябрь прошлого года и было вполне приемлемо, чем 15 кал.дней на регистрацию.

Ответить
 • новик
10.08.16 11:59

Вопрос Машуне не по теме: Вы вродес Прозорро знакомы, насколько там необходимо светиться всеми документами( мои менеджеры в прострации от такоого стриптиза вдокументах- договора, мат. база, все уставные и т.д. в открытом доступе) спасибо

Ответить
 • Дана
10.08.16 12:31

"Порадовало" увеличение штрафа за нерегистрацию налоговой накладной до 50%. Как буд-то регистрация зависит только от расторопности предприятия. А как вам нередкие случаи, когда товар отгружен, а оплата поступает о огромной задержкой. Еще веселее с арендаторами-неплательщиками. Тут вовсе выбора нет, аренда начисляется ежемесячно. Не у всех есть лишние свободные деньги на счете, разве что на зарплату как-то скребут, можно "одолжить" для НДС. Но и тут рогатка. За обиженных по КЗоТу тоже назначили бешеные штрафы, причем за каждого работника. Справедливо было бы или убрать в принципе регистационный лимит, или ввести НДС по кассовому методу. Иначе получается налог на кризис. И вообще грабеж наперед. Приправленный еще хитровывернутым определением о якобы принадлежности НДС-счетом предприятиям. А потом удивляемся, почему инвесторы в Украину не идут. Кто ж в здравом уме ввяжется? А мы, уважаемые бухгалтера, будем осваивать профессию кодировщика. С чем нас и поздравляю.

Ответить
 • Татьяна777
10.08.16 12:33

Новости почитала бегло... Пока мне больше всего нравится этот пункт: зміна терміну реєстрація податкових накладних:  • для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 день (включно) календарного місяця - до останнього дня (включно) місяця, в якому вони були складені;    • для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній день (включно) календарного місяця - до 15 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, в якому вони були складені. Так на много удобнее будет , очень облегчит работу бухгалтера! Одно время было уже такое. Сейчас же это не выносимо, постоянно в голове эти НН... Боишся, чтоб не пропустить их регистрацию... Постоянно контролируеш лимит на регистрацию... Я, например, веду еще и календарь регистрации. Я даже за то, что бы этот пункт ввели уже в ближайшем будущем и не ждать нового года.

Ответить
 • ***
10.08.16 12:37

По поводу кодов, уже при новой власти была проверка ГНИ , которая называлась " К вам код зашёл, но не вышел". Давали объяснения, акты списания, бух карточку учета на импортный мешок для мусора для пылесоса, лампочку Филипс, материнку для ПК. Плюс реквизиты банка Приват для благодарносьти за лояльность при проверке. И это не в Мухосранске, а в столице.

Ответить
 • ***
10.08.16 12:39

*Благодарности.

Ответить
 • Батрак
10.08.16 12:44

Перш за все потрібно змінити пунк 21,3 статті 21 ПКУ, де йдеться, що шкода, завдана неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягає відшкодуванню за рахунок коштів ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, передбачених таким контролюючим органам, на З ВЛАСНИХ КОШТІВ ПОСАДОВИХ ОСІБ. Якщо цього не зробити, то всі інші покращення - фарс.

Ответить
 • Машуня
10.08.16 12:47

Пробежала порівняльну таблицю. Понравилось: - упор на электронное общение с ГФС. Давно мечтаю. Главное чтоб заработало ). - не делать бум. копии при проведении проверок - очень понравился этот пункт: "У разі якщо суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань не були вчасно повернуті платникові податків у порядку та у строки, передбачені цим Кодексом, такі суми вважаються заборгованістю бюджету. На суму такої заборгованості нараховується пеня на рівні 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виникнення пені, протягом строку її дії, включаючи день погашення." - ну сроки регистрации НН - тоже "прорыв" В общем впечатление положительное.

Ответить
 • Машуня
10.08.16 12:52

для новик Система "Прозорро" имеет семь площадок (сайтов). На каждой площадке свои требования к документации. Да, если Вы хотите получить аккредитацию на конкретной площадке Вам придется предоставить все требуемые документы, начиная с Устава и заканчивая справками о наличии материально-технической базы. На некоторых площадках для аккредитации нужно минимум документов, но если Вы выигрываете тендер, то в течении указанного срока все равно нужно собрать кучу документов и справок вплоть до справки о несудимости (опять таки список зависит от той площадки на которой вы играете тендеры).

Ответить
 • ОксанаС
10.08.16 13:07

Скажите, а единый для юриков отменят? А если отменят и я попадаю под критерии на 0% налога на прибыль , двойную минзарплату будут считать за 2016 год или с 1.01.2017????

Ответить
 • новик
10.08.16 13:20

Спасибо Машуня, просто как то стремно все оставлять в свободном доступе всю "подноготную" да еще и с клиентами, могут и увесьти.....

Ответить
 • мурка
10.08.16 13:42

А где "скасування" бредовых ежемесячных отчетов по алкоголю и табаку в рознице 1-РА и 1-РТ!!!Вот это было бы "покращення"!

Ответить
 • Алена
10.08.16 14:05

Мне нравится штраф 50% за не своевременную регистрацию у нас был возврат товара по Метро, увидела возврат в первых числах августа, меня не поставили в известность, а возврат 6 июля, позвонила сделали корректировку 6 июля просроченную, кто регистрирует тот и платит штраф, вот и получилась , что я попала на штраф по их вине, им пофиг, а мне головняк.

Ответить
 • сх
10.08.16 14:41

что интересно уже никто не возмущается что изменения только анонсируются несмотря на требование принимать изменения не позже полугода до нового года)))) а так уже в трацдицию входит - 31 декабря ... все с нетерпением ожидают изменений в ПКУ (((((((((((((((((((((((!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! задолбали

Ответить
 • Олена
10.08.16 14:59

1. " при розрахунку загальної кількості найманих осіб у фізичної особи – підприємця, який є платником єдиного податку, не враховувати працівників, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період". А чому ця норма стосується тільки фо-підприємців? Юридичні особи є роботодавцями на таких же рівних правах. Чи це рівноправ'я стосується тільки спектру штрафів? 2. "запровадження нової системи оподаткування доходів від провадження індивідуальної діяльності:" Це новий варіант спрощеної системи, група №№---. Механізм реалізації адміністрування є? І як ці "індивідуальники" будуть забезпечувати собі майбутню пенсію без сплати ЄСВ? 3. "надання права фізичним особам - підприємцям, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, на амортизацію основних засобів, що використовуються у господарській діяльності (крім житлової нерухомості, земельних ділянок та автомобілів)". А якщо автомобілі - це основа бізнесу, як у випадку транспортних послуг. Ці автомобілі не ламаються, не потребують ремонту, модернізації? Чи маються на увазі особисте авто? Амортизація земельних ділянок - це з якої сфери діяльності, з якого розділу ПК? 4. "уточнення податкової різниці, яка виникає по витратах щодо податку на нерухомість, оскільки на сьогодні в діючій редакції Кодексу передбачена можливість подвійного зменшення податку на прибуток на суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки". Необхідно взагалі переглянути ідеологію цього податку, методику нарахування. А ще краще - скасувати. Автори, які розробляли цей податок ("Яценюк і К"), або мали проблеми із знанням мови, не здатні були сформулювати якісно думки, або були не тверезі, або мали намір всім вивернути мізки. Для тих, хто має прибуток - податок на нерухомість є частиною податку на прибуток. Для тих, хто не зміг спрацювати з прибутком, або є платником єдиного податку, все сумно - "влєтают на бабки по полной". 5. З приводу штрафів за ПН. Покажіть хоча б одну людину, яка не робить помилок на письмі. За всі роки існування держави з числа прем'єрів, депутатів, інших чиновників хоча б хтось сплатив штрафи за безглузді рішення, за популістські дії, які привели до мільйонних і мільярдних втрат? 50% за помилку - це занадто. Не всі дії бухгалтера чи керівника є навмисним злосним вчинком. А якщо трапляються в житті трагічні випадки і не має можливості своєчасно зареєструвати ту кляту ПН. Ми ж всі під Богом ходимо. 6. Краще б за все переглянули закон про ПДВ по суті. Його треба змінювати глобально, а не латати і камуфлювати.

Ответить
 • Алена
10.08.16 15:15

Не поняла пункт "міна терміну реєстрація податкових накладних:     • для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 день (включно) календарного місяця - до останнього дня (включно) місяця, в якому вони були складені;     • для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній день (включно) календарного місяця - до 15 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, в якому вони були складені;" ведь сейчас так и регистрируем 15 дней 1число последний срок 15, а 15 последний 30, а с 16 и по 30,31 до 15-16 соответственно в конце следующего дня, что поменяли?

Ответить
 • Анжелика
10.08.16 15:27

Алена, если вы выписали НН первого числа, то последний день регистр. 16 число, второго-17 и т.д., а так последний день месяца в котором выписана НН.

Ответить
 • Алена
10.08.16 15:30

Анжелика, получается 30 числа я могу зарегистрировать 1 и 15, так?

Ответить
 • irena
10.08.16 15:36

Алена, выписанные с 1 по 15- последний день регистрации 30(31).

Ответить
 • irena
10.08.16 15:40

Я все равно считаю, что это не лучшее решение. Увеличили бы просто срок с 15 до 30 дней и все....

Ответить
 • Машуня
10.08.16 15:47

irena 10.08.2016 15:40:57 Я все равно считаю, что это не лучшее решение. Увеличили бы просто срок с 15 до 30 дней и все.... ____ Тогда как соблюсти срок сдачи деки по НДС до 20-го числа? Если поставщик выписал Вам НН 25 июля и зарегил ее 24 августа, а срок сдачи деки по НДС до 20-го?

Ответить
 • Алена
10.08.16 15:50

irena, если так то выигрывают те у кого мало налоговых, а вот у меня в день может быть и по 40-70, особо не спасет, хотя лучше чем трястись и просчитывать дни. Хотя это только предложение, пусть оставляют и 15 дней, а бред с УКТ ЗЕД уберут, представляете, как в торговле проверять входящие накладные и выписывать это идиотизм.

Ответить
 • irena
10.08.16 15:54

Машуня, даааа) со сроками беда) Но только у бухгалтеров. Власти их не соблюдают в порядке вещей...

Ответить
 • Марго
10.08.16 16:11

что радует: вводится новое положение: - визначено, що податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 січня 2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження; А это значит, если поставщик зарегистрировал НН в ЕРНН на меня, то ни одна собака не может меня лишить НК, т.е факт регистрации - факт наличия НК в любом случае!!! Следовательно, существующая норма не нужна и даже опасна, если останется в НКУ, поэтому ее очень нужно исключить! Вот и решили: - виключення норми, на підставі якої податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 ПКУ (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту; Очень хотелось бы, чтобы это исполнилось! Чтобы один пункт ввели, другой исключили, и тогда никакие буквы, точки, запятые не помеха для НК! Вот только не поняла о: - розповсюдження обов’язкового реквізиту, зокрема коду товару згідно з УКТ ЗЕД (перші чотири цифри коду товару згідно з УКТ ЗЕД), який відображається у податковій накладній, на всі без виключення товари, а також доповнення новим обов’язковим реквізитом для послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг; Что это значит? Если я произвела товар, то при его реализации я должна буду указывать код УКТ ЗЕД?, но это же украинский товар! Мне не понятно, кто понял, подскажите....

Ответить
 • Алена
10.08.16 16:17

Марго они раздуют классификатор и теперь даже принимая налоговую вы будите обязаны перепроверить коды иначе снимут кредит, а это бездонное дно ошибок и не стыковок вот и разгуляются, если это примут можно будет садить отдельного человека для забивания и проверки кодов, покращення.

Ответить
 • Lilu
10.08.16 17:11

Алена, думаю, что вы ошибаетесь! Это протягивается совсем не для этого(как мне кажется)! Если проанализировать все последние изменения по налоговым накладным и корректировкам, то вырисовывается четкая картинка. Борьба с обналом. Хотя зная бурную фантазию наших налоговых служб не удивлюсь ни чему!

Ответить
 • Lilu
10.08.16 17:13

Возможно они борются с "партизанами" в этой области, что бы их возглавить -:)))))

Ответить
 • kh.ua
10.08.16 17:37

по УКТ ЗЕД: Классификатор никто не раздует. Все товары уже классифицированы. Если вводить повально УКТЗЕД, то присваивать этот код должен только производитель либо импортер при растамаживании товара. Заставлять всех торгашей самостоятельно присваивать коды товару, который уже в обороте - бред! Если просто обяжут всех укр. производителей присваивать своему товару УКТЗЕД с 01.01.2017, а товар который уже отгружен не трогать, то это можно будет пережить.

Ответить
 • Практик
10.08.16 18:16

1) "надання права на письмові та електронні податкові консультації виключно органу, що формує податкову політику; контролюючі органи матимуть право надавати лише усні консультації;" А кто формирует налоговую политику? Верховна Рада? Она что и разъяснения давать будет? 2) Вот "классно" будет: какое-то НИИ разработает класификацию всех товаров, услуг и работ. Объявит на него авторские права и будет продавать всем налогоплательщикам страны. Как было с метод. рекомендациями для промышленных предприятий.

Ответить
 • Практик
10.08.16 18:18

Код УКТ ЗЕД: а какая будеть класификация для услуги: "надання послуги за договором № .... від ..... за ...... (період)"?

Ответить
 • 1+2
10.08.16 23:06

ПДФО: - надання права фізичним особам - підприємцям, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, на амортизацію основних засобів, що використовуються у господарській діяльності (крім житлової нерухомості, земельних ділянок та автомобілів); *** Що значить автомобілі? суто легкові? а вантажні: тягачі, причіпи, автобуси...???

Ответить
 • С добрым утром
11.08.16 09:37

1+2, в проекте написано: грузовые и легковые

Ответить
 • 1+2
11.08.16 10:20

нічого собі, доброе утро. Зрозуміло, що не можна амортизувати легкові автомобілі, мотоцикли. А вантажні для здійснення перевезення вантажу, пасажирів, багажу - повинно проходити!!! і страхування такого автотранспорту (Цивілка, Зелена карта...) А що ж тоді проходить? певно склади, обладнання, устаткування... НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ!!!

Ответить
 • 1+2
11.08.16 10:26

дивлюся проект...страхування, виходить, вже проходить у витрати, нема у "177.4.5. Не включаються до складу витрат підприємця". І не тільки страхування проходить, а й витрати по охороні праці (та ще деякі, які не були прописані, можливо упущені).

Ответить
 • Алена
11.08.16 10:30

ДОПОМОЖІТЬ... Підкажіть адресу оскарження податкових рішень в м. Київ

Ответить
 • 012345
11.08.16 13:22

по поводу: Марго 10.08.2016 16:11:16 что радует: вводится новое положение: - визначено, що податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 січня 2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження; А это значит, если поставщик зарегистрировал НН в ЕРНН на меня, то ни одна собака не может меня лишить НК, т.е факт регистрации - факт наличия НК в любом случае!!! Следовательно, существующая норма не нужна и даже опасна, если останется в НКУ, поэтому ее очень нужно исключить! Вот и решили: - виключення норми, на підставі якої податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 ПКУ (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту; Очень хотелось бы, чтобы это исполнилось! Чтобы один пункт ввели, другой исключили, и тогда никакие буквы, точки, запятые не помеха для НК! Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=737904&page=2#newsCommentshdr И зачем исключать последний абзац п. 201.10???? Он же сейчас дает право на включение НН с ошибками в НК! Если его исключить, то такую НН не включишь, пока не исправят большие-маленькие буквы, кавычки, русско-украинское, право-лево и что там еще налоговая придумает. ИМХО. Зато радует уже конкретика по злостным нерегистраторам и нежелателям исправлять ошибки в НН: есть сроки исправления и регистрации после жалобы на такого плательщика, правда жалоба будет рассматриваться аж 90 дней...

Ответить
 • 012345
11.08.16 14:05

А с введением тотального присвоения кодов УКТ ЗЕД все логично: тогда налоговая будет по вашему складу знать все: что вошло, что вышло, сколько осталось, по какой цене куплено-продано, наценка. Понятно, что первое время будут играть роль первоначальный складские остатки, но со временем вся картинка сложится. Особенно это актуально для торговых предприятий. Сейчас каждый пишет наименование со своими нюансами и в базе полная каша, а когда будет код, то аналитика урощается в разы. На проверку придут уже с суммой себестоимости проданного товара, останется проверить только остальные расходы.

Ответить
 • 1+2
11.08.16 14:40

та й інші витрати не проблема камерально промоніторити.... всі ж податкові накладні реєструються (поставки). На послуги тоже будуть коди. От уже система зіб"є витрати на послуги, і звірить цю аналітику із вашою декларацією на прибуток, по статтям, чи не буде розбіжностей... Тому вже на цьому етапі буде співставлення даних, камерально, дистанційно. Ну а на планові документальні перевірки можна скоротити вдічі, втричі...

Ответить
 • Машуня
11.08.16 15:02

Все отмониторить невозможно. Есть куча мелких импортеров - неплательщиков НДС, как юриков, так и физиков. И свою продукцию они отгружают на разных покупателей (плательщиков и неплательщиков НДС) и НН при этом не выписывают. Таким образом, если в цепочке где-то вначале или посередине есть неплательщик НДС, то код УКТЗЕД теряется. Разве что сделать УКТЗЕД обязательным рекв. РН и заставить все РН регистрировать. (тьфу-тьфу-тьфу)))

Ответить
 • Марго
11.08.16 15:36

012345, а зачем вообще просматривать ошибки в НН (кроме ИНН, конечно), если первый абзац говорит о том, что ВСЕ НН (даже с ошибками) включаются в НК, если они зарегистрированы в ЕРНН, т.е. право на НК не по правильности/неправильности (с ошибками/без ошибок, с наличием идентификации операции или без нее) заполнения НН, а ПО ФАКТУ РЕГИСТРАЦИИ /не регистрации НН в ЕРНН! Т.е если в Реестре эта НН уже есть, то не важно сколько там ошибок, главное поставщик на ваше предприятие (ваш ИНН) зарегистрировал НН, и на этом основании есть уже НК. Тогда зачем критерии отбраковки НН? А если будут эти два абзаца, то налоговики могут использовать на выбор, которому следовать, и с большой вероятностью будут следовать той норме закона, где будут искать критерии идентификации операции. Я именно так понимаю два этих абзаца.

Ответить
 • Марго
11.08.16 15:39

Машуня, тьфу-тьфу-тьфу, не надо вслух! Вдруг услышат!

Ответить
 • 1+2
11.08.16 16:55

так тут же ш є: - виключення норми, на підставі якої податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 ПКУ (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту; Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=737904&page=3#newsCommentshdr номенклатура послуг і товарів як мінімум має бути правильною, ну про ІПН навіть обговорюється - якщо невірний ІПН, то покупцю й не попаде ПН. Тому не тільки факт реєстрації ПН у ЄРПН!!! Само собою, операція має бути пов"язана із госп.діяльністю. Від понесених витрат треба отримати економічну вигоду (без збитків, хоча б на рівні собівартості).

Ответить
 • Наталья
12.08.16 15:39

Прошу поддержать петицию к президенту "Прошу продовжити дію мораторію на перевірки" о продлении маратория и пересмотре лимита! https://petition.president.gov.ua/petition/27795

Ответить
 • Джаконда
15.08.16 15:19

Совершенно верно ,податковые каникулы с нашим Законодательством нужно вводить навсегда.

Ответить
Комментирование новости отключено
фото автора В фокусе
Віталіна Клец Річна звітність ФОП за 2022 рік...
26679 22
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям