Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

Клас 1. Необоротні активи

Синтетичні рахунки Субрахунки Сфера застосування
Код  Назва  Код  Назва 
10 Основні засоби 100 Інвестиційна нерухомість Усі види діяльності
101 Земельні ділянки 
102  Капітальні витрати на поліпшення земель 
103  Будинки та споруди 
104  Машини та обладнання 
105  Транспортні засоби
106  Інструменти, прилади та інвентар 
107  Тварини
108  Багаторічні насадження 
109  Інші основні засоби
11  Інші необоротні матеріальні активи  111  Бібліотечні фонди  Усі види діяльності 
112  Малоцінні необоротні матеріальні активи 
113  Тимчасові (нетитульні) споруди 
114  Природні ресурси 
115  Інвентарна тара
116  Предмети прокату 
117  Інші необоротні матеріальні активи 
12  Нематеріальні активи  121  Права користування природними ресурсами  Усі види діяльності 
122  Права користування майном 
123  Права на комерційні позначення
124  Права на об'єкти промислової власності 
125  Авторське право та суміжні з ним права
127  Інші нематеріальні активи 
13  Знос (амортизація) необоротних активів  131  Знос основних засобів Усі види діяльності 
132  Знос інших необоротних матеріальних активів 
133  Накопичена амортизація нематеріальних активів 
134 Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
135 Знос інвестиційної нерухомості
14  Довгострокові фінансові інвестиції  141  Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі  Усі види діяльності 
142  Інші інвестиції пов'язаним сторонам 
143  Інвестиції непов'язаним сторонам 
15  Капітальні інвестиції  151  Капітальне будівництво  Усі види діяльності 
152  Придбання (виготовлення) основних засобів 
153  Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 
154  Придбання (створення) нематеріальних активів 
155  Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів
16  Довгострокові біологічні активи 161 Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність
162 Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю
163   Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю
164 Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю
165 Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю
166 Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю
17  Відстрочені податкові активи    За видами відстрочених податкових активів  Усі види діяльності 
18  Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи 181 Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду Усі види діяльності 
182 Довгострокові векселі одержані
183 Інша дебіторська заборгованість
184 Інші необоротні активи
19  Гудвіл   За видами об'єктів інвестування  Усі види діяльності 
191 Гудвіл при придбанні
193 Гудвіл при приватизації (корпоратизації)

Клас 2. Запаси 

Синтетичні рахунки Субрахунки Сфера застосування 
Код  Назва  Код  Назва 
20  Виробничі запаси  201  Сировина й матеріали  Усі види діяльності 
202  Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 
203  Паливо 
204  Тара й тарні матеріали 
205  Будівельні матеріали 
206  Матеріали, передані в переробку 
207  Запасні частини 
208  Матеріали сільськогосподарського призначення 
209  Інші матеріали 
21  Поточні біологічні активи 211 Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність
212 Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю
213 Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю
22  Малоцінні та швидкозношувані предмети    За видами предметів  Усі види діяльності 
23  Виробництво    За видами виробництва  Усі види діяльності 
24  Брак у виробництві    За видами продукції  Галузі матеріального виробництва 
25  Напівфабрикати    За видами напівфабрикатів  Промисловість 
26  Готова продукція    За видами готової продукції  Промисловість, сільське господарство та ін. 
27  Продукція сільськогосподарського виробництва    За видами продукції  Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом 
28  Товари  281  Товари на складі  Усі види діяльності 
282  Товари в торгівлі 
283  Товари на комісії 
284  Тара під товарами 
285  Торгова націнка 
286 Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи 

Синтетичні рахунки Субрахунки Сфера застосування 
Код  Назва  Код  Назва 
30  Готівка  301  Готівка в національній валюті  Усі види діяльності 
302  Готівка в іноземній валюті 
31  Рахунки в банках  311  Поточні рахунки в національній валюті  Усі види діяльності 
312  Поточні рахунки в іноземній валюті 
313  Інші рахунки в банку в національній валюті 
314  Інші рахунки в банку в іноземній валюті 
315  Спеціальні рахунки в національній валюті 
316  Спеціальні рахунки в іноземній валюті 
33  Інші кошти  331  Грошові документи в національній валюті  Усі види діяльності 
332  Грошові документи в іноземній валюті 
333  Грошові кошти в дорозі в національній валюті 
334  Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті 
335 Електронні гроші, номіновані в національній валюті  
34  Короткострокові векселі одержані  341  Короткострокові векселі, одержані в національній валюті  Усі види діяльності 
342  Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті 
35  Поточні фінансові інвестиції  351  Еквіваленти грошових коштів  Усі види діяльності 
352  Інші поточні фінансові інвестиції 
36  Розрахунки з покупцями та замовниками  361  Розрахунки з вітчизняними покупцями  Усі види діяльності 
362  Розрахунки з іноземними покупцями 
363 Розрахунки з учасниками ПФГ
364 Розрахунки за гарантійним забезпеченням
37  Розрахунки з різними дебіторами  371  Розрахунки за виданими авансами Усі види діяльності 
372  Розрахунки з підзвітними особами 
373  Розрахунки за нарахованими доходами 
374  Розрахунки за претензіями 
375  Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків 
376  Розрахунки за позиками членам кредитних спілок 
377  Розрахунки з іншими дебіторами 
378 Розрахунки з державними цільовими фондами
379 Розрахунки за операціями з деривативами
38  Резерв сумнівних боргів    За дебіторами  Усі види діяльності 
39  Витрати майбутніх періодів    За видами витрат  Усі види діяльності 

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань 

Синтетичні рахунки Субрахунки Сфера застосування 
Код  Назва  Код  Назва 
40  Зареєстрований (пайовий) капітал  401 Статутний капітал Усі види діяльності 
402 Пайовий капітал
403 Інший зареєстрований капітал
404 Внески до незареєстрованого статутного капіталу
41  Капітал у дооцінках 411 Дооцінка (уцінка) основних засобів Усі види діяльності
412 Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів
413 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
414 Інший капітал у дооцінках
42  Додатковий капітал  421  Емісійний дохід  Усі види діяльності 
422  Інший вкладений капітал 
423  Накопичені курсові різниці 
424  Безоплатно одержані необоротні активи 
425  Інший додатковий капітал 
43  Резервний капітал    За видами капіталу  Усі види діяльності 
44  Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)  441  Прибуток нерозподілений  Усі види діяльності 
442  Непокриті збитки 
443  Прибуток, використаний у звітному періоді 
45  Вилучений капітал  451  Вилучені акції  Усі види діяльності 
452  Вилучені вклади й паї 
453  Інший вилучений капітал 
46  Неоплачений капітал    За видами капіталу  Усі види діяльності 
47  Забезпечення майбутніх витрат і платежів 471  Забезпечення виплат відпусток  Усі види діяльності 
472  Додаткове пенсійне забезпечення 
473  Забезпечення гарантійних зобов'язань 
474  Забезпечення інших витрат і платежів 
475 Забезпечення призового фонду (резерв виплат)
476 Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї
477 Забезпечення матеріального заохочення
478 Забезпечення відновлення земельних ділянок
48  Цільове фінансування і цільові надходження    За об'єктами фінансування  Усі види діяльності 
481 Кошти, вивільнені від оподаткування
482 Кошти з бюджету та державних цільових фондів
483 Благодійна допомога
484 Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень
49  Страхові резерви  491 Технічні резерви Страхова діяльність 
492 Резерви із страхування життя
493 Частка перестраховиків у технічних резервах
494 Частка перестраховиків у резервах із страхування життя
495 Результат зміни технічних резервів
496 Результат зміни резервів із страхування життя

Клас 5. Довгострокові зобов'язання 

Синтетичні рахунки Субрахунки Сфера застосування 
Код  Назва  Код  Назва 
50  Довгострокові позики  501  Довгострокові кредити банків у національній валюті  Усі види діяльності 
502  Довгострокові кредити банків в іноземній валюті 
503  Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті 
504  Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті 
505  Інші довгострокові позики в національній валюті 
506  Інші довгострокові позики в іноземній валюті 
51  Довгострокові векселі видані  511  Довгострокові векселі, видані в національній валюті  Усі види діяльності 
512  Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті 
52  Довгострокові зобов'язання за облігаціями  521  Зобов'язання за облігаціями  Усі види діяльності 
522  Премія за випущеними облігаціями 
523  Дисконт за випущеними облігаціями 
53  Довгострокові зобов'язання з оренди  531  Зобов'язання з фінансової оренди  Усі види діяльності 
532  Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів 
54  Відстрочені податкові зобов'язання    За видами зобов'язань  Усі види діяльності 
55  Інші довгострокові зобов'язання    За видами зобов'язань  Усі види діяльності 

Клас 6. Поточні зобов'язання 

Синтетичні рахунки Субрахунки Сфера застосування 
Код  Назва  Код  Назва 
60  Короткострокові позики  601  Короткострокові кредити банків у національній валюті  Усі види діяльності 
602  Короткострокові кредити банків в іноземній валюті 
603  Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті 
604  Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті 
605  Прострочені позики в національній валюті 
606  Прострочені позики в іноземній валюті 
61  Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями  611  Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті  Усі види діяльності 
612  Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті
62  Короткострокові векселі видані  621  Короткострокові векселі, видані в національній валюті  Усі види діяльності 
622  Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті 
63  Розрахунки з постачальниками та підрядниками  631  Розрахунки з вітчизняними постачальниками  Усі види діяльності  
632  Розрахунки з іноземними постачальниками 
633 Розрахунки з учасниками ПФГ
64  Розрахунки за податками й платежами  641  Розрахунки за податками  Усі види діяльності  
642  Розрахунки за обов'язковими платежами 
643  Податкові зобов'язання 
644  Податковий кредит 
65  Розрахунки за страхуванням  651  За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування Усі види діяльності  
652  За соціальним страхуванням 
654  За індивідуальним страхуванням 
655  За страхуванням майна 
66  Розрахунки за виплатами працівникам 661  Розрахунки за заробітною платою  Усі види діяльності  
662  Розрахунки з депонентами 
663 Розрахунки за іншими виплатами
67  Розрахунки з учасниками  671  Розрахунки за нарахованими дивідендами  Усі види діяльності  
672  Розрахунки за іншими виплатами 
68 Розрахунки за іншими операціями 680 Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу Усі види діяльності
681  Розрахунки за авансами одержаними 
682  Внутрішні розрахунки 
683  Внутрішньогосподарські розрахунки 
684  Розрахунки за нарахованими відсотками 
685  Розрахунки з іншими кредиторами 
69  Доходи майбутніх періодів    За видами доходів  Усі види діяльності  

Клас 7. Доходи і результати діяльності 

Синтетичні рахунки Субрахунки Сфера застосування 
Код  Назва  Код  Назва 
70  Доходи від реалізації  701  Дохід від реалізації готової продукції  Усі види діяльності  
702  Дохід від реалізації товарів 
703  Дохід від реалізації робіт і послуг 
704  Вирахування з доходу 
705 Перестрахування
71 Інший операційний дохід 710 Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю Усі види діяльності
711  Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти 
712  Дохід від реалізації інших оборотних активів 
713  Дохід від операційної оренди активів 
714  Дохід від операційної курсової різниці 
715  Одержані штрафи, пені, неустойки 
716  Відшкодування раніше списаних активів 
717  Дохід від списання кредиторської заборгованості 
718  Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів
719  Інші доходи від операційної діяльності 
72  Дохід від участі в капіталі  721  Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства  Усі види діяльності 
722  Дохід від спільної діяльності 
723  Дохід від інвестицій в дочірні підприємства 
73  Інші фінансові доходи  731  Дивіденди одержані  Усі види діяльності 
732  Відсотки одержані 
733  Інші доходи від фінансових операцій 
74  Інші доходи  740 Дохід від зміни вартості фінансових інструментів Усі види діяльності, крім торгівлі цінними паперами
741  Дохід від реалізації фінансових інвестицій  Усі види діяльності 
742  Дохід від відновлення корисності активів
744  Дохід від неопераційної курсової різниці 
745  Дохід від безоплатно одержаних активів 
746  Інші доходи
76  Страхові платежі    За видами страхування  Страхова діяльність 
79  Фінансові результати  791  Результат операційної діяльності  Усі види діяльності 
792  Результат фінансових операцій 
793  Результат іншої діяльності 

Клас 8. Витрати за елементами 

Синтетичні рахунки Субрахунки Сфера застосування 
Код  Назва  Код  Назва 
80  Матеріальні витрати  801  Витрати сировини й матеріалів  Усі види діяльності 
802  Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів 
803  Витрати палива й енергії 
804  Витрати тари й тарних матеріалів 
805  Витрати будівельних матеріалів 
806  Витрати запасних частин 
807  Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення 
808  Витрати товарів 
809  Інші матеріальні витрати 
81  Витрати на оплату праці  811  Виплати за окладами й тарифами  Усі види діяльності 
812  Премії та заохочення 
813  Компенсаційні виплати 
814  Оплата відпусток 
815  Оплата іншого невідпрацьованого часу 
816  Інші витрати на оплату праці 
82  Відрахування на соціальні заходи  821  Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування Усі види діяльності 
824  Відрахування на індивідуальне страхування 
83  Амортизація  831  Амортизація основних засобів  Усі види діяльності 
832  Амортизація інших необоротних матеріальних активів 
833  Амортизація нематеріальних активів 
84  Інші операційні витрати    За видами витрат  Усі види діяльності 
85  Інші затрати    За видами затрат  Усі види діяльності 

Клас 9. Витрати діяльності 

Синтетичні рахунки Субрахунки Сфера застосування 
Код  Назва  Код  Назва 
90  Собівартість реалізації  901  Собівартість реалізованої готової продукції  Усі види діяльності 
902  Собівартість реалізованих товарів 
903  Собівартість реалізованих робіт і послуг 
904 Страхові виплати
91  Загальновиробничі витрати    За видами витрат  Усі види діяльності 
92  Адміністративні витрати    За видами витрат  Усі види діяльності 
93  Витрати на збут    За видами витрат  Усі види діяльності 
94 Інші витрати операційної діяльності 940 Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю Усі види діяльності
941  Витрати на дослідження і розробки 
942  Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти 
943  Собівартість реалізованих виробничих запасів 
944  Сумнівні та безнадійні борги 
945  Втрати від операційної курсової різниці 
946  Втрати від знецінення запасів 
947  Нестачі і втрати від псування цінностей 
948  Визнані штрафи, пені, неустойки 
949  Інші витрати операційної діяльності 
95  Фінансові витрати  951  Відсотки за кредит  Усі види діяльності 
952  Інші фінансові витрати 
96  Втрати від участі в капіталі  961  Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства  Усі види діяльності 
962  Втрати від спільної діяльності 
963  Втрати від інвестицій в дочірні підприємства 
97  Інші витрати  970 Витрати від зміни вартості фінансових інструментів Усі види діяльності, крім торгівлі цінними паперами 
971  Собівартість реалізованих фінансових інвестицій  Усі види діяльності 
972  Втрати від зменшення корисності активів
974  Втрати від неопераційних курсових різниць 
975  Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій 
976  Списання необоротних активів 
977  Інші витрати діяльності 
98  Податок на прибуток    За видами витрат   Усі види діяльності 

Клас 0. Позабалансові рахунки 

Код  Назва  Код  Назва  Сфера застосування
01  Орендовані необоротні активи    За видами активів  Усі види діяльності 
02  Активи на відповідальному зберіганні  021  Устаткування, прийняте для монтажу  Усі види діяльності 
022  Матеріали, прийняті для переробки 
023  Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні 
024  Товари, прийняті на комісію 
025  Матеріальні цінності довірителя
03  Контрактні зобов'язання    За видами зобов'язань  Усі види діяльності 
04  Непередбачені активи й зобов'язання  041  Непередбачені активи  Усі види діяльності 
042  Непередбачені зобов'язання 
05  Гарантії та забезпечення надані    За видами гарантій та забезпечень наданих  Усі види діяльності 
06  Гарантії та забезпечення отримані    За видами гарантій та забезпечень отриманих  Усі види діяльності 
07  Списані активи  071  Списана дебіторська заборгованість  Усі види діяльності 
072  Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей 
08  Бланки суворого обліку    За видами бланків  Усі види діяльності 
09 Амортизаційні відрахування      Усі види діяльності 

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям