Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Исправление ошибок в декларации по НДС

Исправление ошибок в декларации по НДС

Исправление ошибок в декларации по НДС

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.11.2003 р. N 17174/7/11-1216
   
   Про податок на додану вартість
   
   (Витяг)


   
   Державна податкова адміністрація України надсилає <...> наказ Державної податкової адміністрації України від 30.09.2003 N 466 "Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.10.2003 за N 964/8285 (далі - наказ N 466), і повідомляє наступне.
   
   Зазначеним наказом внесено зміни як до форми податкової декларації, так і до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі - Порядок).
   
   Вказані зміни пов'язані, в основному, зі зміною порядку виправлення помилок, визначеного Законом України від 21.12.2000 р. N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон N 2181).
   
   Виходячи з норм, встановлених пунктом 5.1 Закону N 2181, платник податку у разі самостійного виявлення помилки, що міститься у раніше поданій ним податковій декларації, може виправити вказану помилку одним із двох способів:
   
   - або подати уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок. Наказом N 466 затверджено форму уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок та форму уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість /скороченої/). При цьому необхідно звернути увагу на те, що при заповненні відповідних рядків уточнюючого розрахунку суми, які не були враховані в декларації того звітного періоду, за який виправляються помилки, в уточнюючому розрахунку відображаються із знаком (+), а суми, які були зайво враховані, відображаються із знаком (-);
   
   - або зазначити уточнені показники у складі декларації з податку на додану вартість за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені. Для таких цілей у формах податкових декларацій передбачені окремі рядки: 8.1 та 16.1.
   
   При цьому необхідно звернути увагу, що виправлення помилки, яка призвела до заниження податкового зобов'язання, шляхом включення відповідних показників до податкової декларації може бути здійснено лише у складі декларації, що подається за наступний податковий період (пункт 17.2 Закону N 2181).
   
   Для відображення суми штрафу, нарахування якого передбачено пунктом 17.2 Закону N 2181, як у податкових деклараціях, так і в уточнюючих розрахунках передбачені окремі рядки. При нарахуванні таких штрафів необхідно звернути увагу на наступне:
   
   якщо зменшується сума, заявлена до відшкодування з бюджету, але не відшкодована, штраф не нараховується;
   якщо збільшення раніше нарахованої суми, що підлягала сплаті до бюджету, не призводить до недоплати, штраф не нараховується;
   
   якщо здійснюється виправлення помилок за операціями, на які поширюються норми пунктів 11.12 (абзацу дванадцятого), 11.21, 11.29, 11.35 ст. 11 Закону України від 03.04.97 N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість", із змінами і доповненнями (далі - Закон N 168/97), штраф не нараховується;
   
   якщо платником податку після подачі декларації за звітний період до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий період подається нова декларація з виправленими показниками, штраф не нараховується.
   Разом з цим варто зазначити, що при самостійному донарахуванні суми податкових зобов'язань адміністративні штрафи не накладаються (пункт 17.2 Закону N 2181).
   
   Форми декларацій з податку на додану вартість також доповнено новими рядками 8.2, до якого повинні включатися суми податку на додану вартість, пов'язані з нецільовим використання товарів, ввезених у пільговому режимі.
   
   Наприклад, суб'єкти підприємницької діяльності, які для реалізації інвестиційних проектів ввезли на митну територію України товари без сплати податку на додану вартість (згідно з указами Президента України та законами України щодо запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку), але використали такі товари не для реалізації інвестиційного проекту, а на інші цілі, суми податку на додану вартість по таких операціях вказують у рядку 8.2 декларації (з урахуванням відповідних положень нормативно-правових актів). До того ж декларації доповнено рядками 26.2 (декларація за повною формою) та 25.2 (декларація /скорочена/), в яких відображаються суми пені за операції, вказані в рядку 8.2 (за умови встановлення відповідними актами норм щодо нарахування пені).
   
   Для відображення сум коригування податкових зобов'язань податкового кредиту в інших випадках (наприклад, відповідно до пункту 4.5 статті 4 Закону N 168/97) форми податкових декларацій доповнено рядками 8.3 та 16.2 відповідно.
   
   При цьому варто зазначити, що, як і раніше, у разі заповнення рядків 8 та 16 декларацій обов'язковим є подання Розрахунку коригувань сум ПДВ.
   
   Враховуючи те, що згідно з чинним законодавством (абзац дванадцятий пункту 11.12, пункти 11.21, 11.29, 11.35 Закону N 168/97) існує категорія платників, які суми податку на додану вартість, визначені до сплати в бюджет, до бюджету не сплачують, а залишають у своєму розпорядженні для цільового використання, до форми декларації (скороченої) та до уточнюючого розрахунку до такої декларації включено відповідні рядки.
   
   Також форми декларацій доповнено новими рядками, у яких відображаються такі операції:
   
   1.1 - передача товарів (робіт, послуг) у межах балансу платника для невиробничого використання, витрати на яке не відносяться до валових витрат виробництва (обігу) і не підлягають амортизації, база оподаткування яких визначається відповідно до пункту 4.2 статті 4 Закону N 168/97;
   
   1.2 - ліквідація основних фондів за рішенням платника, база оподаткування яких визначається згідно з пунктом 4.9 статті 4 Закону N 168/97);
   
   2.1.2 - експорт робіт (послуг).
   
   Необхідно відмітити, що до пункту 5.4 Порядку включено абзац, у якому вказано, що якщо платником у звітному періоді при ввезенні товарів на митну територію України видано більше одного векселя на суму податку на додану вартість, то до декларації цим платником подається довідка (перелік) довільної форми, засвідчена підписом бухгалтера та печаткою (чи підписом платника, якщо платник - фізична особа), у якій зазначаються суми податку та терміни погашення кожного векселя. Слід зазначити, що таким записом не запроваджено нову процедуру, а лише зафіксовано те, що і раніше було вказане у рядку 6 декларації.
   
   Слід наголосити, що відповідно до абзацу першого підпункту 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 Закону N 2181 податкові декларації повинні прийматися податковим органом без попередньої перевірки зазначених у них показників. Разом з цим зареєстровані у податковій інспекції (адміністрації) декларації підлягають камеральній перевірці (при цьому необхідно звернути увагу, що відповідно до підпункту 4.2.2 вказаного Закону камеральною вважається перевірка, яка проводиться контролюючим органом виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях, без проведення будь-яких інших видів перевірок платника податків). За результатами камеральної перевірки податкової звітності з податку на додану вартість складається акт (за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку).
   
   На суму податку на додану вартість, донараховану за результатами камеральної перевірки (збільшення суми, що за результатами звітного періоду підлягає сплаті платником податку до бюджету, та/або зменшення суми, що за результатами звітного періоду підлягає відшкодуванню платнику податку з бюджету), виписується податкове повідомлення (податкове повідомлення - рішення). При цьому необхідно звернути увагу, що розпорядження про внесення змін у визначену платником суму податку, що підлягає нарахуванню (виписка якого була передбачена абзацом четвертим пункту 7.4 Порядку), не виписується.
   
   Насамкінець варто звернути увагу, що пунктом 5 Прикінцевих положень Закону України від 20.02.2003 N 550-IV "Про внесення змін до Закону України від 21.12.2000 р. N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" встановлено, що до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які наберуть чинності з податкового періоду, наступного за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, діють форми декларацій (розрахунків), що мали чинність до такого визначення. З урахуванням зазначеного, податкову звітність з податку на додану вартість за формами, затвердженими вказаним вище наказом Державної податкової адміністрації України від 30.09.2003 N 466, платники цього податку, яким встановлено місячний податковий період, зобов'язані подавати за листопад поточного року, а платники, яким встановлено квартальний податковий період, - за четвертий квартал поточного року.
   
   <...>
   
   Заступник Голови
   С. І. Лекарь
   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям