Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Методичні рекомендаціі з бухгалтерського обліку основних засобів (наказ Мінфину від 30.09.2003 р. № 561)

Методичні рекомендаціі з бухгалтерського обліку основних засобів (наказ Мінфину від 30.09.2003 р. № 561)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   НАКАЗ
   
   від 30 вересня 2003 року N 561
   
   Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів

   
   Із змінами і доповненнями, внесеними
    наказами Міністерства фінансів України
    від 14 грудня 2007 року N 1413,
    від 31 березня 2008 року N 498,
   від 10 листопада 2009 року N 1307
   від 30 грудня 2013 року N 1192


   
   Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказую:
   
   Затвердити Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, що додаються.
   
    
   Виконуючий обов'язки першого 
   заступника Міністра 
    
   В. А. Копилов 

   
    
   
   

ЗАТВЕРДЖЕНО
   наказом Міністерства фінансів України
   від 30 вересня 2003 р. N 561


   
   
   
   

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
   З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
   
   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


      1. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами, їх філіями та іншими виділеними на окремий баланс підрозділами (далі - підприємства) незалежно від форм власності і організаційно-правових форм (крім банків і бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).
   


(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 30.12.2013 р. N 1192)

      Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів не поширюються на:
   
   - операції з біологічними активами, які пов'язані із сільськогосподарською діяльністю та оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, та на невідтворювані природні ресурси, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
   
   - основні засоби, що утримуються з метою продажу;
   
   - інвестиційну нерухомість.
   


   (пункт 1 доповнено абзацом згідно з наказом
    Міністерства фінансів України від 14.12.2007 р. N 1413)

   
   2. Основними засобами вважаються матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
   
   3. Бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечити:
   
   своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку повної інформації про оцінку, переоцінку і надходження основних засобів, їх внутрішнє переміщення (зі складу в цех (відділ, дільницю), з цеху в цех тощо), вибуття (реалізація, ліквідація, безоплатна передача, нестача, псування тощо);
   
   відображення даних про нарахування амортизації основних засобів за звітний період та їх зносу з початку корисного використання;
   
   визначення витрат, пов'язаних з підтриманням основних засобів у робочому стані (технічні огляди, поточне обслуговування), їх ремонтом і поліпшенням;
   
   визначення фінансових результатів від реалізації та іншого вибуття основних засобів;
   
   інформацією для складання звітності про основні засоби і капітальні інвестиції.
   
   4. Одиницею обліку основних засобів є окремий об'єкт. Окремим об'єктом основних засобів є: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдями до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки у складі комплексу, а не самостійно; незавершені капітальні інвестиції; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством.
   
   Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин (компонентів), які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку окремим об'єктом основних засобів.
   
   5. Господарські операції з будівництва, виготовлення, придбання, введення в експлуатацію, підтримання в робочому стані, поліпшення і вибуття основних засобів оформлюються підприємствами первинними документами, які розкривають інформацію про:
   
   назву первинного документа, яка характеризує оформлену господарську операцію;
   
   дату складання;
   
   назву підприємства, від імені якого складено документ;
   
   зміст, кількісні та вартісні показники обсягу господарської операції;
   
   назву об'єкта основних засобів, його інвентарний номер, дату початку і місце експлуатації, термін корисного використання;
   
   технічну характеристику (площа, обсяг, місткість, потужність тощо) та вартість об'єкта основних засобів, його переоцінку, ремонт, поліпшення та амортизацію;
   
   посади осіб, які здійснювали господарську операцію та оформлення первинних документів з їх підписами;
   
   перелік технічної документації, що передається (приймається) разом з об'єктом основних засобів, вид і кількість дорогоцінних металів, що містяться в об'єкті основних засобів;
   
   походження коштів (власні, цільові), використаних для придбання, будівництва і поліпшення основних засобів, та про безоплатно одержані основні засоби;
   
   особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у здійсненні господарської операції.
   
   6. Узагальнення інформації про господарські операції з основними засобами може здійснюватися за Методичними рекомендаціями по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 року N 356, Методичними рекомендаціями по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 25 червня 2003 року N 422.
   
   

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ


      7. Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами:
   
   1. Основні засоби.
   
   1.1. Земельні ділянки.
   
   1.2. Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом.
      

(абзац четвертий пункту 7 розділу 2 в редакції наказу
    Міністерства фінансів України від 30.12.2013 р. N 1192)

   1.3. Будівлі, споруди та передавальні пристрої.
   


   (абзац п’ятий пункту 7 розділу 2 в редакції наказу
    Міністерства фінансів України від 30.12.2013 р. N 1192)

   1.4. Машини та обладнання.
   
   1.5. Транспортні засоби.
   
   1.6. Інструменти, прилади, інвентар (меблі).
   
   1.7. Тварини.
   

(підпункт 1.7 пункту 7 у редакції наказу
    Міністерства фінансів України від 14.12.2007 р. N 1413)


   1.8. Багаторічні насадження.
   
   1.9. Інші основні засоби.
   
   2. Інші необоротні матеріальні активи.
   
   2.1. Бібліотечні фонди.
   
   2.2. Малоцінні необоротні матеріальні активи.
   
   2.3. Тимчасові (нетитульні) споруди.
   
   2.4. Природні ресурси.
   
   2.5. Інвентарна тара.
   
   2.6. Предмети прокату.
   
   2.7. Інші необоротні матеріальні активи.
   
   

(абзац двадцятий пункту 7 виключено на підставі наказу
    Міністерства фінансів України від 30.12.2013 р. N 1192)


   Підприємство може розширювати зазначену класифікацію, поділяючи у групах (підгрупах) основні засоби на власні, орендовані і такі, що перебувають в експлуатації, запасі, оренді, ремонті, на модернізації, реконструкції, добудові, частковій ліквідації тощо.
   
   8. Для аналітичного обліку та забезпечення спостереження за використанням у місцях експлуатації основних засобів кожному об'єкту присвоюється інвентарний номер.
   
   Якщо частина (компонент) основних засобів визнана підприємством окремим об'єктом основних засобів, то їй також присвоюється інвентарний номер.
   
   Інвентарний номер закріплюється за об'єктом основних засобів на весь час його знаходження на даному підприємстві. Інвентарні номери об'єктів основних засобів, що вибули, не присвоюються іншим об'єктам основних засобів, які надійшли на підприємство, протягом періоду, який забезпечує виключення ідентифікування нових об'єктів з тими, що вибули (наприклад, протягом строків зберігання документів). Орендовані об'єкти основних засобів можуть залишатися з інвентарним номером орендодавця (якщо таких інвентарних номерів орендарем не присвоєно об'єктам основних засобів).
   
   9. Дані про кожний інвентарний об'єкт основних засобів заносяться до інвентарної картки або іншого регістру аналітичного обліку основних засобів.
   
   Інвентарні картки реєструються в опису інвентарних карток обліку основних засобів. Інвентарні картки в картотеці бухгалтерії розташовуються за групами основних засобів з виділенням окремої групи таких об'єктів, що тимчасово не експлуатуються (капітальний ремонт, реконструкція та інше поліпшення і консервація об'єктів).
   
   

3. ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ


   
   10. Підставою для зарахування на баланс основних засобів є акт приймання-передачі (введення в експлуатацію) основних засобів.
   
   11. Основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, яка складається з таких витрат:
   
   суми, що сплачують постачальникам і підрядникам за устаткування, інструмент, інвентар та інші необоротні активи, за виконані проектно-вишукувальні і будівельно-монтажні роботи (без непрямих податків);
   
   реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;
   
   суми ввізного мита;
   
   суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (будівництвом) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);
   
   витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;
   
   витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження і пуск основних засобів. Первісна вартість об'єкта основних засобів збільшується на попередньо оцінену суму витрат на демонтаж, переміщення об'єкта та відновлення території, на якій він розташований, у випадках та порядку, визначеному законодавством, зокрема на суму оцінених витрат на рекультивацію порушених земельних ділянок шляхом створення забезпечення;
   
   

(абзац сьомий пункту 11 у редакції наказу
    Міністерства фінансів України від 14.12.2007 р. N 1413,
    із змінами, внесеними згідно з наказом
    Міністерства фінансів України від 31.03.2008 р. N 498)


   
   інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.
   
   Фінансові витрати не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати").
   
   

(абзац дев'ятий пункту 11 у редакції наказу
    Міністерства фінансів України від 14.12.2007 р. N 1413,
    із змінами, внесеними згідно з наказом
    Міністерства фінансів України від 31.03.2008 р. N 498)


   
   Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з основними засобами наведена у додатку до цих Методичних рекомендацій.
   
   12. Первісна вартість об'єктів основних засобів, зобов'язання за які визначені загальною сумою, визначається розподілом цієї суми пропорційно до справедливої вартості окремого об'єкта основних засобів.
   
   Первісна вартість придбаних (побудованих) за рахунок бюджетних асигнувань основних засобів визначається без суми непрямих податків, яка відображається зменшенням цільового фінансування і цільових надходжень.
   
   13. Первісною вартістю безоплатно отриманих основних засобів є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, зазначених у пункті 11. На справедливу вартість безоплатно отриманих об'єктів основних засобів збільшується сальдо додаткового капіталу.
   
   Первісною вартістю основних засобів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат, зазначених у пункті 11. Погоджена засновниками (учасниками) вартість основних засобів відображається за дебетом рахунку обліку заборгованості засновників (учасників) підприємства за внесками до статутного капіталу в кореспонденції з рахунком обліку статутного капіталу. Одержання об'єктів основних засобів відображається за дебетом рахунку обліку основних засобів і погашенням (зменшенням) заборгованості засновників.
   
   Витрати на доставку, установку, монтаж та інші витрати на забезпечення введення в експлуатацію таких основних засобів включаються до їх первісної вартості з відображенням в обліку капітальних інвестицій.
   
   14. Первісною вартістю об'єктів, переведених до основних засобів з оборотних активів, товарів, готової продукції тощо, є їх собівартість, яка визначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року N 246, і 16 "Витрати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318.
   
   15. Підприємство оцінює об'єкт основних засобів, придбаний в обмін на немонетарний актив (або поєднання монетарних та немонетарних активів), за справедливою вартістю, якщо операція обміну має комерційний характер. Придбаний об'єкт оцінюють у такому порядку також у разі, якщо підприємство не може негайно на дату здійснення операції припинити визнання переданого активу. Якщо придбаний об'єкт не може бути оцінений за справедливою вартістю, то він оцінюється за балансовою вартістю переданого активу.
   
   Підприємство визначає, чи має операція обміну комерційний характер, виходячи з оцінки очікуваних змін майбутніх грошових потоків унаслідок операції. Операція обміну має комерційний характер, якщо істотною (суттєвою) стосовно справедливої вартості активів, що обмінюються, є зміна:
   
   величини ризику часу та суми надходження грошових потоків між отриманим та переданим активом,
   
   або зміни вартості частини підприємства, на яку впливає операція, змінюється внаслідок обміну.
   
   

(пункт 15 у редакції наказу Міністерства
    фінансів України від 14.12.2007 р. N 1413)


   
   16. Первісна вартість об'єкта основних засобів може змінюватися у разі його поліпшення, часткової ліквідації, переоцінки і зменшення корисності у порядку, викладеному у розділах 6, 7 і 8 цих Методичних рекомендацій.
   
   17. Первісна вартість основних засобів, оцінених в іноземній валюті, визначається у грошовій одиниці України за курсом Національного банку України в порядку, встановленому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року N 193.
   
   

4. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ОРЕНДІ

 

   
   18. Орендар відображає в бухгалтерському обліку одержаний у фінансову оренду об'єкт за первісною вартістю, яка визначається на початок строку оренди за найменшою з наступних оцінок: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів.
   
   19. Затрати орендаря на поліпшення об'єкта фінансової оренди, що визнаються ним капітальними інвестиціями за умовами, зазначеними у пункті 29 цих Методичних рекомендацій, відображаються за дебетом рахунку капітальних інвестицій із наступним збільшенням первісної вартості об'єкта фінансової оренди, якщо інше не передбачено орендною угодою.
   
   20. Об'єкт операційної оренди відображається орендарем на позабалансовому рахунку обліку орендованих основних засобів за вартістю, вказаною в угоді про оренду.
   
   21. Затрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди, що визнаються ним капітальними інвестиціями за умовами, зазначеними у пунктах 29 - 31 цих Методичних рекомендацій, відображаються орендарем за дебетом рахунку капітальних інвестицій. Такі затрати зараховуються до складу основних засобів як первісна вартість нового об'єкта підгрупи 2.7 класифікації основних засобів, наведеної в пункті 7 цих Методичних рекомендацій.
   
   22. Орендоване майно цілісного майнового комплексу обліковується орендарем за вартістю, визначеною в акті передачі та договорі оренди.
   
   Вартість орендованих у складі цілісних майнових комплексів основних засобів відображається за дебетом рахунку обліку основних засобів із зазначенням, що ці об'єкти є орендованими, і кредитом субрахунку обліку іншого додаткового капіталу.
   
   

5. ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ


   
   23. Об’єктом амортизації є первісна або переоцінена вартість, яка амортизується (крім вартості земельних ділянок, природних ресурсів і капітальних інвестицій), зменшена на їх ліквідаційну вартість.
   

(абзац перший пункту 23 в редакції наказу
    Міністерства фінансів України від 30.12.2013 р. N 1192)


   Ліквідаційна вартість приймається в сумі, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).
   
   Кожна частина об'єкта основних засобів, вартість якої є суттєвою стосовно первісної та/або балансової вартості об'єкта, може амортизуватися окремо. З цією метою воно розподіляє суму, первісно визнану щодо об'єкта основних засобів, на його суттєві частини.
   

(пункт 23 доповнено абзацом третім згідно з наказом
    Міністерства фінансів України від 14.12.2007 р. N 1413)


   Якщо підприємство амортизує окремо деякі частини об'єкта основних засобів, воно також окремо амортизує решту об'єкта, яка складається з таких частин об'єкта, що окремо є несуттєвими.
   

(пункт 23 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
    Міністерства фінансів України від 14.12.2007 р. N 1413)


   24. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством (у розпорядчому акті) при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.
   

(абзац перший пункту 24 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 30.12.2013 р. N 1192)


   Строк корисного використання (експлуатації) - це очікуваний період часу, протягом якого основні засоби будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг). Строк корисного використання визначається підприємством самостійно з урахуванням його потужності (продуктивності), фізичного та морального зносу, правових або інших обмежень щодо строків використання об'єкта. За обсяг продукції (робіт, послуг), який буде виготовлено (виконано) підприємством з використанням об'єкта основних засобів, приймається запланований підприємством обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство планує виробити (виконати) з використанням цього об'єкта.
   
   Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.
   
   Строк корисної експлуатації та метод амортизації суттєвої частини об'єкта основних засобів можуть бути такими самими, як строк корисної експлуатації та метод амортизації іншої суттєвої частини цього ж об'єкта. Такі частини можна об'єднувати в групу.
   

(пункт 24 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
    Міністерства фінансів України від 14.12.2007 р. N 1413)


   25. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням методів, визначених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92. Сума нарахованої амортизації відображається за дебетом рахунків обліку витрат діяльності, виробництва і капітальних інвестицій у кореспонденції з рахунком обліку зносу (амортизації) необоротних активів.
   
   26. Нарахування амортизації проводиться щомісяця підприємством, на балансі якого відображено вартість об'єкта основних засобів.
   
   Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання. Нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу починається з дати, що настає за датою, на яку об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання.
   

(абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 30.12.2013 р. N 1192)


   Місячна сума амортизації при застосуванні прямолінійного методу визначається діленням річної суми амортизації на 12.
   
   Місячна сума амортизації при застосуванні методів зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивного визначається діленням суми амортизації за повний рік корисного використання на 12.
   
   Річна (місячна) сума амортизації після зміни залишкової вартості об'єкта основних засобів в результаті їх переоцінки, часткової ліквідації, модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції тощо, зміни строку корисного використання (експлуатації) та методів нарахування амортизації визначається виходячи відповідно із нової залишкової вартості, нового строку корисного використання (експлуатації) та нового методу її нарахування з місяця, наступного за місяцем таких змін.
   
   Розрахунок амортизаційних відрахувань прикладається до регістрів бухгалтерського обліку.
   
   27. Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію. Нарахування амортизації поновлюється, починаючи з місяця, наступного за місяцем введення об'єкта в експлуатацію після реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації. Нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу амортизації припиняється з дати, що настає за датою вибуття об’єкта основних засобів.
   

(пункт 27 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 30.12.2013 р. N 1192)


   

6. ОБЛІК РЕМОНТУ ТА ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ


   
   28. Приймання закінчених робіт з ремонту і поліпшення основних засобів (модернізація, добудова, реконструкція тощо) оформлюється актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів.
   
   29. Рішення про характер і ознаки здійснюваних підприємством робіт, тобто, чи спрямовані вони на підвищення техніко-економічних можливостей (модернізація, модифікація, добудова, реконструкція) об'єкта, що приведе у майбутньому до збільшення економічних вигод, чи здійснюються вони для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, приймається керівником підприємства з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких витрат. Зокрема, заміна окремих важливих компонентів (частин) основних засобів (двигунів тощо) може бути відображена як заміна об'єкта основних засобів, якщо термін корисного використання такої частини відрізняється від терміну корисного використання основних засобів, до яких належить цей компонент. У цьому випадку заміна такого компонента відображається капітальними інвестиціями у придбання нового об'єкта основних засобів і списанням заміненого об'єкта. Витрати на поліпшення основних засобів для відновлення майбутніх економічних вигод, очікуваних від їх використання, визнаються капітальними інвестиціями за умови, що балансова вартість активу не перевищує суми його очікуваного відшкодування.
   
   Сумою очікуваного відшкодування вважається найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалізації або теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від використання основних засобів, включаючи його ліквідаційну вартість.
   
   30. Витрати на капітальний ремонт об'єктів основних засобів визнаються витратами звітного періоду. Такі витрати можуть бути визнані капітальними інвестиціями, якщо витрати на значний огляд і капітальний ремонт можуть бути ідентифіковані з окремою замортизованою частиною (компонентом) основних засобів. Витрати на ремонт можуть бути визнані капітальними інвестиціями, якщо ціна придбання активу вже відображає зобов'язання (необхідність) підприємства здійснити в майбутньому витрати для приведення активу до стану, в якому він придатний для використання. Наприклад, у разі придбання будівлі, яка потребує ремонту, витрати на ремонт приймаються на збільшення первісної вартості цієї будівлі до суми, яка може бути відшкодована від використання будівлі в майбутньому.
   
   31. Вартість робіт, що приводять до збільшення очікуваних майбутніх вигод від об'єкта основних засобів, включається до капітальних інвестицій з майбутнім збільшенням первісної вартості основних засобів. Підставою для визнання капітальними інвестиціями витрат, пов'язаних з поліпшенням основних засобів, є зростання внаслідок цих витрат очікуваного терміну корисного використання об'єкта, кількості та/або якості продукції (робіт, послуг), яка виробляється (надається) цим об'єктом. Первісна (переоцінена) вартість основних засобів може бути збільшена на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням та ремонтом об’єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством.
   

(абзац перший пункту 31 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 30.12.2013 р. N 1192)


   Прикладами такого поліпшення є:
   
   а) модифікація, модернізація об'єкта основних засобів з метою подовження терміну його корисної експлуатації або збільшення його виробничої потужності;
   
   б) заміна окремих частин устаткування для підвищення якості продукції (робіт, послуг);
   
   в) впровадження ефективнішого технологічного процесу, що дозволить зменшити первісно оцінені виробничі витрати;
   
   г) добудова (надбудова) будівлі, що збільшить кількість місць (площу) будівлі, обсяги та/або якість виконуваних робіт (послуг) чи умови їх виконання.
   
   32. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання (технічний огляд, технічне обслуговування, ремонт тощо), включаються до складу витрат звітного періоду.
   
   33. В технічні паспорти, інвентарні картки або інші регістри аналітичного обліку відповідних об'єктів основних засобів заносяться дані про змінені техніко-економічні характеристики (вартість, потужність, площа тощо) в результаті їх поліпшення.
   
   

7. ПЕРЕОЦІНКА ТА ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ


   
   34. Підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт. Групою основних засобів вважається сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання об'єктів основних засобів.
   
   Порогом суттєвості для проведення переоцінки або відображення зменшення корисності об'єктів основних засобів може прийматися величина, що дорівнює 1 відсотку чистого прибутку (збитку) підприємства, або величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів основних засобів від їх справедливої вартості.
   
   Переоцінка основних засобів тієї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості.
   
   Малоцінні необоротні активи і бібліотечні фонди не переоцінюються, якщо амортизація їх вартості здійснюється нарахуванням у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решти 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вибуття (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом, або якщо амортизація їх вартості здійснюється нарахуванням у першому місяці використання об'єкта 100 відсотків його вартості.
   
   Первісна (переоцінена) вартість об’єкта основних засобів може бути збільшена на суму індексації, проведеної у порядку, встановленому податковим законодавством, з відображенням у бухгалтерському обліку в порядку, передбаченому пунктами 36–38.
   

(пункт 34 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 30.12.2013 р. N 1192)


   35. Переоцінена первісна вартість та сума зносу об'єкта основних засобів визначається множенням відповідно первісної вартості і суми зносу об'єкта основних засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.
   
   Сума дооцінки (уцінки) вартості і зносу об'єкта основних засобів визначається як різниця цих показників до і після застосування індексу переоцінки.
   
   Якщо залишкова вартість об'єкта дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта. При цьому для таких об'єктів, що продовжують використовуватися, обов'язково визначається ліквідаційна вартість.
   

(абзац третій пункту 35 із змінами, внесеними згідно з
    наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2007 р. N 1413)


   Дані про переоцінку (зміна вартості і зносу) відображаються у регістрах аналітичного обліку основних засобів (інвентарна картка обліку основних засобів, книга обліку основних засобів, Відомість обліку необоротних активів і зносу).
   
   36. Сума дооцінки вартості і зносу основних засобів відображається збільшенням первісної (переоціненої) вартості і накопиченого зносу об'єкта основних засобів, а сума уцінки вартості і зносу - зменшенням первісної (переоціненої) вартості і накопиченого зносу. Різниця між сумою дооцінки вартості і сумою дооцінки зносу основних засобів зараховується на збільшення капіталу у дооцінках та відображається в іншому сукупному доході, а різниця між сумою уцінки вартості і сумою уцінки зносу включається до складу витрат.
   
   Такий порядок відображення різниць між дооцінкою (уцінкою) вартості і зносу основних засобів не застосовується до результатів переоцінок, що викладені у пункті 37 цих Методичних рекомендацій.
   

(пункт 36 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 30.12.2013 р. N 1192)


   37. У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) дооцінки об'єкта основних засобів) перевищення суми попередніх уцінок залишкової вартості об'єкта і втрат від зменшення його корисності над сумою попередніх дооцінок (індексацій) його залишкової вартості і вигід від відновлення його корисності з дати зарахування на баланс підприємства цього об'єкта сума чергової (останньої) дооцінки, але не більше зазначеного перевищення, включається до складу інших доходів звітного періоду, а різниця (якщо сума чергової (останньої) дооцінки більше зазначеного перевищення) спрямовується на збільшення капіталу у дооцінках та відображається в іншому сукупному доході.
   

(абзац перший пункту 37 із змінами, внесеними згідно з
    наказами Міністерства фінансів України від 14.12.2007 р. N 1413, від 30.12.2013 р. N 1192)


   У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) уцінки об'єкта основних засобів) перевищення суми попередніх дооцінок (індексації) залишкової вартості об'єкта і вигід від відновлення його корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта і втрат від зменшення його корисності з дати зарахування об'єкта на баланс підприємства сума чергової (останньої) уцінки, але не більше зазначеного перевищення, спрямовується на зменшення капіталу у дооцінках та відображається в іншому сукупному доході, а різниця (якщо сума чергової (останньої) уцінки більша зазначеного перевищення) включається до витрат звітного періоду.
   

(абзац другий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з
    наказами Міністерства фінансів України від 14.12.2007 р. N 1413, від 30.12.2013 р. N 1192)

   

   38. Перевищення сум попередніх дооцінок (індексацій) разом з сумою відновлення корисності над сумою зменшення корисності і попередніх уцінок залишкової вартості раніше переоцінених об'єктів основних засобів, що вибули, відображається за кредитом рахунку обліку нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках. У разі застосування підприємством іншої періодичності зарахування відповідного перевищення до складу нерозподіленого прибутку такий запис (кореспонденція) здійснюється щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації.
   

(пункт 38 із змінами, внесеними згідно з наказами
    Міністерства фінансів України від 31.03.2008 р. N 498, від 30.12.2013 р. N 1192)


   39. Якщо переоцінці (індексації) піддана вартість незавершених капітальних інвестицій, то сума дооцінки (індексації) та уцінки відображається у порядку, викладеному у розділі 7 цих Методичних рекомендацій (окрім визначення і відображення показників зносу).
   
   

8. ОБЛІК ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ


   
   40. Об'єкт основних засобів перестає визнаватися активом (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріям визнання активом.
   
   До вибуття об'єкта основних засобів застосовуються критерії Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290, для визнання доходу. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 N 181, застосовується до вибуття шляхом продажу з подальшою орендою.
   
   

(пункт 40 доповнено абзацом другим згідно з наказом
    Міністерства фінансів України від 14.12.2007 р. N 1413)


   
   Компенсація, що підлягає отриманню після продажу (вибуття) об'єкта основних засобів, визнається за його справедливою вартістю. Якщо платіж за об'єкт відстрочується, отриману компенсацію визнають за грошовим еквівалентом ціни. Різницю між номінальною сумою компенсації та грошовим еквівалентом ціни визнають як фінансовий дохід.
   
   

(пункт 40 доповнено абзацом третім згідно з наказом
    Міністерства фінансів України від 14.12.2007 р. N 1413)


   
   41. Для визначення непридатності основних засобів до використання, можливості їх використання іншими підприємствами, організаціями та установами, неефективності або недоцільності їх поліпшення (ремонту, модернізації тощо) та оформлення відповідних первинних документів керівником підприємства створюється постійно діюча комісія.
   
   Постійно діюча комісія:
   
   здійснює безпосередній огляд об'єкта, що підлягає списанню;
   
   встановлює причини невідповідності критеріям активу;
   
   визначає осіб, з вини яких відбулося передчасне вибуття основних засобів із експлуатації, вносить пропозиції щодо їх відповідальності;
   
   визначає можливість продажу (передачі) об'єкта іншим підприємствам, організаціям та установам або використання окремих вузлів, деталей, матеріалів, що можуть бути одержані при демонтажі, розбиранні (ліквідації) основних засобів, встановлює їх кількість і вартість;
   
   складає і підписує акти на списання основних засобів.
   
   42. В актах на списання наводяться дані, що характеризують об'єкти основних засобів: рік виготовлення або будівництва об'єкта, дата його надходження на підприємство і початок експлуатації, первісна (переоцінена) вартість об'єкта, сума нарахованого зносу, передбачений і фактичний строк корисного використання, проведені ремонти, причини вибуття тощо.
   
   У разі списання основних засобів, які вибувають в результаті аварії або стихійного лиха, до акта додається копія акта аварії і зазначаються обставини стихійного лиха.
   
   Регістри аналітичного обліку основних засобів, що вибули, додаються до документів, якими оформлені факти вибуття основних засобів.
   
   43. Складені комісією акти на списання основних засобів відображаються в бухгалтерському обліку після їх затвердження (погодження) посадовою особою (керівним органом), уповноваженою згідно законодавства (статуту підприємства) приймати рішення щодо розпорядження (відчуження, ліквідації) об'єктів основних засобів.
   
   44. Деталі, вузли, агрегати та інші матеріали, отримані при розбиранні і демонтажу основних засобів, що ліквідуються, оприбутковуються з визнанням іншого доходу і зарахуванням на рахунки обліку матеріальних запасів, включаючи матеріальні цінності і деталі з вмістом матеріалів, які приймаються (збираються) спеціалізованими заготівельними (переробними) підприємствами.
   
   45. Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів.
   
   46. У разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об'єкта, а пропорційна ліквідованій частині сума сальдо з дооцінки (індексації) відображається зменшенням додаткового капіталу і збільшенням нерозподіленого прибутку.
   
   Підприємство припиняє визнавати частину об'єкта основних засобів, якщо цю частину замінено, а витрати на її заміну включено до первісної (переоціненої) вартості об'єкта. Якщо підприємство не може визначити первісну вартість заміненої частини, воно може її оцінити у сумі витрат на заміну.
   
   

(пункт 46 доповнено абзацом другим згідно з наказом
    Міністерства фінансів України від 14.12.2007 р. N 1413)


   
   47. Повернення орендодавцю орендованих у складі цілісного майнового комплексу основних засобів з оформленням орендодавцем і орендарем документів приймання-передачі відображається орендарем за кредитом рахунків обліку основних засобів (балансова вартість) і дебетом рахунків обліку зносу основних засобів (сума зносу) та додаткового капіталу (залишкова вартість). Повернення орендодавцю залишку невикористаних амортизаційних відрахувань на орендовані основні засоби орендар відображає зменшенням додаткового капіталу і грошових коштів (утворенням кредиторської заборгованості).
   
   

9. ОБЛІК НЕЗАВЕРШЕНИХ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ


   
   48. Затрати з будівництва (виготовлення), придбання і поліпшення об'єктів основних засобів з початку і до закінчення зазначених робіт та введення об'єктів в експлуатацію визнаються незавершеними капітальними інвестиціями (незавершеним будівництвом). Затрати на будівництво, виготовлення, придбання і поліпшення об'єктів (капітальні інвестиції) групуються за такими напрямками робіт (витрат):
   
   проектно-вишукувальні роботи;
   
   будівельні роботи;
   
   роботи з монтажу устаткування;
   
   придбання устаткування, що потребує монтажу;
   
   придбання устаткування, що не потребує монтажу, інструментів та інвентарю;
   
   інші капітальні роботи і затрати.
   
   Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться у розрізі затрат на зазначені роботи (витрати) окремо за об'єктами інвестицій.
   
   49. При підрядному способі виконання проектно-вишукувальних і будівельно-монтажних робіт вартість виконаних і оформлених в установленому порядку робіт відображається за дебетом рахунку обліку капітальних інвестицій у кореспонденції з рахунком обліку заборгованості підрядникам (будівельним, проектним організаціям).
   
   При господарському способі виконання будівельно-монтажних робіт облік затрат забудовником ведеться на рахунку обліку капітальних інвестицій у кореспонденції з рахунками обліку виробничих запасів, послуг допоміжних виробництв, зносу основних засобів і розрахунків з кредиторами (по заробітній платі, відрахуваннях на соціальні заходи, за послуги машин і механізмів тощо). У такому ж порядку відображаються витрати на утримання підрозділів підприємства, що займаються організацією будівництва.
   
   Вартість устаткування, яке забудовником придбане для монтажу, включається до дебету рахунку обліку капітальних інвестицій після його передачі для виконання монтажних робіт з встановлення устаткування на постійне місце майбутньої експлуатації з кредиту рахунку обліку виробничих запасів.
   
   Якщо за умовами договору на будівництво забезпечення будівництва устаткуванням здійснюється підрядником, то забудовником вартість устаткування з витратами на монтаж відображається у складі капітальних інвестицій згідно з рахунками підрядника.
   
   50. Вартість устаткування, яке не потребує монтажу, та інших необоротних матеріальних активів, які придбаваються підприємством, відображається у складі капітальних інвестицій після надходження таких цінностей на місце призначення і оприбуткування.
   
   51. До інших капітальних робіт і затрат включаються, зокрема, витрати з відведення земельних ділянок, вирощування багаторічних культур (садів, виноградників), формування основного стада, транспортування устаткування.
   
   52. Капітальні інвестиції обліковуються у складі незавершеного будівництва до введення об'єктів основних засобів в експлуатацію.
   
   Для зарахування закінчених будівництвом (монтажем) і прийнятих в експлуатацію об'єктів визначається їх інвентарна вартість за даними аналітичного обліку капітальних інвестицій. Інвентарна вартість списується з рахунку обліку капітальних інвестицій з оприбуткуванням первісної вартості об'єкта основних засобів в сумі зазначеної інвентарної вартості.
   
   53. Затрати на придбання (створення, модернізацію) нематеріальних активів визнаються незавершеними капітальними інвестиціями до закінчення відповідних робіт і початку використання об'єкта нематеріальних активів із запланованою метою.
   
    
   
   Начальник Управління методології 
   бухгалтерського обліку 
    
   В. М. Пархоменко 

   
   
   
    
   
   

Додаток 
   до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів


   
   


   КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ

N з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Облік капітальних інвестицій
1 Придбання устаткування, що потребує монтажу 205 "Будівельні матеріали" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
2 Відображення суми податку на додану вартість (ПДВ) 641 "Розрахунки за податками" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
3 Передача устаткування у монтаж 15 "Капітальні інвестиції" 205 "Будівельні матеріали"
4 Придбання устаткування, що не потребує монтажу, інструменту, інвентарю, меблів тощо 15 "Капітальні інвестиції" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
5 Відображення сум ПДВ 641 "Розрахунки за податками" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
6 Відображення затрат на проектні, будівельно-монтажні роботи за рахунками підрядників і проектних організацій 15 "Капітальні інвестиції" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
7 Відображення сум ПДВ в рахунках підрядників і проектних організацій 641 "Розрахунки за податками" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
8 Затрати на транспортування і монтаж безоплатно отриманих основних засобів 15 "Капітальні інвестиції" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
9 Сума ПДВ в рахунках на послуги транспортування 641 "Розрахунки за податками" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
10 Витрати на будівництво об'єкта господарським способом:    
а) матеріали 15 "Капітальні інвестиції" 205 "Будівельні матеріали"
б) послуги допоміжних виробництв (машин, механізмів тощо) 15 "Капітальні інвестиції" 23 "Виробництво"
в) оплата праці працівників, зайнятих у будівництві 15 "Капітальні інвестиції" 66 "Розрахунки з оплати праці"
г) відрахування на соціальні заходи 15 "Капітальні інвестиції" 65 "Розрахунки за страхуванням"
11 Послуги машин і механізмів сторонніх організацій на об'єкті будівництва господарським способом 15 "Капітальні інвестиції" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
12 Відображення суми ПДВ у рахунку за послуги машин і механізмів 641 "Розрахунки за податками" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
13 Затрати на поліпшення, реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання об'єктів основних засобів 15 "Капітальні інвестиції" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
14 Сума ПДВ 641 "Розрахунки за податками" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
15 Затрати на реконструкцію і модернізацію об'єкта оренди (будівлі) 15 "Капітальні інвестиції" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
16 Відображення ПДВ 641 "Розрахунки за податками" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
2. Облік надходження основних засобів
17 Зарахування об'єктів капітальних інвестицій після введення в експлуатацію 10 "Основні засоби" 15 "Капітальні інвестиції"
18 Одержання від учасника (засновника) підприємства об'єкта основних засобів 10 "Основні засоби" 46 "Неоплачений капітал"
19 Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів 10 "Основні засоби" 424 "Безоплатно одержані необоротні активи"
20 Зарахування витрат на транспортування і монтаж до складу первісної вартості безоплатно отриманих основних засобів 10 "Основні засоби" 15 "Капітальні інвестиції"
21 Оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів 10 "Основні засоби" 746 "Інші доходи"
22 Переведення помилково не зарахованих малоцінних і швидкозношуваних предметів, що знаходяться на складі, до складу основних засобів 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
23 Включення до складу основних засобів предметів, які знаходяться в експлуатації та які помилково були зараховані до складу малоцінних і швидкозношуваних предметів 106 "Інструменти, прилади та інвентар" 74 "Інші доходи"
3. Облік амортизації основних засобів
24 Нарахована амортизація основних засобів:    
а) об'єктів виробничого призначення, включаючи об'єкти, узяті у фінансову оренду 23 "Виробництво" 131 "Знос основних засобів"
91 "Загальновиробничі витрати"
б) об'єктів, переданих в операційну оренду 949 "Інші витрати операційної діяльності" 131 "Знос основних засобів"
в) об'єктів, що забезпечують збут продукції 93 "Витрати на збут" 131 "Знос основних засобів"
г) об'єктів загальногосподарського призначення 92 "Адміністративні витрати" 131 "Знос основних засобів"
д) об'єктів житлово-комунального призначення та соціально-культурного призначення 949 "Інші витрати операційної діяльності" 131 "Знос основних засобів"
е) в сумі, пропорційній нарахованій амортизації, по об'єктах основних засобів, отриманих безоплатно, придбаних (створених) за рахунок коштів цільового фонду, визнається дохід 424 "Безоплатно одержані необоротні активи" 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"
69 "Доходи майбутніх періодів"
4. Облік ремонту та поліпшення основних засобів
25 Зарахування затрат після завершення робіт з поліпшення основних засобів на збільшення їх первісної вартості 10 "Основні засоби" 15 "Капітальні інвестиції"
26 Затрати по закінченій реконструкції (добудові) об'єкта:    
а) операційної оренди 109 "Інші основні засоби" 15 "Капітальні інвестиції"
б) фінансової оренди 103 "Будинки та споруди" 15 "Капітальні інвестиції"
27 Ремонт, технічний огляд і технічне обслуговування основних засобів 23 "Виробництво" 20 "Виробничі запаси"
91 "Загальновиробничі витрати" 65 "Розрахунки за страхуванням"
92 "Адміністративні витрати" 66 "Розрахунки з оплати праці"
93 "Витрати на збут" 68 "Розрахунки за іншими операціями"
94 "Інші витрати операційної діяльності"  
5. Переоцінка та зменшення корисності основних засобів
28 Відображення результатів дооцінки основних засобів на суму:    
а) дооцінки первісної вартості 10 "Основні засоби" 411 "Дооцінка (уцінка) основних засобів"
б) дооцінки зносу 411 "Дооцінка (уцінка) основних засобів" 131 "Знос основних засобів"
29 Відображення результатів уцінки основних засобів, раніше не дооцінюваних, на суму:    
а) уцінки зносу 131 "Знос основних засобів" 10 "Основні засоби"
б) уцінки залишкової вартості 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 10 "Основні засоби"
30 Відображення результатів уцінки основних засобів, раніше дооцінених, на суму:    
а) уцінки зносу 131 "Знос основних засобів" 10 "Основні засоби"
б) уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок 411 "Дооцінка (уцінка) основних засобів" 10 "Основні засоби"
в) перевищення уцінки залишкової вартості об'єкта над попередніми дооцінками цього об'єкта 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 10 "Основні засоби"
31 Відображення результатів дооцінки основних засобів, раніше уцінених:    
а) на суму дооцінки зносу основних засобів 10 "Основні засоби" 131 "Знос основних засобів"
б) на суму дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок, що були включені до складу витрат 10 "Основні засоби" 746 "Інші доходи"
в) на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок, що були включені до складу витрат 10 "Основні засоби" 411 "Дооцінка (уцінка) основних засобів"
32 Дооцінка об'єкта незавершеного будівництва, який раніше не уцінювався 15 "Капітальні інвестиції" 411 "Дооцінка (уцінка) основних засобів"
33 Уцінка об'єкта незавершеного будівництва, який раніше не дооцінювався 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 15 "Капітальні інвестиції"
34 Дооцінка раніше уціненого об'єкта незавершеного будівництва:    
а) на суму дооцінки в межах попередніх уцінок 15 "Капітальні інвестиції" 746 "Інші доходи"
б) на суму перевищення дооцінки над сумою попередніх уцінок 15 "Капітальні інвестиції" 411 "Дооцінка (уцінка) основних засобів"
35 Уцінка незавершеного будівництва раніше дооціненого:    
а) на суму уцінки в межах попередніх дооцінок 411 "Дооцінка (уцінка) основних засобів" 10 "Основні засоби"
б) на суму перевищення уцінки над попередніми дооцінками 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 10 "Основні засоби"
36 При введенні дооціненого об'єкта незавершеного будівництва в експлуатацію сальдована сума дооцінки заноситься до інвентарної картки (іншого регістру) аналітичного обліку основних засобів (буде списана на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" при його вибутті)    
37 Втрати від зменшення корисності об'єктів основних засобів 972 "Втрати від зменшення корисності активів" 131 "Знос основних засобів"
38 Відновлення корисності об'єктів основних засобів після усунення причин попереднього зменшення їх корисності 131 "Знос основних засобів" 742 "Дохід від відновлення корисності активів"
6. Облік вибуття основних засобів
39 Ліквідація основних засобів:    
а) первісна вартість ліквідованого об'єкта   10 "Основні засоби"
б) сума зносу об'єкта 131 "Знос основних засобів"  
в) залишкова вартість 976 "Списання необоротних активів"  
40 Демонтаж об'єкта основних засобів:    
а) оплата праці 976 "Списання необоротних активів" 66 "Розрахунки з оплати праці"
б) відрахування на соціальні заходи 976 "Списання необоротних активів" 65 "Розрахунки за страхуванням"
в) послуги підрядника, інших сторонніх організацій 976 "Списання необоротних активів" 68 "Розрахунки за іншими операціями"
г) одержані товарно-матеріальні цінності від ліквідації об'єкта 20 "Виробничі запаси" 746 "Інші доходи"
41 Відображення сум дооцінки об'єкта основних засобів при їх вибутті (на дату вибуття об'єкта субрахунок 411 "Дооцінка (уцінка) основних засобів" має кредитове сальдо по конкретному об'єкту (ідентифіковано сальдо) на основі записів з початку експлуатації об'єкта про зміну (індексацію) балансової вартості основних засобів в картках інвентарного обліку (інших регістрах аналітичного обліку) об'єктів основних засобів). 411 "Дооцінка (уцінка) основних засобів" 441 "Прибуток нерозподілений"
У разі застосування підприємством іншої періодичності зарахування відповідної суми дооцінки до складу нерозподіленого прибутку такий запис (кореспонденція) здійснюється щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації.
42 Списання сальдо дооцінки об'єкта незавершеного будівництва при його вибутті 411 "Дооцінка (уцінка) основних засобів" 441 "Прибуток нерозподілений"
7. Облік основних засобів в оренді
43 Отримані основні (транспортні) засоби в оренду:    
а) операційну   На позабалансовому рахунку
01 "Орендовані необоротні активи" здійснюється запис про
одержання в операційну оренду із зазначенням вартості та
інших характеристик
б) фінансову 15 "Капітальні інвестиції" 531 "Зобов'язання з фінансової оренди"
в) зарахування до складу основних засобів об'єкта фінансової оренди 105 "Транспортні засоби" 15 "Капітальні інвестиції"
44 Передано устаткування в оренду:    
а) операційну   В аналітичному обліку на рахунку
10 "Основні засоби" зазначається факт знаходження
об'єкта в операційній оренді
б) підпункт виключено    
в) підпункт виключено    
г) підпункт виключено    
д) підпункт виключено    
45 Включено об'єкт основних засобів до групи вибуття:    
а) сума зносу об'єкта 13 "Знос основних засобів" 10 "Основні засоби"
б) сума перевищення залишкової вартості об'єкта над його справедливою вартістю 949 "Інші витрати операційної діяльності" 10 "Основні засоби"
в) залишкова вартість об'єкта 286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу" 10 "Основні засоби"
    

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказами
    Міністерства фінансів України від 31.03.2008 р. N 498,
   від 10.11.2009 р. N 1307,
   від 30.12.2013 р. N 1192)

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям