Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку окремих операцій господарської діяльності з випуску та проведення лотерей наказ Мінфіні від 01.10.2004 р. №619)

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку окремих операцій господарської діяльності з випуску та проведення лотерей наказ Мінфіні від 01.10.2004 р. №619)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   НАКАЗ
   
   від 1 жовтня 2004 року N 619
   
   Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку окремих операцій господарської діяльності з випуску та проведення лотерей
   
   (Витяг)


   
   З метою вдосконалення контролю за додержанням операторами лотерей Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, забезпечення повноти і прозорості відображення в бухгалтерському обліку операцій лотерейної діяльності та відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказую:
   
   1. Затвердити Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку окремих операцій господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються...
   
    
   
   Перший
   віце-прем'єр-міністр України,
   Міністр фінансів України 
    
   М. Я. Азаров 

   
   
   
    
   

ЗАТВЕРДЖЕНО
   наказом Міністерства фінансів України
   від 1 жовтня 2004 р. N 619


   
   
   

Методичні рекомендації 
   з бухгалтерського обліку окремих операцій господарської діяльності з випуску та проведення лотерей


   
   1. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку окремих операцій господарської діяльності з випуску та проведення лотерей розроблені відповідно до Законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України від 12 грудня 2002 р. N 128/1037 (далі - Ліцензійні умови), для застосування суб'єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність з випуску та проведення лотерей в Україні (далі - оператори).
   
   2. Вартість придбаних у вітчизняних або іноземних постачальників лотерейних білетів (білетів лотереї), а також ігрових карток та матеріалів, що застосовуються в електронній системі прийняття сплат участі у лотереї (далі - електронна система), використання якої дає змогу заміняти лотерейні білети іншими паперовими або електронними документами, що засвідчують участь у грі, визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. N 246, і відображається за дебетом субрахунка 209 "Інші матеріали" і кредитом рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".
   
   При надходженні лотерейних білетів (білетів лотереї), які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку" від 19 квітня 1993 р. N 283 є бланками суворого обліку, відображається збільшення залишку на рахунку 08 "Бланки суворого обліку" за номінальною вартістю.
   
   Аналітичний облік лотерейних білетів (білетів лотереї) ведеться за місцями їх зберігання у розрізі видів та назв лотерей.
   
   Оприбуткування цих цінностей здійснюється на підставі товарно-транспортних накладних, вантажно-митних декларацій та інших первинних документів.
   
   3. Лотерейні білети (білети лотереї), що передані оператором для подальшої реалізації на підставі договору доручення (іншого цивільно-правового договору), укладеного з юридичними та фізичними особами (далі - розповсюджувачі), в аналітичному обліку відображаються на субрахунку 209 "Інші матеріали" і рахунку 08 "Бланки суворого обліку" у розрізі розповсюджувачів.
   
   4. За встановленими, виходячи з умов договору, укладеного між оператором та розповсюджувачем, строками складається звіт розповсюджувача про виконання робіт з розповсюдження лотерейних білетів (білетів лотереї, чеків гравця), у якому, зокрема, зазначається: найменування розповсюджувача; вартість і кількість реалізованих лотерейних білетів (білетів лотереї, чеків гравця); сума виплачених виграшів безпосередньо розповсюджувачем; вартість і кількість анульованих лотерейних білетів (сплат участі у лотереї); сума комісійної винагороди, а також вартість і кількість повернених нереалізованих лотерейних білетів (білетів лотереї) за видами та назвами лотерей.
   
   Вартість використаних бланків лотерейних білетів (білетів лотереї) відображається оператором за дебетом рахунка 93 "Витрати на збут" і кредитом субрахунка 209 "Інші матеріали". Одночасно їх вибуття відображається зменшенням залишку на рахунку 08 "Бланки суворого обліку" за номінальною вартістю.
   
   Вартість повернених нереалізованих лотерейних білетів (білетів лотереї), що знищені комісією оператора, створеною згідно з Ліцензійними умовами, на підставі акта знищення нереалізованих лотерейних білетів (білетів лотереї) відображається оператором за дебетом рахунка 94 "Інші витрати операційної діяльності" і кредитом субрахунка 209 "Інші матеріали" з одночасним відображенням зменшення залишку на рахунку 08 "Бланки суворого обліку".
   
   Вартість використаних ігрових карток та матеріалів, що застосовуються в електронній системі, відображається оператором за дебетом рахунка 93 "Витрати на збут" і кредитом субрахунка 209 "Інші матеріали".
   
   5. Витрати на заробітну плату, інші виплати на оплату праці працівників, зайнятих у виконанні робіт з організації лотерейної діяльності, відображаються за кредитом рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці" у кореспонденції з дебетом рахунків 92 "Адміністративні витрати" і 93 "Витрати на збут".
   
   6. Відрахування на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття та відрахування на соціальне страхування персоналу та інші страхові заходи відображаються за кредитом рахунка 65 "Розрахунки за страхуванням" у кореспонденції з дебетом рахунків 92 "Адміністративні витрати" і 93 "Витрати на збут".
   
   7. Вартість ліцензії (права на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей), придбаної оператором для провадження діяльності з випуску та проведення лотерей, обліковується на субрахунку 127 "Інші нематеріальні активи" з попереднім відображенням на субрахунку 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів".
   
   8. Нарахування амортизації нематеріальних активів і основних засобів здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. N 242, і 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. N 92, та відображається за кредитом рахунка 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" у кореспонденції з дебетом рахунків 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" і 94 "Інші витрати операційної діяльності".
   
   9. Витрати, пов'язані із нарахуванням процентів за використання залучених позикових коштів, обліковуються за дебетом рахунка 95 "Фінансові витрати" і кредитом субрахунка 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками".
   
   10. Доходом оператора від здійснення господарської діяльності з випуску та проведення лотерей визнаються грошові кошти, отримані оператором і розповсюджувачами від гравців за реалізовані лотерейні білети (білети лотереї, чеки гравця) та інші документи, що підтверджують сплату участі у лотереї відповідно до умов її випуску і проведення, виходячи зі ступеня завершеності операції на дату балансу.
   
   Сума грошових коштів, одержаних в касу або на поточний рахунок оператора за реалізовані лотерейні білети безпосередньо від гравців, відображається оператором за дебетом субрахунків 301 "Каса", 311 "Поточні рахунки в національній валюті" і кредитом субрахунка 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг". На підставі звіту розповсюджувача про виконання робіт з розповсюдження лотерейних білетів (білетів лотереї, чеків гравця) вартість реалізованих лотерейних білетів (білетів лотереї, чеків гравця) відображається оператором за дебетом рахунка 37 "Розрахунки з різними дебіторами" і кредитом субрахунка 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг". При цьому сума коштів, сплачених гравцями оператору та/або розповсюджувачам для участі у числовій лотереї у майбутньому, відображається оператором за кредитом рахунка 69 "Доходи майбутніх періодів". Визнана оператором доходом від поточного тиражу числової лотереї сума сплачених гравцями грошових коштів у минулих періодах відображається оператором за дебетом рахунка 69 "Доходи майбутніх періодів" і кредитом субрахунка 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".
   
   Сума належної розповсюджувачам комісійної винагороди відображається оператором за кредитом рахунка 37 "Розрахунки з різними дебіторами" і дебетом рахунка 93 "Витрати на збут". При цьому сума належної комісійної винагороди, визначена із сплачених гравцями грошових коштів для участі у числовій лотереї у майбутньому, відображається за дебетом рахунка 39 "Витрати майбутніх періодів". Визнана оператором витратами поточного тиражу числової лотереї сума раніше відображеної комісійної винагороди розповсюджувачам відображається оператором за кредитом рахунка 39 "Витрати майбутніх періодів" і дебетом рахунка 93 "Витрати на збут".
   
   11. Згідно із Ліцензійними умовами оператором визначаються суми призового фонду та резерву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї.
   
   Сума призового фонду, сформована відповідно до оприлюднених умов випуску та проведення лотереї, відображається за кредитом субрахунка 475 "Забезпечення призового фонду (резерв виплат)" і дебетом субрахунка 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг".
   
   Сума джек-поту, що не забезпечена сплатою участі у лотереї, відображається за кредитом субрахунка 476 "Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї" і дебетом субрахунка 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг".
   
   Аналітичний облік забезпечень майбутніх витрат і платежів ведеться за видами та назвами лотерей.
   
   Кошти призового фонду (резерву виплат), що перераховуються оператором на окремий небюджетний рахунок у Державному казначействі України, відображаються за дебетом субрахунка 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" і кредитом субрахунка 311 "Поточні рахунки в національній валюті".
   
   Виплати призового фонду і джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї, за лотерейними білетами (білетами лотереї, чеками гравця) оператором відображається відповідно за дебетом субрахунків 475 "Забезпечення призового фонду (резерв виплат)", 476 "Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї" і кредитом субрахунків 301 "Каса", 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті".
   
   Відповідно до звіту про виконання робіт з розповсюдження лотерейних білетів (білетів лотереї, чеків гравця) сума виплачених виграшів розповсюджувачами лотерей відображається оператором за дебетом субрахунка 475 "Забезпечення призового фонду (резерв виплат)" і кредитом рахунка 37 "Розрахунки з різними дебіторами".
   
   Нарахована сума відрахувань до Державного бюджету України від проведення лотерей відображається за кредитом субрахунка 641 "Розрахунки за податками" і дебетом субрахунка 981 "Податок на прибуток від звичайної діяльності".
   
   Визнані оператором доходи та витрати від здійснення лотерейної діяльності списуються у порядку закриття рахунків обліку доходів і витрат на субрахунок 791 "Результат операційної діяльності".
   
   12. Фінансовий результат від операційної діяльності визначають з урахуванням інших операційних доходів і витрат, облік яких ведеться відповідно на рахунку 71 "Інший операційний дохід" і рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності".
   
   13. Залишок на кінець звітного періоду нарахованого (сформованого) призового фонду (резерву виплат) та резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї, наводиться відповідно у рядках 417 та 418 розділу II "Забезпечення наступних витрат і платежів" Балансу (форма N 1).
   
   14. Витрати звітного періоду у сумі нарахованого (сформованого) призового фонду (резерву виплат) і сумі резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї, відображаються у графі 3 рядка 040 Звіту про фінансові результати (форма N 2).
   
   15. У розділі VII "Забезпечення і резерви" типової форми фінансової звітності N 5 "Примітки до річної фінансової звітності", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302, у рядку 760 відображається сума призового фонду (резерву виплат), у рядку 770 - сума резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї.
   
    
   
   Начальник
   Управління методології
   бухгалтерського обліку 
   
   В. М. Пархоменко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям