Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи (наказ Мінфіну від 30.12.2011 р. № 1873)

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи (наказ Мінфіну від 30.12.2011 р. № 1873)

ЗАТВЕРДЖЕНО
   Наказ Міністерства фінансів України
   30.12.2011 р. N 1873


   
   

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи


   
   

Із змінами і доповненнями, внесеними
    наказом Міністерства фінансів України
   від 30 грудня 2013 року N 1192


   
   

I. Загальні положення


   
   1.1. Ці Методичні рекомендації можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім бюджетних установ), які провадять спільну діяльність без створення юридичної особи (далі - учасник/учасники) при відображенні операцій зі спільної діяльності у бухгалтерському обліку та розкритті відповідної інформації у фінансовій звітності.
   
   1.2. Терміни, що наводяться у цих Методичних рекомендаціях, використовуються у значеннях, наведених у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. N 91, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17.05.2000 р. за N 284/4505 (зі змінами).
   
   1.3. Питання організації бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи (далі - спільна діяльність) розкриваються у договорі про спільну діяльність.
   
   

II. Облік спільної діяльності


   
   2.1. Оператор спільної діяльності веде бухгалтерський облік спільної діяльності окремо від результатів власної господарської діяльності, використовуючи для цього окремі регістри бухгалтерського обліку. За даними цих регістрів оператор спільної діяльності складає окремий баланс та відповідні форми фінансової звітності спільної діяльності в порядку, встановленому положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
   
   2.2. Активи, отримані від учасників як вклад у спільну діяльність, відображаються оператором спільної діяльності за дебетом відповідних рахунків з обліку активів та кредитом субрахунку 551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності" (якщо договір спільної діяльності укладено на строк більше, ніж один рік або безстроково) або субрахунку 6851 "Вклади до спільної діяльності" (якщо договір спільної діяльності укладено на строк менший, ніж один рік).
   
   Оператором спільної діяльності вклад учасника у спільну діяльність трудовою участю відображається за дебетом відповідних рахунків з обліку витрат та кредитом субрахунку 551 або субрахунку 6851.
   
   2.3. Передача учасником активів як вкладу у спільну діяльність відповідно до законодавства відображається за кредитом рахунків з обліку відповідних активів та дебетом субрахунку 1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність" (якщо договір спільної діяльності укладено на строк більше, ніж один рік або безстроково) або субрахунку 3771 "Вклад у спільну діяльність" (якщо договір спільної діяльності укладено на строк менше, ніж один рік).
   
   Вклад учасника у спільну діяльність трудовою участю відображається за кредитом субрахунків 661 "Розрахунки за заробітною платою" у частині заробітної плати і 651 "За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування" у частині єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та дебетом субрахунку 1831 або 3771.
   
   2.4. Амортизація основних засобів та/або нематеріальних активів, які взяті на окремий баланс спільної діяльності та використовуються виключно у такій діяльності, нараховується оператором спільної діяльності у порядку, визначеному положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, та у повному обсязі враховується при визначенні результатів спільної діяльності.
   
   Якщо основні засоби та/або нематеріальні активи учасника (у тому числі внесені як вклад у спільну діяльність) використовуються як у власній господарській діяльності учасника, так і в спільній діяльності, то сума нарахованої амортизації розподіляється та у відповідних сумах відображається в окремому бухгалтерському обліку спільної діяльності та в бухгалтерському обліку учасника.
   
   2.5. У разі передачі учасником як вкладу у спільну діяльність прав користування майном (основними засобами, нематеріальними активами, іншими необоротними матеріальними активами тощо), яке йому належить на праві власності або господарського відання, оператор спільної діяльності оприбутковує відповідний нематеріальний актив (права користування майном) у сумі, узгодженій учасниками. Амортизація об'єктів, права користування якими передано у спільну діяльність, відображається в бухгалтерському обліку учасника та враховується при визначенні результатів його власної господарської діяльності.
   
   Якщо договір про спільну діяльність укладено на визначений строк, то право користування майном як нематеріальний актив амортизується оператором спільної діяльності на загальних засадах виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод та договору, а сума нарахованої амортизації відноситься на витрати спільної діяльності. Якщо договір про спільну діяльність укладено на невизначений строк, то право користування майном як нематеріальний актив в спільній діяльності не амортизується, оскільки прирівнюється до нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання.
   
   Право користування майном як нематеріальний актив списується з окремого балансу спільної діяльності при її припиненні та/або у зв'язку з неможливістю отримання в подальшому економічних вигод від його використання.
   
   2.6. Передача активів (надання послуг, виконання робіт) учасником до спільної діяльності, крім операцій з передачі активів (надання послуг, виконання робіт) як вкладу у спільну діяльність, відображається в порядку, передбаченому для бухгалтерського обліку розрахунків з іншими юридичними особами.
   
   Поточні розрахунки між учасником та спільною діяльністю відображаються на субрахунках 3772 "Розрахунки по спільній діяльності" та 6852 "Розрахунки по спільній діяльності" окремо від обліку розрахунків за вкладами в спільну діяльність.
   
   Витрати, понесені учасником на провадження власної та спільної діяльності, розподіляються між спільною і власною діяльністю пропорційно обраній базі (виготовленій продукції, годинам праці, заробітній платі, обсягу діяльності, прямим витратам, сумі доходів, отриманих від спільної діяльності, тощо).
   
   Учасники спільної діяльності відображають господарські операції, пов'язані зі спільною діяльністю, щодо внесків, придбання і продажу активів з урахуванням такого:
   
   якщо учасник вносить або продає активи спільній діяльності і відповідно передає значні ризики та вигоди, пов'язані з їх володінням, то у складі фінансових результатів звітного періоду відображається лише та частина прибутку (збитку), яка припадає на частку інших учасників спільної діяльності;
   
   сума прибутку (збитку) від вкладу або продажу спільній діяльності активів, що припадає на частку учасника, включається до складу доходів (витрат) майбутніх періодів з визнанням їх прибутком (збитком) учасника лише після продажу спільною діяльністю цього активу іншим особам або в періодах амортизації одержаних чи придбаних необоротних активів. Цей актив вважається проданим у межах кількості й вартості подібних активів, реалізованих після його одержання. Учасник відображає всю суму отриманих збитків, якщо внесок або продаж свідчить про зменшення чистої вартості реалізації оборотних активів або зниження корисності необоротних активів;
   
   якщо учасник придбав активи у спільної діяльності, то сума прибутку (збитку) від цієї операції, що припадає на частку учасника, відображається лише після перепродажу цих активів іншим особам або в періодах амортизації придбаних необоротних активів. Збитки, які виникли внаслідок зменшення чистої вартості реалізації оборотних активів або зниження корисності необоротних активів, відображаються повністю в період здійснення операції;
   
   якщо учасником до спільної діяльності внесено права користування майном (основними засобами, нематеріальними активами, іншими необоротними матеріальними активами тощо), яке йому належить на праві власності або господарського відання, то вартість нематеріального активу, який оприбутковано спільною діяльністю внаслідок такої операції, що припадає на частку учасника у фінансовій звітності такого учасника, не відображається.
   
   2.7. Зобов'язання, взяті учасником для провадження спільної діяльності (у тому числі на оплату праці, сплату податків, зборів, обов'язкових платежів), визнаються витратами спільної діяльності і компенсуються учаснику за рахунок спільної діяльності.
   
   2.7.1. Витрати на оплату праці працівників учасника, які задіяні в спільній діяльності, і не є вкладом такого учасника до спільної діяльності, визнаються витратами спільної діяльності і компенсуються учаснику.
   
   2.7.2. Якщо учасник сплачує податки, збори, обов'язкові платежі (крім податків на прибуток та додану вартість), пов'язані з провадженням спільної діяльності, то відповідні суми, компенсуються учаснику.
   
   2.7.3. Якщо учасник сплачує податки, збори, обов'язкові платежі (крім податків на прибуток та додану вартість), пов'язані як з провадженням власної господарської діяльності, так і спільної діяльності, то сплачені суми таких податків, зборів, обов'язкових платежів в частині, що відноситься до спільної діяльності, компенсуються учаснику.
   
   2.8. Не визнається доходами учасника компенсація, отримана (нарахована) в погашення зобов'язань, взятих учасником для здійснення спільної діяльності.
   
   Приклад відображення в бухгалтерського обліку окремих операцій зі спільної діяльності наведено в додатку 1 до цих Методичних рекомендацій.
   
   

III. Розкриття інформації про спільну діяльність у фінансовій звітності


   
   3.1. Кожний учасник відображає у своїй фінансовій звітності:
   
   активи, задіяні (внесені) в спільній діяльності, які він контролює, або свою частку у спільно контрольованих активах;
   
   зобов'язання, які він узяв для провадження цієї діяльності;
   
   свою частку в будь-яких зобов'язаннях, узятих разом з іншими учасниками щодо цієї діяльності;
   
   дохід або витрати, набуті в процесі спільної діяльності.
   
   3.2. Оператор спільної діяльності подає всім учасникам окремий баланс та відповідні форми фінансової звітності спільної діяльності, а також іншу інформацію, необхідну учасникам для складання ними фінансової звітності в строки, визначені учасниками, зокрема інформацію про рух активів, придбаних (отриманих) від учасників, та про собівартість активів, придбаних учасником у спільної діяльності.
   
   3.3. Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються оператором спільної діяльності для складання та подання окремого балансу та відповідних форм фінансової звітності спільної діяльності визначаються в обліковій політиці, яка погоджується всіма учасниками. Якщо облікова політика учасника відрізняється від облікової політики спільної діяльності, то ця інформація наводиться у примітках до фінансової звітності такого учасника.
   
   3.4. На підставі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності про результати власної господарської діяльності та окремого балансу і відповідних форм окремої фінансової звітності спільної діяльності, наданої учасникам оператором спільної діяльності, учасники складають фінансову звітність з урахуванням своєї частки в спільній діяльності.
   
   Статті фінансової звітності за активами і зобов'язаннями учасника формуються шляхом збільшення показників, визначених за даними бухгалтерського обліку власної господарської діяльності, на суму, що відповідає частці учасника у спільно контрольованих активах та зобов'язаннях, узятих разом з іншими учасниками і відображених у відповідних статтях окремого балансу та відповідних формах фінансової звітності спільної діяльності.
   
   Доходи або витрати спільної діяльності у сумі, що відповідає частці учасника в спільній діяльності, відображаються учасником загальною сумою відповідно у складі інших операційних доходів або інших операційних витрат.
   
   Суми, що відповідають частці учасника в спільній діяльності, визначаються на підставі окремого балансу та відповідних форм окремої фінансової звітності спільної діяльності як добуток показників статей окремої фінансової звітності та частки учасника в спільній діяльності відповідно до договору.
   
   3.5. Особливості складання фінансової звітності учасника з урахуванням окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності спільної діяльності полягають у такому:
   
   активи, задіяні в спільній діяльності, не визнаються фінансовими інвестиціями;
   
   сума взаємної дебіторської та кредиторської заборгованості між спільною діяльністю та її учасниками, а також сума прибутку від спільної діяльності, що був розподілений та виплачений оператором спільної діяльності учасникам, підлягають виключенню.
   
   Приклади складання балансу учасників з урахуванням частки окремого балансу спільної діяльності наведено в додатку 2 до цих Методичних рекомендацій.
   
   3.6. Кожний учасник у примітках до фінансової звітності розкриває таку інформацію:
   
   розмір частки у спільній діяльності;
   
   строк дії договору спільної діяльності;
   
   загальна вартість вкладу до спільної діяльності;
   
   сума всіх зобов'язань спільної діяльності (із зазначенням суми, яка припадає на частку учасника);
   
   загальна сума доходів і витрат спільної діяльності та сума доходів і витрат спільної діяльності, які були включені до інших операційних доходів та інших операційних витрат;
   
   назва оператора спільної діяльності, його організаційно-правова форма господарювання, юридична адреса, код за ЄДРПОУ, вид економічної діяльності за КВЕД.
   
   3.7. Оператор спільної діяльності у примітках до фінансової звітності розкриває інформацію про загальну вартість спільно контрольованих активів, управління якими він здійснює, а також у розрізі їх класифікації відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (із змінами).
   

(пункт 3.7 в редакції наказу Міністерства фінансів
    України від 30.12.2013 р. N 1192)


   3.8. У примітках до фінансової звітності має бути наведена інформація про вартість активів (виконання робіт, надання послуг), вкладених у спільну діяльність її учасниками.
   
   

Додаток 1
   до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку 
   спільної діяльності без створення юридичної особи


   
   

Приклад відображення в бухгалтерського обліку окремих господарських операцій зі спільної діяльності


   
   Підприємства А і Б уклали договір про спільну діяльність на таких умовах:
   
   Строк договору - 3 роки;
   
   Оператором спільної діяльності визначено підприємство А;
   
   Розмір часток учасників спільної діяльності:
   
   підприємство А - 60 %,
   
   підприємство Б - 40 %;
   
   Підприємство А здійснює вклад:
   
   основними засобами, зокрема обладнанням вартістю 120 000 грн., у тому числі податок на додану вартість (далі - ПДВ) (первісна вартість – 110 000 грн., знос – 10 000 грн.);
   
   нематеріальними активами - геологічною інформацією вартістю 90 000 грн., у тому числі ПДВ (первісна вартість – 80 000 грн., знос – 5 000 грн.);
   
   грошовими коштами в сумі 270 000 грн.
   
   Загальна сума вкладу становить 480 000 грн.;
   
   Підприємством А для цілей власної господарської діяльності придбано сировину за 2 400 грн., у тому числі ПДВ, яку в подальшому було продано спільній діяльності за 3 000 грн., у тому числі ПДВ. При цьому в обліку відображається прибуток в сумі, що відповідає частці іншого учасника спільної діяльності (2 500 – 2 000) * 40 % = 200 грн., залишок (60 % прибутку в сумі 300 грн.) включається до доходів майбутніх періодів.
   
   Підприємство Б здійснює вклад:
   
   запасами (сировиною) вартістю 36 000 грн., у тому числі ПДВ;
   
   трудовою участю на суму 134 000 грн. (поетапно протягом першого року діяльності);
   
   правом користування майном, оціненим в 150 000 грн., у тому числі ПДВ (залишкова вартість майна, право користування яким передане до спільної діяльності, становить 790 000 грн., щомісячна сума амортизації – 7 000 грн.).
   
   Загальна сума вкладу становить 320 000 грн.
   
   Підприємством Б нараховано рентну плату за нафту, природний газ та газовий конденсат в сумі 30 000 грн. При цьому частина рентної плати в сумі 13 000 грн. відповідає обсягу сировини, видобутої в межах спільної діяльності.
   
   Спільною діяльністю отримано чистий прибуток в сумі 42 000 грн. Учасниками прийняте рішення розподілити та виплатити 7 000 грн. прибутку, а решту спрямувати на розвиток спільної діяльності без збільшення вкладів учасників.
   
   Бухгалтерський облік таких операцій наведено в таблиці.
   
   

Таблиця

  Бухгалтерський облік окремих господарських операцій зі спільної діяльності

 

грн.

 

Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит Сума
1 2 3 4
Облік у учасників спільної діяльності (СД)
Підприємство А
Включено до групи вибуття об'єкт основних засобів (обладнання), який планується передати до СД:      
на суму залишкової вартості 286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу" 104 "Машини та обладнання" 100 000
на суму зносу 131 "Знос основних засобів" 104 "Машини та обладнання" 10 000
Передано об'єкт основних засобів (обладнання) до СД як вклад 1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність" 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" 120 000
Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" 641 "Розрахунки за податками" 20 000
Віднесено до витрат вартість переданого об'єкта основних засобів (обладнання) 976 "Списання необоротних активів" 286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу" 100 000
Перераховано вклад грошовими коштами СД 1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність" 31 "Рахунки в банках" 270 000
Включено до групи вибуття нематеріальний актив (геологічну інформацію):      
на суму залишкової вартості 286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу" 121 "Права користування природними ресурсами" 75 000
на суму накопиченої амортизації 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" 121 "Права користування природними ресурсами" 5 000
Передано нематеріальний актив - геологічну інформацію до СД як вклад 1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність" 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" 90 000
Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" 641 "Розрахунки за податками" 15 000
Віднесено до витрат вартість переданого об'єкту нематеріальних активів (геологічну інформацію) 976 "Списання необоротних активів" 286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу" 75 000
Продано сировину СД 3772 "Розрахунки по спільній діяльності" 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" 3 000
Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" 641 "Розрахунки за податками" 500
Віднесено до витрат собівартість проданої сировини 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" 201 "Сировина й матеріали" 2 000
Визначено фінансовий результат за операцією з продажу сировини:      
дохід у сумі, що припадає на частку інших учасників 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" 79 "Фінансові результати" 2 200
витрати (у повній сумі) 79 "Фінансові результати" 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" 2 000
До доходів майбутніх періодів включено дохід, що припадає на власну частку в СД 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" 69 "Доходи майбутніх періодів" 300
Отримано кошти за сировину 31 "Рахунки в банках" 3772 "Розрахунки по спільній діяльності" 3 000
Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим в спільній діяльності 3772 "Розрахунки по спільній діяльності" 661 "Розрахунки за заробітною платою" 100 000
Нараховано єдиний соціальний внесок (37 %)1 3772 "Розрахунки по спільній діяльності" 65 "Розрахунки за страхування" 37 000
Утримано єдиний соціальний внесок (4 %)1 661 "Розрахунки за заробітною платою" 65 "Розрахунки за страхування" 4 000
Утримано податок з доходів фізичних осіб 661 "Розрахунки за заробітною платою" 64 "Розрахунки за податками й платежами" 14 400
(100 000 – 4 000) * 15 % = 14 400
Отримано від спільної діяльності компенсацію витрат на оплату праці та сплату єдиного соціального внеску 31 "Рахунки в банках" 3772 "Розрахунки по спільній діяльності" 137 000
Визнано дохід на частку прибутку СД (42 000 * 0,6) 1832 "Приріст вартості чистих активів спільної діяльності" 722 "Дохід від спільної діяльності" 25 200
Отримано частину розподіленого прибутку СД 31 "Рахунки в банках" 1832 "Приріст вартості чистих активів спільної діяльності" 4 200
Підприємство Б
Передано запаси (сировину) до СД як вклад 1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність" 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" 36 000
Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" 641 "Розрахунки за податками" 6 000
Віднесено до витрат собівартість переданих запасів (сировина) 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" 201 "Сировина й матеріали" 30 000
Відображено заборгованість за вкладом трудовою участю 1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність" 6852 "Розрахунки по спільній діяльності" 134 000
Нараховано заробітну плату працівникам в рахунок погашення вкладу трудовою участю 6852 "Розрахунки по спільній діяльності" 661 "Розрахунки за заробітною платою" 50 000
Нараховано єдиний соціальний внесок (37 %)1 (в рахунок погашення вкладу трудовою участю) 6852 "Розрахунки по спільній діяльності" 65 "Розрахунки за страхування" 18 500
Утримано єдиний соціальний внесок (4 %)1 661 "Розрахунки за заробітною платою" 65 "Розрахунки за страхування" 2 000
Утримано податок з доходів фізичних осіб (50 000 – 2 000) * 15 %1 661 "Розрахунки за заробітною платою" 641 "Розрахунки за податками" 7 200
Передано право користуванням майном до СД як вклад 1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність" 746 "Інші доходи" 150 000
Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ 746 "Інші доходи" 641 "Розрахунки за податками" 25 000
Включення до фінансового результату доходу від передачі права користування майном СД 746 "Інші доходи" 79 "Фінансові результати" 75 000
До доходів майбутніх періодів включено дохід, що припадає на частку у СД 746 "Інші доходи" 69 "Доходи майбутніх періодів" 50 000
Нараховано амортизацію майна (основні засоби), права користування яким передане до СД 949 "Інші витрати операційної діяльності" 131 "Знос основних засобів" 7 000
Нараховано рентну плату у частині, що відноситься до власної діяльності 23 "Виробництво" 641 "Розрахунки за податками" 17 000
Нараховано рентну плату у частині, що відноситься до СД 3772 "Розрахунки по спільній діяльності" 641 "Розрахунки за податками" 13 000
Сплачено рентну плату до бюджету 641 "Розрахунки за податками" 31 "Рахунки в банках" 30 000
Отримано компенсацію рентної плати від СД 31 "Рахунки в банках" 3772 "Розрахунки по спільній діяльності" 13 000
Визнано дохід на частку прибутку СД (42 000 * 0,4) 1832 "Приріст вартості чистих активів спільної діяльності" 722 "Дохід від спільної діяльності" 16 800
Отримано частину розподіленого прибутку СД 31 "Рахунки в банках" 1832 "Приріст вартості чистих активів спільної діяльності" 2 800
Окремий облік спільної діяльності (СД) - у оператора
Оприбутковано об'єкт основних засобів (обладнання):      
на сума залишкової вартості 104 "Машини та обладнання" 551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності" 100 000
на суму зносу 104 "Машини та обладнання" 131 "Знос основних засобів" 10 000
Нараховано податковий кредит з ПДВ 641 "Розрахунки за податками" 551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності" 2 000
Отримано вклад грошовими коштами 31 "Рахунки в банках" 551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності" 270 000
Оприбутковано нематеріальний актив (геологічну інформацію):      
на суму залишкової вартості 121 "Права користування природними ресурсами" 551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності" 75 000
на суму накопиченої амортизації 121 "Права користування природними ресурсами" 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" 5 000
Нараховано податковий кредит з ПДВ 641 "Розрахунки за податками" 551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності" 15 000
Оприбутковано придбану сировину 201 "Сировина й матеріали" 6852 "Розрахунки по спільній діяльності" 2 500
Нараховано податковий кредит з ПДВ 641 "Розрахунки за податками" 6852 "Розрахунки по спільній діяльності" 500
Перераховано кошти за сировину 6852 "Розрахунки по спільній діяльності" 31 "Рахунки в банках" 3 000
Витрати за на оплату праці та сплату єдиного соціального внеску працівників підприємства А, які задіяні в спільній діяльності, розподілено на витрати на виробництво та загальновиробничі витрати 23 "Виробництво" 6852 "Розрахунки по спільній діяльності" 109 600
91 "Загальновиробничі витрати" 6852 "Розрахунки по спільній діяльності" 27 400
Перераховано компенсацію витрат на оплату праці та сплату єдиного соціального внеску 6852 "Розрахунки по спільній діяльності" 31 "Рахунки в банках" 137 000
Оприбутковано запаси (сировину), отримані від підприємства Б як вклад в СД 201 "Сировина й матеріали" 551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності" 30 000
Нараховано податковий кредит з ПДВ 641 "Розрахунки за податками" 551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності" 6 000
Відображено заборгованість підприємства Б за вкладом трудовою участю 3772 "Розрахунки по спільній діяльності" 551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності" 134 000
Погашення вкладу трудовою участю від підприємства Б розподілено на витрати на виробництво та адміністративні витрати 23 "Виробництво" 3772 "Розрахунки по спільній діяльності" 54 800
92 "Адміністративні витрати" 3772 "Розрахунки по спільній діяльності" 13 700
Оприбутковано нематеріальний актив - права користування майном 122 "Права користування майном" 551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності" 125 000
Нараховано податковий кредит з ПДВ 641 "Розрахунки за податками" 551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності" 25 000
Нараховано амортизацію нематеріального активу (права користування майном) в окремому обліку СД 23 "Виробництво" 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" 3 500
Віднесено на витрати рентну плату оператором СД 23 "Виробництво" 6852 "Розрахунки по спільній діяльності" 13 000
Перераховано СД компенсацію рентної плати учаснику Б 6852 "Розрахунки по спільній діяльності" 31 "Рахунки в банках" 13 000
Визначено фінансовий результат СД 79 "Фінансові результати" 441 "Прибуток нерозподілений" 42 000
Розподіл прибутку СД 441 "Прибуток нерозподілений" 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" 42 000
Нараховано частину прибутку учасниками СД 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" 6721 "Розрахунки за виплатами по спільній діяльності" А – 25 200
Б – 16 800
Перераховано частину прибутку учасникам А і Б 6721 "Розрахунки за виплатами по спільній діяльності" 31 "Рахунки в банках" 7 000
А – 4 200
Б – 2 800

   
   ____________
   1 Ставки нарахувань та утримань умовні.
   

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства 
фінансів України від 30.12.2013 р. N 1192)

   
   

Додаток 2
   до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку 
   спільної діяльності без створення юридичної особи


   
   

Приклади складання балансу учасників з урахуванням окремого балансу спільної діяльності


   
   У графі 3 таблиць 1 і 2 наведені дані фінансової звітності учасника спільної діяльності, що складена без урахування частки в спільній діяльності. У графі 4 наведені дані звітності спільної діяльності, що надана оператором.
   
   У балансі спільної діяльності обліковуються нематеріальні активи загальною вартістю 210000 грн., у тому числі: геологічна інформація - вклад учасника А первісною вартістю 80000 грн.; права користування майном - вклад учасника Б первісною вартістю 125000 грн.; програмне забезпечення, придбане за рахунок коштів спільної діяльності, первісною вартістю 5000 грн.
   
   

Таблиця 1


  Складання балансу підприємство А

   

грн.


   

АКТИВ Код рядка Баланс учасника А Окремий баланс СД, наданий оператором Спільно контрольовані активи та зобов'язання, що припадають на частку учасника А Зведена сума Коригування Об'єднана сума для балансу з урахуванням частки в СД
(гр. 4 * 0,6) (гр. 3 + гр. 5) (гр. 6 - гр. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Необоротні активи              
Нематеріальні активи: 10 1 089 200 000 120 000 121 089   121 089
залишкова вартість
первісна вартість* 11 1 596 210 000 126 000 127 596   127 596
накопичена амортизація 12 -507 -10 000 -6 000 -6 507   -6 507
Незавершені капітальні інвестиції 20            
Основні засоби: 30 126 356 90 000 54 000 180 356   180 356
залишкова вартість
первісна вартість1 31 145 419 110 000 66 000 211 419   211 419
знос 32 -19 063 -20 000 -12 000 -31 063   -31 063
Довгострокові біологічні активи:              
справедлива (залишкова) вартість 35            
первісна вартість1 36            
накопичена амортизація 37            
Довгострокові фінансові інвестиції: 40            
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції 45            
Довгострокова дебіторська заборгованість (внесок учасника А в СД і приріст вартості чистих активів СД) 50 501 000 - - 501 000 501 000 -
Відстрочені податкові активи 60            
Інші необоротні активи 70            
Усього за розділом I 80 628 445 290 000 174 000 802 445 501 000 301 445
II. Оборотні активи              
Виробничі запаси 100 42 125 000 75 000 75 042   75 042
Поточні біологічні активи 110            
Незавершене виробництво 120   200 000 120 000 120 000   120 000
Готова продукція 130   210 000 126 000 126 000   126 000
Товари 140            
Векселі одержані 150 7 770     7 770   7 770
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 160 9 617 15 000 9 000 18 617 2 000 16 617
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість1 161            
резерв сумнівних боргів 162            
Дебіторська заборгованість за розрахунками:              
з бюджетом 170 1 096     1 096   1 096
за виданими авансами 180            
з нарахованих доходів 190            
із внутрішніх розрахунків 200           -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 9 557     9 557   9 557
Поточні фінансові інвестиції 220            
Грошові кошти та їх еквіваленти:              
в національній валюті 230 1 967 1 000 600 2 567   2 567
в іноземній валюті 240            
Інші оборотні активи 250 31 470     31 470   31 470
Усього за розділом II 260 61 519 551 000 330 600 392 119 2 000 390 119
III. Витрати майбутніх періодів 270            
Баланс 280 689 964 841 000 504 600 1 194 564 503 000 691 564
ПАСИВ Код рядка Баланс учасника А Окремий баланс СД, наданий оператором Спільно контрольовані активи та зобов'язання, що припадають на частку учасника А Зведена сума Коригування Об'єднана сума для балансу з урахуванням частки в СД
(гр. 4 * 0,6) (гр. 3 + гр. 5) (гр. 6 - гр. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Власний капітал              
Статутний капітал 300 18 500     18 500   18 500
Пайовий капітал 310            
Додатковий вкладений капітал 320            
Інший додатковий капітал 330            
Резервний капітал 340            
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 78 699 35 000 21 000 99 699 21 000 78 699
Неоплачений капітал 360            
Вилучений капітал 370            
Усього за розділом I 380 97 199 35 000 21 000 118 199 21 000 97 199
II. Забезпечення таких витрат і платежів              
Забезпечення виплат персоналу 400            
Інші забезпечення 410            
Цільове фінансування 420            
Усього за розділом I 430            
III. Довгострокові зобов'язання              
Довгострокові кредити банків 440 144 772     144 772   144 772
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 5 677     5 677   5 677
Відстрочені податкові зобов'язання 460            
Інші довгострокові зобов'язання 470   800 000 480 000 480 000 480 000  
(внески учасників)
Усього за розділом III 480 150 449 800 000 480 000 630 449 480 000 150 449
IV. Поточні зобов'язання              
Короткострокові кредити банків 500 340 000     340 000   340 000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язання 510            
Векселі видані 520            
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 422 6 000 3 600 4 022 2 000 2 022
Поточні зобов'язання за розрахунками:              
з одержаних авансів 540 14 526     14 526   14 526
з бюджетом 550 7 887     7 887   7 887
з позабюджетних платежів 560 20 076     20 076   20 076
зі страхування 570 353     353   353
з оплати праці 580 634     634   634
з учасниками 590            
із внутрішніх розрахунків 600            
Інші поточні зобов'язання 610 58 118     58 118   58 118
Усього за розділом IV 620 442 016 6 000 3 600 445 616 2 000 443 616
V. Доходи майбутніх періодів 630 300     300   300
Баланс 640 689 964 841 000 504 600 1 194 564 503 000 691 564

   
   

Таблиця 2


      

Складання балансу підприємство Б


      грн.


   

АКТИВ Код рядка Баланс учасника Б Окремий баланс СД, наданий оператором Спільно контрольовані активи та зобов'язання, що припадають на частку учасника Б Зведена сума Коригування Об'єднана сума для балансу з урахуванням частки в СД
(гр. 4 * 0,4) (гр. 3 + гр. 5) (гр. 6 - гр. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Необоротні активи              
Нематеріальні активи: 10   200 000 80 000 80 000 50 000 30 000
залишкова вартість
первісна вартість1 11   210 000 84 000 84 000 50 000 34 000
накопичена амортизація 12   -10 000 -4 000 -4 000   -4 000
Незавершені капітальні інвестиції 20            
Основні засоби: 30 790 000 90 000 36 000 826 000   826 000
залишкова вартість
первісна вартість1 31 797 000 110 000 44 000 -841 000   841 000
знос 32 -7 000 -20 000 -8 000 -15 000   -15 000
Довгострокові біологічні активи:              
справедлива (залишкова) вартість              
первісна вартість              
накопичена амортизація              
Довгострокові фінансові інвестиції: 40            
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції 45            
Довгострокова дебіторська заборгованість (внесок учасника Б в СД і приріст вартості чистих активів СД) 50 334 000 -   334 000 334 000  
Відстрочені податкові активи 60            
Інші необоротні активи 70            
Усього за розділом I 80 1 124 000 290 000 116 000 1 240 000 384 000 856 000
II. Оборотні активи              
Виробничі запаси 100 36 000 125 000 50 000 86 000   86 000
Поточні біологічні активи 110            
Незавершене виробництво 120   200 000 80 000 80 000   80 000
Готова продукція 130   210 000 84 000 84 000   84 000
Товари 140            
Векселі одержані 150            
Дебіторська заборгованість: 160 15 500 15 000 6 000 21 500   21 500
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість1 161            
резерв сумнівних боргів 162            
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 170 1 000     1 000   1 000
з бюджетом
за виданими авансами 180            
з нарахованих доходів 190            
із внутрішніх розрахунків 200            
Інша поточна дебіторська заборгованість 210            
Поточні фінансові інвестиції 220            
Грошові кошти та їх еквіваленти: 230 20 100 1 000 400 20 500   20 500
в національній валюті
в іноземній валюті 240            
Інші оборотні активи 250            
Усього за розділом II 260 72 600 551 000 220 400 293 000   293 000
III. Витрати майбутніх періодів 270 97     97   97
Баланс 280 1 196 697 841 000 336 400 1 533 097 384 000 1 149 097
ПАСИВ Код рядка Баланс учасника Б Окремий баланс СД, наданий оператором Спільно контрольовані активи та зобов'язання, що припадають на частку учасника Б Зведена сума Коригування Об'єднана сума для балансу з урахуванням частки в СД
(гр. 4 * 0,4) (гр. 3 + гр. 5) (гр. 6 - гр. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Власний капітал              
Статутний капітал 300 500 000     500 000   500 000
Пайовий капітал 310            
Додатковий вкладений капітал 320            
Інший додатковий капітал 330            
Резервний капітал 340            
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 394 000 35 000 14 000 408 000 14 000 394 000
Неоплачений капітал 360            
Вилучений капітал 370            
Усього за розділом I 380 894 000 35 000 14 000 908 000 14 000 894 000
II. Забезпечення таких витрат і платежів              
Забезпечення виплат персоналу 400            
Інші забезпечення 410            
Цільове фінансування 420            
Усього за розділом I 430            
III. Довгострокові зобов'язання              
Довгострокові кредити банків 440            
Довгострокові фінансові зобов'язання 450            
Відстрочені податкові зобов'язання 460            
Інші довгострокові зобов'язання 470   800 000 320 000 320 000 320 000  
(внески учасників)
Усього за розділом III 480   800 000 320 000 320 000 320 000  
IV. Поточні зобов'язання              
Короткострокові кредити банків 500 3 350     3 350   3 350
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язання 510            
Векселі видані 520            
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 135 007 6 000 2 400 137 407   137 407
Поточні зобов'язання за розрахунками              
з одержаних авансів 540 85 500     85 500   85 500
з бюджетом 550 28 000     28 000   28 000
з позабюджетних платежів 560            
зі страхування 570 240     240   240
з оплати праці 580 600     600   600
з учасниками 590           -
із внутрішніх розрахунків 600            
Інші поточні зобов'язання 610            
Усього за розділом IV 620 252 697 6 000 2 400 255 097   255 097
V. Доходи майбутніх періодів 630 50 000     50 000 50 000 -
Баланс 640 1 196 697 841 000 336 400 1 533 097 384 000 1 149 097

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям