Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О налогообложении операций по договору управления имуществом

О налогообложении операций по договору управления имуществом   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 10.03.2016 р. № 745/10/08-01-12-04-11

   
   
   Головне управління ДФС у Запорізькій області розглянуло лист «» щодо оподаткування операцій за договором управління майном та повідомляє наступне.
   
   Правові засади операцій по управлінню майном регламентуються Цивільним кодексом України від 16.01.2003 N 435-IV, із змінами та доповненнями (далі - ЦКУ).
   
   Згідно п. 1 ст. 1029 ЦКУ за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).
   
   Пунктом 3 статті 1030 ЦКУ встановлено, що майно, передане в управління, має бути відокремлене від іншого майна установника управління та від майна управителя. Майно, передане в управління, має обліковуватися в управителя на окремому балансі, і щодо нього ведеться окремий облік. Розрахунки, пов'язані з управлінням майном, здійснюються на окремому банківському рахунку.
   
   При цьому п. 5 ст. 1033 ЦКУ визначено, що Управитель, якщо це визначено договором про управління майном, є довірчим власником цього майна, яким він володіє, користується і розпоряджається відповідно до закону та договору управління майном. А сам договір про управління майном не тягне за собою переходу права власності до управителя на майно, передане в управління.
   
   Договір управління майном укладається в письмовій формі. При цьому, договір управління нерухомим майном підлягає нотаріальному посвідченню (ст.1031 ЦКУ).
   
   Управитель має право на плату, встановлену договором, а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку з управлінням майном (п.1 ст.1042 ЦКУ). При цьому, вигоди від майна, що передане в управління, належать установникові управління (ст.1034 ЦКУ).
   
   Відповідно до п. 64.6 ст. 64 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі - ПКУ) на обліку у контролюючих органах повинні перебувати, зокрема, договори управління майном (крім договорів управління активами інститутів спільного інвестування, фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону). Взяття на облік договору здійснюється шляхом додаткового взяття на облік управителя майна, як платника податків - відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору. Заяву про взяття на облік такий платник податків зобов'язаний подати протягом 10 календарних днів після реєстрації договору.
   
   Пунктом 1.7 розділу I Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 N 1588 "Про затвердження порядку обліку платників податків і зборів", зі змінами, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2014 за N 503/25280 (далі - Порядок) визначено, що управитель майна це - особа (в розумінні підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ, для цілей оподаткування розділу V ПКУ, крім осіб, визначених у другому реченні абзацу другого підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 розділу V ПКУ), яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном.
   
   Для взяття на облік договору управління майном управитель майна подає одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку такі документи: заяву за формою N 1-ОПП; копію договору управління майном (договір управління нерухомим майном має бути нотаріально посвідченим).
   
   При цьому, при розгляді документів контролюючий орган може повернути документи, подані для взяття на облік договору управління майном, якщо до заяви за формою N 1-ОПП не додано реєстраційну заяву платника ПДВ або за результатами розгляду реєстраційної заяви платника ПДВ контролюючий орган відмовляє в реєстрації особи як платника ПДВ.
   
   Після взяття на облік договорів управління майном відомості про них включаються до Реєстру договорів управління майном.
   
   При взятті на облік договорів управління майном згідно з вищевказаним Порядком податкові органи надають управителям майна Реєстраційний (обліковий) номер платника податків. При цьому управителю майна за декількома договорами управління майном податковий номер видається на кожний із зазначених договорів (угод) при взятті їх на облік згідно з Порядком.
   
   Щодо оподаткування операцій за договорами управління майном в управителя та установника управління повідомляємо наступне.
   
   1. Згідно пп. 5 п. 180.1 ст. 180 ПКУ для цілей оподаткування податком на додану вартість операцій за договорами управління майном, платником цього податку є особа - управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном.
   
   При цьому, для цілей оподаткування господарські відносини між управителем майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.
   
   Пунктом 185.1 ст. 185 ПКУ визначено, що об'єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.
   
   При цьому операції з надання товарів у межах договорів довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари та не пов'язані з купівлею чи продажем таких товарів, не вважаються постачанням товарів (пп. 14.1.191 та пп. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).
   
   Враховуючи вищевикладене, операції з передачі та повернення майна в межах договору управління майном, які не передбачають передачі прав власності на таке майно, ПДВ не оподатковуються.
   
   Щодо операцій по управлінню майном, які здійснюються управителем за плату та в інтересах установника управління в межах договору управління майном, є операцією з поставки товарів/послуг, що оподатковується ПДВ на загальних підставах (за ставкою 20 відсотків).
   
   2. Стосовно оподаткування доходів управителя майна, який перебуває на спрощеній системі оподаткування повідомляємо наступне.
   
   Відповідно до п.п. 2) п. 292.1 ст.292 ПКУ до складу доходу платника єдиного податку –юридичної особи включається будь-який дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 ст. 292 ПКУ.
   
   Разом з цим, згідно ст. 1042 ЦКУ управитель має право на плату, встановлену договором, а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку з управлінням майном. Управитель майном, якщо це передбачено законом або укладеним відповідно до нього договором, має право відраховувати належні йому відповідно до частини першої цієї статті грошові суми безпосередньо з доходів від використання майна, переданого в управління.
   
   Таким чином, доходом управителя майна є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ.
   
   3. Стосовно оподаткування доходів установника управління-нерезидента повідомляємо наступне.
   
   Нормами ЦКУ встановлено, що за договорами управління майном вигоди від майна, що передане в управління, належать установникові управління (ст.1034 ЦКУ).
   
   Для цілей оподаткування нерезиденти - це іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України; дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні; фізичні особи, які не є резидентами України (п. 14.1.122 ст.14 ПКУ).
   
   Згідно пп. "б" пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 ПКУ дохід з джерелом їх походження з України - будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходів від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування), майна, розташованого в Україні, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих в Україні портів.
   
   Особливості оподаткування нерезидентів-юридичних осіб встановлено в п. 141.4 ст. 141 ПКУ. Відповідно до п. 141.4.2 ст. 141 ПКУ резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у підпункті 141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 - 141.4.6 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.
   
   Пунктом 103.9 ст. 103 ПКУ передбачено, що особа, яка виплачує доходи нерезиденту, зобов'язана у разі здійснення у звітному періоді (кварталі) виплат нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України подавати до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) звіт про виплачені доходи, утримані та перераховані до бюджету податки на доходи нерезидентів у строки та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
   
   Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України передбачено у вигляді додатка ПН до рядка 23 податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом МФУ від 20.10.2015 № 897.
   
   Таким чином, виплата доходів установнику майна-нерезиденту за договором управління майном оподатковується згідно п. 141.4.2 ст. 141 ПКУ. При цьому, за підсумками звітного податкового року управитель майна-резидент, в рамках договору управління майном, надає разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств, затвердженою наказом МФУ від 20.10.2015 № 897, додаток ПН до рядка 23 вищезазначеної податкової декларації.
   
   Одночасно повідомляємо, що згідно п. 52.3 ст. 52 ПКУ за вибором платника податків консультація надається в усній, письмовій або електронній формі. При цьому, в кожній районній державній податковій інспекції міста Запоріжжя функціонують Центри обслуговування платників податків, в яких надаються, зокрема консультаційні послуги з питань практичного застосування норм Податкового кодексу України. У разі виникнення додаткових питань, пропонуємо звертатись безпосередньо до податкового органу за місцем реєстрації, а також до Контакт-Центру ДФС за номером телефону 0-800-501-007.
   
   
   Заступник начальника
Р.Ю. Гришко

   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления