USD27.011
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об освобождении государственных предприятий, относящихся к научным учреждениям, от уплаты в государственный бюджет части чистой прибыли (дохода)

Об освобождении государственных предприятий, относящихся к научным учреждениям, от уплаты в государственный бюджет части чистой прибыли (дохода)   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 14.07.2016 р. № 15279/6/99-99-15-02-02-15

   
   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо звільнення державних підприємств, що належать до наукових установ, від сплати до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України, повідомляє.
   
   Щодо проходження державної атестації для присвоєння категорії наукової установи державному підприємству, включення його до реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.
   
   Відповідно до п. 16 ст. 1 Закону України від 26 листопада 2015 року № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність» (далі – Закон № 848) наукова (науково-дослідна, науково-технологічна, науково-технічна, науково-практична) установа (далі – наукова установа) – юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, утворена в установленому законодавством порядку, для якої наукова та (або) науково-технічна діяльність є основною.
   
   Національна академія наук України, національні галузеві академії наук утворюють, реорганізують, ліквідують наукові установи, що перебувають у їх віданні, з урахуванням норм Закону України «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу» (п. 2 ст. 7 Закону № 848).
   
   Відповідно до ст. 12 Закону № 848 для надання державної підтримки науковим установам незалежно від форми власності, діяльність яких має важливе значення для науки, економіки та виробництва, створюється Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави.
   
   Відповідно до п. 1 Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року № 380 (далі – Положення) державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави (далі – Реєстр), – це перелік науково-дослідних, науково-технічних установ усіх форм власності (далі – наукові установи) та вищих навчальних закладів усіх форм власності, діяльність яких має важливе значення для розвитку науки, економіки і виробництва.
   
   Згідно зі ст. 12 Закону № 848 наукові установи незалежно від форми власності, що включені або претендують на включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, підлягають державній атестації.
   
   Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави та порядок проведення державної атестації наукових установ, розробляється у порядку, визначеному Законом № 848, і затверджується Кабінетом Міністрів України.
   
   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, розміщує перелік наукових установ, включених до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, на своєму офіційному веб-сайті та забезпечує безоплатний доступ до нього.
   
   Згідно з п. 2 Положення із заявкою про включення до Реєстру до Міністерства освіти і науки України звертаються наукові установи, які пройшли державну атестацію, та вищі навчальні заклади, що провадять освітню діяльність за третім (освітньо-науковим) рівнем та (або) науковим рівнем вищої освіти, та які пройшли державну атестацію у частині наукової та науково-технічної діяльності.
   
   До заявки додаються, зокрема клопотання центрального органу виконавчої влади, Національної академії наук або національної галузевої академії наук, до сфери управління якої належить наукова установа, вищий навчальний заклад, про надання науковій установі, вищому навчальному закладу підтримки держави.
   
   Таким чином, з питання проходження державної атестації для присвоєння категорії наукової установи державному підприємству, включення його до реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, пропонуємо звернутися із запитом до Міністерства освіти і науки України.
   
   Згідно з абзацом 1 п. 2 ст. 12 Закону № 848 наукові установи, включені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, користуються податковими пільгами відповідно до законодавства України.
   
   Пунктами 1 та 2 ст. 111 Закону України від 21 вересня 2006 року № 185-V «Про управління об’єктами державної власності» встановлено, що державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух» відповідно до Закону України «Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів», державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, державних комерційних підприємств та казенних підприємств, які відповідно до ст. 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» належать до наукових установ, а також науково-технологічних комплексів, заснованих на державній власності, а також державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія») та їх об’єднання зобов’язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у розмірі не менше 30 відсотків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
   
   Державні комерційні підприємства та казенні підприємства, які відповідно до статті 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» належать до наукових установ, а також науково-технологічні комплекси, засновані на державній власності, зобов’язані не менш як 50 відсотків чистого прибутку від своєї діяльності спрямовувати на провадження ініціативної наукової та науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази.
   
   Згідно з п. 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 138, частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету за відповідний період, визначається, керуючись обсягом чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку як підсумок суми чистого фінансового результату (прибутку) та суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку, з урахуванням того, що до такого підсумку також може бути включена частка нерозподіленого прибутку або невикористаних фондів, утворених внаслідок розподілу прибутку в обсязі, визначеному рішенням органу управління, за наявності фінансових ресурсів у підприємства, у розмірі 75 відсотків.
   
   Таким чином, якщо Державне підприємство належить до наукових установ, то воно звільнятиметься від сплати до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) у розмірі 75 відсотків.
   
    При цьому Державне підприємство зобов’язане не менш як 50 відсотків чистого прибутку, обрахованого згідно з правилами бухгалтерського обліку, спрямовувати на провадження ініціативної наукової та науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази.
   
   Слід зазначити, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).
   

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления