Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Про оподаткування спільної діяльності (лист ДФС від 02.01.2018 р. № 6/6/99-99-12-02-01-15/ІПК)

Про оподаткування спільної діяльності (лист ДФС від 02.01.2018 р. № 6/6/99-99-12-02-01-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 02.01.2018 р. № 6/6/99-99-12-02-01-15/ІПК

Про оподаткування спільної діяльності

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо надання податкової консультації відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та повідомляє.

Товариство є платником єдиного податку 4 групи та платником податку на додану вартість. При цьому Товариство повідомило, що є оператором спільної діяльності відповідно до договору простого товариства (копію договору не надано).

Щодо реєстрації платником ПДВ Договору про спільну діяльність.

Відповідно до підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 Кодексу для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності.

Взяття на облік договору здійснюється шляхом додаткового взяття на облік учасника договору про спільну діяльність як платника податків - відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору.

Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.

Для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.

Підпунктом 4 пункту 180.1 статті 180 Кодексу для цілей оподаткування ПДВ платником податку є особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи.

Згідно з пунктом 181.1 статті 181 Кодексу особа зобов'язана зареєструватися як платник ПДВ у контролюючому органі у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розд. V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 гривень (без урахування ПДВ).

Якщо особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті 181 Кодексу не є платником ПДВ у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою (пункт 182.1 статті 182 Кодексу).

Виходячи із зазначеного, платником ПДВ в обов'язковому порядку має бути зареєстрована особа - договір про спільну діяльність без утворення юридичної особи, у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такому договору протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 гривень (без урахування ПДВ).

Щодо подання податкової декларації з ПДВ Договору про спільну діяльність.

Відповідно до підпунктів 16.1.3 та 16.1.4 пункту 16.1 статті 16 Кодексу платник податків зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, та сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених Кодексом та законами з питань митної справи.

Податкова декларація з ПДВ подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (пункт 203.1 статті 203 Кодексу).

Податкова звітність з ПДВ подається в порядку і за формою, затвердженими наказом МФУ від 28.01.2016 р. № 21 "Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість".

Сума податкового зобов'язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 203.1 статті 203 Кодексу для подання податкової декларації (пункт 203.2 статті 203 Кодексу).

Отже, договір про спільну діяльність без утворення юридичної особи, зареєстрований платником ПДВ зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, та сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених Кодексом та законами з питань митної справи.

Анулювання реєстрації платника податку здійснюється в порядку, визначеному статтею 184 Кодексу.

Щодо оподаткування доходу, отриманого по результатам діяльності договору про спільну діяльність, та порядку подання звітності договором про спільну діяльність.

Взаємовідносини, що виникають при здійсненні спільної діяльності, регламентуються главою 77 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ).

Відповідно до пункту 1 статті 1130 ЦКУ за договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові.

Пунктом 2 статті 1134 ЦКУ передбачено, що ведення бухгалтерського обліку спільного майна учасників може бути доручено ними одному з учасників.

Відповідно до абзацу восьмого пункту 19 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. N 91, оператор спільної діяльності веде бухгалтерський облік спільної діяльності без створення юридичної особи окремо від результатів власної господарської діяльності і складає окремий баланс та відповідні форми фінансової звітності спільної діяльності без створення юридичної особи.

Вимоги щодо складу і принципів підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання та розкриття її елементів визначено Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. N 73 (далі - П(С)БО 1), згідно з п. 6 розділу IV якого підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику.

Згідно з п. 1 розділу II П(С)БО 1 фінансова звітність складається з балансу (звіту про фінансовий стан) (далі - баланс), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (далі - звіт про фінансові результати), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.

Тобто оператор спільної діяльності зобов’язаний складати окремий баланс, звіт про фінансові результати, а також форми, які необхідні учасникам спільної діяльності без створення юридичної особи для складання власної фінансової звітності з урахуванням результатів спільної діяльності, своєї частки в активах і зобов’язаннях.

Для відображення операцій зі спільної діяльності у бухгалтерському обліку та розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності підприємства, організації та інші юридичні особи усіх форм власності (крім бюджетних установ), які провадять таку діяльність, використовують Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2011 р. N 1873 (далі - Методрекомендації N 1873).

У разі отримання прибутку в межах договору про спільну діяльність, такий прибуток розподіляється пропорційно вартості вкладів учасників у спільне майно, якщо інше не передбачено договором. Сума прибутку, отриманого кожним учасником договору простого товариства у межах спільної діяльності, є доходом кожного учасника та підлягає включенню з метою оподаткування до складу доходу окремої юридичної особи - учасника простого товариства.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться