Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо подання фінансової звітності разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств (лист Мінфіну від 21.02.2017 р. № 11130-02-2/4779)

Щодо подання фінансової звітності разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств (лист Мінфіну від 21.02.2017 р. № 11130-02-2/4779)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.02.2017 р. № 11130-02-2/4779

Щодо подання фінансової звітності разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств

Міністерство фінансів України розглянуло звернення стосовно питань подання фінансової звітності разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств і повідомляє.

Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) об’єктом обкладення податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які визначені положеннями Кодексу.

Для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування (пункт 44.2 статті 44 Кодексу).

Пунктом 137.4 статті 137 Кодексу встановлено, що податковими (звітними) періодами для податку на прибуток є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік, окрім випадків, передбачених пунктом 137.5 цієї статті Кодексу.

Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового звітного періоду, крім тих осіб, яких контролюючі органи беруть на облік як платників податку протягом податкового (звітного) періоду. Для таких новостворених платників перший податковий (звітний) період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) періоду (підпункт 137.4.2 пункту 137.4 статті 137 Кодексу).

Пунктом 137.5 статті 137 Кодексу визначено, що річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників, зокрема, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної декларації за період діяльності у звітному (податковому) році (підпункт "а"), та платників податку, в яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень (підпункт "в").

Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 Кодексу. При цьому фінансова звітність є додатком до податкової декларації з податку на прибуток та є її невід’ємною частиною (пункт 46.2 статті 46 Кодексу).

Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N 996-XIV (далі - Закон N 996) визначаються правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Статтею 13 Закону N 996 визначено, що звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати. Перший звітний період для новоствореного підприємства може бути менш як 12 місяців, але не більш як 15 місяців.

Тож новостворене підприємство, яке поставлено на облік контролюючим органом в період з 01.10.2016 р. по 31.12.2016 р., повинно подати податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за період, який розпочинається з дати, на яку припадає початок обліку підприємства як платника податку, і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, в якому новостворене підприємство поставлено на облік, разом з фінансовою звітністю за цей же період.

Частиною 3 статті 55 Господарського кодексу України визначено поняття суб’єктів малого підприємництва, до яких можуть належати юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

При цьому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року N 419 (зі змінами та доповненнями) затверджено Порядок подання фінансової звітності (далі - Порядок). Ця постанова розроблена відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України". У пункті 2 зазначеного Порядку зазначено, що платники податку на прибуток у визначених законом випадках подають органу державної податкової служби порядком, передбаченим Податковим кодексом України для подання податкової декларації: квартальну фінансову звітність (окрім підприємств, що відповідно до Господарського кодексу України належать до суб’єктів малого підприємництва, у т.ч. до суб’єктів мікропідприємництва) та річну фінансову звітність.

Положення підпункту "в" пункту 137.5 статті 137 Кодексу в частині визначення річного податкового (звітного) періоду для платників податку на прибуток, у яких річний дохід від будь-якої діяльності не повинен перевищувати 20 мільйонів гривень, не передбачає врахування суб’єктного складу платників податків відповідно до норм статті Господарського кодексу України.

При цьому слід зазначити, що відповідно до пункту 5.2 статті 5 Кодексу передбачено, якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення Кодексу.

Тож суб’єкти господарювання, які належать до суб’єктів малого підприємництва відповідно до Господарського кодексу України, але для яких відповідно до положень Податкового кодексу України встановлено податковий (звітний) період - квартал, при поданні податкової декларації з податку на прибуток надають проміжну (квартальну) фінансову звітність.

Державний секретар

Є. Капінус

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям