Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307 (наказ Мінфіну від 17.09.2018 р. № 763)

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307 (наказ Мінфіну від 17.09.2018 р. № 763)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.09.2018

м. Київ

№ 763

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 жовтня 2018 р. за N 1157/32609

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307

Відповідно до пункту 201.2 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форми податкової накладної, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за N 137/28267 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 лютого 2017 року N 276), виклавши її у новій редакції, що додається.

2. Затвердити Зміни до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за N 137/28267 (із змінами), що додаються.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України, Департаменту методологічної та нормотворчої роботи Державної фіскальної служби України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування, крім абзацу другого пункту 6 та пункту 8 Змін до Порядку заповнення податкової накладної, затверджених цим наказом, які набирають чинності з 01 січня 2020 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О. С.

 

В. о. Міністра

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

О. Власов

 

Зведена податкова накладна

 

Складена на операції, звільнені від оподаткування

 

Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини
(зазначається відповідний тип причини)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31 грудня 2015 року N 1307
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 вересня 2018 року N 763)

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

 

  

 

 

  

Розділ А

I

Загальна сума коштів, що підлягають сплаті, з урахуванням податку на додану вартість

 

II

Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі:

 

III

загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою

 

IV

загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7 %

 

V

Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)

 

VI

Усього обсяги постачання за ставкою 7 % (код ставки 7)

 

VII

Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0 % (код ставки 901)

 

VIII

Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0 % (код ставки 902)

 

XI

Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)

 

X

Дані щодо зворотної (заставної) тари

 

Розділ Б

N
з/п

Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця

Код

Одиниця виміру товару/послуги

Кіль-
кість
(об'єм, обсяг)

Ціна постачання
 одиниці товару/послуги без урахування
 податку на додану вартість

Код ставки

Код пільги6

Обсяги поста-
чання
(база оподатку-
вання)
без ураху-
вання податку на додану вартість

Сума податку на додану вартість

Код виду діяльності сільсько-
господар-
ського товаро-
виробника

товару згідно з УКТ ЗЕД

ознаки імпорто-
ваного товару
5

послуги згідно з ДКПП

умовне позначення 
(українське)

код

 

1 2 3.1 3.2 3.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) у зв'язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі податкових зобов'язань продавця.

Посадова (уповноважена) особа / фізична особа
(законний представник)

 
___________________________

(ініціали та прізвище)

  

____________
1 У порядковому номері після символа "/" зазначається код 2 - у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених в пункті 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", або код 5 - у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції.

2 Зазначається у разі постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом), яка (який) фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору.

3 Зазначається податковий номер платника податку відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року N 1588 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за N 1562/20300 (із змінами).

4 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають у разі, якщо покупець або продавець - фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті.

5 У випадку постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 3.2 проставляється позначка "Х".

6 __________________________________________________________________________________________________________________________________________
    (у разі відсутності пільги у довідниках податкових пільг у графі 9 проставляється умовний код "99999999", а у цій графі зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті,  підрозділи, розділи Податкового кодексу України та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування)

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

В. П. Овчаренко

 

 

  

N
з/п

Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця

Код

Належить до постачання

Перелік частки товару/послуги, що не містить відокремленої вартості частково поставлених товарів/послуг

Залишок частки товару/послуги, що не містить відокремленої вартості, яку слід допоставити

Код виду діяльності 
сільсько-
господар-
ського товаро-
виробника

одиниця виміру

ціна одиниці товару/послуги без урахування
 податку на додану вартість

кіль-
кість, об'єм, обсяг

загальна сума коштів без податку на додану вартість

товару згідно з УКТ ЗЕД

ознаки імпорто-
ваного товару

послуги згідно з ДКПП

умовне позна-
чення 
(україн-
ське)

код

одиниця виміру

кількість,
 об'єм, обсяг

одиниця виміру

кількість, об'єм, обсяг

1

2

3.1

3.2

3.3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

 

Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)

 

Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)

 

До зведеної податкової накладної

 

До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування

 

Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини
(зазначається відповідний тип причини)

 

 

 

Додаток 2
до податкової накладної

РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ І ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ

 

  

ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ

 

  

  

 

 

Розділ А

I

Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (-) (+), у тому числі:

 

II

сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за основною ставкою (-) (+)

 

III

сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7 % (-) (+)

 

IV

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою (-) (+) (код ставки 20)

 

V

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 7 % (-) (+) (код ставки 7)

 

VI

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0 % (-) (+) (код ставки 901)

 

VII

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0 % (-) (+) (код ставки 902)

 

VIII

Усього підлягають коригуванню обсяги операцій, звільнених від оподаткування (-) (+) (код ставки 903)

 

Розділ Б

N з/п

N з/п рядка подат-
кової наклад-
ної, що коригу-
ється або додається

Причина
коригування

Опис
номен-
клатура) товарів/
послуг, вартість
 чи кіль-
кість яких коригу-
ється

Код

Одиниця виміру товару/послуги

Коригування кількості

Коригування вартості

Код став-
ки

Код піль-
ги
6

Обсяги поста-
чання
(база опо-
датку-
вання)
без ураху-
вання податку на додану вар-
тість

Сума подат-
ку на додану вар-
тість

Код виду діяль-
ності сільсько-
господар-
ського
 товаро-
вироб-
ника

товару згідно з УКТ ЗЕД

ознаки імпорто-
ваного 
товару
5

послуги згідно з ДКПП

умовне позна-
чення (україн-
ське)

код

кіль-
кість, об'єм, обсяг
(-) (+)

ціна поста-
чання то-
варів/
послуг

ціна
(-) (+)

кіль-
кість поста-
чання то-
варів/
послуг

код при-
чини

N з/п групи коригу-
вання

 

1.1 1.2 2.1 2.2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми податку на додану вартість, які скориговані у зв'язку зі зміною кількісних чи вартісних показників, що зазначені в цьому розрахунку, визначені правильно та включені до податкового зобов'язання.

Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної7

  

Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної, складеної повторно на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна7

  

Посадова (уповноважена) особа / фізична особа
(законний представник)

 
___________________________

(ініціали та прізвище)

  

____________
1 У порядковому номері після символа "/" зазначається код 2 - у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених в пункті 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", або код 5 - у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції

2 Зазначається у разі постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом), яка (який) фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору.

3 Зазначається податковий номер платника податку відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року N 1588 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за N 1562/20300 (із змінами).

4 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають у разі, якщо покупець або продавець - фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті.

5 У випадку постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 4.2 проставляється позначка "Х".

6 ____________________________________________________________________________________________________________________________________
   (у разі відсутності пільги у довідниках податкових пільг у графі 12 проставляється умовний код "99999999", а у цій графі зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування)

7 Заповнюється у разі зазначення у верхній лівій частині розрахунку коригування типу причини 20.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

В. П. Овчаренко

 

Зміни
до Порядку заповнення податкової накладної

1. У пункті 4:

абзац другий доповнити словами ", крім випадків, визначених цим Порядком";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" податкової накладної, передбачений для заповнення даних щодо отримувача (покупця), заповнюється у разі постачання товарів/послуг платнику податку на додану вартість та у разі складання податкової накладної відповідно до пункту 10 цього Порядку.".

2. У пункті 5 слова "у день" замінити словами "на дату".

3. Абзац другий пункту 7 доповнити словами ", а у рядках "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" та "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" зазначаються дані головного підприємства - платника податку".

4. В абзаці першому пункту 9 слова "а у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" зазначається індивідуальний податковий номер оператора такої угоди" замінити словами "а у рядках, відведених для заповнення даних отримувача (покупця), зазначаються дані оператора такої угоди".

5. У пункті 11:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"У разі складання зведеної податкової накладної у графі "Зведена податкова накладна" зазначається код ознаки:";

після абзацу сьомого доповнити новими абзацами восьмим - одинадцятим такого змісту:

"1 - у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу України;

2 - у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України;

3 - у разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 15 цього Порядку;

4 - у разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 19 цього Порядку.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий вважати відповідно абзацами дванадцятим, тринадцятим;

в абзаці дванадцятому:

слова "У таких зведених податкових накладних" замінити словами та цифрами "У зведених податкових накладних, у яких зазначено код ознаки 1 або 2,";

після слів та цифр "умовний ІПН "600000000000"," доповнити словами "рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється,".

6. У пункті 12:

абзац перший викласти у такій редакції:

"12. У разі постачання товарів/послуг отримувачу (покупцю), який не зареєстрований як платник податку, у графі "Отримувач (покупець)" зазначається "Неплатник", а у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "100000000000", рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється.";

абзаци перший, другий, перше речення абзацу третього, абзац четвертий доповнити словами ", рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється".

7. Друге речення пункту 13 доповнити словами ", рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється".

8. Пункт 14 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі складання податкової накладної за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у рядку "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин" такої податкової накладної робиться позначка "Х" та зазначається тип причини 11. При цьому у рядку "Отримувач (покупець)" зазначається "Неплатник", а у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "100000000000", рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється. Інші дані та показники такої податкової накладної заповнюються за правилами, визначеними цим Порядком.".

9. У пункті 16:

після підпункту 8 доповнити новим підпунктом 9 такого змісту:

"9) до графи 11 - сума податку на додану вартість.

Графа 11 заповнюється у гривнях з копійками із зазначенням після коми до 6 знака включно;".

У зв'язку з цим підпункт 9 вважати підпунктом 10;

у підпункті 10:

в абзацах першому - третьому слово та цифри "графа 11" у всіх відмінках замінити словом та цифрами "графа 12" у відповідних відмінках;

в абзацах четвертому, шостому цифри "11" замінити цифрами "12";

в абзаці п'ятому цифри "9, 11" замінити цифрами "9, 12".

10. У пункті 19:

в абзаці сьомому слова "робиться помітка "Х" замінити словами та цифрами "зазначається код ознаки, визначений пунктом 11 цього Порядку";

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"У разі складання зведених податкових накладних покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, у графі "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" такої податкової накладної робиться позначка "Х" та зазначається тип причини 02. При цьому у графі "Отримувач (покупець)" зазначається "Неплатник", а у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "100000000000", рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим;

в абзаці дев'ятому слово "вся" замінити словом "весь".

11. Після пункту 21 доповнити новими пунктами 22 - 24 такого змісту:

"22. У разі допущення помилки в реквізитах заголовної частини податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних, яка не заважає ідентифікувати здійснену операцію, постачальник (продавець) на дату виявлення такої помилки складає розрахунок коригування до податкової накладної, у якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, у якому допущено помилку, заповнюється без помилок.

У цьому разі таблична частина розділів А та Б розрахунку коригування не заповнюється.

23. У разі коригування кількісних та/або вартісних показників табличної частини податкової накладної у зв'язку зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадку повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником (продавцем) суми попередньої оплати товарів/послуг розрахунок коригування заповнюється у такому порядку:

показники рядка податкової накладної, що коригується, зазначаються із знаком "-" окремо в кожній графі;

додається(ються) новий(і) рядок(ки) з виправленими показниками (за потреби), якому(им) присвоюється новий черговий порядковий номер, що не зазначався в податковій накладній;

рядку податкової накладної, що коригується, зазначеному із знаком "-", та новому(им) рядку(ам) з виправленими показниками, що його замінює(ють), присвоюється однаковий порядковий номер групи коригування, який зазначається у графі 2.2 табличної частини розрахунку коригування, та наводиться однакова причина коригування.

Кількість груп коригування у розрахунку коригування може бути необмежена. Кожній групі коригування присвоюється окремий наступний порядковий номер.

Державна фіскальна служба України визначає умовні коди причин коригування, які платники податку зазначають у графі 2.1 розрахунку коригування, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі для використання платниками податку під час складання розрахунків коригування відповідно до Податкового кодексу України.

24. У разі реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних двох і більше податкових накладних, складених на одну операцію з постачання товарів/послуг, постачальник (продавець) складає розрахунок(ки) коригування до податкової(их) накладної(их), зайво складеної(их) на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна, у такому порядку:

у верхній лівій частині розрахунку коригування у графі "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин" зазначається тип причини 20, при цьому позначка "Х" не проставляється;

у заголовній частині розрахунку коригування у полі "до податкової накладної" зазначаються дата і номер податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна;

в інформаційному полі "Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної" розрахунку коригування зазначаються дані щодо податкової накладної, правильно складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних;

в інформаційному полі "Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна" розрахунку коригування зазначаються дані щодо розрахунку коригування, складеного до зайво складеної податкової накладної, яка зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних. Зазначене поле не заповнюється, якщо такий розрахунок коригування не складався.

У разі складання розрахунку коригування з типом причини 20 до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна, до якої раніше не складався розрахунок коригування, такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем (покупцем), який був зазначений у податковій накладній, що коригується, крім випадків, передбачених цим Порядком.

У разі складання розрахунку коригування з типом причини 20 до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна, до якої раніше було складено розрахунок коригування, такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем) з урахуванням таких особливостей:

в інформаційному полі "Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна" такого розрахунку коригування зазначаються дані щодо складеного та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна;

графи з 1 по 15 розділу Б такого розрахунку коригування та рядки розділу А не заповнюються.

Розрахунок коригування, особливості складання якого визначені у цьому пункті, складається окремо до кожної податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна, у тому числі до податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю).".

У зв'язку з цим пункти 22 - 27 вважати відповідно пунктами 25 - 30.

12. Пункти 28 - 30 виключити.

13. У тексті Порядку слово "номенклатура" в усіх відмінках замінити словами "опис (номенклатура)" у відповідних відмінках.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

В. П. Овчаренко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям