Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України (наказ від 02.12.2020 р. № 734)

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України (наказ від 02.12.2020 р. № 734)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.12.2020

м. Київ

№ 734

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 січня 2021 р. за N 100/35722

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Відповідно до пунктів 201.2 та 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до:

форми податкової накладної, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за N 137/28267 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 вересня 2018 року N 763), виклавши її у новій редакції, що додається;

форми податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за N 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 лютого 2017 року N 276), виклавши її у новій редакції, що додається;

форми уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за N 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 лютого 2017 року N 276), виклавши її у новій редакції, що додається;

форми розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за N 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 лютого 2017 року N 276), замінивши слова "ініціали та прізвище" словами "Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ".

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, що додаються.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України, Департаменту правової роботи Державної податкової служби України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України Любченка О. М.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Голова Державної
податкової служби України

Олексій ЛЮБЧЕНКО

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

Володимир ЗАГОРОДНІЙ

 

Зведена податкова накладна

 

Складена на операції, звільнені від оподаткування

 

Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини
(зазначається відповідний тип причини)

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31 грудня 2015 року N 1307
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 02 грудня 2020 року N 734)

  

 

 

Розділ А

 

I

Загальна сума коштів, що підлягають сплаті, з урахуванням податку на додану вартість

 

II

Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі:

 

III

загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою

 

IV

загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7 %

 

V

Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)

 

VI

Усього обсяги постачання за ставкою 7 % (код ставки 7)

 

VII

Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0 % (код ставки 901)

 

VIII

Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0 % (код ставки 902)

 

IX

Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)

 

X

Дані щодо зворотної (заставної) тари

 

Розділ Б

 

N з/п

Опис (номен-
клатура) товарів/
послуг продавця

Код

Одиниця виміру товару/послуги

Кількість
(об'єм, обсяг)

Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування податку на додану вартість

Код
ставки

Код пільги7

Обсяги постачання
(база оподат-
кування)
без урахування податку на додану вартість

Сума податку на додану вартість товаро-
виробника

Код виду діяльності сільськогос-
подарського

товару згідно з УКТ ЗЕД

ознаки імпор-
тованого товару
6

послуги згідно з ДКПП

умовне позначення (українське)

код

1

2

3.1

3.2

3.3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) у зв'язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі податкових зобов'язань продавця.

Посадова (уповноважена) особа / фізична особа
(законний представник)

 
____________________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта)

____________
1 У порядковому номері після символа "/" зазначається код 2 - у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених в пункті 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", або код 5 - у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції.

2 Зазначається у разі постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом), яка (який) фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору.

3 Зазначається податковий номер платника податку відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року N 1588 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за N 1562/20300 (із змінами).

4 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають у разі, якщо покупець або продавець - фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті.

5 Зазначається код ознаки джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи: 1 - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); 2 - Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (ДРФО); 3 - реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ); 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

6 У випадку постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 3.2 проставляється позначка "Х".

7 __________________________________________________________________________________________________________________________
(у разі відсутності пільги у довідниках податкових пільг у графі 9 проставляється умовний код "99999999", а у цій графі зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування)

 

Директор Департаменту
податкової політики

Лариса МАКСИМЕНКО

 

Додаток до податкової накладної

  

N з/п

Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця

Код

Належить до постачання

Перелік частки товару/послуги, що не містить відокремленої вартості частково поставлених товарів/послуг

Залишок частки товару/послуги, що не містить відокремленої вартості, яку слід допоставити

Код виду діяльності сільськогос-
подарського товаро-
виробника

одиниця виміру

ціна одиниці товару/ послуги без урахування податку на додану вартість

кількість, об'єм, обсяг

загальна сума коштів без податку на додану вартість

товару згідно з УКТ ЗЕД

ознаки імпортова-
ного товару

послуги згідно з ДКПП

умовне позначення (українське)

код

одиниця виміру

кількість, об'єм, обсяг

одиниця виміру

кількість, об'єм, обсяг

1

2

3.1

3.2

3.3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)

 

Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)

 

До зведеної податкової накладної

 

До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування

 

Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини
(зазначається відповідний тип причини)

 

 

 

 

Додаток 2
до податкової накладної 

ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ

  

  

 

 

Розділ А

 

I

Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (-) (+), у тому числі:

 

II

сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за основною ставкою (-) (+)

 

III

сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7 % (-) (+)

 

IV

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою (-) (+) (код ставки 20)

 

V

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 7 % (-) (+) (код ставки 7)

 

VI

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0 % (-) (+) (код ставки 901)

 

VII

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0 % (-) (+) (код ставки 902)

 

VIII

Усього підлягають коригуванню обсяги операцій, звільнених від оподаткування (-) (+) (код ставки 903)

 

Розділ Б

 

N з/п

N з/п рядка подат-
кової наклад-
ної, що кори-
гується або додає
-ться

Причина
коригування

Опис (номенк-
латура) товарів/
послуг, вар-
тість чи кіль-
кість яких кори-
гується

Код

Одиниця виміру товару/
послуги

Коригування кількості

Коригування вартості

Код ставки

Код пільги7

Обсяги поста-
чання
(база оподат-
куван-
ня)
без ураху-
вання податку на додану вар-
тість

Сума подат-
ку на додану вар-
тість

Код виду діяль-
ності сіль-
сько-
гос-
подар-
ського товаро-
вироб-
ника

товару згідно з УКТ ЗЕД

ознаки імпорто-
ваного товару
6

послуги згідно з ДКПП

умовне позна-
чення (україн-
ське)

код

кіль-
кість, об'єм, обсяг
(-) (+)

ціна поста-
чання товарів/
послуг

ціна
(-) (+)

кіль-
кість поста-
чання товарів/
послуг

код при-чини

N з/п групи коригу-
вання

1.1

1.2

2.1

2.2

3

4.1

4.2

4.3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми податку на додану вартість, які скориговані у зв'язку зі зміною кількісних чи вартісних показників, що зазначені в цьому розрахунку, визначені правильно та включені до податкового зобов'язання.

Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної8

  

Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної, складеної повторно на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових

  

Посадова (уповноважена) особа / фізична особа
(законний представник)

 
____________________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта)

____________
1 У порядковому номері після символа "/" зазначається код 2 - у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених в пункті 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", або код 5 - у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції

2 Зазначається у разі постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом), яка (який) фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору.

3 Зазначається податковий номер платника податку відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року N 1588 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за N 1562/20300 (із змінами).

4 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають у разі, якщо покупець або продавець - фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті.

5 Зазначається код ознаки джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи: 1 - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); 2 - Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (ДРФО); 3 - реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ); 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

6 У випадку постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 4.2 проставляється позначка "Х".

7 __________________________________________________________________________________________________________________________________________
(у разі відсутності пільги у довідниках податкових пільг у графі 12 проставляється умовний код "99999999", а у цій графі зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи
Податкового кодексу України та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування)

8 Заповнюється у разі зазначення у верхній лівій частині розрахунку коригування типу причини 20.

 

Директор Департаменту
податкової політики

Лариса МАКСИМЕНКО

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата, вхідний N)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2016 року N 21
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 02 грудня 2020 року N 734)

02

Звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

 

(місяць)

 

03

Платник

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
від ________________________ N _______________________________________

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

031

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

04

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

05

Податкова адреса
 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Поштовий індекс

 

 

 

 

Телефон

 

Факс

 

Електронна адреса

 

06

Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

 
 

Декларація подається до

 

 

(найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

(грн)

Код рядка

Код додатка

I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість

колонка А

колонка Б

1

 

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України:

х

х

1.1

Д1

операції, що оподатковуються за основною ставкою

 

 

1.2

Д1

операції, що оподатковуються за ставкою 7 %

 

 

2

 

Операції з вивезення товарів за межі митної території України

х

х

2.1

 

операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

 

0

2.2

 

операції, що звільнені від оподаткування

 

х

3

 

Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

 

0

4

 

Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) за операціями, що оподатковуються за:

х

х

4.1

Д1, Д6

основною ставкою

 

 

4.1.1

Д1, Д6

коригування податкових зобов'язань

 

 

4.2

Д1, Д6

ставкою 7 %

 

 

4.2.1

Д1, Д6

коригування податкових зобов'язань

 

 

5

Д5

Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

 

х

5.1

Д5

у тому числі операції, що звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)):

 

х

5.1.1

 

з рядка 5.1 сума коригування обсягів за такими операціями

 

х

6

Д1

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України

 

 

7

Д1

Коригування податкових зобов'язань

 

 

8

 

Коригування податкових зобов'язань у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+)

 

 

9

 

Усього податкових зобов'язань
(сума значень рядків (1.1 + 1.2 + 4.1 + 4.1.1 (-/+) + 4.2 + 4.2.1 (-/+) + 6 (-/+) + 7 (-/+) + 8) колонки Б)

х

 

Код рядка

Код додатка

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

Обсяги придбання (без податку на додану вартість)

Дозволений податковий кредит

колонка А

колонка Б

10

 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України

х

х

10.1

Д1

з основною ставкою

 

 

10.2

Д1

зі ставкою 7 %

 

 

10.3

 

з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість

 

х

11

 

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи

х

х

11.1

 

з основною ставкою

 

 

11.2

 

зі ставкою 7 %

 

 

12

 

Погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу)

 

 

13

Д1

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України

 

 

14

Д1

Коригування податкового кредиту

 

 

15

Д6

Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях

 

 

16

 

Від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду:

х

 

16.1

 

значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду

х

 

16.2

 

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків*

х

 

16.3

 

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу*

х

 

17

 

Усього податкового кредиту (сума значень рядків (10.1 + 10.2 + 11.1 + 11.2 + 12 + 13 (-/+) + 14 (-/+) + 15 (-/+) + 16 (-/+) колонки Б))

х

 

Код рядка

Код додатка

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Сума податку на додану вартість

18

 

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларації) (позитивне значення), яке сплачується до державного бюджету

 

19

 

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9 декларації) (позитивне значення)

 

19.1

 

з рядка 19 сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу

 

на момент подання податкової декларації

сума, обчислена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації

 

 

20

 

Cума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 19 - рядок 19.1), яка:

 

20.1

 

зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість

 

20.2

Д3, Д4

підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2) (рядок 3 Д3):

 

20.2.1

 

на рахунок платника у банку

 

20.2.2

 

у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету

 

20.3

 

зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 20 - рядок 20.1 - рядок 20.2)

 

21

Д2

Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 декларації) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду)

 

 
 

 

Відмітка про подання за останній звітний (податковий) період у разі анулювання реєстрації платником податку

 

 

Відмітка про застосування касового методу податкового обліку

 

відомостей про суми податку на додану вартість, зазначених у податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1) (додаток 1)

 

довідки про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) (додаток 2)

 

розрахунку суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3)

 

заяв про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4) (додаток 4)

 

розрахунку сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д5) (додаток 5)

 

розрахунку (перерахунку) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6) (додаток 6)

 

заяви про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7) та відповідних документів

 

розрахунку податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС8) (додаток 8)

 

повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування (додаток 1 до Порядку)

 

шт.

оригіналів митних декларацій (у разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося не з використанням електронної митної декларації)

 

доповнення (за довільною формою) відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Кодексу:

 

 

____________
* Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення та/або уточнюючого розрахунку:

Дата

Номер

Сума, грн (+/-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (законний представник)

 
_______________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 
 
_______________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Директор Департаменту
податкової політики

Лариса МАКСИМЕНКО

02

Звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

 

(місяць)

 

03

Звітний (податковий) період, що уточнюється

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

 

(квартал)

 

 

 

 

(місяць)

04

Платник

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
від ________________________ N _______________________________________

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

Розділ I. Податкові зобов'язання

Таблиця 1.1. Відомості про включені суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість, до суми податкових зобов'язань за звітний (податковий) період

N
з/п

Покупець (індивідуальний податковий номер або умовний ІПН)

Податкова накладна

дата

номер

ознака здійснення с/г операцій*

обсяг постачання (без податку на додану вартість)

сума податку на додану вартість

основна ставка

ставка 7 %

1

2

3

4

5

6

7

8

За операціями на митній території України, що оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою та ставкою 7 %:

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Усього за звітний (податковий) період (переноситься до рядків 1.1 або 1.2 декларації)

 

 

 

За операціями відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу:

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Усього за звітний (податковий) період (переноситься до рядків 4.1 або 4.2 декларації)

 

 

 

Таблиця 1.2. Відомості про коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 та пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу у разі збільшення суми компенсації за звітний (податковий) період на підставі розрахунків коригування, складених у звітному (податковому) періоді та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість

N
з/п

Покупець (індивідуальний податковий номер або умовний ІПН)

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників

дата

номер

ознака здійснення с/г операцій*

обсяг постачання (без податку на додану вартість) та/або обсяг постачання, за яким не нараховується податок на додану вартість
(+/-)

сума податку на додану вартість

основна ставка

ставка 7 %

1

2

3

4

5

6

7

8

Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу:

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації)

 

 

 

За операціями відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу:

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Усього за звітний (податковий) період
(переноситься до рядків 4.1.1 або 4.2.1 декларації)

 

 

 

За послугами, отриманими від нерезидента на митній території України:

1

 

 

 

 

 

 

х

2

 

 

 

 

 

 

х

Усього за звітний (податковий) період (переноситься до рядка 6 декларації)

 

 

х

Коригування податкових зобов'язань згідно з пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій:

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Усього за звітний (податковий) період
(переноситься до рядків 4.1.1 або 4.2.1 декларації)

 

 

 

Розділ II. Податковий кредит

Таблиця 2.1. Відомості про операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %

(грн)

N
з/п

Постачальник (індивідуальний податковий номер)

Податкова накладна, інший документ

Обсяг постачання (без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість

період складання

ознака касового методу**

ознака здійснення с/г операцій*

основна ставка

ставка 7 %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Усього за звітний (податковий) період, у тому числі:

 

 

 

придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів

 

 

 

усього за касовим методом відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу

 

 

х

за операціями, визначеними статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

 

 

х

____________
* У графі проставляється позначка "+" у випадку здійснення операцій, визначених статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", платниками податку, які внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" або які претендують на внесення до такого Реєстру.

** У графі проставляється позначка "+" у разі, якщо суми податку включаються до складу податкового кредиту за касовим методом відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу.

Таблиця 2.2. Відомості про коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу

(грн)

N
з/п

Постачальник (індивідуальний податковий номер)

Податкові накладні, які коригуються

Обсяг постачання (без податку на додану вартість) (+/-)

Сума податку на додану вартість

період складання

ознака здійснення с/г операцій*

основна ставка (+/-)

ставка 7 % (+/-)

1

2

3.1

3.2

4

5

6

Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 % (рядок 14 декларації)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Усього за звітний (податковий) період (рядок 14 декларації), у тому числі:

 

 

 

придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів

 

 

 

за операціями, визначеними статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

 

 

х

Усього за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України (переноситься до рядка 13 декларації)

 

 

х

____________
* У графі проставляється позначка "+" у випадку здійснення операцій, визначених статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", платниками податку, які внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" або які претендують на внесення до такого Реєстру.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)

 
_______________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 
 
_______________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

02

Звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

(місяць)

 

03

Звітний (податковий) період, що уточнюється

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

(квартал)

 

 

 

 

(місяць)

04

Платник

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
від ________________________ N _______________________________________

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

Таблиця 1.

(грн)

N з/п

Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21)

звітний (податковий) період, у якому виникло значення

сума

місяць/квартал

рік

усього

в тому числі сума від'ємного значення, отримана платником як правонаступником від платника податку, що реорганізувався

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Залишок суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість станом на 01 липня 2015 року, на яку відповідно до підпункту 3 пункту 34 підрозділу 2 розділу XX Кодексу було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу, та на яку було збільшено суму від'ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року / III квартал 2015 року

 

х

Усього

 

 

Заява платника податку, що реорганізується (подається у складі податкової декларації з податку на додану вартість за останній звітний (податковий) період)

Відповідно до пункту 198.7 статті 198 розділу V Кодексу та у зв'язку з реорганізацією сума від'ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, у розмірі

Відповідно до пункту 198.7 статті 198 розділу V Кодексу та у зв'язку з реорганізацією сума від'ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, у розмірі  підлягає перенесенню до складу податкового кредиту правонаступника*.

Таблиця 2.

N
з/п

Платник податку - правонаступник (індивідуальний податковий номер)

Сума від'ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту правонаступника згідно з часткою, зазначеною в передавальному акті / розподільчому балансі, грн

Передавальний акт / розподільчий баланс

дата

номер

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Усього

 

х

х

____________
* У випадку реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення зазначається лише один правонаступник.

Заява платника податку, що є правонаступником платника податку, якого реорганізовано (подається у складі податкової декларації з податку на додану вартість після узгодження суми від'ємного значення за результатами документальної перевірки контролюючим органом)

Відповідно до пункту 198.7 статті 198 розділу V Кодексу суму від'ємного значення платника податку, якого реорганізовано, перенесено до складу податкового кредиту звітного (податкового) періоду (рядок 16.3 декларації) як правонаступника.

Таблиця 3.

N
з/п

Платник податку, якого реорганізовано

Підтверджено документальною перевіркою контролюючого органу

індивідуальний податковий номер

від'ємне значення, яке було передано/розподілено у зв'язку з реорганізацією, грн

звітний (податковий) період, в якому подано заяву про перенесення від'ємного значення до складу податкового кредиту правонаступника

сума від'ємного значення, яке було передано/розподілено у зв'язку з реорганізацією, грн

документ (акт або довідка)

 

номер

дата

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

хх

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)

 
_______________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 
 
_______________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

01

РОЗРАХУНОК СУМИ
БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ (Д3)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

02

Звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

 

(місяць)

 

03

Звітний (податковий) період, що уточнюється

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

(квартал)

 

 

 

 

(місяць)

04

Платник

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
від ________________________ N _______________________________________

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

Таблиця 1.

(грн)

N з/п

Показники

Сума

1

2

3

1

Сума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, за вирахуванням суми, зарахованої у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість (рядок 20 - рядок 20.1 декларації звітного (податкового) періоду)

 

2

Фактично сплачено у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України (значення рядка "Усього" графи 7 таблиці 2)

 

3

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (зазначається сума рядка 1, яка не більша значення рядка 2) (значення цього рядка переноситься до рядка 20.2 декларації за поточний звітний (податковий) період)

 

Таблиця 2. Розшифровка суми податку, фактично сплаченої у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України

N з/п

Постачальник (індивідуальний податковий номер)*

Від'ємне значення

звітний (податковий) період, у якому виникло значення

сума

ознака від'ємного значення (графа 5), отриманого правонаступником від реорганізованого платника податку**

в тому числі сплачено постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України, отримано послуг від нерезидента на митній території України

місяць/
квартал

рік

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Усього

 

х

 

____________
* У разі формування від'ємного значення за рахунок: ввезення товарів на митну територію України - зазначається власний ІПН; отримання від нерезидента послуг, місце постачання яких визначено на митній території України, - зазначається умовний ІПН "500000000000".

** У графі 6 проставляється позначка "+" у випадку, якщо від'ємне значення отримано правонаступником від реорганізованого платника податку.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)

 
_______________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 
 
_______________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

02

Звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

 

(місяць)

 

03

Звітний (податковий) період, що уточнюється

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

(квартал)

 

 

 

 

(місяць)

04

Платник

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
від ________________________ N _______________________________________

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

Відповідно до статті 200 розділу V Кодексу бюджетне відшкодування, визначене у податковій декларації за звітний (податковий) період (рядок 20.2) з податку на додану вартість за ____________ 20__ року:

а) у сумі (рядок 20.2.1)

 

 

(зазначається цифрами)

просимо перерахувати на рахунок N

 

в установі банку

 

 

(найменування банку)

Відомості щодо зміни реквізитів рахунку платника податків*

Просимо суму бюджетного відшкодування на рахунок платника податку у банку, визначену у податковій декларації з податку на додану вартість за звітний (податковий) період ____________ 20__ року перерахувати

на рахунок N

 

в установі банку

 

 

(найменування банку)

____________
* Відомості зазначаються лише у разі зміни реквізитів рахунку платника податків в установі банку.

б) у сумі, зазначеній у рядку 20.2.2, просимо врахувати в рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету:

Таблиця 1.

N з/п

Платіж

Сума

код бюджетної класифікації

рахунок платежу в ДКСУ

зазначається цифрами**

1

2

3

4

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Усього

 

 

____________
** Значення рядка "Усього" графи 4 повинно дорівнювати значенню рядка 20.2.2 декларації.

Відомості щодо суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету***

Таблиця 2.

(грн)

Сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість на момент подання декларації

Сума узгоджених податкових зобов'язань з податку поточного звітного періоду (рядок 18 декларацій)

Сума податкового боргу з податку на момент подання декларації

Сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що може бути перерахована на поточний рахунок платника (графа 1 - графа 2 - графа 3)

1

2

3

4

 

 

 

 

____________
*** Відомості зазначаються лише у разі наявності суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету, та якщо прийнято рішення щодо їх перерахування на поточний рахунок або до бюджету в рахунок погашення податкового боргу, яке відображено у заяві.

Відповідно до пункту 2001.6 статті 2001 розділу V Кодексу просимо суму коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету, перерахувати на рахунок у банку у розмірі:

Таблиця 3.

Сума (зазначається цифрами)

Найменування банку

N рахунку у банку

 

 

 

Відповідно до пункту 87.1 статті 87 розділу II Кодексу просимо суму коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету, перерахувати до бюджету в рахунок погашення податкового боргу з податку у розмірі****:

 

 

(зазначається цифрами)

 

____________
**** Зазначається сума у розмірі, що не перевищує розмір графи 3 "Відомостей щодо суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету".

Заява платника податку, що реорганізується (подається у складі податкової декларації з податку на додану вартість за останній звітний (податковий) період)

Відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу у зв'язку з реорганізацією реєстраційна сума (Накл), у розмірі  використовується під час обрахунку реєстраційної суми (Накл) правонаступника*.

Таблиця 4.

N з/п

Платник податку - правонаступник (індивідуальний податковий номер)

Сума Накл, що підлягає включенню до обрахунку суми Накл правонаступника згідно з часткою, зазначеною в передавальному акті / розподільчому балансі

Передавальний акт / розподільчий баланс

дата

номер

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Усього

 

х

х

____________
* У випадку реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення зазначається лише один правонаступник.

Заява платника податку, що є правонаступником платника податку, якого реорганізовано (подається у складі податкової декларації з податку на додану вартість після узгодження реєстраційної суми за результатами документальної перевірки контролюючим органом)

Відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу реєстраційну суму (Накл) платника податку, якого реорганізовано, просимо використати під час обрахунку реєстраційної суми (Накл) як правонаступника:

Таблиця 5.

N з/п

Платник податку, якого реорганізовано

Підтверджено документальною перевіркою контролюючого органу

індивідуальний податковий номер

сума Накл, сформована на момент державної реєстрації припинення юридичної особи

реєстраційна сума Накл

документ (акт або довідка)

дата

номер

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Усього

 

х

х

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)

 
_______________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 
 
_______________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

02

Звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

 

(місяць)

 

03

Звітний (податковий) період, що уточнюється

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

(квартал)

 

 

 

 

(місяць)

04

Платник

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
від ________________________ N _______________________________________

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

Таблиця 1. Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України

грн

N з/п

Назва операції

Пункт (підпункт), стаття Кодексу

Обсяг постачання (без податку на додану вартість)

1

2

3

4

Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу)

1

 

 

 

2

 

 

 

Усього згідно зі статтею Кодексу

 

Операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України

1

 

 

 

2

 

 

 

Усього згідно зі статтею Кодексу

 

Усього (переноситься до рядка 5 декларації)

 

Таблиця 2. Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплаченого суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг*

(грн)

N з/п

Найменування податкової пільги3

Код податкової пільги (згідно з довідником пільг)4

Сума податку на додану вартість, не сплачена до бюджету у зв'язку з отриманням податкової пільги

Обсяг звільнених від оподаткування операцій з постачання товарів/послуг

Обсяги операцій з придбання товарів/послуг**

20 %

7 %

0 % / звільнені

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Усього***

 

 

 

 

 

____________
* Заповнюється у разі здійснення у звітному (податковому) періоді операцій з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування податком на додану вартість.

** У графах 6 - 8 відображаються обсяги операцій з придбання товарів/послуг, які придбані у поточному та попередніх звітних (податкових) періодах, які у поточному звітному (податковому) періоді використані в пільгових операціях з постачання товарів/послуг.

*** Значення графи 5 рядка "Усього***" переноситься до рядків 5 та 5.1 декларації.

Таблиця 3. Розрахунок показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю

Відсоток осіб з інвалідністю, які мають на підприємстві (в організації), яке (яка) засноване(а) громадськими організаціями осіб з інвалідністю, основне місце роботи протягом попереднього звітного (податкового) періоду від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу такого підприємства (організації) (ЧПІ)

 

Відсоток фонду оплати праці осіб з інвалідністю протягом звітного періоду від суми загальних витрат з оплати праці, що належать до складу витрат (ФОПІ)

 

Відсоток суми витрат з переробки (обробка, інші види перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів/послуг, які використовуються під час виготовлення таких товарів/послуг, щодо яких застосовується звільнення від оподаткування підприємством (організацією), яке (яка) засноване(а) громадськими організаціями осіб з інвалідністю, щодо ціни постачання таких виготовлених товарів/послуг (БВТ)

 

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)

 
_______________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 
 
_______________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

3 Дані щодо найменування пільги заповнюються згідно з довідниками пільг.

4 У разі відсутності коду пільги у довідниках податкових пільг у графі 3 проставляється умовний код "99999999".

 

01

Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

 

02

Звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

 

(місяць)

 

03

Звітний (податковий) період, що уточнюється

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

(квартал)

 

 

 

 

(місяць)

 

ЧВ

 

Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами), необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями

 

04

Платник

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
від ________________________ N _______________________________________

 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

 

041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

 
 

Таблиця 1. Розрахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних/неоподатковуваних операціях

N з/п

Платник

Податковий період, за який здійснюється розрахунок

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)

Частка* використання товарів/послуг, необоротних активів в:

загальний обсяг постачання (сума значень рядків 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3, 5 та 7 колонки А декларації та всіх уточнюючих розрахунків), грн**

оподатковувані операції (сума значень рядків 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3 та 7 колонки А декларації та всіх уточнюючих розрахунків), грн**

оподатковуваних операціях (колонка 5 х 100 % / колонка 4)

неоподатковуваних операціях (100 - (колонка 5 х 100 % / колонка 4))

1

2

3

4

5

6

7

1

Який здійснює розрахунок відповідно до пункту 199.2 статті 199 розділу V Кодексу

Попередній календарний рік

 

 

 

 

2

Який здійснює розрахунок відповідно до пункту 199.3 статті 199 розділу V Кодексу

Перший звітний податковий період, у якому задекларовані такі операції

 

 

 

 

3.1

Який здійснює розрахунок відповідно до пункту 199.4 статті 199 розділу V Кодексу

Один календарний рік (поточний)

 

 

 

 

3.2

Два календарних роки (поточний та попередній)

 

 

 

 

3.3

Три календарних роки (поточний та два попередніх)

 

 

 

 

____________
* Для р. 1: застосовується протягом поточного календарного року для визначення податкового зобов'язання при заповненні рядків 4.1 та 4.2 декларації (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації за січень (I квартал).

Для р. 2: застосовується протягом поточного календарного року для визначення податкового зобов'язання при заповненні рядків 4.1 та 4.2 декларації (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації звітного періоду, у якому вперше декларуються неоподатковувані операції.

Для р. 3.1: застосовується для перерахунку за підсумками календарного року (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації за грудень (IV квартал) (у разі анулювання реєстрації платника податку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке анулювання).

Для р. 3.1 - 3.3: застосовується для перерахунку за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, у якому необоротні активи, придбані до 01 липня 2015 року, почали використовуватися (введені в експлуатацію); розраховується у декларації за грудень (IV квартал) (у разі анулювання реєстрації платника податку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке анулювання).

** Для перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях за підсумками двох і трьох календарних років використовуються значення рядків декларацій та розрахунків коригування, зазначених у назвах граф 4 і 5 цього додатка у редакції, чинній на кінець другого та третього років використання відповідно (у разі анулювання реєстрації платника податку - на кінець податкового періоду, коли відбулося таке анулювання).

Таблиця 2. Перерахунок* частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях

(грн)

N з/п

Податкова накладна, складена відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу

Розрахунок коригування до податкової накладної, складеної відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу

Обсяги постачання, що підлягають коригуванню

Сума податку, яка збільшує або зменшує (зі знаком "-") суму податкових зобов'язань

дата

номер

дата

номер

за основною ставкою

за ставкою 7 %

за основною ставкою

за ставкою 7 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

____________
* Здійснюється за підсумками поточного календарного року, і результати відображаються у ряд. 4 декларації за останній податковий період року, таблиця 1 додатка 1 до такої декларації (у разі анулювання реєстрації платника податку - у декларації за останній податковий період, коли відбулося таке анулювання).

Таблиця 3. Перерахунок* частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях

(грн)

N з/п

Кількість календарних років, що настали за роком, в якому необоротні активи почали використовуватись (введені в експлуатацію)

Вартість придбання необоротних активів (з урахуванням розрахунків коригування у разі їх наявності)

Фактично включено до податкового кредиту з урахуванням визначеної частки використання

Підлягає включенню до податкового кредиту з урахуванням перерахованої частки** за результатом одного / двох / трьох календарних років

Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях (колонка 6 - колонка 5) - значення цього рядка (+/-) переноситься до рядка 15 декларації за грудень (IV квартал) того року, що настає за роком, в якому вони почали використовуватись (у разі анулювання реєстрації платника податку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке анулювання)

обсяг (без податку на додану вартість)

податок на додану вартість

1

2

3

4

5

6

7

1

1

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

____________
* Заповнюється при перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях за результатами одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію).

** Визначається згідно зі значенням колонки 6 рядків 3.1 - 3.3 таблиці 1.

Таблиця 4. Розрахунок розподілу сум податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) у зв'язку з отриманням товарів/послуг, при постачанні яких застосовуються одночасно касовий метод визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту та загальні правила визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту

Залишок з попереднього(іх) періоду(ів) неоплачених товарів/послуг для касового методу

Придбання товарів/послуг

Оплата із залишку з попереднього(іх) періоду(ів) неоплачених товарів/послуг для касового методу (з колонок 1 та 2 відповідно)

Залишок неоплачених товарів/послуг для застосування касового методу, що переноситься до колонок 1 та 2 відповідно таблиці 4 розрахунку за наступний звітний (податковий) період

оплачені

неоплачені

з них

 

 

 

 

для касового методу

не для касового методу

обсяг (без податку на додану вартість)

податок на додану вартість

обсяг (без податку на додану вартість)

податок на додану вартість*

обсяг (без податку на додану вартість)

податок на додану вартість

обсяг (без податку на додану вартість)

податок на додану вартість

обсяг (без податку на додану вартість)

податок на додану вартість*

обсяг (без податку на додану вартість)

податок на додану вартість*

обсяг (без податку на додану вартість)**

податок на додану вартість ***

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Включається до податкового кредиту за наявності податкової накладної.

** Розраховується за формулою (значення колонки 1 - значення колонки 11 + значення колонки 7).

*** Розраховується за формулою (значення колонки 2 - значення колонки 12 + значення колонки 8).

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)

 
_______________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 
_______________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

02

Звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

 

(місяць)

 

03

Платник

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
від ________________________ N _______________________________________

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

031

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

04

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу заявляю про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування.

N з/п

Назва документа (податкова накладна / розрахунок коригування)

Платник податку, на якого подається заява із скаргою (продавець/покупець)

Податкова накладна / розрахунок коригування

Опис допущених продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/
покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або
розрахунку коригування

найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)

індивідуальний податковий номер

дата

номер*

обсяг поставки/ коригування (без податку на додану вартість), грн

сума податку на додану вартість / коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту, грн (+/-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* У випадку відсутності у платника податку даних щодо номеру податкової накладної / розрахунку коригування (у випадку відмови у їх наданні та відмови у реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) графа 6 не заповнюється.

До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, на ___ арк.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)

 
_______________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 
 
_______________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

01

Розрахунок податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС8)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

ПВ

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів, поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних (податкових) періодів сукупно ( %)

 

ПВН

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством ( %)

 

02

Звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

 

(місяць)

 

03

Звітний (податковий) період, що уточнюється

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

(квартал)

 

 

 

 

(місяць)

04

Платник

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
від ________________________ N _______________________________________

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

06

Дата включення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

 

 

Таблиця 1. Обсяг податкових зобов'язань з податку на додану вартість з постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", розрахований за даними податкових накладних за відповідний звітний (податковий) період, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних

(грн)

1

Обсяг операцій з постачання товарів/послуг за результатами діяльності за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (без податку на додану вартість)

 

2

Сума податку на додану вартість, нарахована за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", відповідно до обсягу постачання товарів/послуг, зазначеного в рядку 1

 

Таблиця 2. Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів

(грн)

N з/п

Розрахунковий період* (місяць/рік)

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)**

сільськогосподарських товарів/послуг

товарів/послуг, що не належать до сільськогосподарських

загальні (графа 3 + графа 5)

усього

у тому числі за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Усього***

 

 

 

 

Питома вага ( %)

ПВ

 

 

 

100

(усього графа 3 х 100 / усього графа 6)

(усього графа 4 х 100 /усього графа 6)

(усього графа 5 х 100 / усього графа 6)

х

ПВН

 

 

 

100

(графа 3 х 100 / графа 6 звітного (податкового) періоду)

(графа 4 х 100 /
графа 6 звітного (податкового) періоду)

(графа 5 х 100 / графа 6 звітного (податкового) періоду)

х

____________
* Дванадцять попередніх послідовних звітних (податкових) періодів сукупно. Для новоствореного платника податку - послідовно попередні та поточний звітні (податкові) періоди.

** Не включаються обсяги постачання основних засобів, що перебували у складі основних засобів платника не менше 12 послідовних звітних (податкових) періодів сукупно, якщо таке постачання не було постійним і не становило окремої підприємницької діяльності.

*** Новоствореними платниками не заповнюється.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)

 
 
_______________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 
 
_______________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

02

Звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

(місяць)

 

03

Звітний (податковий) період, що уточнюється

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

(квартал)

 

 

 

 

(місяць)

031

 

Відмітка про те, що показники цього звітного (податкового) періоду вже уточнювалися раніше

04

Платник

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
від ________________________ N _______________________________________

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

06

Податкова адреса
 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Поштовий індекс

 

 

 

 

Телефон

 

Факс

 

Електронна адреса

 

07

Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

 

 
 

Розрахунок подається до ___________________________________________________________
                                                                            (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

(грн)

Код рядка

Код додатка

Рядки декларації

Показник, який уточнюється

Уточнений показник

Різниця

1

2

3

4

5

6

I. Податкові зобов'язання

 

1.1

Д1

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

1.2

Д1

Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

2.1

 

Операції з вивезення товарів за межі митної території України, що оподатковуються за нульовою ставкою

Колонка А

 

 

 

2.2

 

Операції з вивезення товарів за межі митної території України, що звільнені від оподаткування

Колонка А

 

 

 

3

 

Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

Колонка А

 

 

 

4.1

Д1, Д6

Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу за операціями, що оподатковуються за основною ставкою

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

4.1.1

Д1, Д6

коригування податкових зобов'язань

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

4.2

Д1, Д6

Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу за операціями, що оподатковуються за ставкою 7 %

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

4.2.1

Д1, Д6

коригування податкових зобов'язань

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

5

Д5

Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

Колонка А

 

 

 

5.1

Д5

у тому числі операції, що звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

Колонка А

 

 

 

5.1.1

 

з рядка 5.1 сума коригування обсягів за такими операціями

Колонка А

 

 

 

6

Д1

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

7

Д1

Коригування податкових зобов'язань

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

8

 

Коригування податкових зобов'язань у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+)

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

9

 

Усього за розділом I

Колонка Б

 

 

 

II. Податковий кредит

 

10

 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України

 

 

10.1

Д1

з основною ставкою

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

10.2

Д1

зі ставкою 7 %

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

10.3

 

з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість

Колонка А

 

 

 

11

 

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи

 

11.1

 

з основною ставкою

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

11.2

 

зі ставкою 7 %

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

12

 

Погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу)

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

13

Д1

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

14

Д1

Коригування податкового кредиту

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

15

Д6

Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

16

 

Від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду:

Колонка Б

 

 

 

16.1

 

значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду

Колонка Б

 

 

 

16.2

 

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків*

Колонка Б

 

 

 

16.3

 

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу*

Колонка Б

 

 

 

 

 

 

17

 

Усього за розділом II

Колонка Б

 

 

 

 

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

 

18

 

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларації) (позитивне значення), яке сплачується до державного бюджету

 

 

 

18.1

 

сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки (при позитивному значенні гр. 6 р. 18)

 

18.2

 

сума, яка включається до коригуючого реєстру щодо зменшення залишку сум податкових зобов'язань, не сплачених до бюджету за звітний період, який уточнюється,

 

що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі (при від'ємному значенні гр. 6 р. 18)**

залишок податкових зобов'язань, не сплачений до бюджету за звітний період, який уточнюється, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі, на момент подання уточнюючого розрахунку

 

 

19

 

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9 декларації) (позитивне значення)

 

 

 

19.1

 

з рядка 19 сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу

 

 

 

на момент подання уточнюючого розрахунку

сума, обчислена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання уточнюючого розрахунку

 

20

 

Cума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 19 - рядок 19.1), яка:

 

 

 

20.1

 

зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість

 

 

 

20.2

Д3, Д4

підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2) (рядок 3 Д3):

 

 

 

20.2.1

 

на рахунок платника у банку

 

 

 

20.2.2

 

у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету

 

 

 

20.3

 

зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 20 - рядок 20.1 - рядок 20.2)

 

 

 

21

Д2

Cума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 уточнюючого розрахунку) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду)

 

 

 

Відмітка про подання до уточнюючого розрахунку:

 

відомостей про суми податку на додану вартість, зазначених у податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1) (додаток 1)

 

довідки про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) (додаток 2)

 

розрахунку суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3)

 

заяв про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4) (додаток 4)

 

розрахунку сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д5) (додаток 5)

 

розрахунку (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6) (додаток 6)

 

розрахунку податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС8) (додаток 8)

___________
* Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення:

Дата

Номер

Сума, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________
** У рядку 18.2 зазначається сума в межах графи 6 рядка 18 та довідкового поля (виключно у випадку її від'ємного значення), на яку платник податку бажає зменшити залишок його узгоджених податкових зобов'язань, не сплачений до бюджету, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)

 
_______________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 
 
_______________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Директор Департаменту
податкової політики

Лариса МАКСИМЕНКО

Зміни
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

1. У Порядку заповнення податкової накладної, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за N 137/28267:

1) пункт 4 після абзацу третього доповнити новими абзацами четвертим - дев'ятим такого змісту:

"У рядку "код" податкової накладної зазначається ознака джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи:

1 - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

2 - Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (ДРФО);

3 - реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ);

4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

Рядок "код" заповнюється у разі заповнення рядка "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" податкової накладної.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом десятим;

2) в абзаці третьому підпункту 1 пункту 16 цифри "9999" замінити цифрами "99999";

3) у тексті Порядку слова "Державна фіскальна служба", "Державна фіскальна служба України" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Державна податкова служба України", слово "ДФС" замінити словом "ДПС".

2. У Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року N 21, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за N 159/28289:

1) у розділі II:

заголовок розділу викласти в такій редакції:

"II. Звітний (податковий) період та строки подання декларації";

у пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Звітний (податковий) період визначається у порядку, встановленому статтею 202 розділу V Кодексу, що дорівнює одному календарному місяцю, з урахуванням таких особливостей:";

у підпункті 2:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами другим, третім;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Декларація за останній звітний (податковий) період подається в строки, встановлені підпунктом 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 розділу II Кодексу.";

пункти 2 - 4 виключити.

У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 2;

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Відповідно до підпункту 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 розділу II та пункту 203.1 статті 203 розділу V Кодексу декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.";

2) у розділі III:

в абзаці другому пункту 9 слова "(у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації)" виключити;

у пункті 10:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1) (додаток 1);";

підпункт 5 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 6 - 9 вважати відповідно підпунктами 5 - 8;

у підпункті 8 слово "товарів" замінити словами "товарів/послуг";

у пункті 12 слово та цифру "Додаток 9" замінити словом та цифрою "Додаток 8";

доповнити розділ новим пунктом 23 такого змісту:

"23. У разі зміни рахунка платника податків, зазначеного в раніше поданій заяві про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4), на який платник податків виявив бажання отримати бюджетне відшкодування, такий платник має право у складі декларації подати заяву (Д4) (додаток 4), в якій зазначає відомості щодо змінених реквізитів рахунку платника податків, на який необхідно перерахувати суму бюджетного відшкодування.

У разі якщо зміни рахунка платника податків, зазначеного в раніше поданій заяві про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4), на який платник податків виявив бажання отримати бюджетне відшкодування, відбулись в особи, яка виключена з реєстру платників податку на додану вартість, така особа може подати до контролюючого органу за місцем обліку платника податку повідомлення довільної форми щодо зміни реквізитів рахунку, на який необхідно перерахувати суму бюджетного відшкодування, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", підписане керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку.

При цьому, таке повідомлення повинно містити такі реквізити: повне найменування платника (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)); податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта; за даними Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування дата раніше поданої заяви про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4) та номер податкової декларації або уточнюючого розрахунку; реквізити нового рахунку (номер та дата відкриття рахунку, найменування банку, в якому відкритий такий рахунок).";

3) у розділі V:

у пункті 3:

у підпункті 2:

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;

абзац п'ятий виключити;

у підпункті 5:

у абзаці першому слова "та коригування за такими операціями" замінити словами та цифрами "та у рядку 4.1.1 коригування за такими операціями";

у абзаці другому слова "та коригування за такими операціями" замінити словами та цифрами "та у рядку 4.2.1 коригування за такими операціями";

абзац одинадцятий виключити;

у підпункті 6:

абзац четвертий доповнити словами "та коригування за такими операціями";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"У рядку 5.1 (з рядка 5) вказуються обсяги операцій (з урахуванням коригування), які звільнені від оподаткування (розділ V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)). Коригування обсягів за такими операціями окремо відображається у рядку 5.1.1.";

у підпункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

"8) коригування податкових зобов'язань, крім випадків, передбачених цим Порядком, відображається у рядках 7 та 8.";

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - десятий вважати відповідно абзацами другим - дев'ятим;

в абзаці другому слова та цифри "таблиця 1.1 (Д1) (додаток 1)" замінити словами та цифрами "таблиця 1.2 (Д1) (додаток 1)";

абзаци третій - восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом третім;

у пункті 4:

абзаци четвертий, п'ятий підпункту 5 викласти у такій редакції:

"У рядку 16.3 вказується сума збільшення/зменшення від'ємного значення, узгоджена за результатами перевірки контролюючого органу, у звітному (податковому) періоді, на який припадає день узгодження податкового повідомлення-рішення, враховуючи процедури адміністративного оскарження відповідно до статті 56 розділу II Кодексу.

У рядку 16.3 також вказується узгоджена за результатами документальної перевірки контролюючого органу сума від'ємного значення реорганізованого платника податку, що переноситься до податкового кредиту правонаступника (за умови подання таким правонаступником заяви (таблиця 3 додатка 2) у складі податкової декларації за звітний (податковий) період), на який припадає день узгодження, враховуючи процедури адміністративного оскарження відповідно до статті 56 розділу II Кодексу.";

4) у тексті Порядку посилання на пункт 5 розділу II замінити відповідно посиланнями на пункт 2 розділу II;

5) у тексті Порядку посилання на додатки до декларації (Д5) (додаток 5), (Д6) (додаток 6), (Д7) (додаток 7), (Д8) (додаток 8), (ДС9) (додаток 9) замінити відповідно посиланнями на додатки (Д1) (додаток 1), (Д5) (додаток 5), (Д6) (додаток 6), (Д7) (додаток 7), (ДС8) (додаток 8);

6) у тексті Порядку посилання на додатки 2, 3 замінити відповідно посиланнями на додатки 1, 2;

7) у додатках до Порядку:

додаток 1 виключити.

У зв'язку з цим додатки 2, 3 вважати відповідно додатками 1, 2;

додаток 1 викласти у новій редакції, що додається;

у формі додатка 2:

слова "місяць/квартал" замінити словом "місяць";

слова "ініціали та прізвище" замінити словами "Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ".

 

Директор Департаменту
податкової політики

Лариса МАКСИМЕНКО

 

01
 
 

 

Повідомлення
про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання
податкових накладних та розрахунків коригування1

02

Звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

 

(місяць)

 

 

03

Платник

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 

(повне найменування платника податків)

031

Податковий номер платника податку2

 

 

04

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

 
 

 

 

Повідомлення подається до

________________________________________________________
(найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

Відповідно до встановленого законодавством порядку заповнення податкової накладної делеговано право виписки податкових накладних філіям та структурним підрозділам, які входять до складу платника податку на додану вартість та яким присвоєно такі числові номери:

Числовий номер філії (структурного підрозділу)

Податковий номер2 філії (структурного підрозділу)

Найменування філії (структурного підрозділу)

Податкова адреса філії (структурного підрозділу)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа)

______________________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта 3

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 
______________________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта3

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Подається платником у разі наявності філій (структурних підрозділів).

2 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку.

3 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Директор Департаменту
податкової політики

Лариса МАКСИМЕНКО

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям