Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року № 666 (наказ Мінфіну від 31.12.2020 р. № 847)

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року № 666 (наказ Мінфіну від 31.12.2020 р. № 847)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.12.2020

м. Київ

N 847

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2021 р. за 190/35812

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року N 666

НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року N 666 "Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2015 року за N 974/27419, слова "документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів" замінити словами "реквізиту "Призначення платежу" розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок".

2. Затвердити Зміни до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року N 666, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2015 року за N 974/27419, що додаються.

3. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України Олексія Любченка.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національного
банку України

Кирило ШЕВЧЕНКО

Голова Державної
податкової служби України

Олексій ЛЮБЧЕНКО

Голова Державної
митної служби України

Павло РЯБІКІН

Голова Державної
казначейської служби України

Тетяна СЛЮЗ

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

Володимир ЗАГОРОДНІЙ

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Юрій ЩИГОЛЬ

Заступник Голови Фонду
державного майна України

Юлія БЄЛОВА

 

1. Заголовок Порядку викласти в такій редакції:

"Порядок заповнення реквізиту "Призначення платежу" розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок".

2. Після заголовка Порядку доповнити цифрою та словами "I. Заповнення реквізиту "Призначення платежу" розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки".

3. У розділі I:

1) у пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Під час сплати (стягнення) податків, зборів, платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) реквізити "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюються таким чином:";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"друкується податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті або запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії);";

абзаци десятий - дванадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять сьомий вважати відповідно абзацами десятим - двадцять четвертим;

абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:

"У разі здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі - ПДВ) за деклараціями, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету за електронними висновками територіальних органів Державної податкової служби України (далі - територіальні органи ДПС), поля N 5 та N 6 заповнюються таким чином:";

абзац сімнадцятий викласти у такій редакції:

"друкується дата декларації, на підставі якої здійснюється відшкодування ПДВ, або дата електронного висновку про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені (формат - ДД.ММ.РРРР). Платником податків поле N 5 не заповнюється;";

абзац двадцятий викласти у такій редакції:

"друкується номер декларації, на підставі якої здійснюється відшкодування ПДВ, або номер електронного висновку про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені. Платником податків поле N 6 не заповнюється;";

в абзаці двадцять третьому виключити слова "(територіальними органами ДФС)";

абзац двадцять четвертий виключити;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Під час заповнення полів не допускаються пропуски (пробіли) між цифрами та службовими знаками, між словами та службовими знаками.";

3) у пункті 3:

в абзаці першому після слова "документі" доповнити словами "під час сплати податків, зборів, платежів до бюджету";

підпункт 1 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 2 - 11 вважати відповідно підпунктами 1 - 10;

в абзаці першому підпункту 1 після слова "підприємств" виключити слова "за відокремлений підрозділ "Космос";

у таблиці підпункту 1 після слова "за 2 кв." виключити слова "за відокремлений підрозділ "Космос";

в абзаці четвертому підпункту 1 після слова "платника" доповнити словом "податків" та слово "Космос" замінити словом "Прилад";

підпункти 2 - 5 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 6 - 10 вважати відповідно підпунктами 2 - 6;

підпункти 4, 5 викласти в такій редакції:

"4) сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу.

Приклад заповнення реквізиту "Призначення платежу" у разі сплати коштів у рахунок податкового боргу підприємством "Літосфера", що має податковий номер 00993390:

*

;140

;00993390

; сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу з податку на прибуток

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

1 - службовий код ("*");

2 - код виду сплати ("140" - сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу / заборгованості з єдиного внеску);

3 - податковий номер платника податків, який здійснює сплату (підприємство "Літосфера", що має податковий номер 00993390);

4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

5 - не заповнюється;

6 - не заповнюється;

7 - не заповнюється;

5) стягнення у межах виконавчого провадження.

Приклад заповнення реквізиту "Призначення платежу" у разі перерахування коштів з рахунків органів державної виконавчої служби у рахунок погашення податкового боргу, стягнутого у межах виконавчого провадження з фізичної особи Борисенка Бориса Борисовича, що має податковий номер 2222113355:

*

;147

;2222113355

;стягнення податкового боргу з податку на доходи фізичних осіб, виконавче провадження N 258694180, виконавчий документ від 01.04.2019 N 910/1582/19

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

1 - службовий код ("*");

2 - код виду сплати ("147" - стягнення у межах виконавчого провадження);

3 - податковий номер платника податків, щодо якого здійснюється перерахування стягнутих коштів (фізична особа Борисенко Борис Борисович, що має податковий номер 2222113355);

4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

5 - не заповнюється;

6 - не заповнюється;

7 - не заповнюється.";

підпункт 6 виключити;

4) у пункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"5. Приклади заповнення реквізиту "Призначення платежу" розрахункового документа під час сплати єдиного внеску:";

в абзаці четвертому підпункту 1 після слова "платника" доповнити словами "єдиного внеску,";

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) стягнення у межах виконавчого провадження з фізичної особи.

Приклад заповнення реквізиту "Призначення платежу" у разі перерахування коштів з рахунків органів державної виконавчої служби у рахунок погашення заборгованості з єдиного внеску, стягнутої у межах виконавчого провадження з фізичної особи Васильченка Василя Васильовича, який має паспорт громадянина України у формі книжечки (АЕ210144) та через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомив про це відповідний територіальний орган ДПС і має відмітку у паспорті:

*

;147

;АЕ210144

;стягнення заборгованості з єдиного внеску, виконавче провадження N 258905180, виконавчий документ від 02.11.2019 N Ф-23456-10 У

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

1 - друкується службовий код ("*");

2 - друкується код виду сплати ("147" - стягнення у межах виконавчого провадження);

3 - друкуються серія та номер паспорта громадянина України (у формі книжечки) платника єдиного внеску, щодо якого здійснюється перерахування стягнутих коштів (фізична особа Васильченко Василь Васильович, що має відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта АЕ210144);

4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

5 - не заповнюється;

6 - не заповнюється;

7 - не заповнюється.";

доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:

"3) стягнення у межах виконавчого провадження з юридичної особи.

Приклад заповнення реквізиту "Призначення платежу" у разі перерахування коштів з рахунків органів державної виконавчої служби у рахунок погашення заборгованості з єдиного внеску, стягнутої у межах виконавчого провадження з підприємства "Фрукти", яке має податковий номер 11335577:

*

;147

;11335577

;стягнення заборгованості з єдиного внеску, виконавче провадження N 365508822, виконавчий документ від 03.12.2019 N Ю-11770-10 У

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

1 - друкується службовий код ("*");

2 - друкується код виду сплати ("147" - стягнення у межах виконавчого провадження);

3 - друкується податковий номер платника єдиного внеску, щодо якого здійснюється перерахування стягнутих коштів (підприємство "Фрукти", що має податковий номер 11335577);

4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

5 - не заповнюється;

6 - не заповнюється;

7 - не заповнюється.";

5) пункт 6 доповнити другим та третім реченнями такого змісту: "Сплата податку, збору, платежу, єдиного внеску здійснюється платником податку / єдиного внеску безпосередньо, а у випадках, передбачених законодавством, - податковим агентом або представником платника. Перерахування коштів з рахунків органів державної виконавчої служби, стягнутих у межах виконавчого провадження, здійснюється такими органами за кожним видом платежу та за кожним видом сплати, та має оформлятися окремими документами на переказ.";

6) у другому реченні пункту 7 після слова "податків" доповнити словами " / єдиного внеску" та після слова "зобов'язання" доповнити словами " / єдиний внесок";

7) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. У разі наявності у платника податків / єдиного внеску податкового боргу / заборгованості з єдиного внеску розрахунковий документ на переказ коштів приймається до виконання незалежно від напряму сплати, зазначеного у реквізиті "Призначення платежу" розрахункового документа. При цьому зарахування коштів відбувається у порядку черговості, встановленому Податковим кодексом України та Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", а такому виду сплати територіальними органами ДПС присвоюється код виду сплати 140.";

8) у пункті 9 слово "ДФС" замінити словом "ДПС";

9) у пункті 10 після слова "додатку" доповнити цифрою "1";

10) у тексті:

слова "код за ЄДРПОУ", "реєстраційний номер облікової картки" у всіх відмінках замінити словами "податковий номер" у відповідних відмінках;

слова "за серією" доповнити словами "(за наявності)" у відповідних відмінках;

слова "для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта" замінити словами "для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті або запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії";

слова "поля "Призначення платежу" замінити словами "реквізиту "Призначення платежу" у відповідних відмінках;

цифри "05.07.2013" замінити цифрами "03.07.2020".

4. Доповнити Порядок новим розділом такого змісту:

"II. Заповнення реквізиту "Призначення платежу" розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з використанням єдиного рахунку

1. Під час сплати (стягнення) податків, зборів, платежів, єдиного внеску з використанням єдиного рахунку реквізити "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюються так:

поле N 1:

заповнюється сума цифрами, гривні від копійок відділяються комою ",", копійки позначаються двома знаками. Якщо сума розрахункового документа виражена в цілих гривнях, то замість копійок проставляються два нулі "00". Значення поля має бути більше нуля;

поле N 2:

заповнюється розділовий знак ";"*;

заповнюється податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті або запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії) (має 8 - 10 знаків у символьному форматі)*;

поле N 3:

заповнюється розділовий знак ";"*;

заповнюється код класифікації доходів бюджету / технологічний код єдиного внеску (має 8 цифр)*;

поле N 4:

заповнюється розділовий знак ";"*;

заповнюється код адміністративно-територіальної одиниці за КОАТУУ (має 10 цифр)*;

поле N 5:

заповнюється розділовий знак ";"*;

заповнюється номер рахунку для зарахування коштів до відповідного бюджету / рахунку для зарахування єдиного внеску (має 29 знаків у символьному форматі)*;

поле N 6:

заповнюється розділовий знак ";"*;

заповнюється код одержувача (має 8 цифр)*;

поле N 7:

заповнюється розділовий знак ";"*;

заповнюється дата податкового повідомлення-рішення / рішення / вимоги / та/або рішення щодо єдиного внеску, за яким здійснюється сплата (формат - ДД.ММ.РРРР). Пробіли (пропуски) недопустимі (наприклад, 01 січня 2021 року подається у вигляді 01.01.2021). Заповнюється платником податків / єдиного внеску у разі сплати грошових зобов'язань / єдиного внеску, визначених на підставі податкових повідомлень-рішень / рішень / вимог / та/або рішень щодо єдиного внеску. При цьому поля N 3 - N 6 не заповнюються;

поле N 8:

заповнюється розділовий знак ";"*;

заповнюється номер податкового повідомлення-рішення / рішення / вимоги/ та/або рішення щодо єдиного внеску, за яким здійснюється сплата. Заповнюється платником податків / єдиного внеску у разі сплати грошових зобов'язань / єдиного внеску, визначених на підставі податкових повідомлень-рішень / рішень / вимог та/або рішень щодо єдиного внеску. При цьому поля N 3 - N 6 не заповнюються;

поле N 9:

заповнюється розділовий знак ";"*;

заповнюється код ознаки платежу*;

заповнюється виключно платником податків, який сплачує авансові внески з податку на прибуток під час виплати дивідендів або податок, який утримується під час виплати доходів нерезидентам з кодом ознаки "5"*;

поле N 10:

заповнюється розділовий знак ";"*;

заповнюється код ознаки платежу*;

заповнюється виключно платником податків, який сплачує акцизний податок під час придбання марок або під час погашення податкового векселя з кодом ознаки "6"*;

поле N 11:

заповнюється розділовий знак ";"*;

заповнюється роз'яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля реквізиту "Призначення платежу" електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України, при цьому використання символу ";" не допускається;

поле N 12:

заповнюється розділовий знак ";";

заповнюється органами Казначейства та/або територіальними органами ДПС (перелік кодів ознак, які вказуються в полі N 12, наведено в додатку 2 до цього Порядку). Таке поле неактивне під час заповнення його платником податків / єдиного внеску;

поле N 13:

заповнюється розділовий знак ";";

заповнюється органами державної виконавчої служби та/або територіальними органами ДПС (перелік кодів ознак, які вказуються в полі N 13, наведено в додатку 3 до цього Порядку) у разі перерахування стягнутих сум на єдиний рахунок. Таке поле неактивне під час заповнення його платником податків / єдиного внеску;

поле N 14:

заповнюється розділовий знак ";"*;

заповнюється символьний знак "#"*;

Зазначення знака "#" є обов'язковим.

____________
* У разі формування через ІТС "Електронний кабінет" розрахункового документа такі поля заповнюються автоматично.

2. Під час заповнення полів не допускаються пропуски (пробіли) між цифрами та службовими знаками, між словами та службовими знаками.

3. Приклади заповнення реквізиту "Призначення платежу" в розрахунковому документі:

1) стягнення у межах виконавчого провадження.

Приклад заповнення реквізиту "Призначення платежу" у разі перерахування на єдиний рахунок коштів з рахунків органів державної виконавчої служби у рахунок погашення заборгованості з єдиного внеску, стягнутої у межах виконавчого провадження з підприємства "Фрукти", яке має податковий номер 11335577 із зазначенням одержувача:

120254,00

;11335577

;71010000

;

;UA9889999800000331133009000009

;37987788

;

;

;

;

;стягнення заборгованості з єдиного внеску, виконавче провадження N 365508822, виконавчий документ від 03.12.2019 N Ю-11770-10 У

;

;Z

;#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 - заповнюється сума коштів, стягнутих у межах виконавчого провадження з підприємства "Фрукти", яка зараховується на єдиний рахунок, у рахунок погашення заборгованості з єдиного внеску;

2 - заповнюється податковий номер платника єдиного внеску, щодо якого здійснюється перерахування стягнутих коштів (підприємство "Фрукти", податковий номер 11335577);

3 - заповнюється технологічний код єдиного внеску, на який спрямовуються кошти;

4 - не заповнюється;

5 - заповнюється номер рахунку одержувача для зарахування коштів;

6 - заповнюється код одержувача;

7 - не заповнюється;

8 - не заповнюється;

9 - не заповнюється;

10 - не заповнюється;

11 - заповнюється роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

12 - не заповнюється;

13 - заповнюється код ознаки платежу "Z" - стягнуто органами державної виконавчої служби у межах виконавчого провадження;

14 - заповнюється символьний знак "#";

2) стягнення територіальними органами ДПС коштів у рахунок погашення податкового боргу на єдиний рахунок.

Приклад заповнення реквізиту "Призначення платежу" для стягнення територіальними органами ДПС з підприємства "Літосфера", яке має податковий номер 00993390, коштів у рахунок погашення податкового боргу на єдиний рахунок із зазначенням визначення декількох одержувачів:

25000,00

;00993390

;11021000

;

;UA9889999800000331136009050009

;37979758

;

;

;

;

;стягнення податкового боргу за рішенням суду від 20.01.2020 N 910/784/19

;

;F

;#

2080,00

; 00993390

;13030700

;

;UA9889999800000331133009001010

;37979758

;

;

;

;

;стягнення податкового боргу за рішенням суду від 20.01.2020 N 910/784/19

;

;F

;#

87570,00

;00993390

;13030800

;

;UA9889999800000311703009000029

;37979758

;

;

;

;

;стягнення податкового боргу за рішенням суду від 20.01.2020 N 910/784/19

;

;F

;#

1234570,00

;00993390

;18010500

;

;UA9889999800000332183149000009

;37979190

;

;

;

;

;стягнення податкового боргу за рішенням територіального органу ДПС від 19.12.2019 N 272

;

;F

;#

5129990,00

;00993390

;18010500

;

;UA9889999800000332173239880008

;37979190

;

;

;

;

;стягнення податкового боргу за рішенням територіального органу ДПС від 19.12.2019 N 272

;

;F

;#

368600,06

;00993390

;18010600

;

;UA9889999800000332173179000009

;37979780

;

;

;

;

;стягнення податкового боргу за рішенням суду від 10.01.2020 N 910/1125/19

;

;F

;#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 - заповнюється сума коштів, яка стягується з платника податків на єдиний рахунок у рахунок погашення податкового боргу;

2 - заповнюється податковий номер платника податків, з рахунку якого здійснюється стягнення податкового боргу;

3 - заповнюється код класифікації доходів бюджету, на який спрямовуються кошти;

4 - не заповнюється;

5 - заповнюється номер бюджетного рахунку для зарахування коштів до відповідного бюджету;

6 - заповнюється код одержувача;

7 - не заповнюється;

8 - не заповнюється;

9 - не заповнюється;

10 - не заповнюється;

11 - заповнюється роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

12 - не заповнюється;

13 - заповнюється код ознаки платежу "F" - стягнуто територіальними органами ДПС під час вжиття заходів з погашення податкового боргу;

14 - заповнюється символьний знак "#".

4. Сплата за кожним видом платежу може оформлятись як окремим документом на переказ, так і одним документом на переказ декілька одержувачам коштів. У разі визначення декількох одержувачів коштів, суми, зазначені в полі N 1 "Призначення платежу", мають відповідати загальній сумі переказу за розрахунковим документом, а інформація про податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті або запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії) в полі N 2 "Призначення платежу" повторюється за кожним таким одержувачем.

5. Сплата податку, збору, платежу, єдиного внеску здійснюється платником податку / єдиного внеску безпосередньо, а у випадках, передбачених законодавством, - податковим агентом, або представником платника податку.".

5. Додаток 1 до Порядку викласти у такій редакції:

Перелік кодів видів сплати

Код виду сплати

Вид сплати

Використовуються під час заповнення документів на переказ платниками податків / єдиного внеску

101

Сплата суми податків і зборів / єдиного внеску

058

Проведення взаєморозрахунків з погашення податкового боргу та/або розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань

117

Сплата коштів платником податків, щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство

121

Сплата адміністративного штрафу

125

Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів

128

Сплата грошових зобов'язань / сум єдиного внеску, визначених за результатами камеральної перевірки підрозділами, що здійснюють адміністрування платежів (фізичні особи)

130

Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділом, що здійснює адміністрування платежів (юридичні особи)

131

Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів податкового аудиту

133

Сплата грошових зобов'язань / сум єдиного внеску, пені, визначених за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділами, що здійснюють адміністрування платежів (фізичні особи)

134

Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів податкового аудиту (інші надходження)

136

Сплата грошового зобов'язання, визначеного територіальним органом ДПС за результатами роботи підрозділів по роботі з податковим боргом

137

Сплата грошового зобов'язання, визначеного територіальним органом ДПС за результатами роботи інших підрозділів

138

Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами перевірки підрозділом, що здійснюють адміністрування платежів (фізичні особи) (інші надходження)

140

Сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу / заборгованості з єдиного внеску

145

Надходження розстрочених (відстрочених) сум

273

Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань платника податку в Податковій декларації з податку на прибуток підприємств (Додаток ТЦ)

276

Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами документальної перевірки підрозділом, що здійснює адміністрування платежів (юридичні особи)

278

Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів контролю за підакцизними товарами

279

Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів контролю за підакцизними товарами

350

Передоплата (доплата) митних платежів

Використовуються під час заповнення документів на переказ органами виконавчої влади

107

(-) Повернення сум податків і зборів, помилково або надміру зарахованих до бюджету / єдиного внеску / на єдиний рахунок

108

(-) Перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший

058

Проведення взаєморозрахунків з погашення податкового боргу та/або розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань

114

(-) Повернення з бюджету сум податків, зборів та інших платежів за рішеннями судів

10С

(-) Повернення на електронний рахунок платника надміру сплачених сум податку на додану вартість (далі - ПДВ)

09Ї

(-) Відшкодовано ПДВ на поточний рахунок платника за рішенням суду

10К

(-) Відшкодовано ПДВ у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів за рішенням суду

110

(-) Відшкодування ПДВ на рахунок платника

111

(-) Відшкодування процентів за бюджетною заборгованістю

01С

Надходження коштів у рахунок погашення зафіксованого боргу платника, щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство

129

Повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються територіальними органами ДПС на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік

141

Стягнення до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу з рахунків в установах банків

142

Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівки

143

Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок реалізації майна, що перебуває у податковій заставі

144

Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок інших джерел

147

Стягнення в межах виконавчого провадження

148

Надходження до бюджету коштів від погашення податкового боргу в міжнародних правовідносинах

149

Надходження до бюджету коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі, а також скарбів

240

(+) Надходження до бюджету коштів з рахунку в системі електронного адміністрування реалізації пального

242

(+) Надходження до бюджету коштів з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ

248

(-) Відшкодовано ПДВ у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів

258

Стягнення податкового боргу з ПДВ за рішенням суду в системі електронного адміністрування ПДВ

351

Перерахування до бюджету суми митних платежів

420

(+) Надходження сум бюджетного відшкодування ПДВ у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів

".

6. Доповнити Порядок новими додатками 2, 3 такого змісту:

Перелік кодів ознак

Код ознаки

Вид ознаки

Використовуються органами Казначейства та/або податковими органами під час заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів, єдиного внеску з використанням єдиного рахунку, повернення помилково або надміру зарахованих коштів з єдиного рахунку

0

Сплата (стягнення) суми податків, зборів, платежів, єдиного внеску на єдиний рахунок

1

Повернення коштів з бюджетного рахунку / небюджетного рахунку на єдиний рахунок

2

(-) Перерахування коштів з єдиного рахунку на бюджетний рахунок / небюджетний рахунок

3

(-) Повернення помилково або надміру зарахованих коштів з єдиного рахунку на поточний рахунок платника податків / єдиного внеску

 

Перелік кодів ознак

Код ознаки

Вид ознаки

Використовуються під час заповнення документів на переказ виключно органами державної виконавчої служби та/або територіальними органами ДПС під час заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів, єдиного внеску з використанням єдиного рахунку

F

Стягнуто територіальними органами ДПС під час вжиття заходів з погашення податкового боргу

Z

Стягнуто органами державної виконавчої служби у межах виконавчого провадження

".

 

Директор Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової роботи

Юрій КОНЮШЕНКО

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям