Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 липня 2016 року № 566 (наказ Мінфіну від 16.12.2021 р. № 682)

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 липня 2016 року № 566 (наказ Мінфіну від 16.12.2021 р. № 682)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.12.2021 р.

м. Київ

682

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 січня 2022 р. за № 108/37444

 

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 липня 2016 року № 566

Відповідно до підпункту 20.1.41 пункту 20.1 статті 20 розділу I Податкового кодексу України, статей 2342, 255, 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 26 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 02 липня 2016 року № 566 "Про затвердження Інструкції з оформлення органами доходів і зборів матеріалів про адміністративні правопорушення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 липня 2016 року за №1046/29176, такі зміни:

у заголовку та преамбулі слова "органами доходів і зборів" замінити словами "податковими органами";

у пункті 1 слова "органами доходів і зборів" замінити словами "податковими органами".

2. Затвердити Зміни до Інструкції з оформлення органами доходів і зборів матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 липня 2016 року № 566, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 липня 2016 року за № 1046/29176, що додаються.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та на Голову Державної податкової служби України.

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Михайло ТІТАРЧУК

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
16 грудня 2021 року № 682

 

 

 

 

Зміни
до Інструкції з оформлення органами доходів і зборів матеріалів про адміністративні правопорушення

1. У заголовку цієї Інструкції слова "органами доходів і зборів" замінити словами "податковими органами".

2. Абзац другий пункту 1 розділу I виключити.

3. У розділі II:

1) у пункті 1:

в абзаці першому:

цифри "1622," виключити;

після цифр "16312" доповнити словами та цифрами ",частинами другою та третьою статті 16317";

цифри ", 2043" виключити;

в абзаці другому після слова "уповноважені" доповнити словом "посадові", після слів "протоколи про" доповнити словом "адміністративні";

2) в абзаці першому пункту 5 після слова "заповнюються" доповнити словами "чорнилом чорного або синього кольору";

3) у пункті 6 після слова "суть" доповнити словом "адміністративного", після слів "по батькові" доповнити словами "(за наявності)";

4) абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

"8. При складанні Протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права й обов'язки, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП, повідомляється, що справу про адміністративне правопорушення буде розглянуто у строки, визначені статтею 277 КУпАП, про що робиться відмітка у Протоколі.";

5) у пункті 9 слова "примірниках, що підписується" замінити словами "примірниках та підписується";

6) у пункті 17 слова "керівнику (заступнику керівника)" замінити словами "керівнику (заступнику керівника або уповноваженій посадовій особі)".

4. У розділі III:

1) у пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Відповідно до статті 2342 КУпАП керівником (заступником керівника або уповноваженою особою) податкового органу розглядаються справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку приймання готівки для подальшого її переказу (стаття 16313), порушенням порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) (стаття 16315), порушенням порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат (стаття 1641), порушенням законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (стаття 1651), порушенням порядку припинення юридичної особи (частини третя - шоста статті 1666), перешкоджанням уповноваженим особам податкових органів у проведенні перевірок (стаття 18823).";

в абзаці другому слова "керівник (заступник керівника згідно з розподілом обов'язків)" замінити словами "керівник (заступник керівника або уповноважена посадова особа)";

2) у пункті 5:

в абзаці першому слова "керівник (заступник керівника) органу доходів і зборів" замінити словами "керівник (заступник керівника або уповноважена посадова особа) податкового органу";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Керівник (заступник керівника або уповноважена посадова особа) податкового органу зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.";

3) після пункту 7 доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8. Не допускаються закреслення, виправлення відомостей, що вносяться до протоколу про адміністративне правопорушення, а також унесення додаткових записів після того, як протокол про адміністративне правопорушення підписано особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. У графах, які не заповнюються при складанні протоколу про адміністративне правопорушення, ставиться прочерк.".

У зв'язку з цим пункти 8 - 10 вважати відповідно пунктами 9 - 11;

4) у пункті 9 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

5. У пункті 1 розділу IV слова "вищестоящого органу доходів і зборів (вищестоящої посадової особи)" замінити словами "вищестоящого податкового органу (уповноваженої посадової особи)".

6. У пункті 3 розділу V слово "відділу" замінити словом "органу".

7. У тексті цієї Інструкції слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках та числах замінити відповідно словами "податковий орган" у відповідних відмінках та числах.

8. У додатках до цієї Інструкції:

1) у додатку 1 слова та цифри "передбачені статтею 63 Конституції України та статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання, при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову у справі" замінити словами та цифрами "передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України та статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання, при розгляді справи користуватися професійною правничою допомогою особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову у справі";

2) у додатку 4:

слова "(назва установи банку та номер рахунку)" замінити словами "(найменування банку та IBAN)";

слова "Керівник (заступник) органу доходів і зборів" замінити словами "Керівник (заступник або уповноважена посадова особа) податкового органу";

3) у додатку 5:

слова "Митного кодексу України" виключити;

слова "прізвища, імена, по батькові, посади" замінити словами "прізвища, імена, по батькові (за наявності), посади";

слова "до вищестоящого органу (вищестоящої посадової особи)" замінити словами "вищестоящого податкового органу (уповноваженої посадової особи)";

4) виноски до додатків викласти в такій редакції:

"* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону.";

5) у тексті додатків:

слова "орган доходів і зборів" у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами "податковий орган" у відповідних відмінках та числах;

слова "серія і номер", "серія та номер" у всіх відмінках замінити відповідно словами "серія (за наявності) та номер" у відповідних відмінках;

слова "прізвище та ініціали", "ініціали та прізвище", "прізвище, ініціали", "прізвище, ім'я, по батькові" у всіх відмінках замінити відповідно словами "прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)" у відповідних відмінках;

слова "податковий номер" замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків".

Директор Департаменту
податкової політики

Лариса МАКСИМЕНКО

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям