Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (наказ Мінфіну від 10.11.2022 р. № 371)

Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (наказ Мінфіну від 10.11.2022 р. № 371)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.11.2022

м. Київ

№ 371

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2022 р. за N 1484/38820

Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року N 408, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 року за N 479/26924 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року N 897), виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

Голова Державної
регуляторної служби України

Олексій КУЧЕР

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
10 квітня 2015 року N 408
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 10 листопада 2022 року N 371)

  

N
з/п

Показник

Величина
(грн, коп.)

1

2

3

5

податкове зобов'язання за об'єкти житлової нерухомості (згідно з додатком(ами) 1 до Податкової декларації)

Х

5.1

податкове зобов'язання за податковий (звітний) період, усього
(сума значень колонки 23 рядка 3 розділу I)

 

5.2

податкове зобов'язання, що уточнюється, до збільшення
(сума значень колонки 3 рядка 5 розділу II)

 

5.3

податкове зобов'язання, що уточнюється, до зменшення
(сума значень колонки 3 рядка 6 розділу II)

 

5.4

сума штрафу
(сума значень колонки 3 рядка 7 розділу II)

 

5.5

сума пені
(сума значень колонки 3 рядка 8 розділу II)

 

6

податкове зобов'язання за об'єкти нежитлової нерухомості (згідно з додатком(ами) 2 до Податкової декларації)

Х

6.1

податкове зобов'язання за податковий (звітний) період, усього
(сума значень колонки 22 рядка 3 розділу I)

 

6.2

податкове зобов'язання, що уточнюється, до збільшення
(сума значень колонки 3 рядка 5 розділу II)

 

6.3

податкове зобов'язання, що уточнюється, до зменшення
(сума значень колонки 3 рядка 6 розділу II)

 

6.4

сума штрафу
(сума значень колонки 3 рядка 7 розділу II)

 

6.5

сума пені
(сума значень колонки 3 рядка 8 розділу II)

 

78

кількість додатків відповідного типу, що подані з Податковою декларацією та є її невід'ємною частиною, у тому числі:

 

Додаток 1 "Розрахунок у частині об'єктів житлової нерухомості"

 

Додаток 2 "Розрахунок у частині об'єктів нежитлової нерухомості"

  

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

N з/п

Зміст доповнення

 

 

Інформація, наведена у Податковій декларації, додатках та доповненнях, є достовірною.

Дата подання (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Керівник (уповноважена особа)

_________________
(підпис)

_____________________
(власне ім'я, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
серія (за наявності) та номер паспорта)9

 

Головний бухгалтер
(особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_________________
(підпис)

_____________________
(власне ім'я, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
серія (за наявності) та номер паспорта)9

 

Ця частина Податкової декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу

Відмітка про внесення даних до електронної
бази податкової звітності

"___" ____________ 20__ року

 

_____________________________________________________________________________________
(посадова особа контролюючого органу (підпис, власне ім'я, прізвище))

За результатами камеральної перевірки декларації (підкреслити потрібне)
порушень (помилок) не виявлено / складено акт "___" ____________ 20__ року N ______

"___" ____________ 20__ року

_________________________________
(посадова особа контролюючого органу
(підпис, власне ім'я, прізвище))

____________
1 Невід'ємною частиною Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - Податкова декларація), є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов'язання за відповідним видом об'єкта(ів) оподаткування. За відсутності у платника відповідного виду об'єкта оподаткування тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов'язання для такого виду об'єкта оподаткування, до Податкової декларації не додається.

У разі наявності об'єктів нерухомості, що знаходяться на території адміністративно-територіальних одиниць, що підпорядковані різним органам місцевого самоврядування, але ці адміністративно-територіальні одиниці обслуговуються одним відповідним контролюючим органом, подається одна Податкова декларація з кількома додатками відповідного типу.

2 Зазначається номер Податкової декларації арабськими цифрами, починаючи з одиниці, послідовно за порядком зростання кількості поданих з початку року Податкових декларацій.

3 Заповнюється у разі подання Податкової декларації за новопридбані об'єкти нерухомого майна (починаючи з (число/місяць)). Порядковий номер податкового (звітного) місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється "0").

4 Періодом, що уточнюється, вважається період, за який платник, керуючись нормами статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс), самостійно узгоджує суму податкового зобов'язання у зв'язку з самостійним виявленням помилки у раніше поданій Податковій декларації, що уточнюється, або у зв'язку із зміною об'єкта оподаткування. Поле "з урахуванням уточнень з" заповнюється у форматі "число/місяць". Порядковий номер податкового (звітного) місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється "0").

5 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.

6 Заповнюється за бажанням платника податків.

7 Відповідно до підпункту 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 розділу XII Кодексу та в умовах адміністративної реформи платник податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, подає Податкову декларацію до контролюючого органу за місцезнаходженням адміністративних центрів територіальних громад, на території яких знаходяться об'єкти оподаткування, в якому перебуває на обліку платником такого податку (за основним та/або неосновним місцем обліку).

8 Кількість додатків 1 або додатків 2 повинна відповідати кількості територій територіальних громад, на території підвідомчих адміністративно-територіальних одиниць яких розташовано(і) об'єкт(и) оподаткування.

9 Зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Директор Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО

  

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)

Додаток 1
до Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
(пункт 78)

Порядковий номер Податкової декларації1 
Розрахунок N2  у частині об'єктів житлової нерухомості

Податковий номер платника податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код за КАТОТТГ території територіальної громади3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Податковий період:

1.1

звітний рік:

 

 

 

 

1.2

рік, що уточнюється:

 

 

 

 

Реєстраційний номер декларації в контролюючому органі, яка уточнюється

 

I. Розрахунок податкового зобов'язання

N з/п

Код типу об'єкта4

Місце розташування об'єкта(ів) нерухомості5

Реєстраційний номер об'єкта нерухомості6

Дата (дд.мм.рррр)6

Розмір частки/поділу загальної площі об'єкта нерухомості, що перебуває у спільній частковій, спільній сумісній власності6

код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці

адреса згідно з правовстановлюючими документами6

реєстрації права власності

припинення права власності

1

2

3

4

5

6

7

8

2.0

Усього, у т. ч.:

х

х

х

х

х

х

2.17

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.n7

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N з/п

Площа об'єкта оподатку-
вання (загальна)8

Кількість місяців перебування у власності, у кварталах9

Ставка10 (%)

Розмір міні-
мальної заро-
бітної плати на 01 січня звітного року11

Засто-
сування підпункту 266.7.11 пункту 266.7 статті 266 Кодексу12

Річна сума податку13
грн, коп.)

Податкова пільга

Сума податкового зобов'язання до сплати (грн, коп.)

код пільги14

розмір пільги15, %

дата початку корис-
тування16

дата закінчення користу-
вання16

сума пільги 17 (грн, коп.)

усього18

у тому числі розмір квартальних авансових внесків19

I

II

III

IV

I

II

III

IV

 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2.0

Усього,
у т. ч.:

х

х

х

х

х

х

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

2.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.n7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Нараховано на 20__ рік, усього (сума рядків 2.1 - 2. n, де n - номер рядка)

 

 

 

 

 

II. Уточнення податкового зобов'язання20

 

 

Сума податкового зобов'язання до сплати (грн, коп.)

усього

у тому числі розмір квартальних авансових внесків

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

4

Нараховано за даними раніше поданого розрахунку (р. 3 додатка 1 до Податкової декларації, що уточнюється)21

 

 

 

 

 

5

Нараховано до збільшення податкового зобов'язання на 20__ рік, усього (р. 3 - р. 4)

 

 

 

 

 

5.1

у т. ч. нараховано до збільшення податкового зобов'язання відповідно до пункту 50.4 статті 50 Податкового кодексу України22

 

 

 

 

 

5.2

у т. ч. нараховано до збільшення податкового зобов'язання на 20__ рік (р. 5 - р. 5.1)

 

 

 

 

 

6

Нараховано до зменшення податкового зобов'язання на 20__ рік (р. 4 - р. 3)

 

 

 

 

 

7

Сума штрафу (к. 4 - 7 р. 5.2 х 3 % або 5 %)23

 

 

 

 

 

8

Сума пені24

 

 

 

 

 

____________
1 Зазначається номер Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - Податкова декларація), до якої додається цей розрахунок.

2 Зазначається порядковий номер розрахунку (арабськими цифрами), починаючи з одиниці, послідовно за порядком зростання. Загальна кількість розрахунків/додатків дорівнює рядку 7 Податкової декларації та залежить від кількості органів місцевого самоврядування, на території яких розташовані об'єкти нерухомого майна (на території адміністративно-територіальних одиниць, що увійшли до складу територіальної громади).

3 Зазначається код за КАТОТТГ території територіальної громади, повноваження якої розповсюджуються на адміністративно-територіальні одиниці, на території яких розташовано об'єкти нерухомого майна. За кожним таким кодом за КАТОТТГ складається окремий додаток. КАТОТТГ - Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затверджений наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року N 290 (у редакції наказу Мінрегіону від 12 січня 2021 року N 3), який впроваджується на заміну Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

4 Зазначається код типу об'єкта, визначеного відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17 серпня 2000 року N 507 (далі - Класифікатор).

У разі якщо у правовстановлюючих документах на об'єкт нерухомості не зазначено код згідно з Класифікатором, з Класифікатора обирається код, який найбільше відповідає типу нерухомості, що зазначений у правовстановлюючих документах.

5 Зазначається код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовані об'єкти нерухомості, та адреса місця розташування об'єкта нерухомого майна.

6 Зазначається інформація про реєстраційні дані об'єкта нерухомого майна.

7 За потреби кількість рядків може бути збільшено.

8 Зазначається площа об'єкта оподаткування відповідно до підпункту 266.2.1 пункту 266.2 статті 266 розділу XII Податкового кодексу України (далі - Кодекс) у метрах квадратних з двома знаками після коми.

У разі перебування об'єкта оподаткування у спільній власності зазначається розмір (площа) належного декларанту такого об'єкта.

9 Зазначається кількість місяців перебування об'єкта нерухомості у власності платника у кожному кварталі звітного (податкового) періоду. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року для попереднього власника не враховується місяць, в якому припинилося право власності на зазначений об'єкт, а для нового власника враховується місяць, в якому він набув права власності (підпункт 266.8.1 пункту 266.8 статті 266 розділу XII Кодексу).

10 Зазначається ставка податку у відсотках, визначена рішенням органу місцевого самоврядування відповідно до підпункту 266.5.1 пункту 266.5 статті 266 розділу XII Кодексу.

Якщо рішення прийнято за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року N 483 "Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки" (далі - Типова форма), зазначається ставка, що відповідає відповідному коду об'єкта нерухомого майна.

У разі якщо рішення органу місцевого самоврядування прийнято не за Типовою формою та якщо ставки податку визначені без застосування кодів згідно з Класифікатором, зазначається ставка, визначена для об'єкта нерухомого майна, який найбільше відповідає типу нерухомості, зазначеному у правовстановлюючих документах.

11 Зазначається розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, до якої згідно з підпунктом 266.5.1 пункту 266.5 статті 266 розділу XII Кодексу встановлюється ставка податку.

12 Зазначається збільшення річної суми податку на 25000 грн згідно з нормою підпункту 266.7.11 пункту 266.7 статті 266 розділу XII Кодексу: якщо розмір податку збільшується, зазначається "25000", якщо не збільшується, клітинка не заповнюється.

13 Річна сума податку (у гривнях з копійками з двома знаками після коми) за кожним задекларованим об'єктом обчислюється за формулою к. 9 р. 2. n х к. 14 р. 2. n х к. 15 р. 2. n / 100 + к. 16 р. 2 n, де n - порядковий номер рядка.

14 Зазначається код пільги відповідно до Довідника пільг.

15 Зазначається розмір пільги ( %), яка розповсюджується на нерухоме майно згідно з рішенням органу місцевого самоврядування.

16 Зазначається строк користування податковою пільгою у звітному періоді - число, місяць, рік початку та закінчення користування пільгами у форматі дд.мм.рррр. У разі коли строк користування податковою пільгою встановлений до початку звітного періоду і продовжується після його закінчення, такий строк збігається з датою початку та закінчення зазначеного періоду.

17 Зазначається сума пільги (у гривнях з копійками з двома знаками після коми), розрахована пропорційно до кількості місяців перебування нерухомого майна у власності:

к. 17 р. 2 n / 12 х (сума к. 10 - 13) р. 2. n х к. 19 / 100.

18 Зазначається сума податкового зобов'язання до сплати (у гривнях з копійками з двома знаками після коми):

к. 17 р. 2 n / 12 х (сума к. 10 - 13) р. 2. n - к. 22 р. 2 n.

19 Сума авансового внеску за відповідний квартал звітного (податкового) періоду обчислюється за формулами:

к. 24 р. 2 n = к. 23 р. 2 n /(сума к. 10 - 13) х к. 10 р. 2 n;

к. 25 р. 2 n = к. 23 р. 2 n /(сума к. 10 - 13) х к. 11 р. 2 n;

к. 26 р. 2 n = к. 23 р. 2 n /(сума к. 10 - 13) х к. 12 р. 2 n;

к. 27 р. 2 n = к. 23 р. 2 n - (сума к. 24 - 26) р. 2 n.

20 Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники, у складі уточнюючої Податкової декларації за податковий (звітний) період, що уточнюється, або у складі звітної чи звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку. Також заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку у зв'язку з новопридбаними об'єктами нерухомого майна.

21 Зазначається рядок 3 додатка 1 до Податкової декларації, що уточнюється.

22 Зазначається сума нарахування до збільшення податкового зобов'язання у зв'язку зі змінами об'єкта оподаткування та/або бази оподаткування (на підставі даних, внесених до відповідних державних реєстрів) при поданні Податкової декларації після закінчення граничного строку подання, але з урахуванням норм абзацу другого підпункту 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 розділу XII Кодексу. Рядок заповнюється тільки у Податкових деклараціях з відміткою "звітна", "нова звітна", "уточнююча", у яких у рядках 1.1, 1.2 та рядку 5 розділу II зазначено поточний рік.

23 Зазначається розмір штрафної санкції, що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпунктів "а" або "б" абзацу четвертого пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу: якщо сума недоплати визначена Податковою декларацією з відміткою "звітна", "нова звітна", застосовується штраф у розмірі 5 відсотків, якщо з відміткою "уточнююча", застосовується штраф у розмірі 3 відсотків.

24 Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу третього пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)

Додаток 2
до Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
(пункт 78)

Порядковий номер Податкової декларації1        
Розрахунок N2  у частині об'єктів нежитлової нерухомості

Податковий номер платника податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код за КАТОТТГ території територіальної громади3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Податковий період:

1.1

звітний рік:

 

 

 

 

1.2

рік, що уточнюється:

 

 

 

 

Реєстраційний номер декларації в контролюючому органі, яка уточнюється

 

I. Розрахунок податкового зобов'язання

N з/п

Код типу об'єкта4

Місце розташування об'єкта(ів) оподаткування5

Реєстраційний номер об'єкта нерухомості6

Дата (дд.мм.рррр)6

Розмір частки/поділу загальної площі об'єкта нерухомості, що перебуває у спільній частковій, спільній сумісній власності6

код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці

адреса згідно з правовстановлюючими документами6

реєстрації права власності

припинення права власності

1

2

3

4

5

6

7

8

2.0

Усього, у т. ч.:

х

х

х

х

х

оцінюваннюх

2.17

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.n7

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N з/п

Площа об'єкта оподатку-
вання (загальна)8

Кількість місяців перебування у власності, у кварталах9

Ставка10 (%)

Розмір міні-
мальної заробіт-
ної плати на 01 січня звітного року11

Річна сума податку12
(грн, коп.)

Податкова пільга

Сума податкового зобов'язання до сплати (грн, коп.)

код пільги13

розмір пільги14, %

дата початку корис-
тування15

дата закінчення користу-
вання15

сума пільги16
(грн, коп.)

усього17

у тому числі розмір квартальних авансових внесків18

I

II

III

IV

I

II

III

IV

 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

2.0

Усього, у т. ч.:

х

х

х

х

х

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

2.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.n7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Нараховано на 20__ рік, усього (сума рядків 2.1 - 2. n, де n - номер рядка)

 

 

 

 

 

II. Уточнення податкового зобов'язання19

 

 

Сума податкового зобов'язання до сплати (грн, коп.)

усього

у тому числі розмір квартальних авансових внесків

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

4

Нараховано за даними раніше поданого розрахунку (р. 3 додатка 2 до Податкової декларації, що уточнюється)20

 

 

 

 

 

5

Нараховано до збільшення податкового зобов'язання на 20__ рік, усього (р. 3 - р. 4)

 

 

 

 

 

5.1

у т. ч. нараховано до збільшення податкового зобов'язання відповідно до пункту 50.4 статті 50 Податкового кодексу України21

 

 

 

 

 

5.2

у т. ч. нараховано до збільшення податкового зобов'язання на 20__ рік (р. 5 - р. 5.1)

 

 

 

 

 

6

Нараховано до зменшення податкового зобов'язання на 20__ рік (р. 4 - р. 3)

 

 

 

 

 

7

Сума штрафу (к. 4 - 7 р. 5.2 х 3 % або 5 %)22

 

 

 

 

 

8

Сума пені23

 

 

 

 

 

____________
1 Зазначається номер Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - Податкова декларація), до якої додається цей розрахунок.

2 Зазначається порядковий номер розрахунку (арабськими цифрами), починаючи з одиниці, послідовно за порядком зростання. Загальна кількість розрахунків/додатків дорівнює рядку 7 Податкової декларації та залежить від кількості органів місцевого самоврядування, на території яких розташовані об'єкти нерухомого майна (на території адміністративно-територіальних одиниць, що увійшли до складу територіальної громади).

3 Зазначається код за КАТОТТГ території територіальної громади, повноваження якої розповсюджуються на адміністративно-територіальні одиниці, на території яких розташовано об'єкти нерухомого майна. За кожним таким кодом за КАТОТТГ складається окремий додаток. КАТОТТГ - Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затверджений наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року N 290 (у редакції наказу Мінрегіону від 12 січня 2021 року N 3), який впроваджується на заміну Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

4 Зазначається код типу об'єкта, визначеного відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17 серпня 2000 року N 507 (далі - Класифікатор).

У разі якщо у правовстановлюючих документах на об'єкт нерухомості не зазначено код згідно з Класифікатором, з Класифікатора обирається код, який найбільше відповідає типу нерухомості, що зазначений у правовстановлюючих документах.

5 Зазначається код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовані об'єкти нерухомості, та адреса місця розташування об'єкта нерухомого майна.

6 Зазначається інформація про реєстраційні дані об'єкта нерухомого майна.

7 За потреби кількість рядків може бути збільшено.

8 Зазначається площа об'єкта оподаткування відповідно до підпункту 266.2.1 пункту 266.2 статті 266 розділу XII Податкового кодексу України (далі - Кодекс) у метрах квадратних з двома знаками після коми.

У разі перебування об'єкта оподаткування у спільній власності зазначається розмір (площа) належного декларанту такого об'єкта.

9 Зазначається кількість місяців перебування об'єкта нерухомості у власності платника у кожному кварталі звітного (податкового) періоду. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року для попереднього власника не враховується місяць, в якому припинилося право власності на зазначений об'єкт, а для нового власника враховується місяць, в якому він набув права власності (підпункт 266.8.1 пункту 266.8 статті 266 розділу XII Кодексу).

10 Зазначається ставка податку у відсотках, визначена рішенням органу місцевого самоврядування відповідно до підпункту 266.5.1 пункту 266.5 статті 266 розділу XII Кодексу.

Якщо рішення прийнято за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року N 483 "Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки" (далі - Типова форма), зазначається ставка, що відповідає відповідному коду об'єкта нерухомого майна.

У разі якщо рішення органу місцевого самоврядування прийнято не за Типовою формою та якщо ставки податку визначені без застосування кодів згідно з Класифікатором, зазначається ставка, визначена для об'єкта нерухомого майна, який найбільше відповідає типу нерухомості, зазначеному у правовстановлюючих документах.

11 Зазначається розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, до якої згідно з підпунктом 266.5.1 пункту 266.5 статті 266 розділу XII Кодексу встановлюється ставка податку.

12 Річна сума податку (у гривнях з копійками з двома знаками після коми) за кожним задекларованим об'єктом обчислюється за формулою к. 9 р. 2. n х к. 14 р. 2. n х к. 15 р. 2. n / 100, де n - порядковий номер рядка.

13 Зазначається код пільги відповідно до Довідника пільг.

14 Зазначається розмір пільги (%), яка розповсюджується на нерухоме майно згідно з рішенням органу місцевого самоврядування.

15 Зазначається строк користування податковою пільгою у звітному періоді - число, місяць, рік початку та закінчення користування пільгами у форматі дд.мм.рррр. У разі коли строк користування податковою пільгою встановлений до початку звітного періоду і продовжується після його закінчення, такий строк збігається з датою початку та закінчення зазначеного періоду.

16 Зазначається сума пільги (у гривнях з копійками з двома знаками після коми), розрахована пропорційно кількості місяців перебування нерухомого майна у власності:

к. 16 р. 2 n / 12 х (сума к. 10 - 13) р. 2. n х к. 18 / 100.

17 Зазначається сума податкового зобов'язання до сплати (у гривнях з копійками з двома знаками після коми):

к. 16 р. 2 n / 12 х (сума к. 10 - 13) р. 2. n - к. 21 р. 2 n.

18 Сума авансового внеску за відповідний квартал звітного (податкового) періоду обчислюється за формулами:

к. 23 р. 2 n = к. 22 р. 2 n /(сума к. 10 - 13) х к. 10 р. 2 n;

к. 24 р. 2 n = к. 22 р. 2 n /(сума к. 10 - 13) х к. 11 р. 2 n;

к. 25 р. 2 n = к. 22 р. 2 n /(сума к. 10 - 13) х к. 12 р. 2 n;

к. 26 р. 2 n = к. 22 р. 2 n - (сума к. 23 - 25) р. 2 n.

19 Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники, у складі уточнюючої Податкової декларації за податковий (звітний) період, що уточнюється, або у складі звітної чи звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку. Також заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку у зв'язку з новопридбаними об'єктами нерухомого майна.

20 Зазначається рядок 3 додатка 2 до Податкової декларації, що уточнюється.

21 Зазначається сума нарахування до збільшення податкового зобов'язання у зв'язку зі змінами об'єкта оподаткування та/або бази оподаткування (на підставі даних, внесених до відповідних державних реєстрів) при поданні Податкової декларації після закінчення граничного строку подання, але з урахуванням норм абзацу другого підпункту 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 розділу XII Кодексу. Рядок заповнюється тільки у Податкових деклараціях з відміткою "звітна", "нова звітна", "уточнююча", у яких у рядках 1.1, 1.2 та рядку 5 розділу II зазначено поточний рік.

22 Зазначається розмір штрафної санкції, що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпунктів "а" або "б" абзацу четвертого пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу: якщо сума недоплати визначена Податковою декларацією з відміткою "звітна", "нова звітна", застосовується штраф у розмірі 5 відсотків, якщо з відміткою "уточнююча", застосовується штраф у розмірі 3 відсотків.

23 Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу третього пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям