Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України (наказ Мінфіну від 28.12.2022 р. № 463)

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України (наказ Мінфіну від 28.12.2022 р. № 463)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2022

м. Київ

№ 463

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 січня 2023 р. за N 60/39116

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Відповідно до пунктів 201.2 та 201.15 статті 201пункту 2081.8 статті 2081 розділу V Податкового кодексу УкраїниЗакону України від 30 листопада 2021 року N 1914-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до:

форми податкової накладної, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за N 137/28267 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 березня 2021 року N 131), виклавши її у новій редакції, що додається;

форми податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за N 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 березня 2021 року N 131), виклавши її у новій редакції, що додається;

форми уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за N 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 березня 2021 року N 131), виклавши її у новій редакції, що додається;

форми спрощеної податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2021 року N 555, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2021 року за N 1477/37099, виклавши її у новій редакції, що додається;

форми уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість до спрощеної податкової декларації у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2021 року N 555, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2021 року за N 1477/37099, виклавши її у новій редакції, що додається.

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, що додаються.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 числа місяця, що настає за другим місяцем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Міністр аграрної політики
та продовольства України

Микола СОЛЬСЬКИЙ

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

  

Зведена податкова накладна

 

Складена на операції, звільнені від оподаткування

 

Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини
(зазначається відповідний тип причини)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31 грудня 2015 року N 1307
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2022 року N 463)

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА  

  

  

Розділ А

I

Загальна сума коштів, що підлягають сплаті, з урахуванням податку на додану вартість

 

II

Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі:

 

III

загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою

 

IV

загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7 %

 

V

загальна сума податку на додану вартість за ставкою 14 %

 

VI

Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)

 

VII

Усього обсяги постачання за ставкою 7 % (код ставки 7)

 

VIII

Усього обсяги постачання за ставкою 14 % (код ставки 14)

 

IX

Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0 % (код ставки 901)

 

X

Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0 % (код ставки 902)

 

XI

Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)

 

XII

Дані щодо зворотної (заставної) тари

 

Розділ Б

N
з/п

Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця

Код

Одиниця виміру товару/послуги

Кількість
(об'єм, обсяг)

Ціна постачання одиниці товару/ послуги або максимальна роздрібна ціна товарів без урахування податку на додану вартість

Код ставки

Код пільги7

Обсяги постачання
(база оподаткування) без урахування податку на додану вартість

Сума податку на додану вартість

товару згідно з УКТ ЗЕД

ознаки імпортованого товару6

послуги згідно з ДКПП

умовне позначення (українське)

код

1

2

3.1

3.2

3.3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) у зв'язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі податкових зобов'язань продавця.

Посадова (уповноважена) особа / фізична особа
(законний представник)

 
_________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія (за наявності) та номер паспорта)

____________
1 У порядковому номері після символа "/" зазначається код 5 - у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції або код 6 - у разі складання податкової накладної для операцій з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни.

2 Зазначається у разі постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом), яка (який) фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору.

3 Зазначається податковий номер платника податку відповідно до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року N 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за N 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року N 462).

4 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають у разі, якщо покупець або продавець - фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті.

5 Зазначається код ознаки джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи: 1 - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); 2 - Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (ДРФО); 3 - реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ); 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

6 У випадку постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 3.2 проставляється позначка "Х".

7 __________________________________________________________________________________________________________________________________________
     (у разі відсутності пільги у довідниках податкових пільг у графі 9 проставляється умовний код "99999999", а у цій графі зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи
      
Податкового кодексу України та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування).

 

Директор Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО

 

Додаток 1
до податкової накладної

Додаток до податкової накладної         від

  

N
з/п

Опис (номен-
клатура) товарів/
послуг продавця

Код

Належить до постачання

Перелік частки товару/послуги, що не містить відокремленої вартості частково поставлених товарів/послуг

Залишок частки товару/послуги, що не містить відокремленої вартості, яку слід допоставити

одиниця виміру

ціна одиниці товару/
послуги або максимальна роздрібна ціна товарів без урахування податку на додану вартість

кількість, об'єм, обсяг

загальна сума коштів без податку на додану вартість

товару згідно з УКТ ЗЕД

ознаки імпорто-
ваного товару

послуги згідно з ДКПП

умовне позначення (українське)

код

одиниця виміру

кількість, об'єм, обсяг

одиниця виміру

кількість, об'єм, обсяг

1

2

3.1

3.2

3.3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

 

Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)

 

Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)

 

До зведеної податкової накладної

 

До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування

 

Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини
(зазначається відповідний тип причини)

 

 

 

 

Додаток 2
до податкової накладної

РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ І ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ

  

ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ          від

  

  

  

Розділ А

I

Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (-) (+), у тому числі:

 

II

сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за основною ставкою (-) (+)

 

III

сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7 % (-) (+)

 

IV

сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 14 % (-) (+)

 

V

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою (-) (+) (код ставки 20)

 

VI

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 7 % (-) (+) (код ставки 7)

 

VII

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 14 % (-) (+) (код ставки 14)

 

VIII

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0 % (-) (+) (код ставки 901)

 

IX

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0 % (-) (+) (код ставки 902)

 

X

Усього підлягають коригуванню обсяги операцій, звільнених від оподаткування (-) (+) (код ставки 903)

 

Розділ Б

N
з/п

N
з/п рядка подат-
кової наклад-
ної, що кори-
гується або дода-
ється

Причина коригування

Опис (номен-
кла-
тура) това-
рів/
послуг, вар-
тість чи кіль-
кість яких кори-
гується

Код

Одиниця виміру товару/послуги

Коригування кількості

Коригування вартості

Код став-
ки

Код піль-
ги
7

Обсяги поста-
чання (база оподат-
кування) без ураху-
вання податку на додану вартість

Сума подат-
ку на додану вар-
тість

код при-
чини

N
з/п групи кори-
гуван-
ня

товару згідно з УКТ ЗЕД

ознаки імпорто-
ваного товару
6

послуги згідно з ДКПП

умовне позна-
чення (україн-
ське)

код

кіль-
кість, об'єм, обсяг
(-) (+)

ціна поста-
чання товарів/
послуг або макси-
мальна розд-
рібна ціна товарів

ціна або макси-
мальна розд-
рібна ціна (-) (+)

кіль-
кість поста-
чання товарів/
послуг

1.1

1.2

2.1

2.2

3

4.1

4.2

4.3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми податку на додану вартість, які скориговані у зв'язку зі зміною кількісних чи вартісних показників, що зазначені в цьому розрахунку, визначені правильно та включені до податкового зобов'язання.

Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної8

 
  

Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної, складеної повторно на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна8

 
 
 
  

Посадова (уповноважена) особа / фізична особа
(законний представник)

 
_________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія (за наявності) та номер паспорта)

____________
1 У порядковому номері після символу "/" зазначається код 5 - у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції або код 6 - у разі складання податкової накладної для операцій з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни.

2 Зазначається у разі постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом), яка (який) фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору.

3 Зазначається податковий номер платника податку відповідно до Порядку обліку платників податків і зборів затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року N 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за N 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року N 462).

4 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають у разі, якщо покупець або продавець - фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті.

5 Зазначається код ознаки джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи: 1 - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); 2 - Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (ДРФО); 3 - реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ); 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

6 У випадку постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 4.2 проставляється позначка "Х".

7 _________________________________________________________________________________________________________________________________________
       (у разі відсутності пільги у довідниках податкових пільг у графі 12 проставляється умовний код "99999999", а у цій графі зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи
       
Податкового кодексу України та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування).

8 Заповнюється у разі зазначення у верхній лівій частині розрахунку коригування типу причини 20.

 

Директор Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата, вхідний N)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2016 року N 21
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2022 року N 463)

01

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

011

 

Звітна

012

 

Звітна нова

02

Звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

 

(місяць)

 

03

Платник

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
від ____________ N _____________________

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

031

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 
 

04

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

05

Податкова адреса
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Телефон

 

Електронна адреса

 

Декларація подається до

 

 

(найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

(грн)

Код рядка

Код додатка

I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість

колонка А

колонка Б

1

 

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставками 7 % і 14 %, крім ввезення товарів на митну територію України:

х

х

1.1

Д1

операції, що оподатковуються за основною ставкою

 

 

1.2

Д1

операції, що оподатковуються за ставкою 7 %

 

 

1.3

Д1

операції, що оподатковуються за ставкою 14 %

 

 

2

 

Операції з вивезення товарів за межі митної території України

х

х

2.1

 

операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

 

0

2.2

 

операції, що звільнені від оподаткування

 

х

3

 

Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

 

0

4

 

Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс) за операціями, що оподатковуються за:

х

х

4.1

Д1, Д6

основною ставкою

 

 

4.1.1

Д1, Д6

коригування податкових зобов'язань

 

 

4.2

Д1, Д6

ставкою 7 %

 

 

4.2.1

Д1, Д6

коригування податкових зобов'язань

 

 

4.3

Д1, Д6

ставкою 14 %

 

 

4.3.1

Д1, Д6

коригування податкових зобов'язань

 

 

5

Д5

Операції, що не є об'єктом оподаткування, операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування

 

х

5.1

Д5

у тому числі операції, що звільнені від оподаткування:

 

х

5.1.1

 

з рядка 5.1 сума коригування обсягів за такими операціями

 

х

6

Д1

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України, що оподатковуються за:

х

х

6.1

Д1

основною ставкою

 

 

6.2

Д1

ставкою 7 %

 

 

7

Д1

Коригування податкових зобов'язань

 

 

8

 

Коригування податкових зобов'язань у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (+)

 

 

9

 

Усього податкових зобов'язань (сума значень рядків
(1.1 + 1.2 + 1.3 + 4.1 + 4.1.1 (-/+) + 4.2 + 4.2.1 (-/+) + 4.3 + 4.3.1 (-/+) + 6.1 (-/+) + 6.2 (-/+) + 7 (-/+) + 8) колонки Б)

х

 

Код рядка

Код додатка

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

Обсяги придбання (без податку на додану вартість)

Дозволений податковий кредит

колонка А

колонка Б

10

 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України

х

х

10.1

Д1

з основною ставкою

 

 

10.2

Д1

зі ставкою 7 %

 

 

10.3

Д1

зі ставкою 14 %

 

 

10.4

 

з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість

 

х

11

 

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи

х

х

11.1

 

з основною ставкою

 

 

11.2

 

зі ставкою 7 %

 

 

11.3

 

зі ставкою 14 %

 

 

12

 

Погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу)

 

 

13

 

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України

х

х

13.1

Д1

з основною ставкою

 

 

13.2

Д1

зі ставкою 7 %

 

 

14

Д1

Коригування податкового кредиту

 

 

15

Д6

Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях

 

 

16

 

Від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду:

х

 

16.1

 

значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду

х

 

16.2

 

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків*

х

 

16.3

 

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу*

х

 

17

 

Усього податкового кредиту (сума значень рядків (10.1 + 10.2 + 10.3 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 12 + 13.1 (-/+) + 13.2 (-/+) + 14 (-/+) + 15 (-/+) + 16 (-/+) колонки Б))

х

 

Код рядка

Код додатка

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Сума податку на додану вартість

18

 

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларації) (позитивне значення), яке сплачується до державного бюджету

 

19

 

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9 декларації) (позитивне значення)

 

19.1

 

  

 

20

 

Сума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 19 - рядок 19.1), яка:

 

20.1

 

зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість

 

20.2

Д3, Д4

підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2) (рядок 3 Д3):

 

20.2.1

 

на рахунок платника у банку

 

20.2.2

 

у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету

 

20.3

 

зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 20 - рядок 20.1 - рядок 20.2)

 

21

Д2

Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 декларації) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду)

 

 
 

 

Відмітка про подання за останній звітний (податковий) період у разі анулювання реєстрації платником податку

 

 

Відмітка про застосування касового методу податкового обліку

Відмітка про подання до декларації:

 

відомостей про суми податку на додану вартість, зазначених у податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1) (додаток 1)

 

довідки про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) (додаток 2)

 

розрахунку суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3)

 

заяв про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4) (додаток 4)

 

розрахунку сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю, та окремих показників, визначених пунктом 68 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу (Д5) (додаток 5)

 

розрахунку (перерахунку) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6) (додаток 6)

 

заяви про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7) та відповідних документів

 

повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування (додаток 1 до Порядку)

 

шт.

оригіналів митних декларацій (у разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося не з використанням електронної митної декларації)

 

доповнення (за довільною формою) відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу:

 

 

____________
* Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення та/або уточнюючого розрахунку:

Дата

Номер

Сума, грн (+/-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (законний представник)

 
___________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 
__________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер 
облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Директор Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО

 

Додаток 1

Додаток 1
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

02

Звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

 

(місяць)

  

 

03

Звітний (податковий) період, що уточнюється

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

 

(квартал)

 

 

 

 

(місяць)

04

Платник

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
від ____________ N _____________________________

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 
 

05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

Розділ I. Податкові зобов'язання

Таблиця 1.1. Відомості про включені суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість, до суми податкових зобов'язань за звітний (податковий) період

(грн)

N
з/п

Покупець
(індивідуальний податковий номер або умовний ІПН)

Податкова накладна

дата

номер

ознака здійснення операції відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 розділу V Кодексу*

обсяг постачання
(без податку на додану вартість)

сума податку на додану вартість

основна ставка

ставка 7 %

ставка 14 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

За операціями на митній території України, що оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою та ставками 7 % і 14 %:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за звітний (податковий) період (переноситься до рядків 1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.2 або 4.3 декларації)

 

 

 

 

За послугами, отриманими від нерезидента на митній території України:

1

 

 

 

 

 

 

 

х

2

 

 

 

 

 

 

 

х

Усього за звітний (податковий) період (переноситься до рядків 6.1 або 6.2 декларації)

 

 

 

х

Таблиця 1.2. Відомості про коригування податкових зобов'язань згідно зі ст. 192п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 розділу V Кодексу у разі збільшення суми компенсації за звітний (податковий) період на підставі розрахунків коригування, складених у звітному (податковому) періоді та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість

(грн)

N
з/п

Покупець
(індивідуальний податковий номер або умовний ІПН)

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників

дата

номер

ознака здійснення операцій відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 розділу V Кодексу*

обсяг постачання (без податку на додану вартість) та/або обсяг постачання, за яким не нараховується податок на додану вартість

сума податку на додану вартість

основна ставка

ставка 7 %

ставка 14 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за звітний (податковий) період (переноситься до рядків 7, 4.1.1, 4.2.1 або 4.3.1 декларації)

 

 

 

 

За послугами, отриманими від нерезидента на митній території України:

1

 

 

 

 

 

 

 

х

2

 

 

 

 

 

 

 

х

Усього за звітний (податковий) період (переноситься до рядків 6.1 або 6.2 декларації)

 

 

 

х

Коригування податкових зобов'язань згідно з п. 199.1 ст. 199 розділу V Кодексу у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях з огляду на фактичний обсяг проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за звітний (податковий) період (переноситься до рядків 4.1.1, 4.2.1 або 4.3.1 декларації)

 

 

 

 

____________
* У графі проставляється позначка "+" у разі здійснення операцій відповідно до 
п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 розділу V Кодексу

Розділ II. Податковий кредит

Таблиця 2.1. Відомості про операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставками 7 % і 14 %

(грн)

N
з/п

Постачальник
(індивідуальний податковий номер)

Податкова накладна, інший документ

Обсяг постачання
(без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість

період складання

ознака касового методу**

ознака здійснення операцій з придбання необоротних активів***

основна ставка

ставка 7 %

ставка 14 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за звітний (податковий) період, у тому числі:

 

 

 

 

придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів

 

 

 

х

усього за касовим методом відповідно до п. 187.10 ст. 187 розділу V Кодексу

 

 

х

х

____________
** У графі проставляється позначка "+" у разі, якщо суми податку включаються до складу податкового кредиту за касовим методом відповідно до 
п. 187.10 ст. 187 розділу V Кодексу.

*** У графі проставляється позначка "+" у разі здійснення операцій з придбання (будівництва, спорудження, створення) необоротних активів.

Таблиця 2.2. Відомості про коригування податкового кредиту згідно зі ст. 192 розділу V Кодексу

(грн)

N
з/п

Постачальник (індивідуальний податковий номер)

Податкові накладні, які коригуються

Обсяг постачання (без податку на додану вартість)
(+/-)

Сума податку на додану вартість

період складання

ознака здійснення операцій з придбання необоротних активів***

основна ставка
(+/-)

ставка 7 %
(+/-)

ставка 14 %
(+/-)

1

2

3.1

3.2

4

5

6

7

Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставками 7 % і 14 % (рядок 14 декларації)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Усього за звітний (податковий) період (рядок 14 декларації), у тому числі:

 

 

 

 

придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів

 

 

 

х

Усього за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України

переноситься до рядка 13.1 декларації

 

 

х

х

переноситься до рядка 13.2 декларації

 

х

 

х

____________
*** У графі проставляється позначка "+" у разі здійснення операцій з придбання (будівництва, спорудження, створення) необоротних активів.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (законний представник)

 
_______________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

 
_______________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер 
облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Додаток 2
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

Довідка
про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

02

Звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

 

(місяць)

  

 

03

Звітний (податковий) період, що уточнюється

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

 

(квартал)

 

 

 

 

(місяць)

04

Платник

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
від ____________ N _____________________________

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 
 

05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

Таблиця 1.

(грн)

N
з/п

Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21)

звітний (податковий) період, у якому виникло значення

сума

місяць/квартал

рік

усього

у тому числі сума від'ємного значення, отримана платником як правонаступником від платника податку, що реорганізувався

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Залишок суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість станом на 01 липня 2015 року, на яку відповідно до підпункту 3 пункту 34 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу, та на яку було збільшено суму від'ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року / III квартал 2015 року

 

х

Усього

 

 

Заява платника податку, що реорганізується (подається у складі податкової декларації з податку на додану вартість за останній звітний (податковий) період)

Відповідно до пункту 198.7 статті 198 розділу V Кодексу та у зв'язку з реорганізацією сума від'ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, у розмірі

 

 

 

(зазначається цифрами)

підлягає перенесенню до складу податкового кредиту правонаступника*.

Таблиця 2.

N
з/п

Платник податку - правонаступник (індивідуальний податковий номер)

Сума від'ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту правонаступника згідно з часткою, зазначеною в передавальному акті / розподільчому балансі, грн

Передавальний акт / розподільчий баланс

дата

номер

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Усього

 

х

х

____________
* У випадку реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення зазначається лише один правонаступник.

Заява платника податку, що є правонаступником платника податку, якого реорганізовано (подається у складі податкової декларації з податку на додану вартість після узгодження суми від'ємного значення за результатами документальної перевірки контролюючим органом)

Відповідно до пункту 198.7 статті 198 розділу V Кодексу суму від'ємного значення платника податку, якого реорганізовано, перенесено до складу податкового кредиту звітного (податкового) періоду (рядок 16.3 декларації) як правонаступника.

Таблиця 3.

N
з/п

Платник податку, якого реорганізовано

Підтверджено документальною перевіркою контролюючого органу

індивідуальний податковий номер

від'ємне значення, яке було передано/
розподілено у зв'язку з реорганізацією, грн

звітний (податковий) період, в якому подано заяву про перенесення від'ємного значення до складу податкового кредиту правонаступника

сума від'ємного значення, яке було передано/
розподілено у зв'язку з реорганізацією, грн

документ (акт або довідка)

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Усього

 

х

х

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична
особа (законний представник)

 
____________________________________

(підпис)                 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

 
____________________________________

(підпис)                 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер 
облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Додаток 3
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

РОЗРАХУНОК СУМИ
БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ (Д3)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

02

Звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

 

(місяць)

   

 

03

Звітний (податковий) період, що уточнюється

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

(квартал)

 

 

 

 

(місяць)

04

Платник

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
від ____________ N __________________________

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 
 

05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

Таблиця 1. Розрахунок суми бюджетного відшкодування

(грн)

N
з/п

Показники

Сума

1

2

3

1

Сума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, за вирахуванням суми, зарахованої у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість (рядок 20 - рядок 20.1 декларації звітного (податкового) періоду)

 

2

Фактично сплачено у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України (значення рядка "Усього" графи 7 таблиці 2)

 

3

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (зазначається сума рядка 1, яка не більша значення рядка 2) (значення цього рядка переноситься до рядка 20.2 декларації за поточний звітний (податковий) період)

 

Таблиця 2. Розшифровка суми податку, фактично сплаченої у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України

N
з/п

Постачальник (індивідуальний податковий номер)*

Від'ємне значення

звітний (податковий) період, у якому виникло значення

сума, грн

ознака від'ємного значення (графа 5), отриманого правонаступником від реорганізованого платника податку**

у тому числі сплачено постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України, отримано послуг від нерезидента на митній території України, грн

місяць/квартал

рік

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Усього

 

х

 

____________
* У разі формування від'ємного значення за рахунок: ввезення товарів на митну територію України - зазначається власний ІПН; отримання від нерезидента послуг, місце постачання яких визначено на митній території України, - зазначається умовний ІПН "500000000000".

** У графі 6 проставляється позначка "+" у випадку, якщо від'ємне значення отримано правонаступником від реорганізованого платника податку.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична
особа (законний представник)

 
_________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

 
________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер 
облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Додаток 4
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

ЗАЯВИ
про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

02

Звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

 

(місяць)

   

 

03

Звітний (податковий) період, що уточнюється

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

(квартал)

 

 

 

 

(місяць)

04

Платник

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
від ____________ N _________________________________

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 
 

05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

Відповідно до статті 200 розділу V Кодексу бюджетне відшкодування, визначене у податковій декларації за звітний (податковий) період (рядок 20.2) з податку на додану вартість за ____________ 20__ року:

а) у сумі (рядок 20.2.1)

 

 

(зазначається цифрами)

просимо перерахувати на рахунок N

 

в установі банку

 

 

(найменування банку)

.

Відомості щодо зміни реквізитів рахунку платника податків*

Просимо суму бюджетного відшкодування на рахунок платника податку у банку, визначену у податковій декларації з податку на додану вартість за звітний (податковий) період ____________ 20__ року, перерахувати

на рахунок N

 

в установі банку

 

 

(найменування банку)

;

____________
* Відомості зазначаються лише у разі зміни реквізитів рахунку платника податків в установі банку.

б) у сумі, зазначеній у рядку 20.2.2, просимо врахувати в рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету України:

Таблиця 1.

N
з/п

Платіж

Сума, грн

код бюджетної класифікації

рахунок платежу в ДКСУ

зазначається цифрами**

1

2

3

4

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Усього

 

 

____________
** Значення рядка "Усього" графи 4 повинно дорівнювати значенню рядка 20.2.2 декларації.

Відомості щодо суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету***

Таблиця 2.

(грн)

Сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість на момент подання декларації

Сума узгоджених податкових зобов'язань з податку поточного звітного періоду (рядок 18 декларацій)

Сума податкового боргу з податку на момент подання декларації

Сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що може бути перерахована на поточний рахунок платника (графа 1 - графа 2 - графа 3)

1

2

3

4

 

 

 

 

____________
*** Відомості зазначаються лише у разі наявності суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету, та якщо прийнято рішення щодо їх перерахування на поточний рахунок або до бюджету в рахунок погашення податкового боргу, яке відображено у заяві.

Відповідно до пункту 2001.6 статті 2001 розділу V Кодексу просимо суму коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету, перерахувати на рахунок у банку у розмірі:

Таблиця 3.

Сума, грн
(зазначається цифрами)

Найменування банку

N рахунку у банку

 

 

 

Відповідно до пункту 87.1 статті 87 глави 9 розділу II Кодексу просимо суму коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету, перерахувати до бюджету в рахунок погашення податкового боргу з податку у розмірі****:

 

 

(зазначається цифрами)

 

____________
**** Зазначається сума у розмірі, що не перевищує розмір графи 3 "Відомостей щодо суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету".

Заява платника податку, що реорганізується (подається у складі податкової декларації з податку на додану вартість за останній звітний (податковий) період)

Відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу у зв'язку з реорганізацією реєстраційна сума (∑Накл)

у розмірі

 

 

(зазначається цифрами)

використовується під час обрахунку реєстраційної суми (∑Накл) правонаступника*.

Таблиця 4.

N
з/п

Платник податку - правонаступник (індивідуальний податковий номер)

Сума ∑Накл, що підлягає включенню до обрахунку суми ∑Накл правонаступника згідно з часткою, зазначеною в передавальному акті / розподільчому балансі

Передавальний акт / розподільчий баланс

дата

номер

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Усього

 

х

х

____________
* У випадку реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення зазначається лише один правонаступник.

Заява платника податку, що є правонаступником платника податку, якого реорганізовано (подається у складі податкової декларації з податку на додану вартість після узгодження реєстраційної суми за результатами документальної перевірки контролюючим органом)

Відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу реєстраційну суму (∑Накл) платника податку, якого реорганізовано, просимо використати під час обрахунку реєстраційної суми (∑Накл) як правонаступника:

Таблиця 5.

N
з/п

Платник податку, якого реорганізовано

Підтверджено документальною перевіркою контролюючого органу

індивідуальний податковий номер

сума ∑Накл, сформована на момент державної реєстрації припинення юридичної особи

реєстраційна сума ∑Накл

документ (акт або довідка)

дата

номер

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Усього

 

х

х

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична
особа (законний представник)

 
______________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

 
______________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер 
облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Додаток 5
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

Розрахунок
сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю, та окремих показників, визначених пунктом 68 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу (Д5)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

02

Звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

 

(місяць)

   

 

03

Звітний (податковий) період, що уточнюється

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

(квартал)

 

 

 

 

(місяць)

04

Платник

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
від ____________ N ____________________________

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 
  

05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

Таблиця 1. Операції, що не є об'єктом оподаткування, операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України

(грн)

N
з/п

Назва операції

Пункт (підпункт), стаття Кодексу

Обсяг постачання (без податку на додану вартість)

1

2

3

4

Операції, що не є об'єктом оподаткування

1

 

 

 

2

 

 

 

Усього згідно зі статтею Кодексу

 

Операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України

1

 

 

 

2

 

 

 

Усього згідно зі статтею Кодексу

 

Усього (переноситься до рядка 5 декларації)

 

Таблиця 2. Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплаченого суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг*

(грн)

N
з/п

Найменування податкової пільги3

Код податкової пільги (згідно з довідником пільг)4

Сума податку на додану вартість, не сплачена до бюджету у зв'язку з отриманням податкової пільги

Обсяг звільнених від оподаткування операцій з постачання товарів/послуг

Обсяги операцій з придбання товарів/послуг**

20 %

7 %

0 % / звільнені

14 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього***

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Заповнюється у разі здійснення у звітному (податковому) періоді операцій з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування податком на додану вартість.

** У графах 6 - 9 відображаються обсяги операцій з придбання товарів/послуг, які придбані у поточному та попередніх звітних (податкових) періодах, які у поточному звітному (податковому) періоді використані в пільгових операціях з постачання товарів/послуг.

*** Значення графи 5 рядка "Усього***" переноситься до рядків 5 та 5.1 декларації.

Таблиця 3. Розрахунок показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю

Відсоток осіб з інвалідністю, які мають на підприємстві (в організації), яке (яка) засноване(а) громадськими організаціями осіб з інвалідністю, основне місце роботи протягом попереднього звітного (податкового) періоду від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу такого підприємства (організації) (ЧПІ)

 

Відсоток фонду оплати праці осіб з інвалідністю протягом звітного періоду від суми загальних витрат з оплати праці, що належать до складу витрат (ФОПІ)

 

Відсоток суми витрат з переробки (обробка, інші види перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів/послуг, які використовуються під час виготовлення таких товарів/послуг, щодо яких застосовується звільнення від оподаткування підприємством (організацією), яке (яка) засноване(а) громадськими організаціями осіб з інвалідністю, щодо ціни постачання таких виготовлених товарів/послуг (БВТ)

 

Таблиця 4. Розрахунок окремих показників, визначених пунктом 68 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу*

Питома вага доходу, отриманого платником податку від реалізації продукції власного виробництва та продуктів її переробки, у загальній сумі доходу протягом звітного періоду становить понад 90 відсотків (%)**

 

Відмітка про наявність виробничих потужностей, розташованих виключно на території населених пунктів, зазначених у пункті 68 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу***

 

____________
* Заповнюється у разі здійснення платниками податку, які одночасно відповідають критеріям, визначеним 
пунктом 68 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, операцій із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту обладнання та комплектуючих виключно для використання у власній виробничій діяльності та/або операцій з постачання товарів власного виробництва, що звільнені від оподаткування податком на додану вартість.

** Значення показника вказується з точністю до двох знаків після коми із заокругленням другого знака за загальновстановленими арифметичними правилами.

*** У разі наявності у платника податку виробничих потужностей, розташованих виключно на території населених пунктів, зазначених у пункті 68 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, у спеціальному полі проставляється позначка "+".

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична
особа (законний представник)

 
____________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

 
_____________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер 
облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

3 Дані щодо найменування пільги заповнюються згідно з довідниками пільг.

4 У разі відсутності коду пільги у довідниках податкових пільг у графі 3 проставляється умовний код "99999999".

 

Додаток 6
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

 

02

Звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

 

(місяць)

  

 

03

Звітний (податковий) період, що уточнюється

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

(квартал)

 

 

 

 

(місяць)

 

ЧВ

 

Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами), необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями

 

04

Платник

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
від ____________ N _________________________

 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

 

041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 
 

05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

 

Таблиця 1. Розрахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних/неоподатковуваних операціях

N
з/п

Платник

Податковий період, за який здійснюється розрахунок

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)

Частка* використання товарів/послуг, необоротних активів в:

загальний обсяг постачання (сума значень рядків 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3, 5 та 7 колонки А декларації та всіх уточнюючих розрахунків), грн**

оподатковувані операції (сума значень рядків 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3 та 7 колонки А декларації та всіх уточнюючих розрахунків), грн**

оподатковуваних операціях (колонка 5 х 100 % / колонка 4)

неоподатковуваних операціях (100 - (колонка 5 х 100 % / колонка 4))

1

2

3

4

5

6

7

1

Який здійснює розрахунок відповідно до пункту 199.2 статті 199 розділу V Кодексу

Попередній календарний рік

 

 

 

 

2

Який здійснює розрахунок відповідно до пункту 199.3 статті 199 розділу V Кодексу

Перший звітний податковий період, у якому задекларовані такі операції

 

 

 

 

3.1

Який здійснює розрахунок відповідно до пункту 199.4 статті 199 розділу V Кодексу

Один календарний рік (поточний)

 

 

 

 

3.2

Два календарних роки (поточний та попередній)

 

 

 

 

3.3

Три календарних роки (поточний та два попередніх)

 

 

 

 

____________
* Для р. 1: застосовується протягом поточного календарного року для визначення податкового зобов'язання при заповненні рядків 4.1, 4.2 та 4.3 декларації (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації за січень (I квартал).

Для р. 2: застосовується протягом поточного календарного року для визначення податкового зобов'язання при заповненні рядків 4.1, 4.2 та 4.3 декларації (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації звітного періоду, у якому вперше декларуються неоподатковувані операції.

Для р. 3.1: застосовується для перерахунку за підсумками календарного року (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації за грудень (IV квартал) (у разі анулювання реєстрації платника податку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке анулювання).

Для рядків 3.1 - 3.3: застосовується для перерахунку за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, у якому необоротні активи, придбані до 01 липня 2015 року, почали використовуватися (введені в експлуатацію); розраховується у декларації за грудень (IV квартал) (у разі анулювання реєстрації платника податку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке анулювання).

** Для перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях за підсумками двох і трьох календарних років використовуються значення рядків декларацій та розрахунків коригування, зазначених у назвах граф 4 і 5 цього додатка, у редакції, чинній на кінець другого та третього років використання відповідно (у разі анулювання реєстрації платника податку - на кінець податкового періоду, коли відбулося таке анулювання).

Таблиця 2. Перерахунок* частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях

(грн)

N
з/п

Податкова накладна, складена відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу

Розрахунок коригування до податкової накладної, складеної відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу

Обсяги постачання, що підлягають коригуванню

Сума податку, яка збільшує або зменшує (зі знаком "-") суму податкових зобов'язань

дата

номер

дата

номер

за основною ставкою

за ставкою 7 %

за ставкою 14 %

за основною ставкою

за ставкою 7 %

за ставкою 14 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

____________
* Здійснюється за підсумками поточного календарного року і результати відображаються у рядках 4.1 (4.1.1), 4.2 (4.2.1) та/або 4.3 (4.3.1) декларації за останній податковий період року (у разі анулювання реєстрації платника податку - у декларації за останній податковий період, коли відбулося таке анулювання).

Таблиця 3. Перерахунок* частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях

(грн)

N
з/п

Кількість календарних років, що настали за роком, в якому необоротні активи почали використовуватись (введені в експлуатацію)

Вартість придбання необоротних активів (з урахуванням розрахунків коригування у разі їх наявності)

Фактично включено до податкового кредиту з урахуванням визначеної частки використання

Підлягає включенню до податкового кредиту з урахуванням перерахованої частки** за результатом одного/двох/трьох календарних років

Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях (колонка 6 - колонка 5) - значення цього рядка (+/-) переноситься до рядка 15 декларації за грудень (IV квартал) того року, що настає за роком, в якому вони почали використовуватись (у разі анулювання реєстрації платника податку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке анулювання)

обсяг (без податку на додану вартість)

податок на додану вартість

1

2

3

4

5

6

7

1

1

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

____________
* Заповнюється при перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях за результатами одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію).

** Визначається згідно зі значенням колонки 6 рядків 3.1 - 3.3 таблиці 1.

Таблиця 4. Розрахунок розподілу сум податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) у зв'язку з отриманням товарів/послуг, при постачанні яких застосовуються одночасно касовий метод визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту та загальні правила визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту

(грн)

Залишок з поперед-
нього(іх) періоду(ів) неоплачених товарів/послуг для касового методу

Придбання товарів/послуг

Оплата із залишку з попереднього(іх) періоду(ів) неоплачених товарів/послуг для касового методу (з колонок 1 та 2 відповідно)

Залишок неоплачених товарів/послуг для застосування касового методу, що переноситься до колонок 1 та 2 відповідно таблиці 4 розрахунку за наступний звітний (податковий) період

оплачені

неоплачені

з них

для касового методу

не для касового методу

обсяг (без пода-
тку на дода-
ну вар-
тість)

пода-
ток на дода-
ну вар-
тість

обсяг (без пода-
тку на дода-
ну вар-
тість)

пода-
ток на дода-
ну вар-
тість*

обсяг (без пода-
тку на дода-
ну вар-
тість)

пода-
ток на дода-
ну вар-
тість

обсяг (без пода-
тку на дода-
ну вар-
тість)

пода-
ток на дода-
ну вар-
тість

обсяг (без пода-
тку на дода-
ну вар-
тість)

пода-
ток на дода-
ну вар-
тість*

обсяг (без пода-
тку на дода-
ну вар-
тість)

пода-
ток на дода-
ну вар-
тість*

обсяг (без пода-
тку на дода-
ну вар-
тість)**

пода-
ток на дода-
ну вар-
тість***

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Включається до податкового кредиту за наявності 
податкової накладної.

** Розраховується за формулою (значення колонки 1 - значення колонки 11 + значення колонки 7).

*** Розраховується за формулою (значення колонки 2 - значення колонки 12 + значення колонки 8).

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (законний представник)

 
_________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

 
 
_________________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер 
облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Додаток 7
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7)

 
011

 

 
Звітний

 
012

 

 
Звітний новий

02

Звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

 

(місяць)

 

03

Платник

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
від ____________ N _____________________________

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

031

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 
 

04

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу заявляю про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування.

N
з/п

Назва документа (податкова накладна / розрахунок коригування)

Платник податку, на якого подається заява із скаргою (продавець/покупець)

Податкова накладна / розрахунок коригування

Опис допущених продавцем товарів/
послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/
покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних 
податкової накладної та/або розрахунку коригування

наймену-
вання (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)

індиві-
дуальний податковий номер

дата

номер*

обсяг поставки/
коригу-
вання (без податку на додану вартість), грн

сума податку на додану вартість / коригу-
вання подат-
кового зобов'я-
зання та подат-
кового кредиту, грн (+/-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* У випадку відсутності у платника податку даних щодо номера 
податкової накладної / розрахунку коригування (у випадку відмови у їх наданні та відмови у реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) графа 6 не заповнюється.

До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, на ___ арк.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична
особа (законний представник)

 
__________________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

 
_________________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер 
облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2016 року N 21
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2022 року N 463)

01

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану
вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

02

Звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

(місяць)

   

 

03

Звітний (податковий) період, що уточнюється

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

 

 

(квартал)

 

 

 

 

(місяць)

031

 

Відмітка про те, що показники цього звітного (податкового) періоду вже уточнювалися раніше

04

Платник

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
від _____________ N ___________________

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 
 

05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

06

Податкова адреса
_______________________________________
_______________________________________

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Телефон

 

Електронна адреса

 

Розрахунок подається до _______________________________________________________________
                                                                             (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

(грн)

Код ряд-
ка

Код додат-
ка

Рядки декларації

Показ-
ник, який уточ-
нюється

Уточ-
нений показ-
ник

Різ-
ниця

1

2

3

4

5

6

I. Податкові зобов'язання

1.1

Д1

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

1.2

Д1

Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

1.3

Д1

Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 14 %, крім ввезення товарів на митну територію України

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

2.1

 

Операції з вивезення товарів за межі митної території України, що оподатковуються за нульовою ставкою

Колонка А

 

 

 

2.2

 

Операції з вивезення товарів за межі митної території України, що звільнені від оподаткування

Колонка А

 

 

 

3

 

Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

Колонка А

 

 

 

4.1

Д1, Д6

Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс) за операціями, що оподатковуються за основною ставкою

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

4.1.1

Д1, Д6

коригування податкових зобов'язань

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

4.2

Д1, Д6

Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу за операціями, що оподатковуються за ставкою 7 %

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

4.2.1

Д1, Д6

коригування податкових зобов'язань

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

4.3

Д1, Д6

Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу за операціями, що оподатковуються за ставкою 14 %

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

4.3.1

Д1, Д6

коригування податкових зобов'язань

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

5

Д5

Операції, що не є об'єктом оподаткування, операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2186.3 статті 186 розділу V Кодексу, за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування

Колонка А

 

 

 

5.1

Д5

у тому числі операції, що звільнені від оподаткування

Колонка А

 

 

 

5.1.1

 

з рядка 5.1 сума коригування обсягів за такими операціями

Колонка А

 

 

 

6.1

Д1

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

6.2

Д1

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України, що оподатковуються за ставкою 7 %

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

7

Д1

Коригування податкових зобов'язань

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

8

 

Коригування податкових зобов'язань у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (+)

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

9

 

Усього за розділом I

Колонка Б

 

 

 

II. Податковий кредит

10

 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України

 

10.1

Д1

з основною ставкою

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

10.2

Д1

зі ставкою 7 %

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

10.3

Д1

зі ставкою 14 %

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

10.4

 

з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість

Колонка А

 

 

 

11

 

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи

 

11.1

 

з основною ставкою

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

11.2

 

зі ставкою 7 %

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

11.3

 

зі ставкою 14 %

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

12

 

Погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу)

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

13

Д1

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України

 

13.1

Д1

з основною ставкою

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

13.2

Д1

зі ставкою 7 %

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

14

Д1

Коригування податкового кредиту

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

15

Д6

Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

16

 

Від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду:

Колонка Б

 

 

 

16.1

 

значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду

Колонка Б

 

 

 

16.2

 

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків*

Колонка Б

 

 

 

16.3

 

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу*

Колонка Б

 

 

 

17

 

Усього за розділом II

Колонка Б

 

 

 

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

18

 

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларації) (позитивне значення), яке сплачується до державного бюджету

 

 

 

18.1

 

сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки (при позитивному значенні гр. 6 р. 18)

 

18.2

 

   

 

19

 

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9 декларації) (позитивне значення)

 

 

 

19.1

 

  

 

 

 

20

 

Сума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 19 - рядок 19.1), яка:

 

 

 

20.1

 

зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість

 

 

 

20.2

Д3, Д4

підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2) (рядок 3 Д3):

 

 

 

20.2.1

 

на рахунок платника у банку

 

 

 

20.2.2

 

у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету

 

 

 

20.3

 

зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 20 - рядок 20.1 - рядок 20.2)

 

 

 

21

Д2

Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 уточнюючого розрахунку) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду)

 

 

 

Відмітка про подання до уточнюючого розрахунку:

 

відомостей про суми податку на додану вартість, зазначених у податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1) (додаток 1)

 

довідки про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) (додаток 2)

 

розрахунку суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3)

 

заяв про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4) (додаток 4)

 

розрахунку сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю, та окремих показників, визначених пунктом 68 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу (Д5) (додаток 5)

 

розрахунку (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6) (додаток 6)

____________
* Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення:

Дата

Номер

Сума, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
** У рядку 18.2 зазначається сума в межах графи 6 рядка 18 та довідкового поля (виключно у випадку її від'ємного значення), на яку платник податку бажає зменшити залишок його узгоджених податкових зобов'язань, не сплачений до бюджету, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична
особа (законний представник)

 
___________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

 
___________________________________

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер 
облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Директор Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
21 жовтня 2021 року N 555
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2022 року N 463)

APPROVED
Order of the Ministry of Finance of Ukraine
October 21, 2021 N 555
(as amended by the order of the Ministry of Finance of Ukraine
December 28, 2022 N 463)

01

СПРОЩЕНА ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

_______________________________________________________
SIMPLIFIED TAX RETURN ON VAT

011

Звітна
Reporting

012

Звітна нова
Reporting new

02

Звітний (податковий) період, за який подається декларація
Reporting (tax) period for which the return is submitted

 

 

 

 

 

 

 

(рік)/(year)

 

 

(квартал)/
(quarter)

03

Найменування особи-нерезидента
_________________________________
Name of non-resident

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

 

(найменування особи-нерезидента, зареєстрованої як платник податку на додану вартість) /
(name of a non-resident registered as a VAT payer)

04

Індивідуальний податковий номер особи-нерезидента, зареєстрованої як платник податку
Individual tax number of a non-resident registered as a taxpayer

 
 
  

05

Іноземна валюта (євро або долар США), в якій сплачується податок*
____________________________________________________________
Foreign currency (euro or US dollar) in which the tax is paid*

051

 

Євро
euro

052

 

Долар США
US dollar

I. Розрахунок податкових зобов'язань за звітний (податковий) період / I. Calculation of tax liabilities for the reporting (tax) period

N
з/п

ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ / TAX LIABILITIES

ПОКАЗНИК / INDICATOR**

1

2

3

1

Договірна вартість постачання електронних послуг (без податку на додану вартість) (рядок 1.1 + рядок 1.2):
_______________________________________________________
Contract value of electronic services (excluding VAT) (line 1.1 + line 1.2):

 

1.1

за операціями, що підлягають оподаткуванню
_______________________________________________________
for taxable transactions

 

1.2

за операціями, що звільнені від оподаткування
_______________________________________________________
for tax-exempt transactions

 

2

Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету (рядок 1.1 х 20 %)
_______________________________________________________
Amount of VAT payable to the budget (line 1.1 х 20 %)

 

_____________________________________________________________________________________
____________
* - Іноземна валюта (євро або долар США), яку обрано при реєстрації платником податку та в якій сплачується податок / * - Foreign currency (euro or US dollar) chosen by the taxpayer upon registration and in which the tax is paid.

** - Договірна вартість постачання послуг (за операціями, що підлягають оподаткуванню (рядок 1.1) та/або за операціями, що звільнені від оподаткування (рядок 1.2)) і сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету (рядок 2), визначаються в іноземній валюті (євро або долар США), яку обрано при реєстрації платником податку та в якій сплачується податок / ** - Contract value of services (on taxable (line 1.1) and/or tax-exempt transactions (line 1.2)) and the amount of VAT payable to the budget (line 2) are determined in the foreign currency (euro or US dollar) chosen by the taxpayer upon registration and in which the tax is paid.

 

Відмітка про подання декларації за останній звітний (податковий) період у разі анулювання реєстрації платником податку на додану вартість / Mark on submission of the return for the last reporting (tax) period in case of cancellation of VAT payer registration

Особа-нерезидент, зареєстрована як платник податку відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України, несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у цій декларації, своєчасне подання декларації та сплату податку, визначену відповідно до пункту 2081.10 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України / A non-resident registered as a taxpayer in accordance with paragraph 2081.2 of Article 2081 of Section V of the Tax Code of Ukraine is responsible for the completeness and accuracy of the data provided in this return, timely submission of the return and payment of tax determined in accordance with paragraph 2081.10 of Article 2081 of Section V of the Tax Code of Ukraine.

Спрощена податкова декларація підлягає камеральній спеціальній перевірці відповідно до пункту 2081.11 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України. / The simplified tax return is subject to special desk audit, in accordance with paragraph 2081.11 of Article 2081 of Section V of the Tax Code of Ukraine.

Дата складання / Date of compilation

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
податкової політики
Director of the Tax
Policy Department

 
Віктор ОВЧАРЕНКО

 
Viktor OVCHARENKO

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
21 жовтня 2021 року N 555
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2022 року N 463)

APPROVED
Order of the Ministry of Finance of Ukraine
October 21, 2021 N 555
(as amended by the order of the Ministry of Finance of Ukraine
December 28, 2022 N 463)

01

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість до спрощеної податкової декларації у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок
______________________________________________________________________________
Adjusting calculation of tax liabilities with VAT to the simplified tax return in connection with the correction of self-identified errors

02

Звітний (податковий) період, за який вносяться зміни до показників декларації
Reporting (tax) period for which changes are made to the indicators of the return

 

 

 

 

 

(рік)/(year)

 

 

(квартал)/
(quarter)

03

Найменування особи-нерезидента
_________________________________
Name of non-resident

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

 

(найменування особи-нерезидента, зареєстрованої як платник податку на додану вартість) / (name of a non-resident registered as a VAT payer)

04

Індивідуальний податковий номер особи-нерезидента, зареєстрованої як платник податку
Individual tax number of a non-resident registered as a taxpayer

 

05

Іноземна валюта (євро або долар США), в якій сплачується податок*
_____________________________________________________________
Foreign currency (euro or US dollar) in which the tax is paid*

051

___Євро___
euro

052

_Долар США_
US dollar

I. Розрахунок уточнених податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок /
I. Calculation of adjusted tax liabilities in connection with the correction of self-identified errors

N
з/п

Рядки декларації** / Rows of the return**

задекларований показник у декларації

уточнений показник

різниця
(+/-)
(графа 4 - графа 3)

declared indicator in the return

corrected indicator

difference
(+/-)
(column 4 - column 3)

1

2

3

4

5

1

Договірна вартість постачання електронних послуг (без податку на додану вартість):
_____________________________________________
Contract value of electronic services (excluding VAT):

 

 

 

1.1

за операціями, що підлягають оподаткуванню
_____________________________________________
for taxable transactions

 

 

 

1.2

за операціями, що звільнені від оподаткування
_____________________________________________
for tax-exempt transactions

 

 

 

2

Сума податку на додану вартість
_____________________________________________
Amount of VAT

 

 

 

____________
* - Іноземна валюта (євро або долар США), яку обрано при реєстрації платником податку та в якій сплачується податок / * - Foreign currency (euro or US dollar) chosen by the taxpayer upon registration and in which the tax is paid.

** - Договірна вартість постачання послуг (за операціями, що підлягають оподаткуванню (рядок 1.1), та/або за операціями, що звільнені від оподаткування (рядок 1.2)) і сума податку на додану вартість (рядок 2) визначаються в іноземній валюті (євро або долар США), яку обрано при реєстрації платником податку та в якій сплачується податок  / ** - Contract value of services (on taxable (line 1.1) and/or tax-exempt transactions (line 1.2)) and the amount of VAT (line 2) are determined in the foreign currency (euro or US dollar) chosen by the taxpayer upon registration and in which the tax is paid.

Особа-нерезидент, зареєстрована як платник податку відповідно до пункту 2081.2 статті 208-1 розділу V Податкового кодексу України, несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у цьому уточнюючому розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість до спрощеної податкової декларації у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, своєчасну сплату податку, визначену відповідно до пункту 2081.10 статті 208-1 розділу V Податкового кодексу України / A non-resident person registered as a taxpayer in accordance with paragraph 2081.2 of Article 208-1 of Section V of the Tax Code of Ukraine is responsible for the completeness and accuracy of the data provided in this clarifying calculation of value added tax liabilities to the simplified tax return in connection with the correction of self-identified errors, timely payment of tax, determined in accordance with paragraph 2081.10 of Article 208-1 of Section V of the Tax Code of Ukraine.

Спрощена податкова декларація / уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість до спрощеної податкової декларації у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок підлягає камеральній спеціальній перевірці відповідно пункту 2081.11 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України / Simplified tax return / clarifying calculation of VAT liabilities to the simplified tax return connected with the correction of self-identified errors is subject to special desk audit, in accordance with paragraph 2081.11 of Article 2081 of Section V of the Tax Code of Ukraine.

Дата складання / Date of compilation

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
податкової політики
Director of the Tax
Policy Department

 
Віктор ОВЧАРЕНКО

 
Viktor OVCHARENKO

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 грудня 2022 року N 463

Зміни
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

1. У Порядку заповнення податкової накладної, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за N 137/28267:

1) у пункті 6:

абзац третій викласти в такій редакції:

"у другій частині (після знака дробу) проставляється код, що передбачає складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції, або код, що передбачає здійснення операцій з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни.";

абзац восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;

2) пункт 8 доповнити після абзацу шістнадцятого абзацом сімнадцятим такого змісту:

"21 - Складена на постачання послуг отримувачу (покупцю) нерезиденту, місце постачання яких розташоване на митній території України.".

У зв'язку з цим абзац сімнадцятий вважати відповідно абзацом вісімнадцятим;

3) пункт 12 доповнити після абзацу третього абзацом четвертим такого змісту:

"У разі складання податкової накладної за операціями з постачання послуг отримувачу (покупцю) нерезиденту, місце постачання яких розташоване на митній території України, у графі "Отримувач (покупець)" зазначаються найменування (ПІБ) нерезидента та через кому країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "500000000000", рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом п'ятим;

4) у пункті 16:

в абзаці другому підпункту 1 після слів "також зазначається" розділовий знак "," виключити;

абзаци сорок третій - сорок п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сорок шостий - п'ятдесят сьомий вважати відповідно абзацами сорок третім - п'ятдесят четвертим;

в абзаці сорок третьому цифри "3.1, 3.2, 3.3, 4 - 12" замінити цифрами "3.1, 3.2, 3.3, 4 - 11";

в абзаці сорок четвертому цифри "3.1, 3.2, 3.3, 5 - 9, 12" замінити цифрами "3.1, 3.2, 3.3, 5 - 9";

в абзаці сорок п'ятому цифри "3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 12" замінити цифрами "3.1, 3.2, 3.3, 4, 5";

5) в абзаці дев'ятому пункту 24 слова та цифри "графи з 1 по 15 розділу Б" замінити словами та цифрами "графи з 1 по 14 розділу Б";

6) у тексті цього Порядку слова "офіційному веб-порталі" замінити словом "вебпорталі".

2. У Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року N 21, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за N 159/28289:

1) у розділі III:

у пункті 10:

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю, та окремих показників, визначених пунктом 68 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу (Д5) (додаток 5);"

підпункт 8 виключити;

пункт 12 виключити.

У зв'язку з цим пункти 13 - 23 вважати відповідно пунктами 12 - 22;

пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. (Д5) (додаток 5) додається до декларації у разі здійснення:

підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю, операцій з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість;

платниками податку, які одночасно відповідають критеріям, визначеним пунктом 68 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, операцій із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту обладнання та комплектуючих виключно для використання у власній виробничій діяльності та/або операцій з постачання товарів власного виробництва, що звільнені від оподаткування податком на додану вартість.";

пункт 17 виключити.

У зв'язку з цим пункти 18 - 22 вважати відповідно пунктами 17 - 21;

2) у розділі V:

абзаци третій - п'ятий пункту 2 виключити;

у пункті 3:

в абзаці першому підпункту 1 слова та цифри "звільнені від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Кодексу, тимчасово звільнені від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX Кодексу, звільнені від оподаткування відповідно до міжнародних договорів (угод) та не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 розділу V Кодексу, та послуг, що не оподатковуються у зв'язку з їх місцем постачання за межами митної території України." замінити словами "звільнені від оподаткування, не є об'єктом оподаткування, та послуг, що не оподатковуються у зв'язку з їх місцем постачання за межами митної території України.";

в абзаці другому підпункту 3 слова та цифри "відповідно до розділу V, підрозділу 2 розділу XX Кодексу та міжнародних договорів (угод)" виключити;

у підпункті 6:

абзац другий викласти в такій редакції:

"постачання товарів/послуг, що не є об'єктом оподаткування;";

абзац четвертий - п'ятий викласти в такій редакції:

"постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування та коригування за такими операціями.

Для платників податку, які заповнюють рядок 5, підприємств (організацій) осіб з інвалідністю та платників податків, які одночасно відповідають критеріям, визначеним пунктом 68 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, обов'язковим є подання (Д5) (додаток 5).";

в абзаці шостому слова та цифри "(розділ V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))" виключити;

3) у пункті 3 розділу V1 слова та цифри "(розділ V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))" виключити.

3. У Порядку заповнення і подання спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2021 року N 555, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2021 року за N 1477/37099:

1) пункт 3 розділу IV викласти в такій редакції:

"3. Розділ I "Розрахунок податкових зобов'язань за звітний (податковий) період":

1) у колонці 3 рядка 1 "Договірна вартість постачання електронних послуг (без податку на додану вартість)" декларації вказується загальна сума (договірна вартість) постачання електронних послуг (без податку на додану вартість) за операціями, що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість, та/або за операціями, що звільнені від оподаткування, в іноземній валюті (євро або долар США);

2) у колонці 3 рядка 1.1 "за операціями, що підлягають оподаткуванню" декларації вказується сума (договірна вартість) постачання електронних послуг (без податку на додану вартість), що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість, в іноземній валюті (євро або долар США);

3) у колонці 3 рядка 1.2 "за операціями, що звільнені від оподаткування" декларації вказується сума (договірна вартість) постачання електронних послуг (без податку на додану вартість), звільнених від оподаткування податком на додану вартість, в іноземній валюті (євро або долар США);

4) у колонці 3 рядка 2 "Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету" декларації зазначається сума податку на додану вартість (20 відсотків від бази оподаткування), нарахована за операціями з постачання електронних послуг в іноземній валюті (євро або долар США), яка підлягає сплаті до бюджету.

Сума договірної вартості постачання електронних послуг (за операціями, що підлягають оподаткуванню, та/або за операціями, що звільнені від оподаткування) та сума податку на додану вартість зазначаються в тій іноземній валюті (євро або долар США), інформацію про яку особа-нерезидент зазначила у заяві про реєстрацію як платника податку, поданій відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Кодексу, та у четвертій колонці (рядків 051, 052) рядка 05 декларації.

База оподаткування операцій з постачання електронних послуг особою-нерезидентом, зареєстрованою платником податку на додану вартість відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Кодексу, визначається з огляду на вартість таких послуг.";

2) пункт 4 розділу V викласти в такій редакції:

"4. Розділ I "Розрахунок уточнених податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок":

1) у колонці 3 уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники декларації звітного періоду, що виправляється. У разі якщо до декларації за такий звітний період раніше вносились зміни, у колонці 3 відображаються відповідні показники колонки 4 останнього уточнюючого розрахунку, який подавався до декларації звітного (податкового) періоду, що виправляється;

2) у колонці 4 уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники з урахуванням виправлення;

3) у колонці 5 уточнюючого розрахунку відображається різниця суми помилки (графа 4 - графа 3).".

 

Директор Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям