Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку (наказ Мінфіну від 14.01.2020 р. № 6)

Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку (наказ Мінфіну від 14.01.2020 р. № 6)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 січня 2020 року № 6

Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказую:

1. Затвердити Зміни до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку, що додаються.

2. Департаменту документообігу та контролю за виконанням документів в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ходаковського П. В.

 

Міністр

О. Маркарова

 

Зміни
до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку

1. В Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2003 року N 561 (із змінами):

1) у підпункті 1.8 пункту 7 розділу 2 після слова "насадження" доповнити словами "та плодоносні рослини";

2) абзац другий пункту 23 розділу 5 після слова "(ліквідацією)" доповнити словами ", та яка визначається комісією, створеною наказом керівника підприємства, під час введення об'єкта в експлуатацію";

3) третє речення абзацу першого пункту 31 розділу 6 виключити;

4) абзац п'ятий пункту 34 розділу 7 виключити;

5) у пункті 47 розділу 8:

слова "зменшенням додаткового капіталу і грошових коштів (утворенням кредиторської заборгованості)" замінити словами та цифрами "за дебетом субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" та кредитом субрахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті". При цьому у разі створення цільового фонду з відновлення таких основних засобів залишок невикористаного цільового фонду, що підлягає поверненню орендодавцю, відображається за дебетом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" та кредитом субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами";

6) у тексті Методичних рекомендацій та додатку до них слово "(індексацій)" у всіх відмінках виключити.

2. У Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 січня 2007 року N 2 (із змінами):

1) у розділі 3:

у пункті 3.1 слова "Державним комітетом статистики України" замінити словами "Державною службою статистики України";

у пункті 3.3 слова та цифри "і Міністерства статистики України від 29.12.95 N 488/346" замінити словами і цифрами "від 14 жовтня 1997 року N 363, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 року за N 128/2568 (зі змінами))";

у другому реченні пункту 3.10 слова "і місце" виключити;

пункт 3.11 після цифр "343" доповнити дужкою;

друге речення абзацу другого пункту 3.17 виключити;

2) у пункті 4.13 розділу 4 слова та цифри "Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 N 69" замінити словами та цифрами "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року N 879, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за N 1365/26142 (зі змінами)";

3) у розділі 5:

у пункті 5.4 слово "затвердженим" замінити словом "затвердженими";

пункт 5.9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5.10 - 5.14 вважати відповідно пунктами 5.9 - 5.13;

у пункті 5.11 слово "затверджених" замінити словом "затвердженими";

пункт 5.13 викласти в такій редакції:

"Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій із запасами наведена у додатку 3 до цих Методичних рекомендацій";

4) пункт 33 додатку 3 до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів виключити.

3. У Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 16 листопада 2009 року N 1327 (зі змінами):

1) у пункті 1.1 розділу I після слова "установ" доповнити словом ", банків";

2) у пункті 7.1 розділу VII слова та цифри "Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 N 69, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.08.94 за N 202/412" замінити словами та цифрами "Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року N 879, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за N 1365/26142 (зі змінами)".

4. У пункті 1.1 розділу I Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку фінансових витрат, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 01 листопада 2010 року N 1300:

абзац перший після слова "установ" доповнити словами "та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Ці Методичні рекомендації не поширюються на юридичних осіб, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькими товариствами, підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності.".

5. У пункті 1.1 розділу I Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 грудня 2011 року N 1873 (із змінами), після слова "установ" доповнити словами ", банків та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності".

6. У розділі II Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 року N 635:

в абзаці восьмому пункту 2.1 слова та цифру "класу 8 та/або" замінити словами та цифрою "класів 8 та";

пункт 2.8 викласти в такій редакції:

"Рахунки класу 9 "Витрати діяльності" ведуться всіма підприємствами з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 "Витрати за елементами";

у пункті 2.9 слово "(індексацій)" виключити;

третє речення пункту 2.30 виключити.

 

Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету та
методології бухгалтерського обліку

Ю. Романюк

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям