Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємцівЗ А К О Н У К Р А Ї Н И

    Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців   
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 31-32, ст.263 )


   { Із змінами, внесеними згідно із Законами
   N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.257
   N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.259
   N 2704-IV ( 2704-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 32, ст.421
   N 2919-IV ( 2919-15 ) від 22.09.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.11
   N 3422-IV ( 3422-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 26, ст.210
   N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.234
   N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006, ВВР, 2006, N 37, ст.310 }
    Цей Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців.

   
Розділ I

    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


    Стаття 1. Визначення термінів

    1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

    відокремлений підрозділ юридичної особи - це філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи; { Абзац другий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    державний реєстратор - посадова особа, яка відповідно до цього Закону від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; { Абзац третій частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) - автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

    місце проживання фізичної особи - житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо) у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово, що знаходиться за певною адресою, за якою здійснюється зв'язок з фізичною особою - підприємцем;

    місцезнаходження юридичної особи - адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені (далі - виконавчий орган); ( Абзац шостий статті 1 в редакції Закону N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )

    реєстраційна картка - документ встановленого зразка, який підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру;

    реєстраційна справа - папка організаційно-облікового типу з документами або комп'ютерними файлами для постійного зберігання, що подаються державному реєстратору відповідно до закону;

    свідоцтво про державну реєстрацію - документ встановленого зразка, який засвідчує факт внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця;

    спеціалізований друкований засіб масової інформації - видання спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації, в якому відповідно до цього Закону публікуються відомості з Єдиного державного реєстру;

    фонди соціального страхування - Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

    Стаття 2. Законодавство у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

    1. Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

    Стаття 3. Сфера дії Закону

    1. Дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців.

    2. Законом можуть бути встановлені особливості державної реєстрації об'єднань громадян (у тому числі професійних спілок), благодійних організацій, політичних партій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, банків, торгово-промислових палат, фінансових установ (у тому числі кредитних спілок), бірж, а також інших установ та організацій.

   { Частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    3. Об'єднання громадян, благодійні організації, політичні партії, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, банки, торгово-промислові палати, фінансові установи (у тому числі кредитні спілки), біржі, інші установи та організації, для яких законом встановлені особливості державної реєстрації, набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому цим Законом.

   { Частина третя статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    4. Міністерство юстиції України та його територіальні органи здійснюють реєстрацію (легалізацію) об'єднань громадян (у тому числі професійних спілок та їх об'єднань), благодійних організацій, політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, бірж, інших установ та організацій, визначених законом, та видають свідоцтво про державну реєстрацію, оформлене державним реєстратором у відповідному виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи.

   { Статтю 3 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    Стаття 4. Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

    1. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

    2. Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців включає, зокрема:

    перевірку комплектності документів, які подаються державному реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці;

    перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації;

    внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу - підприємця до Єдиного державного реєстру;

    оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію та виписки з Єдиного державного реєстру.

    3. Зміни до установчих документів юридичної особи, а також зміна прізвища та/або імені, та/або по батькові (далі - імені) або місця проживання фізичної особи - підприємця підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим Законом.

    4. Відокремлені підрозділи юридичної особи не підлягають державній реєстрації.

    5. Представництва, філії іноземних компаній в Україні підлягають акредитації на території України в порядку, встановленому законом.

    Стаття 5. Місце проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

    1. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця.

    Стаття 6. Державний реєстратор

    1. Державний реєстратор на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці:

    проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

    проводить резервування найменувань юридичних осіб;

    передає органам державної статистики (далі - органи статистики), державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, у тому числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб; ( Абзац четвертий частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )

    формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ (крім реєстраційних справ юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 3 цього Закону). Якщо кількість державних реєстраторів у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації становить три і більше осіб, зберігання реєстраційних справ забезпечує відповідна посадова особа структурного підрозділу (відділу, управління), який створюється для організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи державних реєстраторів; { Абзац п'ятий частини першої статті 6 в редакції Закону N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    здійснює оформлення та видачу свідоцтв про державну реєстрацію (крім видачі свідоцтв юридичним особам, зареєстрованим відповідно до частини четвертої статті 3 цього Закону), а також їх заміну; { Абзац шостий частини першої статті 6 в редакції Закону N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    оформлює та видає виписки, довідки з Єдиного державного реєстру;

    проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб - підприємців;

    проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб та державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними особами - підприємцями;

    звертається до суду із заявою про зміну мети установи у встановленому законом порядку;

    здійснює оформлення, видачу та засвідчення юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них; { Частину першу статті 6 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    вносить до Єдиного державного реєстру відомості про державну реєстрацію особи на підставі рішення суду; { Частину першу статті 6 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    здійснює інші дії, передбачені цим Законом. { Частину першу статті 6 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    2. Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою міста обласного значення або головою районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

    3. Державний реєстратор підпорядковується міському голові міста обласного значення або голові районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації.

    4. На посаду державного реєстратора призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стажем роботи за фахом на державній службі не менше одного року, або стажем роботи в інших сферах управління не менше трьох років. Державний реєстратор має посвідчення державного реєстратора та власну печатку.

    5. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи державного реєстратора здійснює виконавчий комітет міської ради міста обласного значення або районна, районна в містах Києві та Севастополі державна адміністрація. Якщо кількість державних реєстраторів у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації становить три і більше осіб, для організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи державних реєстраторів створюється відповідний структурний підрозділ (відділ, управління) виконавчого комітету міської ради міста обласного значення або районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації, який очолює один з державних реєстраторів.

   { Частина п'ята статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    6. Методологічне та інформаційне забезпечення діяльності державних реєстраторів здійснює спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації.

    Стаття 7. Спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації

    1. Спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації є центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва.

    2. Спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації:

    здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

    узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань державної реєстрації та розробляє проекти нормативно-правових актів у цій сфері;

    затверджує нормативно-правові акти щодо формування та ведення Єдиного державного реєстру;

    забезпечує формування та ведення Єдиного державного реєстру;

    затверджує форми реєстраційних карток, довідки, витягу та виписки з Єдиного державного реєстру; { Абзац шостий частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    організовує навчальну підготовку та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, погоджує кандидатури на зайняття посади державного реєстратора;

    видає посвідчення і печатку державного реєстратора;

    забезпечує замовлення, постачання, облік та звітність щодо витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію та бланків виписок з Єдиного державного реєстру;

    видає спеціалізований друкований засіб масової інформації;

    забезпечує органи державної влади інформацією з Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації; { Частину другу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }

    установлює за погодженням з Міністерством юстиції України регламент передачі державному реєстратору даних про юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 3 цього Закону. { Частину другу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    3. У разі виявлення факту порушення порядку проведення державної реєстрації з боку державного реєстратора спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації має право звернутися до міського голови міста обласного значення або голови районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації з поданням про звільнення державного реєстратора з цієї посади. Рішення про звільнення державного реєстратора із займаної посади повинно бути прийняте протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня надходження відповідного подання.

    Стаття 8. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору

    1. Документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються (надсилаються рекомендованим листом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою.

    2. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору рекомендованим листом, підпис заявника на реєстраційній картці (заяві, повідомленні) повинен бути нотаріально посвідчений.

   { Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    3. Установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи повинні містити відомості, передбачені законом. Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несуть засновники (учасники) юридичної особи.

   { Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    4. Статути банків, установчі документи інших юридичних осіб, які відповідно до закону підлягають погодженню Національним банком України, іншими органами державної влади, подаються з відміткою про їх погодження відповідно Національним банком України, іншими органами державної влади.

   { Частина четверта статті 8 в редакції Закону N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    5. Установчі документи юридичної особи, а також зміни до них, викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами, якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження. Підписи засновників (учасників) або уповноважених осіб на установчих документах повинні бути нотаріально посвідчені. У випадках, які передбачені законом, установчі документи повинні бути погоджені з відповідними органами державної влади. { Абзац перший частини п'ятої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    Внесення змін до установчих документів юридичної особи оформляється окремим додатком або викладенням установчих документів у новій редакції. На титульній сторінці додатка до установчих документів юридичної особи робиться відмітка про те, що зазначені документи є невід'ємною частиною відповідних установчих документів.

    6. Документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження повинен бути легалізований у встановленому порядку.

    7. Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу встановлюються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

    Стаття 9. Свідоцтво про державну реєстрацію

    1. Державні реєстратори використовують бланки свідоцтв про державну реєстрацію юридичних осіб та бланки свідоцтв про державну реєстрацію фізичних осіб - підприємців єдиних зразків. Описи бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, а також порядок їх оформлення встановлюються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

    2. Бланки свідоцтв про державну реєстрацію юридичних осіб та бланки свідоцтв про державну реєстрацію фізичних осіб - підприємців є документами суворої звітності, мають облікову серію і номер.

    3. У бланку свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи зазначаються:

    найменування юридичної особи;

    ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;

    місцезнаходження юридичної особи;

    місце проведення державної реєстрації;

    дата проведення державної реєстрації та номер запису в Єдиному державному реєстрі; { Абзац шостий частини третьої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    прізвище та ініціали державного реєстратора;

    підстава, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про заміну свідоцтва про державну реєстрацію (у разі проведення заміни свідоцтва). { Частину третю статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    4. У бланку свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця зазначаються:

    ім'я фізичної особи - підприємця;

    ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (далі - ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків) або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті); { Абзац третій частини четвертої статті 9 в редакції Закону N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    місце проживання фізичної особи - підприємця;

    дата проведення державної реєстрації та номер запису в Єдиному державному реєстрі; { Абзац п'ятий частини четвертої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    місце проведення державної реєстрації;

    прізвище та ініціали державного реєстратора;

    підстава, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про заміну свідоцтва про державну реєстрацію (у разі проведення заміни свідоцтва). { Частину четверту статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    5. Свідоцтво про державну реєстрацію підписується державним реєстратором та засвідчується його печаткою.

    6. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію проводиться у разі:

    внесення змін до установчих документів юридичної особи, якщо ці зміни пов'язані із зміною найменування юридичної особи; ( Абзац другий частини шостої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )

    внесення змін до відомостей про юридичну особу, якщо ці зміни пов'язані із зміною місцезнаходження юридичної особи; ( Частину шосту статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )

    внесення змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, якщо ці зміни пов'язані із зміною імені та/або місця проживання фізичної особи - підприємця;

    втрати або пошкодження свідоцтва про державну реєстрацію.

    7. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку із внесенням змін до установчих документів юридичної особи, якщо ці зміни пов'язані із зміною найменування юридичної особи, здійснюється при проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

   ( Частина сьома статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )

    8. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку із внесенням змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, якщо ці зміни пов'язані із зміною імені та/або місця проживання фізичної особи - підприємця, здійснюється при проведенні державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця.

    9. Для заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням засновники (учасники) юридичної особи (фізична особа - підприємець) або уповноважений ними орган чи особа повинні подати державному реєстратору особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

    заяву встановленого зразка про заміну свідоцтва про державну реєстрацію;

    не придатне для використання свідоцтво про державну реєстрацію, якщо підставою для заміни свідоцтва є його пошкодження;

    документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про втрату або заміну свідоцтва про державну реєстрацію;

    документ про підтвердження внесення реєстраційного збору за заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням.

    10. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням, якщо вони не передбачені частиною дев'ятою цієї статті.

    11. Якщо документи для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, чи фізичною особою - підприємцем особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.

    Якщо такі документи подаються представником юридичної особи чи фізичної особи - підприємця, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та надається документ або нотаріально засвідчена копія документа, що засвідчує повноваження представника.

   { Частина одинадцята статті 9 в редакції Закону N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    12. Документи, які подаються для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику (учаснику) юридичної особи чи фізичній особі - підприємцю або уповноваженому ними органу чи особі з відміткою про дату надходження документів.

    Дата надходження документів для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

    13. Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням, якщо:

    документи подані за неналежним місцем проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням;

    документи не відповідають вимогам, які встановлені частиною першою статті 8, частиною п'ятою статті 10 та частиною двадцятою статті 22 цього Закону;

    документи подані не у повному обсязі;

    документи подано особою, яка не має на це повноважень; { Частину тринадцяту статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }

    до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій. { Частину тринадцяту статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    14. Про залишення документів, які подані для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням, без розгляду засновнику (учаснику) юридичної особи чи фізичній особі - підприємцю або уповноваженому ними органу чи особі не пізніше наступного робочого дня з дати надходження документів державним реєстратором видаються (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та документи, що подавалися для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням, відповідно до опису.

    Залишення документів, які подавалися для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням, без розгляду не перешкоджає засновнику (учаснику) юридичної особи чи фізичній особі - підприємцю або уповноваженому ними органу чи особі повторному зверненню до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду.

    15. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням здійснюється протягом двох робочих днів з дати надходження документів для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням.

    Про заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням до Єдиного державного реєстру вноситься відповідний запис.

    16. Оформлення свідоцтва про державну реєстрацію, а також вчинення інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 3 цього Закону, здійснюються державним реєстратором у відповідному виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи на підставі даних, наданих Міністерством юстиції України та його територіальними органами відповідному державному реєстратору, за регламентом, встановленим спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації за погодженням з Міністерством юстиції України.

   { Статтю 9 доповнено частиною шістнадцятою згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    Стаття 10. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації

    1. За проведення державної реєстрації справляється реєстраційний збір у такому розмірі:

    десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за проведення державної реєстрації юридичної особи;

    два неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

    2. За проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, державної реєстрації зміни імені або місця проживання фізичної особи - підприємця справляється реєстраційний збір у розмірі тридцяти відсотків реєстраційного збору, встановленого частиною першою цієї статті.

    3. За заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням та за видачу дубліката оригіналу установчих документів та змін до них, засвідчених державним реєстратором, справляється реєстраційний збір у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

   { Частина третя статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    4. Кошти, одержані відповідно до цього Закону як реєстраційний збір, зараховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи - підприємця.

    5. Документом, що підтверджує внесення реєстраційного збору, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.

    Стаття 11. Ведення реєстраційних справ

    1. Державний реєстратор після внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця зобов'язаний сформувати реєстраційну справу.

    2. Реєстраційна справа має реєстраційний номер, який присвоюється при внесенні запису про проведення державної реєстрації до Єдиного державного реєстру.

    3. У реєстраційній справі юридичної особи зберігаються:

    документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих документів;

    документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції;

    документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи;

    документи, що подаються для заміни свідоцтва про державну реєстрацію;

    документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;

    документи, що подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;

    судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

    документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи;

    копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів;

    документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

    копії виписок з Єдиного державного реєстру;

    судові рішення, що стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи;

    заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;

    постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені;

    судові рішення про витребування документів з реєстраційної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копії описів документів, які вилучені;

    документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі. { Частину третю статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

    4. У реєстраційній справі фізичної особи - підприємця зберігаються:

    документи, що подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

    документи, що подаються для проведення державної реєстрації зміни імені фізичної особи - підприємця;

    документи, що подаються для проведення державної реєстрації зміни місця проживання фізичної особи - підприємця;

    документи про призначення управителя майном фізичної особи - підприємця;

    документи, що подаються для заміни свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця;

    документи, що подаються для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

    документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям