Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


Тема семинара:
Онлайн-курс "ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК" /Мар'яна Кавин"
Время проведения:
08.09.2020 - 29.10.2020
Город:
Онлайн, вся Україна
Место проведения:
Онлайн, вся Україна
Стоимость:
від 5720 грн
  • Организаторы
Название организации:
Податковий блог Мар’яни Кавин “З любов’ю до бухгалтерів”
Контактные телефоны:
066 8949 627 (Водафон); 068 6402 055 (Київстар)
E-mail:
kavynm@gmail.com
Веб сайт:
https://kavynm.com, https://www.facebook.com/Tax.Kavyn/, Інстаграм: https://www.instagram.com/kavynmaryana, Ютуб: https://goo.gl/mmdz5L
  • Описание семинара

Курс складається із 15-ти вебінарів

Кожний вебінар триває 2,5 год

Загальний обсяг курсу – 50 академічних годин

Стартуємо 08.09.2020

Лектор Мар’яна Кавин

Участь у курсі буде корисна: 

⇒ бухгалтерам, головним бухгалтерам, аудиторам, ревізорам, студентам, що стажуються, які бажають здати екзамен з предмету “Фінансовий облік” за міжнародною сертифікацією САР/СІРА

⇒ фахівцям, які не мають на меті отримати міжнародну сертифікацію САР/СІРА, проте бажають мати впевненість у власних знаннях. Також для тих, хто бажає отримати практичні навички у виборі оптимальних варіантів оподаткування

Мета курсу:

– Підвищення кваліфікації практикуючих бухгалтерів, що працюють у таких сферах діяльності, як: виробництво, послуги та торгівля.

– Додати впевненості у власних силах при перевірках контролюючих органів.

– Навчитися формувати власне професійне судження, що базуватиметься на отриманих знаннях та навичках.

– Обмін досвідом та знайомство із колегами-професіоналами.

 

Дні проведення онлайн курсу :

Тиждень 1: 08.09, 10.09;

Тиждень 2: 15.09, 17.09;

Тиждень 3: 24.09, 28.09; 

Тиждень 4: 01.10, 05.10;

Тиждень 5: 07.10, 12.10;

Тиждень 6: 13.10, 15.10;

Тиждень 7: 20.10, 22.10, 29.10.

Формат проведення: онлайн – курс ,

що передбачає участь у прямому ефірі (вебінар),

розв’язування тестів та задач, отримання сертифікату в електронному форматі

 

Лектор Мар’яна Кавин

Практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р.

Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит

 

УВАГА!

Для участі в онлайн курсі наявність електронної пошти від  Google – Gmail є обов’язковою.

 За бажанням учасника надається допомога у створенні електронної пошти  Gmail

 

На Ваш вибір Ви можете обрати один з двох варіантів оплати:

Варіант №1: оплата повної суми 5 720 грн. (зі знижкою 1 000 грн.)

6 720 грн. – 1 000 грн.=5 720 грн.

Граничний строк оплати – не пізніше 03.09.2020 року

Варіант №2: оплата у розстрочку-6 720 грн.

(всього 7-ім оплат по 960 грн.)

Граничний строк оплати – не пізніше четверга тижня, що передує навчальному тижню

У вартість входить:

1. 15 вебінарів тривалістю 2, 5 год.

2. Загальний обсяг курсу – 50 академічних годин

3. Доступ до відеозаписів та матеріалів курсу до дати екзамену

4. Робочий зошит із ключовими висновками, тезами, схемами, задачами та тестами

5. Сертифікат в електронному форматі

Програма курсу

ВЕБІНАР 1

  Фінансовий облік і звітність

– Користувачі фінансової звітності та їх інформаційні потреби

– Міжнародні стандарти фінансової звітності та концепція підготовки та подання фінансової звітності

– Мета фінансової звітності

– Фінансове становище, результати діяльності та зміни у фінансовому становищі.

– Основні допущення

– Якісні характеристики фінансової звітності

– Поняття «елементи фінансової звітності»

– Визнання елементів фінансової звітності

– Вимірювання елементів фінансової звітності

  Основи підготовки фінансової звітності

– Фінансове становище і балансове рівняння

– Чистий прибуток

– Обліковий цикл

– Постійні і тимчасові рахунки

– План рахунків

– Коригувальні проводки

– Пробний баланс і робочі таблиці

  Доходи і витрати. Закривають проводки 

– Визнання доходів

– Визнання витрат

– Закриваючі проводки

ВЕБІНАР 2

  Тимчасова вартість грошей 

– Основне поняття тимчасової вартості грошей

– Прості відсотки

– Складні відсотки

– Ануїтети

– Майбутня вартість простого (постнумерандо) ануїтету

– Майбутня вартість ануїтету до оплати

– Наведена вартість простого (постнумерандо) ануїтету

– Наведена вартість ануїтету до оплати

ВЕБІНАР 3

  Короткострокові активи 

– Поняття «короткострокові активи» і їх класифікація

– Грошові кошти

– Поняття «грошові кошти» та «еквіваленти грошових коштів »

– Відображення операцій з обліку грошових коштів

– Система внутрішнього контролю руху грошових коштів

– Рахунки до отримання. Контрактні активи і контрактні зобов’язання.

– Визнання та оцінка дебіторської заборгованості.

– Визнання контрактного активу і контрактного зобов’язання.

– Безнадійні борги по торгової заборгованості оцінка безнадійних боргів.

– Відображення безнадійної дебіторської заборгованості

ВЕБІНАР 4

  Запаси

– Первісне визнання запасів

– Системи обліку запасів

– Методи розрахунку собівартості запасів

– Оцінка запасів на дату звіту

– Іноземна валюта

– Відображення в обліку курсових різниць від операцій в іноземній валюті

ВЕБІНАР 5

  Довгострокові активи 

– Поняття «довгострокові активи» і їх класифікація

– Основні засоби

– Вартість придбання основних засобів

– Подальші витрати

– Переоцінка

– Амортизація. Методи нарахування амортизації.

– Припинення визнання основних засобів

– Знецінення основних засобів

– Розкриття інформації про основні засоби

ВЕБІНАР 6

  Нематеріальні активи

– Гудвіл та інші нематеріальні активи

– Первісне визнання та оцінка

– Подальший облік

– Облік витрат на дослідження і розробки

– Знецінення активів

– Обставини, що вказують на знецінення активів

– Збиток від знецінення

ВЕБІНАР 7

  Зобов’язання 

– Поняття «зобов’язання» і їх класифікація

– Короткострокові зобов’язання

– Рахунки до оплати

– Векселі до оплати. Процентні векселі

– Безпроцентні векселя. Облік безвідсоткових векселів

– Податки до сплати

– Нараховані зобов’язання

– Поточна частина довгострокових боргових зобов’язань

– Довгострокові зобов’язання

  Забезпечення, непередбачені зобов’язання та умовні активи 

– Поняття «оціночні зобов’язання»

– Нарахування та облік оціночних зобов’язань

– Облік умовних зобов’язань і умовних активів

– Розкриття інформації про оціночних зобов’язання, умовних активах і умовні зобов’язання

ВЕБІНАР 8

  Оренда 

– Поняття «оренда»

– Класифікація оренди

– Облік операційної оренди

– Облік фінансової оренди

ВЕБІНАР 9

  Виручка 

– П’ятикрокова модель

– Контрактні активи та контрактні зобов’язання

– Відстрочка платежу та відстрочка реалізації

– Гарантія звичайна та розширена, знижки за лояльність

ВЕБІНАР 10

  Фінансові інструменти 

– Поняття «фінансові інструменти»

– Визнання і оцінка фінансових активів

– Визнання резервів на знецінення фінансового активу виходячи з розмірів очікуваних кредитних збитків

– Визнання і оцінка фінансових зобов’язань

– Облік облігацій, амортизація дисконту або премії за облігаціях

  Капітал 

– Статутний капітал акціонерної компанії

– Поняття і види акцій.

– Відображення операцій з акціями з використанням методу обліку за номінальною вартістю.

– Статутний капітал неакціонерних компаній.

– Нерозподілений прибуток.

– Дивіденди. Види дивідендів. відображення грошових дивідендів.

ВЕБІНАР 11

  Події після звітної дати. Виправлення помилок

– Поняття «події після звітної дати»

– Події після звітної дати, які призводять до коригування фінансової звітності

– Невідредаговані події після звітної дати

– Розкриття інформації про події після звітної дати

– Облікова політика, зміна облікової політики та виправлення помилок

– Облікова політика, зміна облікової політики

– Поняття і види помилок

– Виправлення помилок

ВЕБІНАР 12

Податки на прибуток

– Поняття «податок на прибуток»

– Податкова база активів і зобов’язань

– Визнання поточних і відкладених податкових зобов’язань та податкових активів

– Оподатковуваний прибуток. Різниці між обліковою та оподатковуваним прибутком

Підготовка основних фінансових звітів 

– Підготовка звіту про фінансовий стан

– Підготовка звіту про сукупний дохід

Звіт про рух грошових коштів 

– Визначення

– Види діяльності, що подаються в звіті

– Подання даних про рух грошових коштів від операційної діяльності

– Подання даних про рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

– Подання даних про рух грошових коштів від фінансової діяльності

ВЕБІНАР 13

  Основи консолідації 

– Поняття «консолідація»

– Сфера застосування консолідованої фінансової звітності

Професійна етика 

– Поняття «професійна етика»

– Структура кодексу етики

– Фундаментальні принципи

ВЕБІНАР 14-15

Розв’язки екзаменаційних задач

Увага! Рекомендую не зволікати, адже як правило, група повністю набирається за місяць до старту

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
65779 225
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям