Отключить рекламу

ПОДАРОК

950 грн. Бесплатно
1239 Печатать

Види документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду (наказ Мінюсту від 14.03.2013 р. № 430/5)


Номер статті

Види документів

Строк зберігання документів

Примітка

1

2

3

4

1

Установчі документи (установчий акт, засновницький договір (статут), положення) та зміни до них; список засновників (учасників); виписка з Єдиного державного реєстру

75 р.


2

Протоколи загальних зборів, з’їздів, конференцій вищого органу (трудового колективу, учасників, засновників, аукціонерів, пайовиків) організації:
а) про створення, перейменування, реорганізацію, ліквідацію (банкрутство), зміну керівництва, засновників (фізичних осіб), зміну їх часток і паїв;
б) про розподіл акцій, зміну статутного фонду організації;
в) про розгляд кадрових питань (призначення, звільнення тощо)75 р.


75 р.

75 р.


3

Накази, розпорядження організацій з основної діяльності:
а) про створення, перейменування, реорганізацію, ліквідацію;
б) про атестацію робочих місць


75 р.

75 р.


4

Накази, розпорядження організацій з кадрових питань (особового складу) щодо:
а) прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення;
б) атестації, підвищення кваліфікації, стажування, щорічної оцінки держслужбовців, продовження строку перебування на державній службі, допуску та дозволу до державної таємниці;
в) присвоєння звань (підвищення рангу, категорії, розряду);
г) зміни біографічних даних;
ґ) заохочення (нагородження, преміювання), оплати праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги;
д) всіх видів відпусток працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, відпусток щодо догляду за дитиною, відпусток за власний рахунок;
е) довгострокових відряджень в межах України та за кордон;
є) відряджень для працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці;
ж) відряджень для працівників для участі в ліквідації наслідків техногенних катастроф, аварій


75 р.


75 р.75 р.

75 р.
75 р.


75 р.75 р.

75 р.

75 р.


5

Документи (постанови, рішення, акти, ухвали тощо) про реорганізацію, перейменування, перепідпорядкування, ліквідацію (банкрутство)

75 р.


6

Трудові договори (контракти, угоди)

75 р.


7

Штатні розписи та переліки змін до них

75 р.-1

-1За місцем складення і затвердження

8

Положення про структурні підрозділи організації

75 р.


9

Положення про спільну часткову власність, випуск і розподіл акцій, цінних паперів, зразки акцій, проспект емісії акцій

75 р.


10

Посадові інструкції наукових співробітників, а також посадові і робочі інструкції працівників, що працюють на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці

75 р.


11

Довіреності на передачу авторських прав

75 р.


12

Документи (сертифікати, свідоцтва, акти) на приймання-передавання акцій (пакетів акцій)

75 р.


13

Реєстри (списки) акціонерів, афільованих осіб, власників цінних паперів; пайовиків, осіб, що мають право на одержання дивідендів, осіб, що мають право участі в загальних зборах акціонерів

75 р.


14

Журнали (книги) обліку роботи з акціями і видачі виписок з реєстру акціонерів

75 р.


15

Журнали (книги) обліку видачі свідоцтв про внесення вкладів, паїв

75 р.


16

Розрахунково-платіжні відомості (особові рахунки) працівників, аспірантів, студентів

75 р.


17

Відомості на виплату грошей (авансу, заробітної плати тощо)

75 р.-1

-1За відсутності розрахунково-платіжних відомостей (особових рахунків)

18

Документи (звіти, довідки, висновки, доповідні записки) про переведення працівників на скорочений робочий день або неповний робочий тиждень у разі важких, шкідливих, небезпечних умов праці

75 р.


19

Тарифікаційні відомості (списки)

25 р.


20

Відомості про застраховану особу, що підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (персоніфікований облік) ?

75 р.

-1З 2011 року - звіт про суми нарахова-ної заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахова-них страхових внесків на загально-обов’язкове державне пенсійне страхування, єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування (персоніфікований облік)

21

Протоколи засідань комісій з встановлення трудового стажу для виплати надбавок за вислугу років та документи (подання, довідки, анкети) до них; стажові книги

75 р.-1

-1За відсутності наказів про встановлення надбавок

22

Протоколи засідань конкурсних комісій із заміщення вакантних посад, обрання на посаду

75 р


23

Документи (протоколи, подання, анкети, акти) про встановлення персональних окладів, надбавок, доплат

75 р.-1

-1За відсутності наказів про встановлення та зміну окладів

24

Списки працюючих на виробництві із шкідливими умовами праці

75 р.


25

Табелі, наряди працівників, задіяних на роботах із шкідливими умовами праці

75 р.


26

Документи (протоколи, довідки, висновки) про шкідливі умови праці, травматизм, професійні захворювання

75 р.


27

Документи (протоколи, рішення, переліки стандартів і норм, переліки та плани робочих місць, висновки, акти, карти умов праці тощо) з питань атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці

75 р.


28

Документи (акти, висновки, протоколи, аварійні картки) про розслідування причин аварій та нещасних випадків на виробництві

45 р.-1

-1Пов’язані із знач-ними матеріаль-ними збитками та людськими жертвами - 75 р.

29

Документи (договори, заяви, акти, протоколи, експертні висновки, довідки, рішення суду, розрахунки тощо) про виплати страхового відшкодування за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю

75 р.


30

Документи (списки, подання, посвідчення про відрядження) про участь працівників в ліквідації наслідків техногенних катастроф та аварій

75 р.


31

Документи (довідки, заяви, списки, копії наказів про відрядження, посвідчення про відрядження, протоколи вручення, журнали реєстрації посвідчень, табелі робочого часу тощо) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

75 р.


32

Акти розслідування професійних захворювань та отруєнь

45 р.


33

Журнали реєстрації осіб, потерпілих від нещасних випадків

45 р.-1

-1Після закінчення журналу

34

Особові справи звільнених працівників організації

75 р.


35

Особові справи аспірантів, студентів, учнів професійно-технічних училищ (заяви, автобіографії, анкети, характеристики, копії наказів про зарахування, закінчення, переведення, відрахування, оголошення подяк і стягнень, навчальні особові картки учнів, студентів, копії дипломів, атестатів, свідоцтв, довідки про надання академічної відпустки), які закінчили навчальні заклади або були відраховані зі старших курсів-1

75 р.

-1Якщо навчанню на денному відділенні передувала трудова діяльність або служба в армії

36

Особові картки працівників (у тому числі тимчасових та працюючих за сумісництвом)

75 р.


37

Списки (штатно-обліковий склад) працівників організації

75 р.


38

Списки, картотеки, картки обліку:
а) керівних працівників;
б) інженерно-технічних працівників організації з вищою і середньою спеціальною освітою;
в) наукових працівників;
г) ветеранів і учасників Великої Вітчизняної війни, партизанського та підпільного руху, учасників бойових дій на території інших держав;
ґ) тимчасових працівників;
д) учнів, студентів навчальних закладів;
е) тих, що захистили дисертації й отримали наукові ступені й вчені звання;
є) тих, що одержують персональні оклади


75 р.-1
75 р.-1


75 р.-1
75р.75 р.- 1
75 р.-1
75 р.

75 р.-1

-1За відсутності наказів з кадрових питань (особового складу), а також особових справ та особових рахунків

39

Оригінали особистих документів офіційного походження (дипломи, атестати, посвідчення, свідоцтва, трудові книжки)

До запитання, не затребувані - не менше 50 р.


40

Книги (журнали) реєстрації видачі дипломів, атестатів, свідоцтв, посвідчень про закінчення навчальних закладів, інститутів, факультетів і курсів підвищення кваліфікації у навчальних закладах

75 р.


41

Протоколи засідань державних екзаменаційних комісій

75 р.


42

Зведені особові відомості успішності

25 р.-1

-1Після закінчення навчального закладу

43

Документи (подання, клопотання, характеристики, автобіографії, особові листки з обліку кадрів, витяги з рішень тощо) про представлення до нагородження державними, відомчими нагородами, присвоєння почесних звань, присудження премій

75 р.


44

Списки осіб, нагороджених державними та іншими нагородами, почесними званнями, преміями

75 р.


Отключить рекламу