Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, квітень, 2015/№15
Друкувати

Фінансова звітність за I квартал: що врахувати?

Занурившись з головою в освоєння новацій податкової реформи (зокрема, електронного адміністрування ПДВ ), ми й не помітили, як пролетів І квартал. А отже, настала пора подання звітності, у тому числі й фінансової. Останній день для виконання «фінповинності» (не в ділі лише «мікросуб’єкти») — понеділок 27 квітня. Тому давайте розберемося, як цю «повинність» правильно виконати.
звітуємо до статистики

Як не крути, а податкова реформа зачепила і бухгалтерський облік. Тепер саме виходячи з його даних доведеться визначати об’єкт обкладення податком на прибуток*. У зв’язку з цим значущість фінзвітності зросла в рази. Давайте ж крок за кроком з’ясуємо, як не допустити того, щоб «перша чарка» цього року була «колом».

* Про що детальніше ви могли прочитати у статті «Податок на прибуток: фінрезультат усьому голова» у журналі «Бухгалтер 911», 2015, № 4.

Що, куди, як та коли?

Квартальна фінзвітність є проміжною, тому її склад скорочений порівняно з річною звітністю. Так, вона складається з:

1) балансу (звіту про фінансовий стан) (форма № 1, затверджена додатком 1 до НП(С)БО 1**);

** Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73.

2) звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (форма № 2, затверджена додатком 2 до НП(С)БО 1).

Для суб’єктів малого підприємництва та іноземних представництв різниці між річною і квартальною фінзвітністю, по суті, немає. В обох випадках — це скорочена за показниками звітність у складі двох «головних» форм. Затверджені останні (для малих, але не «мікро») додатком 1 до П(С)БО 25.

Подавати звітність відповідно до ст. 14 Закону про бухоблік*** необхідно:

*** Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

— органам, до сфери управління яких належить підприємство;

— трудовим колективам на їх вимогу;

— власникам (засновникам) згідно з установчими документами;

— іншим органам і користувачам.

Головні серед останніх — це органи Держстатистики та податкові органи.

Добре, що подання звітності за І квартал податківцям не передбачено. Уся річ у тім, що саму собою фінзвітність їм не подають (лише разом з декою з податку на прибуток). А відповідно до зміненого п. 57.1 ПКУ «квартальних» платників податку поменшало. При цьому ті, що залишилися, уперше звітують за перше півріччя (згідно з  абз. 8 п. 57.1 ПКУ).

Тому зосередимо вашу увагу на поданні фінзвітності саме органам Держстатистики. Як ви вже відмітили, останній день для цього — понеділок 27 квітня. Узагалі ж відповідно до п. 5 Порядку № 419**** «відстрілятися» необхідно не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом. Але оскільки 25 квітня — субота, то строк подання фінзвітності переноситься на перший після вихідного робочий день (а це — 27-ме число). Право на таке перенесення передбачено п. 10 Порядку № 419.

**** Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

Настійно рекомендуємо не зволікати з поданням будь-якої звітності (у тому числі й фінансової) до останнього дня відведеного для цього строку.

Важливо: ще на початку року податківці звертали увагу, що приймання та опрацювання фінзвітності здійснюються в режимі єдиного вікна за допомогою системи «Єдине вікно подання електронної звітності», запровадженої на базі ДФСУ. Відповідно, фінзвітність подається на електронну адресу системи: zvit@sta.gov.ua.

Для формування звітності, що подається до Держстатистики та ДФСУ (у нашому випадку — лише до статистики), слід використовувати формати з літерою «S». При цьому квитанція № 2 надходитиме після проведення арифметичного та логічного контролю в органах статистики.

Зауважимо: подання в паперовому вигляді також є можливим, у тому числі поштою. У разі надсилання поштовою дата подання = дата отримання адресатом, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, яке обслуговує адресата.

При поданні фінзвітності виключно до органів ДФСУ необхідно використовувати формат з літерою «J». При цьому квитанцію № 2 ви отримаєте після опрацювання звітності податковим органом. Про це ДФСУ повідомляла в електронному повідомленні на своєму порталі (http://sfs.gov.ua/).

«Послаблення» для підприємств на лінії фронту

Завдяки змінам, унесеним постановою КМУ «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності» від 29.12.2014 р. № 718, для підприємств у зоні АТО з’явилися корисні нюанси. Зокрема, вони «допоможуть», якщо організація діяльності органів Держстатистики, Казначейства та інших органів, до яких подають фінзвітність, припинена у зв’язку з тимчасовою окупацією території та/або проведенням АТО.

У таких випадках паперову звітність можна подати до органів статистики в населених пунктах, на території яких такі органи здійснюють повноваження в повному обсязі (а вони вже передадуть її за призначенням).

Запровадили також «інвентаризаційне» послаблення ( абз. 8 — 10 п. 12 Порядку № 419). Однак «зіграти» на ньому можна лише за умови, що обов’язковим є проведення інвентаризації, тобто при складанні річної фінзвітності.

Звітність за МСФЗ

Тут лише звернемо увагу, що:

— з 01.01.2015 р. перехід на МСФЗ став обов’язковим для кредитних спілок і підприємств, які провадять діяльність з управління активами (група 64.3 КВЕД ДК 009:2010);

— усі підприємства (у тому числі і суб’єкти малого підприємництва), які застосовують МСФЗ, складають фінзвітність за «великими» формами, наведеними в  НП(С)БО 1.

Далі стисло охарактеризуємо обох представників фінзвітності підприємства, яке не є суб’єктом малого підприємництва.

Баланс

Заповнити баланс допоможе розд. ІІ Методрекомендацій № 433*****, перевірити — Методрекомендації № 476****** (розділ «Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»).

***** Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну від 28.03.2013 р. № 433.

****** Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну від 11.04.2013 р. № 476.

Квартальний баланс складають наростаючим підсумком з початку звітного року. При цьому у звіті за І квартал слід наводити:

— у графі 3 «На початок звітного періоду» — дані на 31.12.2014 р.;

— у графі 4 «На кінець звітного періоду» — на 31.03.2015 р.

Складаючи баланс і звіт про фінрезультати, ви маєте право:

не наводити статей, передбачених у формах фінзвітності, якщо за ними немає інформації (крім випадків, коли така інформація була в попередньому звітному періоді);

— уключати додаткові статті, якщо (1) інформація за статтею є істотною, (2) можна достовірно визначити оцінку статті.

Звіт про фінансові результати

Доходи та витрати наводять у цьому звіті за умови, що вони відповідають критеріям, визначеним у  НП(С)БО. При цьому витрати та збитки, вирахування з доходу наводять у дужках.

Звіт складається з чотирьох розділів. Якщо перші три заповнюють, як і баланс, у тисячах гривень без десяткового знака, то грошові показники розділу IV — у гривнях з копійками.

Заповненню звіту про фінансові результати присвячений розд. ІІІ Методрекомендацій № 433, а перевірці — розділ «Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» Методрекомендацій № 476.

На відміну від балансу, при складанні звіту про фінансові результати за І квартал порядок заповнення граф має бути таким:

— у графі 3 «За звітний період» наводять дані за період з 01.01.2015 р. по 31.03.2015 р.;

— у графі 4 «За аналогічний період попереднього року» — за період з 01.01.2014 р. по 31.03.2014 р.

Фінзвіт суб’єкта малого підприємництва

Такий звіт, як відомо, є «сумою» балансу (форма № 1-м) і звіту про фінансові результати (форма № 2-м). Подавати його саме за такою формою зобов’язані, крім суб’єктів малого підприємництва, також представництва іноземних суб’єктів госпдіяльності.

А ось суб’єктам мікропідприємництва подавати квартальний звіт не доведеться! Уся річ у тім, що для них передбачено подання лише річного звіту. Ідеться про спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у складі форм № 1-мс і № 2-мс. При цьому нагадуємо: суб’єктами мікропідприємництва відповідно до ч. 3 ст. 55 ГКУ є суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких:

середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб;

річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 млн €, визначену за середньорічним курсом НБУ (не перевищив за 2014 рік 31442032 грн.).

Але якщо раптом підприємство за результатами діяльності в I кварталі 2015 року втратило ознаки суб’єкта, якому дозволено складати спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, то:

— якщо воно відповідає ознакам суб’єкта малого підприємництва, якому дозволено складати фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, — потрібно скласти такий звіт уже за I квартал. Те саме доведеться робити і в подальші періоди поточного (звітного) року;

— якщо воно не відповідає критеріям, наведеним у  п. 2 розд. I П(С)БО 25 для подання будь-якої «малої» звітності, — фінзвіт такому підприємству доведеться складати за «звичайною» формою. Причому як за І квартал, так і в подальші періоди поточного (звітного) року. Підтверджує це і Мінфін (див. лист від 19.09.2014 р. № 31-11410-08-10/24149).

Відмінною рисою фінзвіту суб’єкта малого підприємництва є те, що його слід заповнювати в тисячах гривень з одним десятковим знаком після коми.

Правила його заповнення розписані в  пп. 2.1 — 2.30 розд. ІІ (для статей балансу) і  пп. 5.1 — 5.9 розд. ІІ П(С)БО 25 (для статей звіту про фінансові результати). Перевірити правильність виконаного можуть відповідні розділи Методрекомендацій № 476.

При заповненні балансу за І квартал:

— у графі 3 «На початок звітного року» наводять дані станом на 31.12.2014 р.;

— у графі 4 «На кінець звітного періоду» — станом на 31.03.2015 р.

При заповненні звіту про фінансові результати:

— у графі 3 «За звітний період» наводять дані за І квартал 2015 року;

— у графі 4 «За аналогічний період попереднього року» — за І квартал 2014 року.

Сподіваємося, що скласти будь-який з описаних звітів для вас — справа техніки. Принаймні, ми чим могли, тим допомогли вам у цьому.

Заздалегідь попереджаємо: неподання фінзвітності — привід для застосування до посадових осіб адміністративної відповідальності згідно зі ст. 1863 КУпАП. Уникайте цього!

Перше порушення — штраф від 10 до 15 нмдг (170 — 255 грн.). Повторне протягом року порушення загрожує штрафом від 15 до 25 нмдг (255 — 425 грн.).

у.tovstopyat@buhgalter911.com

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам