Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, серпень, 2016/№33
Друкувати

Витрати майбутніх періодів: як їх обліковувати

Влада Карпова • податковий експерт, buhgalter911@mail.ua
Порядок відображення в обліку витрат майбутніх періодів завжди викликав певні складнощі. Адже в нормативах облік таких витрат описано вкрай лаконічно. Давайте сьогодні якраз і розберемося, що ж це за витрати і як їх показати в обліку.
бухоблік, фінзвітність

Що таке витрати майбутніх періодів

Найповнішу інформацію про склад витрат майбутніх періодів містить Інструкція № 2911. Зокрема, у цьому документі зазначено, що рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів» призначено для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.

1 Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291.

Положення п. 2.36 Методрекомендацій № 4332 дещо уточнюють цей момент.

2 Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну від 28.03.2013 р. № 433.

У них приписано показувати у статті «Витрати майбутніх періодів» витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.

Отже, виділимо основні ознаки витрат майбутніх періодів:

1) витрати були фактично понесені у звітному періоді. Тобто були або сплачені грошові кошти авансом (як за передоплатою за передплату), або отримані документи, що підтверджують факт понесення витрат (наприклад, документи на патент);

2) понесені витрати належать саме до майбутніх періодів. Зокрема, або доходи, з якими пов’язане понесення цих витрат, виникнуть у майбутніх періодах, або сплачені платежі пов’язані з майбутніми періодами (як за орендою).

Варто звернути увагу на такий момент.

Витрати, облік яких ведуть на рахунку 39, відображають у Балансі в ряд. 1170 «Витрати майбутніх періодів», в якому обліковують оборотні активи. Проте є витрати, які не можуть бути віднесені до оборотних активів.

Фахівці зазначають, що: «...витрати майбутніх періодів є поточними активами, якщо підлягають списанню протягом 12 місяців з дати балансу»3.

3 Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. — Х. : Фактор, 2007. — С. 54.

Довгострокові витрати майбутніх періодів (строк списання яких перевищує 12 місяців з дати балансу) правильніше обліковувати на субрахунку 184 «Інші необоротні активи». У Балансі їх показують в ряд. 1090 «Інші необоротні активи».

Склад витрат майбутніх періодів

У деяких випадках важко розмежувати передоплачені витрати (які відображають на субрахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами») і витрати майбутніх періодів (що списуються на рахунок 39). Що ж робити в такій ситуації?

По-перше, можна орієнтуватися на перелік таких витрат, що наведений в офіційних документах. Зокрема, в Інструкції № 291 зазначено такий перелік витрат майбутніх періодів:

— витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості;

— витрати, пов’язані з освоєнням нових виробництв та агрегатів;

— сплачені авансом орендні платежі;

— оплата страхового поліса;

— передплата газет, журналів, періодичних і довідкових видань тощо.

У сільському господарстві деякі витрати зазначені в Методрекомендаціях № 1324. Зокрема, це витрати на:

4 Методичні рекомендації з планування, обліку і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. № 132.

— заходи з підвищення родючості земель (зокрема, на гіпсування та вапнування ґрунтів) — такі витрати відносять на собівартість сільськогосподарської продукції рівними частинами протягом сівозміни (п. 3.4);

— будівництво та утримання літніх таборів, загонів, навісів та інших споруд некапітального характеру для тварин. Ці витрати обліковують у складі витрат майбутніх періодів і відносять на собівартість рівними частинами протягом строку використання зазначених споруд, що встановлюється комісією з прийняття відповідного об’єкта в експлуатацію (абз. «г» п. 3.18);

— поліпшення природних сіножатей та створення культурних пасовищ (дискування, підсів трав, вартість насіння тощо) — розподіляють протягом періоду, тривалість якого, як правило, 4 — 9 років, залежить від очікуваного порядку використання площ і затверджується наказом про облікову політику підприємства (п. 8.16).

По-друге, можна встановити в обліковій політиці перелік витрат майбутніх періодів, яких немає в офіційних документах. Так, до складу витрат майбутніх періодів можуть бути включені витрати на:

— оновлення (обслуговування) програмного забезпечення, якщо плату за оновлення перераховують «наперед» одразу за декілька місяців;

— технічний огляд та обслуговування інших необоротних активів, знову ж таки якщо оплату таких послуг перераховують за декілька періодів.

У міжнародній практиці як приклади витрат майбутніх періодів наводять і «екзотичні» випадки. Наприклад, коли підприємство продає основний засіб і потім бере його в оренду в покупця, при цьому отримує від продажу суму, зменшену на майбутню знижку в частині розміру орендних платежів5. Тоді суму цієї знижки при продажу основного засобу продавець відображає на рахунку обліку витрат майбутніх періодів, а потім у міру нарахування орендної плати списує її з рахунка.

5 Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. — Х. : Фактор, 2007. — С. 304.

А в цілому можна дати такі рекомендації. Ви можете класифікувати «спірні» витрати як витрати майбутніх періодів, якщо у звітному періоді понесено витрати, що належать:

1) «наперед» до декількох періодів. Зазвичай це загальногосподарські (адміністративні) витрати, в основному нематеріального характеру (послуги), що безпосередньо не пов’язані з отриманням доходу від будь-якої діяльності;

2) конкретно до доходів, що будуть отримані в майбутніх періодах. Утім, стосовно доходів від реалізації власної продукції, робіт, послуг зазвичай такі витрати кваліфікують як незавершене виробництво і акумулюють на рахунку 23.

Деякі бухгалтери показують на рахунку 39 витрати, понесені в період простою. Тим часом такі витрати не відповідають поняттю витрат майбутніх періодів, оскільки вони належать до витрат звітного періоду. Адже тут відсутній безпосередній зв’язок з доходом, що отримується в майбутніх періодах.

Відображаємо витрати майбутніх періодів в обліку

Припустимо, ви класифікували якісь витрати як витрати майбутніх періодів. Далі потрібно їх проаналізувати в такому порядку:

1. Строк списання перевищує 12 місяців з дати балансу? Якщо ні, то витрати обліковують у складі поточних активів на субрахунку 39. Якщо перевищує — у складі довгострокових активів на субрахунку 184.

2. Витрати належать до декількох періодів? Якщо так, то витрати розподіляють рівномірно між тими періодами, до яких вони належать, і списують протягом цих періодів. Якщо ні — обліковують у складі того періоду, до якого вони належать.

Аналіз витрат майбутніх періодів

Зауважимо, що в обліку з податку на прибуток усі платники податків (у тому числі й ті, які проводять коригування фінрезультату на суму всіх різниць, передбачених у розд. III ПКУ) показують позначені витрати виключно за бухгалтерськими правилами. Причина проста: жодних коригувань фінрезультату за такими операціями в ПКУ не передбачено.

А тепер продемонструємо облік витрат на прикладі.

Приклад. Підприємство в червні 2016 року понесло такі витрати майбутніх періодів:

1) сплатило орендну плату за оренду адміністративного приміщення за червень — серпень 2016 року в розмірі 30000 грн. з ПДВ (у тому числі ПДВ — 5000 грн.), щомісячна сума орендної плати становила 10000 грн.;

2) здійснило передплату періодичних видань на 2 півріччя 2016 року в розмірі 1200 грн. (без ПДВ);

3) оплатило витрати на оновлення бухгалтерської програми на 2 півріччя 2016 року в розмірі 1800 грн. (у тому числі ПДВ — 300 грн.).

Ці операції відобразяться в обліку таким чином:

Облік витрат майбутніх періодів

Господарська операція

Кореспондуючі рахунки

Сума,

грн.

дебет

кредит

1. Орендна плата

1. Сплачено орендну плату за червень — серпень 2016 року

371

311

30000,00

2. Відображено податковий кредит з ПДВ (на підставі зареєстрованої податкової накладної)

641/ПДВ

644/1

5000,00

3. Віднесено орендну плату за липень — серпень до витрат майбутніх періодів

39

631

16666,67*

4. Списано податковий кредит

644/1

631

3333,33

5. Відображено залік заборгованостей

631

371

20000,00

6. Уключено до витрат орендну плату за червень 2016 року (на підставі акта наданих послуг)

92

631

8333,33

7. Списано податковий кредит

644/1

631

1666,67

8. Відображено залік заборгованостей

631

371

10000,00

9. Уключено до витрат орендну плату за липень 2016 року (за підсумками липня)

92

39

8333,33

10. Уключено до витрат орендну плату за серпень 2016 року (за підсумками серпня)

92

39

8333,34

2. Передплата періодичних видань

11. Оплачено передплату періодичних видань за 2 півріччя 2016 року

371

311

1200,00

12. Віднесено плату за передплату до витрат майбутніх періодів

39

631

1200,00

13. Відображено залік заборгованостей

631

371

1200,00

14. Уключено до витрат передплату за липень 2016 року (за підсумками липня)**

92

39

200,00

3. Оновлення бухгалтерської програми

15. Сплачено плату за оновлення бухгалтерської програми за 2 півріччя 2016 року

371

311

1800,00

16. Відображено податковий кредит з ПДВ (на підставі зареєстрованої податкової накладної)

641/ПДВ

644/1

300,00

17. Віднесено плату за оновлення до витрат майбутніх періодів

39

631

1500,00

18. Списано податковий кредит

644/1

631

300,00

19. Відображено залік заборгованостей

631

371

1800,00

20. Уключено до витрат плату за оновлення за липень 2016 року (за підсумками липня)**

92

39

250,00

* Зверніть увагу: орендна плата за поточний місяць (червень 2016 року) хоч і сплачена авансом, але не належить до витрат майбутніх періодів. У кінці місяця на підставі документа, що підтверджує факт наданих послуг, відображають витрати з оренди. Суму витрат розраховують так: 20000 грн. : 1,2 = 16666,67 грн.

** Далі цю проводку роблять щомісячно в періоді серпень — грудень 2016 року.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам