Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


Бухгалтер 911, жовтень, 2017/№42
Друкувати

Зменшуємо статутний капітал з примусу

Товстоп’ят Юрій, податковий експерт, y.tovstopyat@buhgalter911.com
Добровільно статутний капітал ми вже зменшували*. Тепер зробимо це з причини законодавчих вимог до його розміру. Крім того, розглянемо і бухоблік таких операцій.
статутний капітал, юридичний аспект, бухгалтерський облік

* Стаття «Зменшення статутного капіталу: коли?» у минулому номері журналу «Бухгалтер 911».

При розгляді матеріалу орієнтуємося на найпопулярнішу в нашій країні форму господарювання — товариство з обмеженою відповідальністю.

Зменшуємо статутний капітал за покликом Закону

А якщо точніше, то Законом № 1576** і ЦКУ. Отже, зменшувати статутний капітал у примусовому порядку доведеться в таких випадках.

** Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. № 1576-XII.

1. Якщо учасники до закінчення першого року з дня держреєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади (ч. 3 ст. 144 ЦКУ, ст. 52 Закону № 1576).

У такому разі загальні збори учасників можуть замість цього прийняти одне з таких рішень:

— про виключення зі складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, і про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

— про ліквідацію товариства.

2. Якщо після закінчення другого або кожного подальшого фінансового року вартість чистих активів товариства виявиться меншою статутного капіталу. Але ч. 4 ст. 144 ЦКУ, висуваючи вимогу зменшити статутний капітал у цьому випадку, також надає і варіант виходу із ситуації — учасники можуть прийняти рішення про внесення додаткових вкладів.

Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу***, товариство підлягає ліквідації.

*** Детальніше про такі розміри ви могли дізнатися з попереднього номера журналу.

3. Якщо товариство придбало частку (її частину) учасника, але не реалізувало її іншим учасникам або третім особам протягом строку і в порядку, встановлених статутом і законом (ч. 4 ст. 147 ЦКУ). Для товариств з обмеженою відповідальністю такий строк установлений ч. 5 ст. 53 Закону № 1576 і складає 1 рік.

4. Якщо учасник виходить з товариства. Зверніть увагу: у такому разі ст. 54 Закону № 1576 не містить чіткої вимоги про зменшення статутного капіталу. Тобто можна припускати, що можна піти від такого зменшення, наприклад, продавши свою частку іншому учасникові.

5. Якщо правонаступник (спадкоємець) померлого учасника відмовляється від вступу в товариство (ст. 55 Закону № 1576).

Такі ж наслідки має відмова товариства в прийнятті до своїх лав правонаступника (спадкоємця).

6. Якщо учасника виключили з товариства на підставі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більше ніж 50 % загальної кількості голосів. При цьому цей учасник (його представник) у голосуванні не бере участі.

Такі санкції можуть спіткати учасника, що систематично не виконує або неналежно виконує обов’язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства.

7. Якщо на частину майна товариства, пропорційну частці учасника товариства в статутному капіталі, звернене стягнення за його особистими боргами. Зверніть увагу, що в цьому випадку ст. 149 ЦКУ і ст. 57 Закону № 1576 говорять лише про вихід учасника з товариства, тобто не містять однозначної вимоги зменшити статутний капітал товариства. Водночас таке зменшення в цьому випадку є логічним.

Алгоритм дій при примусовому зменшенні статутного капіталу не відрізняється від того, якого дотримуються при добровільному його зменшенні і з яким ви вже близько знайомі завдяки нашій попередній публікації.

Далі ж пропонуємо більш предметно розглянути облік операцій зі зменшення статутного капіталу.

Відображаємо в обліку

Залежно від причин зменшення статутного капіталу відрізняється і порядок обліку таких операцій. Давайте ж розглянемо ці відмінності.

Не повністю внесли вклади. У такому разі зменшення розміру власного капіталу показують кореспонденцією з кредитом рахунку 46 «Неоплачений капітал», на якому відображають заборгованість учасника за внесками у статутний капітал товариства.

При цьому якщо зі своїми прямими обов’язками (зі сплати внесків у статутний капітал) не впоралися декілька учасників, то це може спричинити перерозподіл їх часток у статутному капіталі товариства.

Приклад. Зареєстрований статутний капітал товариства в розмірі 1 млн грн. сформований за рахунок внесків трьох учасників. Частка учасника А складає 50 %, учасника Б — 30 %, а учасника В — 20 %. Протягом року зі сплатою свого внеску не впоралися: учасник А недоплатив 100 тис. грн. і учасник Б — 100 тис. грн. Загальні збори учасників прийняли рішення зменшити загальну суму статутного капіталу на вказану суму.

В обліку при цьому мають бути складені такі проводки:

з/п

Зміст господарської операції

Сума,

тис. грн.

Бухгалтерський облік

дебет

кредит

1

Сформували статутний капітал

1000,0

46

401

2

Внесли свої вклади (грошовими коштами):

— учасник А

— учасник Б

— учасник В

800,0

400,0

200,0

200,0

311


311


46

46/А

46/Б

46/В

3

Зменшили статутний капітал на суму недовнесених вкладів:

— учасника А

— учасника Б

200,0

100,0

100,0

401

401

401

46

46/А

46/Б

Перерозподілені внаслідок цього частки в статутному капіталі товариства склали: учасника А — 50 %, учасників Б і В — по 25 %.

Зниження вартості чистих активів «нижче плінтуса» . Визначення чистих активів наведене в п. 4 П(С)БО 19 (ср. 025069200). З нього виходить, що фактично воно тотожне власному капіталу підприємства. Зменшувати статутний капітал доведеться, якщо після закінчення другого і кожного подальшого фінансового року вартість чистих активів (читай — власного капіталу) виявиться меншою його статутного капіталу.

Найчастіше така ситуація виникає, коли в товариства за підсумками року виникає непокритий збиток. Тому при зменшенні статутного капіталу в такому разі відбувається одночасне зменшення непокритих збитків (що значаться за дебетом субрахунку 442 «Непокриті збитки»).

Приклад. Використовуючи умови попереднього прикладу, припустимо, що за підсумками другого року функціонування товариства виник збиток у розмірі 80 тис. грн., покрити який загальні збори учасників товариства вирішили за рахунок зменшення статутного капіталу.

В обліку при цьому мають бути відображені такі кореспонденції:

з/п

Зміст господарської операції

Сума,

тис. грн.

Бухгалтерський облік

дебет

кредит

1

Зменшили суму статутного капіталу з одночасним зменшенням суми непокритих збитків, у тому числі за рахунок частки:

— учасника А

— учасника Б

— учасника В


80,0

40,0

20,0

20,0


401

401/А

401/Б

401/В


442


442


Викуп з подальшим анулюванням частки в статутному капіталі. Спершу розберемося з викупом частки в статутному капіталі. Цю операцію слід відображати за дебетом субрахунку 452 «Вилучені вклади та паї».

Далі, якщо придбану частку не вдасться продати протягом року, її доведеться анулювати. Одночасно зі зменшенням статутного капіталу при цьому зменшиться і вилучений капітал.

Врахуйте також, що частки — це один з інструментів власного капіталу (згідно з п. 8 П(С)БО 13).

А витрати на випуск або придбання таких інструментів відображають зменшенням додаткового вкладеного капіталу, а за його відсутності — зменшенням нерозподіленого прибутку (чи збільшенням непокритого збитку). Причому до таких витрат згідно з п. 25 П(С)БО 13 відносять лише витрати на оплату послуг сторонніх організацій за операціями, результатом яких є збільшення або зменшення величини власного капіталу підприємства.

У свою чергу, прибуток (збиток) від анулювання інструментів власного капіталу емітент відображає збільшенням (зменшенням) додаткового вкладеного капіталу. Якщо збиток від анулювання часток перевищує суму додаткового вкладеного капіталу, то суму перевищення відображають зменшенням нерозподіленого прибутку (чи збільшенням непокритого збитку) (згідно з п. 28 П(С)БО 13).

Для обліку прибутку або збитку від продажу, випуску або анулювання інструментів власного капіталу призначений субрахунок 421 «Емісійний дохід».

Приклад. Використовуючи дані попереднього прикладу, припустимо, що товариство викупило частку учасника Б (номінальною вартістю 180 тис. грн.), але протягом року так її і не продало.

Розглянемо варіанти, коли частку викупили за: (а) 200 тис. грн.; (б) 150 тис. грн. При цьому витрати, пов’язані з анулюванням частки, склали 480 грн.

з/п

Зміст господарської операції

Сума,

тис. грн.

Бухгалтерський облік

дебет

кредит

Варіант А

1

Відобразили викуп частки учасника Б

200,0

452

672

2

Сплатили гроші у його користь

200,0

672

311

3

Відобразили витрати, пов’язані зі зменшенням власного капіталу

0,48

421

642

4

Сплатили адмінзбір, пов’язаний зі зменшенням статутного капіталу

0,48

642

311

5

Зменшили статутний капітал на номінальну вартість анульованої частки

180,0

401

452

6

Показали збиток від викупу частки (перевищення викупної вартості частки над її номінальною вартістю)

20,0*

421

452

Варіант Б

1

Відобразили викуп частки учасника Б

150,0

452

672

2

Сплатили гроші на його користь

150,0

672

311

3

Відобразили витрати, пов’язані зі зменшенням власного капіталу

0,48

421

642

4

Сплатили адмінзбір, пов’язаний зі зменшенням статутного капіталу

0,48

642

311

5

Зменшили статутний капітал на викупну вартість анульованої частки

150,0

401

452

6

Показали зменшення статутного капіталу на суму різниці між номінальною і викупною вартістю частки

30,0

401

421

* Якщо залишку за кредитом субрахунку 421 «Емісійний дохід» недостатньо для покриття різниці, що утворилася, то залишок суми відображають проводкою Дт 441(442) — Кт 452.

Вихід учасника з товариства. Ми розглянули тільки три перші випадки (з описаних у першому розділі статті), водночас усі інші так чи інакше пов’язані з виходом учасника(-ів) з товариства. У таких випадках товариство з обмеженою відповідальністю, крім того, що зменшує статутний капітал, зобов’язане ще і виплатити (чи передати) належну такому учасникові частку в чистих активах товариства.

Розмір такої виплати (вартість майна, що підлягає передачі) може бути як меншим, так і більшим суми внеску в статутний капітал. Як правильно обліковувати відповідні операції в обліку?

Якщо учасникові належить більше, ніж коштує його внесок, суму різниці, що утворилася, відображають за дебетом субрахунку 421 у кореспонденції з кредитом субрахунку 452.

Якщо кредитового залишку субрахунку 421 недостатньо для покриття такої різниці, то її списують за рахунок зменшення нерозподіленого прибутку або збільшення непокритих збитків.

У зворотній ситуації (якщо розмір належної учасникові виплати менше його внеску в статутний капітал) на різницю збільшують емісійний дохід (у кореспонденції з дебетом субрахунку 401).

Важливо: розраховуватися з учасником, що виходить, краще за все грошима. У такому разі ні доходів, ні витрат у вас не виникне як у бухгалтерському обліку, так і в обліку з податку на прибуток.

Крім того, вдасться уникнути нарахування податкових зобов’язань з ПДВ. Адже в разі, якщо товариство передаватиме учасникові майно, ця операція відповідатиме поняттю постачання товарів (згідно з п.п. 14.1.191 ПКУ) з відповідним оподаткуванням.

Приклад. Використовуючи дані попереднього прикладу, припустимо, що товариство покидає учасник В, номінальна вартість внеску якого складає 180 тис. грн.

Розглянемо варіанти, коли вартість належного йому майна складає: (а) 200 тис. грн.; (б) 170 тис. грн.

При цьому 170 тис. грн. виплачують грошима (в обох варіантах), а 30 тис. грн. — товаром (у тому числі ПДВ — 5 тис. грн.) (у першому варіанті).

з/п

Зміст господарської операції

Сума,

тис. грн.

Бухгалтерський облік

дебет

кредит

Варіант А

1

Прийняли рішення про вихід учасника В з товариства, показали суму заборгованості перед ним

200,0

452

672

2

Зменшили статутний капітал

180,0

401

452

3

Списали суму перевищення виплати учасникові над номінальною вартістю його вкладу в статутний капітал

20,0

421*

452

4

Виплатили учасникові грошові кошти

170,0

672

311

5

Передали учасникові товар

30,0

672

702

6

Відобразили податкові зобов’язання з ПДВ

5,0

702

641

7

Списали собівартість переданого товару

25,0

902

281

Варіант Б

1

Прийняли рішення про вихід учасника В з товариства, показали суму заборгованості перед ним

170,0

452

672

2

Зменшили статутний капітал на суму, належну до виплати учасникові

170,0

401

452

3

Зменшили статутний капітал на суму різниці між номінальною вартістю внеску учасника і сумою належної йому виплати

10,0

401

421

4

Виплатили учасникові грошові кошти

170,0

672

311

* Якщо залишку за кредитом субрахунку 421 «Емісійний дохід» недостатньо для покриття різниці, що утворилася, то залишок суми відображають проводкою Дт 441(442) — Кт 452.

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Об’єднаний звіт: правильна нумерація...
73839 185
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам