Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, серпень, 2018/№32
Друкувати

Навчання з питань охорони праці

Калашникова Лилия, эксперт по кадровым и налоговым вопросам
Дотримуватися законодавчих вимог з питань охорони праці зобов’язані не лише роботодавці, але й наймані працівники. А щоб чогось дотриматися — це щось потрібно вивчити . Пропонуємо вам сьогодні поговорити про те, в якому вигляді і порядку відбувається навчання працівників з питань охорони праці.

Дещо з теорії. Обов’язки з організації та проведення навчання працівників з питань охорони праці ст. 18 Закону про охорону праці покладає на роботодавців. Вона вимагає, щоб працівники при прийнятті на роботу і в процесі її здійснення проходили за рахунок роботодавця інструктаж та навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки в разі виникнення аварії.

Крім того, відповідно до ст. 18 Закону про охорону праці:

— працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою (див. Перелік № 151) або там, де є потреба в професійному доборі (див. Перелік № 263/1212), повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці;

1 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15.

2 Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України та Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 р. № 263/121.

— посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на 3 роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

Важливо! Організовувати і проводити інструктажі, навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці працівників необхідно відповідно до Типового положення № 153.

3 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15.

Вимоги Типового положення № 15 обов’язкові для виконання підприємствами, організаціями й установами всіх форм власності та видів діяльності.

Тому зупинимося на них детальніше. А розпочнемо з особливостей навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві.

Навчання на підприємстві

На підприємствах за рахунок роботодавця інструктажі, навчання і перевірку знань з питань охорони праці проходять (п. 3.1 Типового положення № 15):

— працівники — під час прийняття на роботу і в процесі роботи;

— учні та студенти — під час трудового і професійного навчання.

Із цією метою підприємства:

— розробляють і затверджують відповідні положення про навчання з питань охорони праці;

— формують плани-графіки проведення навчання (організовують лекції, семінари та консультації) і перевірки знань з питань охорона праці, яка має бути оприлюднена роботодавцем.

Зверніть увагу на важливий момент! Особи, які суміщають професії, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як за їх основними професіями, так і за професіями, які суміщаються.

Див. п. 3.6 Типового положення № 15, лист Держгірпромнагляду від 18.08.2014 р. № 6293/0/8-03/6/14).

Особливості «працеохоронного» навчання таких працівників бажано прописати у внутрішньому документі підприємства — Положенні про проведення навчання з питань охорони праці на підприємстві.

Організовують навчання і перевірку знань з питань охорони праці працівників, у тому числі під час професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації на підприємстві, працівники кадрової служби або інші спеціалісти, яким роботодавцем доручена організація цієї роботи (п. 3.3 Типового положення № 15).

А ось перевіряє знання з питань охорони праці спеціальна комісія з перевірки знань з питань охорони праці (далі — комісія ОП) підприємства.

Склад комісії ОП роботодавець затверджує відповідним наказом (розпорядженням).

Головою комісії призначають керівника підприємства або його заступника, до службових обов’язків яких входить організація роботи з охорони праці.

Зазначимо, що в разі потреби створення комісій в окремих структурних підрозділах ці комісії очолюють керівники відповідних підрозділів або їх заступники.

До складу комісії підприємства входять спеціалісти служби охорони праці, представники юридичних, виробничих, технічних служб, представник первинної профспілкової організації підприємства або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. Крім того, до складу комісії можуть бути включені страхові експерти з охороні праці відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування і викладачі з охорони праці, що проводили навчання.

Важливо! Комісія вважається правомочною, якщо до її складу входить не менше 3 осіб.

Члени комісії складають, а роботодавець затверджує перелік питань для проведення перевірки знань з охорони праці з урахуванням специфіки виробництва (п. 3.11 Типового положення № 15). При його складанні потрібно врахувати, що працівники повинні проходити перевірку знань тільки за нормативно-правовими актами з охорони праці, дотримання яких входить до їх функціональних обов’язків.

Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є тестування, залік або іспит. Тестування комісія проводить за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит — за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування.

Тестування, залік або іспит можуть проводитися у формі дистанційної перевірки знань. Її реалізують шляхом передачі відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в синхронному режимі, якщо забезпечені:

— візуальна ідентифікація того, хто проходить перевірку знань з питань охорони праці;

— особиста присутність членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

Результат перевірки знань з питань охорони праці оформляють протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці (додаток 1 до Типового положення № 15).

Важливо! У загальному випадку особам, які під час перевірки знань з охорони праці показали задовільні результати, видають посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці (додаток 2 до Типового положення № 15). При цьому в протоколі та посвідченні в короткій формі зазначають перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці і з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань. Водночас якщо працівник проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці на своєму підприємстві, видача посвідчення є обов’язковою тільки тоді, коли такий працівник виконує роботи підвищеної небезпеки.

Питання про те, чи видавати посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві і чи потрібно працівникам мати їх при собі під час виконання трудових обов’язків, вирішує безпосередньо роботодавець (абзац третій п. 3.13 Типового положення № 15).

А якщо результати перевірки знань працівників з питань охорони праці незадовільні? Усе просто: такі працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань (п. 3.15 Типового положення № 15).

Допускати до роботи працівників, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, не можна!

І ще один важливий момент. Строк зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці становить не менше 5 років. А тепер давайте поговоримо про навчання особливих категорій працівників.

Спецнавчання і спецперевірка

Посадові особи. Перелік посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці, наведений у додатку 3 до Типового положення № 15. Зазначені в ньому особи повинні проходити такі навчання і перевірку знань при прийнятті на роботу і періодично, один раз на 3 роки.

Навчання проводять відповідно до Типового тематичного плану і Програми навчання з питань охорони праці, яку можна знайти в додатку 4 до Типового положення № 15.

А ось місце проведення навчання залежить від категорії осіб, що навчаються. Так, у навчальних центрах4 навчання повинні проходити:

4 Навчальний центр — це суб’єкт господарювання, який проводить навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.

— керівники об’єднань підприємств і керівники підприємств з чисельністю працівників понад 1000 осіб, а також керівників служб охорони праці та членів комісій з перевірки знань з питань охорони праці цих підприємств (окрім членів комісій окремих структурних підрозділів);

— керівники і викладачі кафедр охорони праці вищих навчальних закладів;

— керівники та штатні викладачі галузевих навчальних центрів.

Перевірку знань з питань охорони праці цієї категорії посадових осіб здійснює комісія, що створюється наказом Держпраці.

У галузевих навчальних центрах5 або навчальних центрах навчання проходять:

5 Галузевий навчальний центр — визначений міністерством або іншим центральним органом виконавчої влади підпорядкований навчальний підрозділ, який здійснює навчання посадових осіб та інших працівників підприємств з питань охорони праці, зазначених міністерств, що перебувають у сфері управління, інших центральних органів виконавчої влади.

— спеціалісти науково-дослідних, конструкторських, проектних і технологічних відділів, експертизи проектно-конструкторської документації, на яку поширюються вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, що займаються проведенням, а також виконують розробки з питань охорони праці;

— керівники підприємств чисельністю менше 1000 працівників, а також керівники служб охорони праці та члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці таких підприємств (крім членів комісій окремих структурних підрозділів).

Інші посадові особи проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці за роботами, що входять до їх функціональних обов’язків, безпосередньо на підприємстві (п. 5.4 Типового положення № 15).

Особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки, і посадові особи, службові обов’язки яких пов’язані з:

— керівництвом і контролем за виконанням робіт підвищеної небезпеки;

— будівництвом, експлуатацією, реконструкцією, технічним переоснащенням, консервацією та ліквідацією об’єктів підвищеної небезпеки;

— розробкою проектів, технологічних регламентів та іншої технічної документації для робіт підвищеної небезпеки;

— підготовкою персоналу для обслуговування машин, механізмів та обладнання підвищеної небезпеки;

— розробкою нормативно-технічних документів з питань виготовлення, монтажу й експлуатації машин, механізмів, обладнання та об’єктів підвищеної небезпеки,

проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці в обсязі роботи, що виконується ними.

Позачергове навчання. В окремих випадках, прямо передбачених Типовим положенням № 15, посадові особи, а також спеціалісти з питань охорони праці повинні проходити позачергове навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Так відбувається при переведенні на іншу роботу працівника або призначенні його на іншу посаду, яка потребує додаткових знань з питань охорони праці.

Позачергове навчання з метою ознайомлення з новими нормативно-правовими актами з охорони праці може проводитися у формі семінарів. Крім того, позачергове навчання і перевірку знань з питань охорони праці протягом місяця зобов’язані пройти посадові особи, у тому числі спеціалісти з питань охорони праці підприємств, на яких стався нещасний випадок (професійне отруєння) груповий або зі смертельними наслідками (якщо комісією з розслідування встановлений факт порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці).

Роботи підвищеної небезпеки. Посадові особи та інші працівники, безпосередньо зайняті на роботах, зазначених у переліках № 15 і № 263/121 (далі — роботи підвищеної небезпеки), проходять спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Що ж таке спеціальне навчання? Це щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці (п. 1.4 Типового положення № 15).

Спеціальне навчання з питань охорони праці проводиться (п. 4.2 Типового положення № 15):

— безпосередньо на підприємстві або

— навчальним центром (п. 1.4 Типового положення № 15).

При здійсненні професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безпосередньо на підприємстві спеціальне навчання з питань охорони праці є складовою зазначеної професійної підготовки.

Спеціальне навчання працівників з питань охорони праці роботодавець проводить за навчальними планами і програмами.

Їх розробляють з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків працівників на підприємстві і затверджують відповідним наказом (розпорядженням).

Перевірку знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання здійснює (п. 4.4 Типового положення № 15):

— комісія підприємства (якщо навчання проводилося безпосередньо на підприємстві);

— комісія відповідного територіального органу Держпраці за участю відповідних профспілок (якщо навчання проводилося в навчальному центрі);

— комісія, створена наказом вищого органу (якщо навчання проводилося в галузевому навчальному центрі).

До складу комісії можуть залучатися особи, які пройшли навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Якщо на підприємстві, що входить до об’єднання підприємств, неможливо створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці, таку перевірку проводить комісія іншого підприємства — учасника об’єднання.

Результат перевірки знань з питань охорони праці оформляють протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці (додаток 1 до Типового положення № 15). На це вказує п. 3.13 Типового положення № 15.

Працівникам, які виконують роботи підвищеної небезпеки, у тому числі тим, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці на своєму підприємстві, обов’язково видають посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці (пп. 3.13 і 3.14 Типового положення № 15).

Його форма наведена в додатку 2 до Типового положення № 15.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам