Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, серпень, 2018/№33
Друкувати

Навчальна відпустка працівникові: надаємо правильно

Ушакова Лилия, эксперт по кадровым и налоговым вопросам
Поєднувати навчання і роботу — справа нелегка. І роботодавець працівника-студента/учня не може залишатися осторонь. Трудове законодавство вимагає: сприяй, допомагай і надавай працівникові час на здачу сесії — і буде тобі щастя у вигляді кваліфікованого працівника. Ну а якщо серйозно, пропонуємо вам сьогодні поговорити про особливості надання працівникам додаткової відпустки у зв’язку з навчанням (далі — навчальна відпустка).

Кому і в яких випадках

Відповісти на запитання: кому і в яких випадках надають додаткову оплачувану навчальну відпустку, нам з вами допоможуть КЗпП і Закон про відпустки.

Саме в них як додаткові гарантії працівникам, що поєднують роботу з навчанням, передбачено обов’язкове надання їм навчальних відпусток.

У цій статті ми зосередимося на наданні додаткових оплачуваних навчальних відпусток працівникам, що навчаються в професійно-технічних навчальних закладах (далі — ПТНЗ) і вищих навчальних закладах (далі — виш).

Види і випадки надання працівникам навчальної відпустки наведемо в табл. 1.

Таблиця 1. Види і випадки надання працівникам навчальної відпустки

Додаткова відпустка

Надається працівникам, які

У зв’язку з навчанням у ПТНЗ

(ст. 213 КЗпП, ст. 14 Закону про відпустки)

успішно навчаються на вечірніх відділеннях ПТНЗ

У зв’язку з навчанням у ВНЗ, навчальних закладах післядипломної освіти й аспірантурі (ст. 216 КЗпП, ст. 15 Закону про відпустки)

успішно навчаються без відриву від виробництва у вивишах з вечірньою і заочною формами навчання

У зв’язку з профспілковим навчанням

(ст. 151 Закону про відпустки)

обрані до складу виборних профспілкових органів підприємства на час профспілкового навчання

Крім того, потрібно враховувати, що разом з КЗпП і Законом про відпустки надання додаткових навчальних відпусток може бути передбачене й іншими нормативними документами.

Тривалість навчальних відпусток

Для кожного виду навчальної відпустки встановлена своя тривалість. Вона визначена трудовим законодавством і залежить від багатьох факторів.

Отже, працівник навчається у

… ПТНЗ. Тривалість додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням у ПТНЗ становить 35 календарних днів протягом навчального року (ст. 213 КЗпП і ст. 14 Закону про відпустки).

Таку відпустку надають виключно для підготовки і складання іспитів.

…. виші, навчальному закладі післядипломної освіти й аспірантурі. Тривалість навчальної відпустки тут залежить від рівня акредитації вищого навчального закладу, курсу, форми навчання, а також від мети навчальної відпустки (ст. 216 КЗпП і ст. 15 Закону про відпустки). Детальніше див. у табл. 2.

Таблиця 2. Навчальна відпустка студентам вишу, навчальних закладів післядипломної освіти й аспірантури

з/п

Підстава для надання відпустки

Курс навчання

Форма навчання

Рівень акредитації навчального закладу

Тривалість навчальної відпустки

1

Настановче заняття, виконання лабораторних робіт, здача заліків та іспитів

I і II

Вечірня

I і II

10 календарних днів

III і IV

20 календарних днів

Заочна

Незалежно

30 календарних днів

III

і наступні

Вечірня

I і II

20 календарних днів

III і IV

30 календарних днів

Заочна

Незалежно

40 календарних днів

2

Складання державних іспитів

Незалежно

Вечірня і заочна

Незалежно

30 календарних днів

3

Підготовка і захист дипломного проекту

Незалежно

Вечірня і заочна

I і II

Два місяці

III і IV

Чотири місяці

4

Підготовка і складання вступних іспитів до аспірантури

10 календарних днів на кожен іспит

(один раз на рік)

5

Успішне виконання плану підготовки при навчанні в аспірантурі

30 календарних днів

… виші, де навчальний процес має свої особливості. Для працівників, які успішно навчаються на вечірній і заочній формах навчання у виші усіх рівнів акредитації, у яких навчальний план має свої особливості, додатково до навчальних відпусток зі ст. 15 Закону про відпустки надають також відпустки, тривалість яких визначена в Порядку № 634* (див. табл. 3).

* Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, затверджений постановою КМУ від 28.06.1997 р. № 634.

Ідеться про студентів творчих професій (музиканти, актори тощо).

Таблиця 3. Тривалість навчальної відпустки, що надається згідно з Порядком № 634

з/п

Напрям підготовки

Тривалість навчальної відпустки

оплачуваної

неоплачуваної

1

Культура (народна художня творчість), музичне мистецтво (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові й ударні інструменти, народні інструменти, спів, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне виховання)

10 календарних

днів щорічно

10 календарних

днів щорічно

2

Театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура, хореографія, сценографія), кіно-, телемистецтво (кіно-, телережисура, кіно-, телеоператорство)

20 календарних

днів щорічно

10 календарних

днів щорічно

3

Філологія (мова та література)

Зазначимо, що п. 3 Порядку № 634 встановлено право вишів, де навчальний процес має свої особливості, у разі потреби перерозподіляти додаткові відпустки між курсами навчання в межах загальної тривалості навчального процесу.

Ще один вид навчальних відпусток, який не потрапив до нашої таблиці, — відпустка у зв’язку з профспілковим навчанням. Її тривалість не може перевищувати 6 календарних днів (див. ст. 151 Закону про відпустки).

Важливо! Працівникам, які без відриву від виробництва навчаються на підготовчих відділеннях при вишах, а також працівникам, допущеним до вступних іспитів до вишів, навчальна відпустка не належить. Щоправда, якщо працівник допущений для складання вступних іспитів до вишів, то він може взяти відпустку «за свій рахунок» тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця знаходження навчального закладу і назад.

Це передбачено ст. 214 КЗпП і п. 12 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки.

Крім того, піти у відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вишу або наукової установи і назад, мають право також працівники, які (п. 13 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки):

— допущені до складання вступних іспитів до аспірантури з відривом або без відриву від виробництва;

— навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі й успішно виконують індивідуальний план підготовки.

Пам’ятайте: дні додаткової оплачуваної навчальної відпустки для підготовки і складання іспитів до ПТНЗ, для настановчого заняття, виконання лабораторних робіт, здачі заліків та іспитів у виші (у тому числі при навчанні у виші за напрямами, де навчальний процес має особливості), для навчання в аспірантурі без відриву від виробництва виділені на навчальний рік. Дні додаткової оплачуваної навчальної відпустки для здачі сесії виділені на навчальний (а не робочий, календарний) рік.

Право на відпустку

Право на навчальну відпустку є далеко не в кожного працівника, який навчається. Для того щоб працівникові піти у відпустку, має дотримуватися низка умов. Наведемо їх у табл. 4.

Таблиця 4. Умови надання додаткових навчальних відпусток

з/п

Додаткова навчальна відпустка

надають

не надають

1

Працівникам, для яких підприємство є основним місцем роботи

(див. ст. 217 КЗпП)

Працівникам, які уклали трудовий договір за сумісництвом

Сумісники на час навчальної відпустки можуть оформити відпустку «за свій рахунок» на підставі п. 14 ст. 25 Закону про відпустки (див. лист Мінсоцполітики від 12.09.2016 р. № 1294/13/84-16).

2

Тільки працівникам, які успішно навчаються

Працівникам, які мають низьку успішність, а також для ліквідації академзаборгованості

Це обмеження не стосується навчання в середніх навчальних закладах, а поширюється тільки на навчання в професійно-технічних, вишах, навчальних закладах післядипломної освіти й аспірантурі.

Важливо! Підтверджує успішне навчання працівника і, зокрема, відсутність у нього академзаборгованості, видана навчальним закладом довідка-виклик (див. листи Мінсоцполітики від 28.12.2013 р. № 563/13/116-13 і від 02.01.2013 р. № 2/13/116-13).

3

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва

Працюючим студентам денної форми навчання

4

Навчання здійснюється в навчальному закладі

Навчання здійснюється в закладі, який не відповідає вимогам, що пред’являються законодавством до навчальних закладів

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону про освіту навчальний заклад — юридична особа публічного чи приватного права, основним видом діяльності якого є освітня діяльність. При цьому юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку (ч. 1 ст. 80 ЦКУ).

А як бути працівникам, які навчаються за кордоном? На думку Мінсоцполітики, їм також можна надавати оплачувані навчальні відпустки, але за умови, що: навчання здійснюється відповідно до законодавства країни навчання і після його закінчення видається диплом, еквівалентний диплому українського вишу, тобто такий, який визнається в Україні (див. лист від 28.12.2013 р. № 563/13/116-13).

Важливо! Платність навчання, джерело його фінансування, а також відповідність освіти профілю діяльності роботодавця для цілей надання навчальної відпустки жодного значення не мають.

Оформляємо документально

За місцем роботи додаткову навчальну відпустку оформляють у два етапи:

— працівник подає роботодавцеві заяву про надання йому додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням і додає до неї довідку-виклик з навчального закладу;

— на підставі заяви від працівника і довідки-виклику з навчального закладу роботодавець видає наказ про надання працівникові додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням.

Заява. У ній працівник обов’язково зазначає дату початку навчальної відпустки і її тривалість.

Майте на увазі: тривалість цієї відпустки повинна «вписуватися» в період, зазначений у довідці-виклику. Якщо працівник бачить, що для здачі сесії йому знадобиться менша кількість днів навчальної відпустки, ніж зазначено в довідці-виклику, він може скористатися тільки частиною відведених йому днів, яка йому потрібна.

Про такий намір він повинен зазначити в заяві.

Заява може бути такою:

«Прошу надати додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» тривалістю 20 календарних днів з 22.10.2018 р. для здачі заліково-екзаменаційної сесії. До заяви додаю довідку-виклик на сесію № 5648 від 25.09.2018 р.».

Довідка-виклик. Увага! З 03.04.2018 р. набрав чинності наказ МОН від 16.02.2018 р. № 160, яким затверджена нова форма № Н-5.01, тобто нова форма ВНЗ довідки-виклику. Ця форма застосовується починаючи з 2018/2019 навчального року.

Увага! Для роботодавця підтвердженням того, що працівник навчається успішно, є надана за місцем роботи довідка-виклик від навчального закладу. Тобто наявність довідки = успішне навчання. Тому вимагати від працівника надати ще й довідку про відсутність у нього академзаборгованості роботодавець не має права.

Лист Мінсоцполітики від 02.01.2013 р. № 2/13 /116-13.

Також зазначимо, що навчальний заклад у довідці-виклику самостійно визначає період і тривалість додаткової оплачуваної навчальної відпустки. Саме навчальний заклад розподіляє кількість днів такої відпустки, передбачену трудовим законодавством, протягом навчального року.

Наказ. На підставі заяви і довідки-виклику від працівника роботодавець видає наказ про надання додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням. Для цього можна скористатися типовою формою № П-3, затвердженою наказом № 489**, або застосувати розроблену на підприємстві форму наказу про надання відпустки.

** Наказ Держкомстату України від 05.12.2008 р. № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці».

Табель. У табелі обліку використання робочого часу за формою № П-5 період додаткової оплачуваної навчальної відпустки (незалежно від типу навчального закладу й підстави для надання такої відпустки) позначають буквеним кодом «Н» або цифровим кодом «12» (див. наказ № 489).

Особливості надання й оплати

Додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням надають протягом навчального року незалежно від строку безперервної роботи на цьому підприємстві.

Причому роботодавець зобов’язаний відправити працівника до такої відпустки саме в той період, який зазначений у довідці-виклику на сесію.

Навчальну відпустку не можна перенести на інший період, поділити на частини або взяти в рахунок наступного року. Навчальну відпустку НЕ продовжують:

— на святкові і неробочі дні, що припадають на період такої відпустки. Річ у тому, що відповідно до ч. 2 ст. 5 і ст. 181 Закону про відпустки святкові та неробочі дні не враховують тільки при визначенні тривалості щорічних відпусток, додаткової відпустки у зв’язку з усиновленням і відпустки працівникам, що мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А групи І. Тому у разі надання додаткової навчальної відпустки ця норма Закону про відпустки не діє;

— на кількість днів хвороби працівника, що збіглася з періодом його навчальної відпустки. При цьому не забудьте: оплату листка непрацездатності за період перебування в навчальній відпустці не здійснюють (п. 6 ч. 1 ст. 23 Закону № 1105). Але! Якщо щорічна відпустка збіглася з навчальною відпусткою, то щорічна відпустка має бути перенесена на інший період або за бажанням працівника продовжена (п. 4 ч. 2 ст. 11 Закону про відпустки).

Навчальну відпустку надають у календарних днях. Оплаті підлягають усі календарні дні навчальної відпустки, у тому числі святкові та неробочі.

Див. лист Мінпраці від 27.07.2010 р. № 217/13/ 116-10.

Середню зарплату для оплати додаткової відпустки у зв’язку з навчанням розраховують відповідно до Порядку № 100***.

*** Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100.

Грошову компенсацію за невикористані дні навчальної відпустки не виплачують.

Тому якщо працівник-студент не скористався своїм правом на навчальну відпустку, то при звільненні «забрати її грошима» в нього не вийде.

Див. лист Мінсоцполітики від 19.01.2017 р. № 132/0/101-17/284

Зверніть увагу, право на навчальну відпустку мають також особи, що перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Проте щоб скористатися цим правом, працівниці потрібно перервати відпустку для догляду за дитиною. Резерв на оплату навчальних відпусток не створюють.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам