Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, жовтень, 2018/№42
Друкувати

Акумулятори: облікові особливості

Казанова Марина, налоговый эксперт, CAP
Приводом для написання цієї статті послугувало запитання одного з читачів. Ситуація така. Придбаний об’єкт основних засобів у складі якого був акумулятор, поставлений на облік як єдине ціле. Тепер потрібно замінити акумулятор. Чи потрібно заміну акумулятора проводити як часткову ліквідацію основного засобу?

На наш погляд, варіант обліку акумуляторів багато в чому залежить від того, до якого об’єкта основних засобів придбаний цей акумулятор і яка питома вага його вартості в загальній вартості об’єкта основних засобів (ОЗ).

«Класичний» варіант обліку акумуляторів

Є сталий («класичний») варіант обліку акумуляторів. Так, придбаний разом з об’єктом ОЗ акумулятор, обліковується у складі придбаного ОЗ. Наприклад, якщо йдеться про придбання автомобіля разом з акумулятором, акумулятор обліковуватиметься у складі об’єкта основних засобів — автомобіля, тобто на субрахунку 105 «Транспортні засоби». Це чітко простежується з Інструкції № 291* (у поясненнях до субрахунку 207): «автомобільні шини, що є на колесах і в запасі при автомобілі, які враховані в ціні автомобіля та включені в його інвентарну вартість, обліковуються у складі основних засобів».

* Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291.

Так, тут прямо сказано тільки про автошини, але до автомобільних акумуляторів за логікою повинні застосовуватися ті ж правила. У результаті, вартість акумулятора просто замортизується.

Такою ж логікою можна керуватися, якщо йдеться про акумулятори, придбані у складі інших об’єктів основних засобів.

А як обліковувати ті акумулятори, які придбані окремо вже для заміни тих, що вийшли з ладу? Інструкція № 291 (пояснення до субрахунку 207 «Запчастини») зазначає, що облік придбаних або виготовлених запчастин, готових деталей, які використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів, інструментів, а також автомобільних шин у запасі й обороті слід обліковувати як запчастини (на субрахунку 207), тобто у складі запасів.

А якщо строк корисного використання акумулятора більше року? Якщо ви ведете облік за нацстандартами, то їх усе одно можна обліковувати у складі запасів. По-перше, це випливає з Інструкції № 291 (пояснення до субрахунку 207). А по-друге, акумулятори не вписуються у визначення об’єкта ОЗ з п. 4 П(С)БО 7, адже самі по собі вони жодної самостійної функції не виконують.

Далі — важливий момент. Як класифікують витрати із заміни акумуляторів: це поліпшення, ремонт, чи, може, технічне обслуговування? Якщо йдеться про автомобілі, то, зокрема, в п. 3.19 Положення № 102** сказано, що операції щодо заміни шин та акумуляторних батарей не належать до реконструкції, модернізації, технічного переозброєння та інших видів поліпшення автомобіля. Тому ці витрати йдуть у витрати періоду.

** Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затверджене наказом Мінтрансу від 30.03.98 р. № 102.

За суттю, заміна акумулятора направлена на підтримку об’єкта в робочому стані.

В який момент вартість акумуляторів можна списувати на витрати:

— у момент установки на автомобіль чи

— у момент їх списання (тобто коли вони стануть непридатними)?

На наш погляд, безпечнішим є другий варіант (оскільки поки акумулятори «працюють» — вони все ще відповідають визначенню активу).

Тобто в обліку при «класичному» варіанті обліку операція буде відображена так.

з/п

Зміст госпоперації

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

Придбано автомобіль (разом з акумулятором)

152

631

500000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ на підставі зареєстрованої ПН

641/ПДВ

631

100000

3

Введено автомобіль в експлуатацію

105

152

500000

Заміна акумулятора

4

Придбано новий акумулятор для заміни старого

207/1

631

8000

5

Відображено податковий кредит з ПДВ з вартості придбаного акумулятора на підставі зареєстрованої ПН

641/ПДВ

631

1600

6

Встановили акумулятор на автомобіль

207/2

207/1

8000

7

Відображено послуги СТО щодо заміни акумулятора

92

685

500

8

Відображено податковий кредит з ПДВ з послуг СТО на підставі зареєстрованої ПН

641/ПДВ

685

100

Списання акумулятора

9

Списано акумулятор

92

207/2

8000

Щоправда, якщо вартість акумулятора, придбаного, скажімо, для якогось електрообладнання/електротранспорту, значна, то вищеназваний варіант обліку викликає деякі сумніви.

А може, це ОЗ?

Так, акумулятори можна обліковувати і як ОЗ, таке теж можливо. Самі по собі, як ми зазначили вище, вони не відповідають визначенню об’єкта ОЗ. Але! Пункт 4 П(С)БО 7 дозволяє нам у випадку, якщо об’єкт ОЗ складається з частин, які мають різні строки корисного використання, обліковувати кожну з таких частин як окремий об’єкт ОЗ.

Тобто навіть акумулятори, встановлені на звичайному автомобілі, можуть обліковуватися як окремі об’єкти основних засобів. Адже автомобіль і акумулятор, який на ньому встановлений, мають різні строки корисного використання.

Тому якщо термін корисного використання акумулятора більше 1 року, то, в принципі, за бажання (! не обов’язково), підприємство може його обліковувати як окремий об’єкт (компонент) ОЗ.

Плюс такого методу в тому, що витрати на заміну акумулятора списуватимуться частинами через нарахування амортизації.

Користуватися чи ні таким варіантом обліку — підприємство вирішує самостійно.

Щоправда, якщо йдеться про заміну акумуляторів на автомобілі, коли вартість акумулятора не значна порівняно з вартістю автомобіля, то доцільність обліковувати акумулятори як окремий об’єкт основних засобів викликає сумніви. А ось якщо вартість акумулятора — значна, то, на наш погляд, саме цей варіант обліку акумуляторів є прийнятнішим. Наприклад, у п. 29 Методрекомендацій № 561 зазначено, що «заміна окремих важливих компонентів (частин) основних засобів (двигунів тощо) може бути відображена як заміна об’єкта основних засобів, якщо термін корисного використання такої частини відрізняється від терміну корисного використання основних засобів, до яких належить цей компонент».

Звичайно ж, такий «компонентний» облік викликає низку запитань.

Якщо ми купили основний засіб і в його складі вже є акумулятор, але хочемо відразу обліковувати акумулятор як окремий об’єкт ОЗ, як виокремити вартість акумулятора, якщо в договорі і специфікації вона не виділена окремо?

Згідно з п. 9 П(С)БО 7 первісна вартість об’єктів ОЗ, зобов’язання за якими виділені загальною сумою, визначаються розподілом цієї суми пропорційно справедливій вартості окремого об’єкта ОЗ.

Справедлива вартість — сума, за якою можна продати актив або заплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату (п. 4 П(С)БО 7).

Наприклад, придбаний електронавантажувач загальною вартістю 600000 грн. (без ПДВ — 500000 грн., ПДВ — 100000 грн.). Підприємством прийнято рішення обліковувати акумулятор, придбаний разом із навантажувачем як окремий об’єкт ОЗ. Справедлива (ринкова) вартість акумулятора, встановленого на електронавантажувач, становить 54000 грн. (без ПДВ — 45000 грн., ПДВ — 9000 грн.). У такому разі:

— первісна вартість об’єкта ОЗ «акумулятор» становитиме — 45000 грн.;

— первісна вартість об’єкта ОЗ «навантажувач без акумулятора» становитиме — 455000 грн. (500000 грн. - 45000 грн.).

Наступне запитання — до якої групи ОЗ відносити виділений компонент (окремий об’єкт ОЗ)? На наш погляд, оскільки це тільки компонент ОЗ, то відносимо його до тієї ж групи, в якій він би значився, якби обліковувався як єдиний об’єкт (адже таке розділення — це суто обліковий маневр). Тобто якщо це акумулятори до електронавантажувача, то й обліковуємо їх на субрахунку 105.

Це означає, що високодохідники для податкових цілей у такому разі відносять акумулятор до групи 5 ОЗ з мінімально допустимим строком корисного використання 5 років.

Як задокументувати такий «покомпонентний» облік? Для цього потрібно буде видати наказ по підприємству, в якому зазначити, що придбаний об’єкт ОЗ обліковуватиметься покомпонентно, а також визначити справедливу вартість кожного компонента, що виділяється.

На кожен компонент потрібно буде завести окремий інвентарний номер, окрему інвентарну картку обліку ОЗ і оформити окремий акт введення в експлуатацію. Для кожного компонента (окремого об’єкта ОЗ) можна встановити свій метод амортизації.

Як у такому разі в обліку відображати заміну акумулятора? Згідно з п. 29 Методрекомендацій № 561*** заміна компонента відображається, як (1) списання (ліквідація) замінюваного об’єкта і (2) капітальні інвестиції в придбання нового об’єкта ОЗ. Тобто заміну акумулятора в цьому випадку відображаємо в обліку за суттю як ліквідацію об’єкта ОЗ (старого акумулятора) і придбання нового об’єкта ОЗ (нового акумулятора).

*** Методичні рекомендації з бухгалтерському обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561.

До слова, для ненарахування ПДВ при самостійній ліквідації її повинен підтверджувати самостійно складений платником документ. Тоді ПДВ не буде ні за п. 189.9, ні за п. 198.5 ПКУ (див. Узагальнюючу консультацію, затверджену наказом Мінфіну від 03.08.2018 р. № 673).

Наприклад, придбано електронавантажувач загальною вартістю 600000 грн. (без ПДВ — 500000 грн., ПДВ — 100000 грн.). Підприємством прийнято рішення обліковувати акумулятор, придбаний у складі електронавантажувача, як окремий об’єкт ОЗ. Підприємство визначило, що первісна вартість об’єкта ОЗ «акумулятор» становила — 45000 грн.; первісна вартість об’єкта ОЗ «електронавантажувач без акумулятора» — 455000 грн.

Компетентна комісія встановила строк корисного використання: для електронавантажувача — 10 років; для акумулятора — 3 роки. Метод амортизації і для електронавантажувача, і для акумулятора — прямолінійний.

Сума щомісячної амортизації становитиме:

— для електронавантажувача: 3792 грн. (455 000 грн. : 10 років : 12 місяців);

— для акумулятора — 1250 грн. (45000 грн. : 3 роки : 12 місяців).

Через 3 роки підприємство замінює акумулятор на новий.

з/п

Зміст госпоперації

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

Придбано електронавантажувач (разом з акумулятором)

152

631

500000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ на підставі зареєстрованої ПН

641/ПДВ

631

100000

3

Введено електронавантажувач в експлуатацію

Об’єкт «електронавантажувач без акумулятора»

105/1

152

455000

Об’єкт «акумулятор»

105/2

152

45000

4

Нараховано амортизацію (щомісячно)

91

131

5042

Заміна акумулятора

5

Ліквідовано об’єкт основних засобів — акумулятор (списано суму накопиченого зносу)

131

105/2

45000

6

Придбано новий акумулятор

152

631

50000

641/ПДВ

631

10000

7

Оплачено послуги із заміни акумулятора

152

631

500

641/ПДВ

631

100

8

Установлено акумулятор на електронавантажувач

105/2

152

50500

9

Нараховано амортизацію (щомісячно, виходячи зі строку корисного використання акумулятора 3 роки):

50500 : 3 : 12 = 1403

91

131

1403

Вище ми розглянули варіант, коли підприємство спочатку (при придбанні) виділило акумулятор в окремий компонент ОЗ. Але зробити таке виділення можна і на етапі, коли відбувається вже заміна акумулятора, що став непридатним, на новий.

У такому разі потрібно показати часткову ліквідацію ОЗ (у частині, що припадає на вартість списуваного акумулятора).

При цьому Методрекомендації № 561 (абз. 2 п. 46) дозволяють, якщо неможливо визначити первісну вартість замінюваної частини, оцінити її в сумі витрат на заміну.

Наприклад, підприємство придбало електронавантажувач вартістю 600000 грн. (без ПДВ — 500000 грн., ПДВ — 100000 грн.). Обліковувало його як єдиний об’єкт. Тепер підприємство замінює акумулятор на новий у зв’язку з непридатністю старого і приймає рішення обліковувати цей акумулятор як окремий об’єкт ОЗ.

Первісну вартість ліквідованого акумулятора, у тому числі й розрахунковим шляхом, підприємство не змогло визначити. Нинішні витрати на заміну акумулятора становлять 50000 грн. без урахування ПДВ (приймаємо цю суму як первісну вартість ліквідованого акумулятора).

Строк корисного використання електронавантажувача становить 10 років. На момент заміни акумулятора сума накопиченої амортизації навантажувача становила 150000 грн. У такому разі сума зносу в частині вартості ліквідованого акумулятора становитиме — 15000 грн. (150000 грн. : 500000 грн. х 50000 грн.). А залишкова вартість ліквідованого акумулятора становитиме 35000 грн. (50000 грн. - 15000 грн.).

Часткова ліквідація об’єкта ОЗ вимагає від платників податку на прибуток, що не відмовилися від коригувань фінрезультату на різниці, збільшити величину бухгалтерського фінрезультату на бухгалтерську залишкову вартість ліквідованої частини і зменшити його на податкову залишкову вартість такої частини об’єкта.

Лист ДФСУ від 11.12.2017 р. № 2926/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Заміна акумулятора

1

Зменшено суму накопиченого зносу електронавантажувача

131

105

15000

2

Зменшено залишкову вартість електронавантажувача на вартість списуваного акумулятора

976

105

35000

3

Придбано новий акумулятор

152

631

50000

641/ПДВ

631

10000

4

Введено акумулятор в експлуатацію*

105/1

152

50000

* Надалі підприємство приймає рішення обліковувати акумулятор як окремий об’єкт основних засобів (на нього заводиться окремий інвентарний номер і окрема картка).

5

Нараховано амортизацію (щомісячно, виходячи зі строку корисного використання акумулятора 3 роки):

50000 : 3 : 12 = 1389

91

131

1389

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
109283 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно