Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О составлении и представлении квартальной финансовой отчетности в 2013 году

О составлении и представлении квартальной финансовой отчетности в 2013 году   

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 01.04.2013 р. №05/2-10/55
   
   Щодо складання та подання квартальноï фiнансовоï звітності у 2013 роцi


   
    Фiнансова звітність у складi , передбаченому Законом Украïни «Про бухгалтерський облiк та фінансову звiтнiсть», подається органам державноi статистики усiма юридичними особами (крім банків та бюджетних установ), створеними відповідно до законодавства Украïни, незалежно від ïх органiзацiйно-правових форм господарювання, а також представництвами іноземних субˈектiв господарськоï діяльності, якi зобовˈязани вести бухгалтерський облiк та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.
   
    Звертаємо Вашу увагу, що починаючи зi звітності за I квартал 2013 року вступають в дiю змiни, внесенi наказом Мiнiстерства фiнансiв Украïни вiд 07.02.2013 р. №73, якими затверджено Нацiональне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальнi вимоги до фнансовоï звітності» (далi – НП(С)БО 1).
   
    Наказ №73 скасовує чинність наказу Мiнфiну Украïни вiд 31.04.1999 р. №87, яким були введенi пˈять перших положень (стандартiв) бухгалтерського обліку:
   
   • П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансовоï звітності»;
   • П(С)БО 2 «Баланс»;
   • П(С)БО 3 «Звiт про фінансові результати»;
   • П(С)БО 4 «Звiт про рух грошових коштiв»;
   • П(С)БО 5 «Звiт про власний капiтал».
   
    Враховуючи вищезазначене, фінансова звітність за I квартал 2013 року подається пiдприємствами та органiзацiями в органи державноï статистики тiльки на бланках нового зразка (наведенi на офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв Украïни).
   
    Обовˈязкова форма i склад статей фiнансовоï звітності визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 i наводяться у додатках 1 i 2 до цього Нацiонального положення (стандарту).
   
    Разом з тим, підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація до розкриття (крiм випадкiв, якщо така інформація була в попередньому звiтному перiодi), а також додавати статті iз збереженням послідовності ïх назви i коду рядка з перелiку додаткових статей фiнансовоï звітності,наведених у додатку 3 до НП(С)БО 1, у разi якщо стаття вiдповiдає таким критерiям:
   
   - iнформація є суттєвою;
   - оцінка статтi може бути достовірно визначена.
   
   
    Для промiжноï (квартальноï) звітності у 2013 роцi є чинними:
   
   1. Форма №1 «Баланс» (Звiт про фінансовий стан)
   2. Форма №2 «Звiт про фінансові результати» (Звiт про сукупний дохiд)
   
    Для субˈєктiв малого підприємництва, якi складають та подають фінансову звiтнiсть за національними положеннями стандартами бухгалтерського обліку (П(с)БО 25) встановлено скорочену за показниками фінансову звiтнiсть (не зазнала змiн) у складi:
   
   1.«Фiнансовий звiт субˈєкта малого пдпримництва» (ф. №1-м)
   2.«Звiт про фнансов результати» (ф. №2-м)
   
   Водночас, звертаємо Вашу увагу на п. 1 роздiлу IV НП(С)БО 1, у якому сказано: «пiдприємства, якi для складання фiнансовоï звітності застосовують міжнародний стандарт фiнансовоï звітності для малих i середнiх підприємств, використовують форми звiтiв, затверджені цим Нацiональним положенням (стандартом)». Тому, всi субˈєкти малого пiдприємництва, якi зобовяˈзани подавати фінансову звiтнiсть за міжнародними стандартами (обов’язково Публiчнi акцiонернi товариства), мають складати та подавати повний комплект фінансово звітності, визначеним новим НП(С)БО 1, а не «Фiнансовий звiт субˈєкта малого пiдприємництва».
   
    Термiн подання квартальноï фінансовоï звітності доля пiдприємств - не пiзнiше 25 числа мiсяця, що настає за звiтним кварталом.
   
    Нагадуємо, що фінансова звітність складається за національними положеннями стандартами бухгалтерського обліку, або міжнародними стандартами фінансово звітності відповідно до законодавства. Міжнародні стандарти фінансовоï звітності застосовують:
   
    обов’язково – публічні акціонерні товариства, банки, страховики;
   
    добровільно – інші підприємства (субˈєкти господарювання, крім бюджетних установ), які самостійно визначили доцільність застосування міжнародних стандартів.
   
    Враховуючи вищезазначене, у бланку форми №1, підприємствам обовˈязково слід зробити позначку «v» у відповідній клітинці:
   складено
    - за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;
    - за міжнародними стандартами фінансовоï звітності.
   
    У «Фінансовому звіті субˈєкта малого підпримємства» (ф №1-м) має бути проставлена відмітка складено: за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
   
    Крім того, у формі №1, або №1-м підприємствами обовˈязково проставляється показник «Середня кількість працівинків».
   
    Всі показники форм фінансовоï звітності №1, 2 наводяться в тисячах гривень без десяткових знаків, а показники форм №1-м і 2-м – у тисячах гривень з одним десятковим знаком.
   
    При складанні фінансовоï звітності рекомендуємо використовувати розроблений Мінфіном Украïни проект «Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансовоï звітності».
   
    Просимо забезпечити своєчасне та якісне подання звтіності.
   
   
    Начальник
   В.Г. Кирич
   

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам