Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


23.09.16
22250 73 Печатать

Мінфін оприлюднює попередню версію пакету змін до Податкового кодексу для ще одного публічного обговорення

Міністерство фінансів оприлюднює попередню версію пакету змін до податкового законодавства. На сьогодні дана версія активно обговорюється з громадськими експертами та представниками іноземних та українських бізнес-асоціацій; паралельно Мінфін опрацьовує запропоновані ними зауваження та пропозиції.

Над законопроектом працювала робоча груп, до якої увійшли представники бізнесу, Мінфіну, ДФС, народні депутати та громадські експерти. Планується, що уже найближчим часом законопроект буде подано на розгляд Кабміну та відповідно до Верховної Ради.

Мінфін уже опубліковував попередню версію законопроекту 09 серпня 2016 для ознайомлення з нею громадськості та висловлення пропозицій. Окрім того, 07 вересня Міністр фінансів О. Данилюк представив оновлений варіант з урахуванням пропозицій усіх стейкхолдерів у Комітеті Верховної Ради з питань митної та податкової політики. Отримавши нові пропозиції Мінфін представив громадським експертам презентацію оновленої робочої версії змін 20 вересня. Цю версію активно підтримали Американська торгівельна палата, Всеукраїнське об’єднання підприємців малого та середнього бізнесу «Фортеця», Європейська бізнес асоціація, Спілка українських підприємців, а також об’єднання громадських експертів Реанімаційного Пакету Реформ, до складу якого входять провідні дослідницькі центри та громадські організації.

На цьому перелік не завершується, оскільки Мінфін далі продовжує зустрічі з зацікавленими сторонами для обговорення запропонованих змін.

Більше того, Уряд пропонує всім охочим ознайомитись з останнім оновленням робочої версії документу та надсилати свої пропозиції та коментарі до 30 вересня на електронну пошту kruglyak@minfin.gov.ua

Законопроектом пропонується внести ряд змін до Податкового кодексу України, якими передбачається:

 

в частині адміністрування                

- переведення всієї методології на Мінфін (порядки адміністрування податків, бюджетного відшкодування ПДВ, процедури технічного супроводження баз даних, порядок обліку платників податків),

- адміністрування всіх баз даних Мінфіном чи ДП при Мінфіні,

- нова структура ДФС: перевірочна робота на обласному рівні, районні податкові інспекції виконують виключно сервісні функції,

план-графік документальних планових перевірок оприлюднюється на сайті ДФС та публікується у офіційному виданні ДФС,

- рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу понад бюджетний рік приймається Мінфіном,

- запровадження повноцінного електронного кабінету платника податків (доступ до всієї податкової інформації про платника, проведення звірки розрахунків з бюджетом, заповнення та подання податкової звітності, управління надміру сплаченими коштами, реєстрація податкових та акцизних накладних, інформування про перевірки та надання актів або довідок перевірок, листування з контролюючим органом),

- надання права на письмові та електронні податкові консультації виключно органу, що формує податкову політику; контролюючі органи матимуть право надавати лише усні консультації;

- скасування необхідності надавати документальне підтвердження разом з наданням інформації на запит ДФС в ході зустрічної звірки;

звільнення великих платників податків від обов’язку надавати в електронному вигляді копії документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документів, якщо такі документи створюються ним в електронній формі;

- запровадження листування контролюючих органів із платниками податків, які подають звітність в електронній формі, виключно засобами електронного зв'язку;

- визначення переліку підстав для проведення фактичної перевірки при вчиненні порушення в минулому протягом 1 року;

- встановлення 30 денного строку протягом якого може бути проведена камеральна перевірка (на сьогодні такий строк встановлений лише по податку на додану вартість);

скасування права посадової (службової) особи контролюючого органу, яка проводить перевірку, отримувати від платника податків копії документів, що належать до предмета перевірки;

- уточнення порядку обрахунку строків для надання заперечення на акт (довідку) про результати перевірки та копій документів до нього – з наступного дня, за днем отримання акту (довідки);

- збільшення контролюючим органам строку надсилання повідомлення про місце і час проведення розгляду заперечення до акту перевірки з 2 до 4 робочих днів до дня їх розгляду;

- ліквідація податкової міліції та створення нового органу – Фінансова поліція, діяльність якого регламентуватиметься окремим Законом;

 

 в частині податку на прибуток

- виключення необхідності виконання вимог Кодексу в частині обов’язкової наявності установчих документів бюджетним установам для отримання статусу неприбуткових установ;

- доповнення нормами щодо чіткого визначення (податкового) звітного періоду для неприбуткових організацій та (податкового) звітного періоду при набутті статусу платника податку на прибуток;

- доповнення нормами щодо можливості отримання нерезидентом документального підтвердження сплати податку на прибуток на території України;

- уточнення порядку амортизації основних засобів та нематеріальних активів, нарахування якої здійснюється без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку;

 - коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів та нематеріальних активів, оскільки такі витрати не можливо враховувати при розрахунку податку на прибуток як такі, що непов’язані з отриманням доходу платника;

 - зменшення фінансового результату до оподаткування на суму первісної вартості об’єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів у разі продажу такого об’єкта, оскільки такі витрати були здійснені  платником податку під час придбання такого об’єкта та відповідного збільшення фінансового результату до оподаткування на суму залишкової вартості такого об’єкта, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

- уточнення правових підстав списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів, яка відповідає ознакам, визначеним в пп.14.1.11 п.14.1 ст.14  Кодексу;

- уточнення порядку розрахунку обмеження при виплаті процентів нерезидентам, які є пов’язаними особам з платником податку на прибуток, а саме в частині обмеження процентів за борговими зобов’язаннями, які виникли саме перед нерезидентами – пов’язаними особами;

- уточнення податкової різниці, яка виникає по витратах щодо податку на нерухомість, оскільки на сьогодні в діючій редакції Кодексу передбачена можливість подвійного зменшення податку на прибуток на суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- визначення особливостей обліку під час здійснення платниками податку на прибуток реорганізації;

- уточнення положення щодо уникнення подвійного врахування при визначенні фінансового результату до оподаткування доходів або витрат, виникнення яких для цілей оподаткування відбувається після 01.01.2015;

- у період з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2021 року запровадження застосування при розрахунку амортизації основних засобів 25-відсоткової річної норми амортизації за прямолінійним методом при одночасному виконанні таких умов:

♦ власні основні засоби відносяться до груп 3 – 8, 16;

♦ мінімальний строк корисного використання таких основних засобів складає не менше чотирьох років;

♦ основні засоби, які були введені в експлуатацію платником податків в межах одного з податкових періодів, починаючи з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2021 року;

- запровадження на період до 31 грудня 2021 року податкових канікул (застосування нульової ставки податку на прибуток підприємств), для підприємств у яких річний дохід не перевищує 3-х мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, за умови відповідності критеріям:

♦ утворених в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року;

♦ діючих, у яких протягом трьох послідовних попередніх років, щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3-х мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;

♦ які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до 1 січня 2017 року та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів робіт, послуг) становив до 3-х мільйонів гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.

Дія цього пункту не поширюється на суб'єктів господарювання, які:

1) утворені після 1 січня 2017 року шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), приватизації та корпоратизації;

2) здійснюють:

2.1) діяльність у сфері розваг;

2.2) виробництво, оптовий продаж, експорт, імпорт підакцизних товарів;

2.3) виробництво, оптовий та роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів;

2.4) видобуток, серійне виробництво та виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

2.5) фінансову та страхову діяльність:

2.6) діяльність з обміну валют;

2.7) видобуток та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення;

2.8) операції з нерухомим майном;

2.9) поштову та кур’єрську діяльність;

2.10) діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

2.11) діяльність з надання послугу сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення";

2.12) охоронну діяльність;

2.13) зовнішньоекономічну діяльність (крім діяльності у сфері інформатизації);

2.14) виробництво продукції на давальницькій сировині;

2.15) оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;

2.16) діяльність у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу та води;

2.17) діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку;

2.18) діяльність у сфері інжинірингу.

 

в частині податку на додану вартість

- удосконалення системи електронного адміністрування податку на додану вартість:

- повернення переплат платника податку виключно на рахунок в СЕА, зарахованих до бюджету з такого рахунку;

- зміна терміну реєстрація податкових накладних:
        • для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 день (включно) календарного місяця - до останнього дня (включно) місяця, в якому вони були складені;
        • для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній день (включно) календарного місяця - до 15 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, в якому вони були складені;

- збільшення терміну реєстрації податкових накладних та розрахунку коригування до таких податкових накладних в ЄРПН (з 180 до 365 календарних днів) із одночасним встановленням штрафу щодо відсутності такої реєстрації у розмірі 50% від суми ПДВ, а також встановлення штрафу при порушенні термінів реєстрації всіх податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, в тому числі складених неплатникам податку (за виключенням певних операцій);

- збільшення терміну реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних, який дає право на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту, з 60 до 365 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку, що застосовує касовий метод;

запровадження єдиного публічного Реєстру заяв на бюджетне відшкодування податку на додану вартість;

- уточнення терміну подання заяви щодо відмови від використання пільги з ПДВ по операціях з постачання на митній території України вугілля, яка подається до настання звітного періоду, в якому платник податку не передбачає використання зазначеної пільги (сьогодні протягом такого періоду);

- врегулювання оподаткування ПДВ  операцій з продажу лізингових портфелів компаніями;

розповсюдження обов’язкового реквізиту, зокрема  коду товару згідно з УКТ ЗЕД, який відображається у податковій накладній, на всі без виключення товари, а також доповнення новим обов’язковим реквізитом для послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (платники податків,  крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право вказувати код товару згідно з УКТ ЗЕД не повністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду);

- виключення норми, на підставі якої податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 ПКУ (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту;

- визначено, що  розрахунки коригування, складені платником податку-продавцем до податкових накладних, що не видаються отримувачу, та передбачають зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (зменшення податкового зобов'язання постачальника), можуть бути зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку-продавцем на суму, що не перевищує 20 відсотків сплачених згідно з цими податковими накладними податкових зобов'язань до бюджету, але не більше суми податку, яка за останні 12 звітних (податкових) місяців була сплачена платником до бюджету за всіма складеними та зареєстрованими податковими накладними, що не видаються отримувачу. У випадку необхідності реєстрації таких розрахунків коригування на суму, що перевищує 20 відсотків сплачених згідно з відповідними податковими накладними податкових зобов'язань до бюджету, або суму податку, яка за останніх 12 звітних (податкових) місяців була сплачена платником до бюджету за всіма складеними та зареєстрованими податковими накладними, що не видаються отримувачу, платник податків-продавець подає до контролюючого органу, в якому він перебуває на податковому обліку, заяву про проведення перевірки. Реєстрація розрахунку коригування здійснюється лише після проведення контролюючим органом протягом 30 робочих днів з дня отримання заяви перевірки розрахунку коригування відповідно до глави 8 цього Кодексу. Сума податкового зобов'язання, зазначена в розрахунку коригування, вважається узгодженою контролюючим органом, а платник податків може зареєструвати такий розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з дня, наступного за днем закінчення строку, передбаченого цим Кодексом для надсилання платнику податкового повідомлення-рішення за результатами перевірки, а у разі якщо щодо такої заяви перевірка проведена не була - з дня наступного за днем закінчення терміну проведення перевірки;

- уточнено, що  податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 січня 2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження;

- надання права на перенесення податкового кредиту при реорганізації шляхом приєднання або злиття з іншим платником податку на додану вартість до складу податкового кредиту правонаступника;

 

в частині податку на доходи фізичних осіб

- збільшення розміру добових при  відрядженнях за кордон з 0,75 розміру мінімальної заробітної плати до 40 євро на день (не включаються до доходів фізичної особи);

- скасування норми щодо обов’язкової наявності посадкового талону та  відміток уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в закордонному паспорті або документі, що його замінює для підтвердження витрат у разі відряджень за кордон; 

розширення переліку витрат фізичної особи - підприємця від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, на суми акцизного податку сплачених під час роздрібної торгівлі підакцизними товарами, орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності;

- надання права фізичній особі на звернення до контролюючого органу щодо отримання консультативної допомоги при заповненні річної податкової декларації без обмеження термінів (на сьогодні до 1 березня року, що настає за звітним періодом).

- розширення обов'язку щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податку на батьків – щодо доходів, отриманих малолітньою/неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною;

- розширення переліку осіб – отримувачів благодійної допомоги на лікування та медичне обслуговування платника, які є членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення, законними представниками дитини, за умови документального підтвердження витрат, пов’язаних із наданням зазначеної допомоги;

- звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб сум, сплачених будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за підготовку чи перепідготовку студента або працівника;

- зняття обмеження щодо розміру суми сплаченої за навчання що  дозволяється для  включення до податкової знижки платника податку або членів його сім’ї першого ступеня споріднення (у  2016 році така сума не повинна перевищувати 1930 грн. на місяць);

- надання платнику податку права розстрочення сплати протягом трьох років суми податкового зобов’язання, нарахованого на суму боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит);

- звільнення від оподаткування податком з доходів фізичних осіб доходів, отриманих від продажу дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів,  зібраних в межах максимальної норми безоплатного збору;

- утримання податку без  зазначення відомості про фізичну особу - платника податку –- отримувача доходів, від продажу дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів у податковому розрахунку у разі експорту такої продукції;

- звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб брухту чорних металів;

- запровадження нової системи оподаткування доходів від провадження діяльності (в т.ч. підприємницької) на загальній системі оподаткування:

1 категорія – дрібна одноосібна діяльність (нова);

2 категорія – "пом'якшена" загальна система (нова);

3 категорія – стандартна загальна система (діюча);

характеристика 1 категорії - дрібна одноосібна діяльність – сплата ПДФО за фіксованою ставкою:

- фізичні особи не зареєстровані як підприємці без права найму інших осіб;

- види діяльності – роздрібна торгівля товарами власного виробництва; надання побутових послуг населенню; традиційні народні промисли (перелік встановлюється місцевою радою);

- обсяг річного доходу до 250 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року ( у 2016 році – 344,5 тис. грн.);

- реєстрація: заявочний принцип з поданням заяви до органу місцевого самоврядування (сільради, міськради, райради тощо). Місцевий орган самоврядування повідомляє орган ДФСУ про таку заяву. Орган ДФСУ бере таку фізичну особу на податковий облік як платника ПДФО за фіксованим розміром;

- розмір податку: фіксований розмір ПДФО в місяць 10% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового року (у 2016 році – 137,8 грн. у розрахунку на місяць);

- звітний період: календарний рік, за який подається декларація спрощеної форми про доходи, отримані від здійснення такої діяльності;

- відсутність вимог щодо державної реєстрації підприємцем;

- відсутність вимог щодо ведення обліку доходів і витрат;

- самостійне визначення бази нарахування ЄСВ;

характеристика 2 категорії – "пом'якшена" загальна система – сплата ПДФО з прибутку:

- фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність;

- види діяльності – обмежені, подібні до єдиного податку;

- кількість найманих працівників не обмежена;

- обсяг річного доходу – до 4000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового року ( у 2016 році – 5, 512 млн. грн.)

- об'єкт оподаткування: дохід – різниця між доходами та витратами (тобто прибуток);

- ставка податку: 18%;

- спрощений облік доходів і витрат за касовим методом;

- спрощені вимоги до підтверджуючих документів (в т.ч. довільної форми з обов’язковим зазначенням реквізитів, що ідентифікують контрагента);

- право на амортизацію основних засобів, що використовуються у діяльності (крім житлової нерухомості та автомобілів);

- перенесення збитків, понесених у звітному році, на наступні роки до повного погашення (але не більше 3 років);

- звітний період: календарний рік;

- сплата: щоквартально авансовими платежами;

- не застосування РРО платниками з обсягом доходу до 1 млн. грн.;

- самостійне визначення бази нарахування ЄСВ;

характеристика 3 категорії стандартна загальна система оподаткування доходів підприємців – діюча:

- обсяг річного доходу - понад 4000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року.

 

в частині єдиного податку

- при розрахунку загальної кількості найманих осіб у фізичної особи – підприємця, який є платником єдиного податку, не враховувати працівників, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

 

в частині акцизного податку

- виведення із системи електронного адміністрування реалізації пального та відповідно скасування необхідності реєстрації платниками акцизного податку осіб, які реалізують пальне в ємностях до 2 літрів крім операцій з реалізації такого пального його виробниками;

- відновлення помилково скасованої норми щодо звільнення від оподаткування акцизним податком тютюнової сировини тютюново-ферментаційних заводів, а також додаткове стимулювання вирощування такої сировини в Україні (звільнення від оподаткування вирощування та переробки тютюнової сировини);

- приведення у відповідність із Митним тарифом кодів згідно з УКТ ЗЕД за якими оподатковуються акцизним податком електромобілі та окремі мотоцикли;

- скасування для імпортованих алкогольних напоїв необхідності того, щоб сума акцизу, позначена на акцизній марці, відповідала сумі акцизу, що діє на дату розливу цієї продукції;

- скасування можливості ухилення від сплати акцизного податку шляхом відпуску пального для власного споживання та передачі пального третій особі за дорученням власника;

- встановлення для чистого бутану, який використовується як стабілізатор скрапленого газу для комунальних потреб ставки акцизу на рівні ставки для пропану;

 

в частині рентної плати за спеціальне використання води

- визначити платниками рентної плати за спеціальне використання води тільки первинних водокористувачів, виключивши з платників вторинних водокористувачів. Зазначені зміни забезпечать спрощення процедури адміністрування рентної плати та значно зменшать кількість платників; 

 

в частині рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин

- склад витрат, які не враховуються при обчисленні вартості видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за фактичною та розрахунковою вартістю, доповнити витратами, пов’язаними з передпродажною  підготовкою, пакуванням, у тому числі фасуванням (бутелюванням);

 

в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

- надати місцевим радам право встановлювати пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для фізичних осіб, які володіють господарськими (присадибними) будівлями.

 

особливості оподаткування в зоні АТО

- врегулювання питання сплати окремих податків (ПДВ, ПДФО, акцизного податку, єдиного податку та податку на майно) на території проведення АТО та тимчасово окупованій території шляхом встановлення особливих правил їх адміністрування – зупинення нарахування штрафів, звільнення від сплати місцевих податків.

 

Ознайомитися з документами можна нижче.

Текст Проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України"

Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України"

Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України"

По материалам КМУ
Рубрика:
Комментарии
 • Мирра
24.09.16 09:32

Интересно, а справочник УКТ ЗЕД приведут в соответствии с 21 веком...))))"ліквідація податкової міліції та створення нового органу – Фінансова поліція, діяльність якого регламентуватиметься окремим Законом" - шило на мыло?Тотальный контроль для предпринимательства и покращення для контролирующих органов......(((((((((((

Ответить
 • Ника
24.09.16 09:50

Та фиг с ним со спрвочником. РК на неплательщика - это что за ноу-хау???

Ответить
 • Марі
26.09.16 09:06

Ника, Приміром заплатив Вам неплатник попередню оплату, ви виписали ПН, а по факту відвантажили інший товар (через місяць), або знайшли помилку у ПН.

Ответить
 • Мирра
24.09.16 10:15

Ника, это жадность

Ответить
 • Владимир
24.09.16 09:57

кто о чем, а я не пойму до сих пор в чем разница между предпринимателем и лицом, осуществляющим незавсимую профессиональную деятелность? Понятно, если есть закон в котором это прописано для кого то, а остальные? в чем разница (наличие высшего образования, духовность, научность или еще что то). Что за бред и спрашивается зачем, почему дискриминация по отношению к единщикам где все просто, удобно и прозрачно для государства? В чем тайный смысл или это просто дураки? кассовый метод хорошо, но спор вокруг расходов (относимость, допустимость, разумность, целесообразность) - все на откуп ревизору, а это почва для коррупции. Не доказал расходы ревизору - плати 18% от чистого дохода. Для профессиональной деятельности (как правило непроизводственная и не торговая деятельность) доказывание расходов - сложная штука.

Ответить
 • Сомневающийся
24.09.16 11:01

Владимир, разница между предпринимателем и лицом, осуществляющим незавсимую профессиональную деятельность, указана в НКУ, в ст. 14. Определение понятий: "14.1.226. самозанятое лицо - плательщик налога, который является физическим лицом - предпринимателем или осуществляет независимую профессиональную деятельность при условии, что такое лицо не является работником в пределах такой предпринимательской или независимой профессиональной деятельности.Независимая профессиональная деятельность - участие физического лица в научной, литературной, артистической, художественной, образовательной или преподавательской деятельности, деятельность врачей, частных нотариусов, адвокатов, арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов) , аудиторов, бухгалтеров, оценщиков, инженеров или архитекторов, лица, занятого религиозной (миссионерской) деятельностью, другой подобной деятельностью при условии, что такое лицо не является работником или физическим лицом - предпринимателем и использует наемный труд не более четырех физических лиц;".В чём разница? Например, на сегодняшний день врач или, скажем, бухгалтер, если он соответствует определению, может осуществлять свою деятельность без госрегистрации как физ.лицо-предприниматель, а зарегистрироваться как лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность. Но в таком случае он не сможет быть плательщиком ЕН.Поэтому врачи и бухгалтеры регистрируются ФОПами, чтобы в дальнейшем перейти на "упрощёнку".Другие, например, нотариусы - по определению не могут быть ФОПами, только лицами, "осуществляющими независимую профессиональную деятельность" (в определении НКУ).Третьи, например, аудиторы, хоть и могут быть ФОПами, но не смогут быть на ЕН, а только на ОСН................Вот в НКУ и прописали, что ФОПы (единщики и на ОСН) + лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность = самозанятые лица

Ответить
 • Владимир
27.09.16 18:01

Это понятно, давно всем известно что напиано в НКУ, кто есть кто. Вопрс не в этом!!! От вида постановки на учет (кем) почему зависит кем является врач? Я спрашиваю где грань между ФОП и лицом занимающимся независимой профессиональной деяьельностью? Вы говорите, что врачи региструются как ФОПы. Значит можно, и у государстваства претензий нет. Так зачем тогда их разедлили в расках самозянятых с разными правилами налогообложения ? вот в чем вопрос.

Ответить
 • Сомневающийся
27.09.16 18:39

Владимир, Вы пишите: "Так зачем тогда их разделили в рамках самозянятых с разными правилами налогообложения?"А разве это плохо? Тот же врач может на СВОЙ выбор быть либо ФОПом (для этого пройти госрегистрацию ФОПа) и, соответственно, стать плательщиком ЕН; либо - зарегистрироваться (только в ГНИ) как лицо, занимающееся независимой профессиональной деятельностью.Что в этом плохого? По крайней мере врачу (в отличие от нотариуса, который не может быть ФОПом) - предоставлено ПРАВО выбора.И у государства, как Вы правильно говорите, претензий нет.Кстати, собственную квартиру ФЛ может сдавать в определённых случаях как физлицо или, если он зарегистрирован ФОПом, то как ФОП.И тоже будут "разные правила налогообложения". И хорошо, что есть возможность выбора. И у государства тоже не возникнет претензий, если доход будет задекларирован, а налоги - удержаны и перечислены в бюджет. :))

Ответить
 • Свитанок
24.09.16 10:20

Неужели грядет отмена рентной платы за воду для вторичных водопользователей?... "Визначити платниками рентної плати за спеціальне використання води тільки первинних водокористувачів, виключивши з платників вторинних водокористувачів"

Ответить
 • данет
24.09.16 10:29

а где прогрессивная шкала ндфл. больше получаешь плати больше налог. льготы для богатых и власть поимеющих и поборы с работяг.

Ответить
 • Буржуй
24.09.16 11:51

Налоговые каникулы до 3 млн.-А что с ндс после 1 млн.- об этом ни слова

Ответить
 • Марта
25.09.16 13:21

податкові канікули до 3, млн. до 2021 р., Хто як це зрозумів?? Бо я щось не вірю в те, що написане, і в те, як я розумію..

Ответить
 • 0123456
26.09.16 12:27

Марта, там только ограничение на экспорт и оптовую торговлю урезают кандидатов на такие каникулы. Воспользоваться смогут единицы. Что такое оптовая торговля? Четкого определения, по-моему, нет. А покажите мне предприятие, которое ни разу ничего не продало не своего производства, например, чего-нибудь ранее купленного, а теперь не нужного. Это уже будет считаться оптовой торговлей? Будет это нарушением условий пребывания на таких каникулах.

Ответить
 • Админ
25.09.16 14:16

Марта, это Минфин на словах так мягко стелет, а на деле - там масса ограничений. Добавила сейчас текст из законопроекта - читайте.

Ответить
 • Бухг
25.09.16 17:42

Так это только законопроект?

Ответить
 • с/х
26.09.16 08:54

«Не підлягають реєстрації платники, які здійснюють роздрібну реалізацію пального в споживчій тарі ємністю до 2 літрів (включно) та не здійснюють фізичний відпуск пального з автозаправної станції та/або автомобільної газозаправної станції.»213.1. Об'єктами оподаткування є операції з: 213.1.14. фізичного відпуску пального.........а також відпуску пального для власного споживання.Уверена что фискалы будут видеть только одну фразу - для власного сппоживання ! и все их разьяснения будут направлены на то что любойе прнедприятие купившее гсм и заправляющее даже собственную технику для собственных нужд должно будут считать акциз.

Ответить
 • Asia.Svetlova
26.09.16 10:36

А по штрафам по уточнению 1-ДФ опять ни слова.

Ответить
 • ЛаЛа
26.09.16 10:50

То есть...Дважды ошибочно зарегистрировал НН - потом либо плати в бюджет, либо пиши заявление на проверку?Однако...

Ответить
 • Учетное Дело
26.09.16 10:56

Сплошная кодификация объектов НН. Это настолько прекрасно, что ах.И ведь наверняка в рамках борьбы с "конвертами", "скрутками" и прочими неологизмами. На тотальную регуляцию умишка хватает, а склеить НДФЛ и ВС - это нет.

Ответить
 • Кузя
26.09.16 11:15

Учетное Дело, да ничерта у них не выйдет. От их же "большущего" ума. Потому как в НН по предоплате вливается масса кодов по еще несуществующему товару. От того под каким кодом этот предоплаченный товар реально растаможится и как корректно после этого будет составлен РК - зависит достоверность данных в базах ГФС. Но пока предоплаты не закрыты импортом (а будет и не только импортом ) в базах "плавает" куча незавезенного товара. В рамках всей страны -то это ого-го какие погрешности.

Ответить
 • Бухик
26.09.16 11:20

виключення норми, на підставі якої податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 ПКУ (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту;- ЦЕ ЯК???????????????????????????? ЗНОВУ ПРИДИРАТИМУТЬСЯ ДО КОЖНОЇ ЛІТЕРИ?????????????ЦЯ НОРМА ЯКРАЗ ДАВАЛА ТРОХИ СПОКІЙНІШЕ ДИХНУТИ БУХГАЛТЕРАМ!!!!!!!!

Ответить
 • Asia.Svetlova
26.09.16 11:24

БухикСовершенно согласна, хоть какое-то было облегчение

Ответить
 • Светлана
26.09.16 11:41

Бухик, не паникуйте. Есть следующий пункт " - уточнено, що податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 січня 2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження;"

Ответить
 • Бухик
26.09.16 11:49

Светлана, какой -то стремный пункт, можно подумать, любую накладную можно будет поставить в НК, даже с ошибками.

Ответить
 • Кузя
26.09.16 11:56

Бухик, не стремный, а нормальный. НН зарегистрирована - это значит что НДС поставщиком оплачен деньгами. Так какие вопросы? Наоборот, зависимость от ошибок есть вопиющей несправедливостью сейчас. Ошибку можно исправить, но оплаченный НДС должен безусловно попадать в кредит покупателю. Хотя доля некоторых коллег до сих пор "стремно" в расходы ставить все что раньше нещадно выбрасывалось фискалами оттуда. Штрафы и все такое прочее.

Ответить
 • Бухик
26.09.16 12:21

Кузя, "зарегистрирована - это значит что НДС поставщиком оплачен деньгами"-не факт, что оплачен.

Ответить
 • Тамара
26.09.16 11:51

Спрощеної системи з єдиним податком фактично немає в законопроекті?Спрощений облік доходів і витрат?

Ответить
 • ок
26.09.16 15:06

Тамара, не путайте единый налог и новые формы на общей с-ме. с единым все как раньше

Ответить
 • Машуня
26.09.16 11:54

Есть теория, что все развивается по спирали. Т.е. вроде как по кругу, но с постоянной сменой уровня. У нас все просто - по кругу. И без малейшего намека на "следующий уровень". Куча телодвижений, все устали, и при этом КПД = 0 !!! Единственное положительное, что увидела: возврат старых сроков регистрации НН (что лишний раз подтверждает "по кругу")))..... УКТЗЕД - не эффективный бред, РК на неплательщиков - бред, по штрафам - просто отмораживаются, по кассовому методу НДС - отмораживаются.... Написано: "Отримавши нові пропозиції Мінфін представив....." От КОГО эти пропозиції??? Можно список? И самое главное: если это все - для развития бизнеса, то КТО и на какие шиши будет потреблять товары и услуги, предлагаемые этим самым "развивающимся" бизнесом???

Ответить
 • злой бух
26.09.16 12:32

По акцизному налогу, насколько же надо быть жадными, чтобы еще и отпуск топлива для своих нужно обложить налогом!!!!Так уж лучше добавьте нужный процент акциза к производителям и забудем про розничный акциз на АЗС!!!

Ответить
 • 0123456
26.09.16 12:34

Жаль, что теперь несущественные ошибки в НН снова будут поводом для невзятия в НК...Но есть и хорошие вещи: платежы по воде для вторичных водопользователей отменяют, по подоходному налогу в принципе интересные изменения, возможность без регистрации ФОП вести деятельность и платить фиксированный ПДФО, как по мне неплохо, не понятно только, как будут контролировать объем доходов. Вопрос сучетом доходов и особенно расходов на общей системе, как по мне очень требует четкости и прозрачности, пока этого нет, увы. Но есть приятные моменты в целом по подоходному.

Ответить
 • Мона
26.09.16 12:37

Т.е., юрлица, бывшие до 1.1.17 единщиками, больше не будут таковыми, но смогут пользоваться льготой "налоговые каникулы" до 2021 г ?

Ответить
 • злой бух
26.09.16 13:10

Мона, про юрлиц вроде изменений не было на едином налоге.

Ответить
 • Татьяна
26.09.16 13:35

УПЛОЧЕННЫЙ Акцизный налог на затраты это хорошо, а что делать ЧП на общей системе на рознице, акцизный налог за декабрь будет уплочен в январе ,а это другой период в доходах, и как за 2015 и 2016 годы, разрешат ли подавать уточненку?

Ответить
 • Доброжелатель
26.09.16 13:44

Горите в аду!!!!!!!!!!!

Ответить
 • 911
26.09.16 14:29

Доброжелатель, самый лаконичный и полный комментарий к посту

Ответить
 • ***
26.09.16 14:24

В такой дважды праздничный день: 1. День нацюцюрника. 2. ДР гарантаесть повод выпить и закусить. И ну его буквы читать...

Ответить
 • Татьяна
26.09.16 14:27

характеристика 3 категорії – стандартна загальна система оподаткування доходів підприємців – діюча:- обсяг річного доходу - понад 4000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року. Это что ограничение для ЧП на общей системе около 6 млн. и все??? У кого больше нас куда???

Ответить
 • Абзац
26.09.16 14:39

Как можно в справочник УКТ Зовнішньо Економічної Діяльності внести коды на товары и услуги произведенные в Украине? Это будет не справочник УКТ ЗЕД. Я еще прекрасно помню многотомники "ПРЕЙСКУРАНТЫ СССР", где у каждого товара был свой код, артикул. Помню в здании нынешнего Кабмина Госснаб на 1 этаже, Госплан повыше. А говорили БЫЛА бюрократия?

Ответить
 • Машуня
26.09.16 16:00

Абзац, на услуги кодов нет ), и по чему Вы решили, что нельзя присвоить код товару, произведенному в Украине? Вы когда экспортируете украинские товары, то в ГТД (ЕК-10) ставятся эти коды УКТВЭД. Т.е. товары, вообще-то, все классифицированы, но этот код был нужен только при импорте/экспорте (т.е. ВЭД), поэтому и справочник так назван. Теперь его переименуют (что нынче в моде))) и заставят присваивать коды независимо от того, куда товар направляется. Другое дело, что это бессмысленная затея ). Есть куча мелких импортеров (и юрики, и физики) - неплательщики НДС. И ФОПы - производители чулок-носок-трусов, которые тоже неплательщики НДС. Эти "неплатники" НЕ выписывают НН, соответственно. не классифицируют свой товар. Где логика в том, чтоб замусорить базы ГФС этим ненужным реквизитом? - не вижу, чесслово!

Ответить
 • Ольга
26.09.16 16:50

Машуня, так в пректе написано, что будут. А зачем, и для отечественніх товаров зачем, ведь в теории отечественные производители товаров и услуг как раз и создают эту ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ. Согласно с ВАми, что это же для "покращення".

Ответить
 • Машуня
26.09.16 18:02

Ольга, извините, перепутала справочники. Вы правы, послуги тоже хотят классифицировать.

Ответить
 • Машуня
26.09.16 17:06

Ольга, не путайте УКТ ЗЕД и ДКПП. Дополнят код ед. измерения для "послуга" (что давно пора сделать!), т.к. те, кто оказывает услуги, либо ничего не пишут в графе №5 НН, либо вместо "послуга" пишут "грн." с кодом 2454 этой самой графе. Если все товары классифицированы, то это, в принципе, удобно и, наверное, полезно для статистики.... но не таким же бл...дским способом - через НН и СЕА.

Ответить
 • Кузя
27.09.16 13:11

Машуня, для статистики было бы полезно, да, если бы НН не делали на предоплату. По самой НН этого не видно - аванс или нет. И это спутывает все карты. Товар НЕ завезен, НЕ реализован, когда завезется - ХЗ, может через месяц, а может через 3 года. Возможно никогда и не завезется. Но статистика (хотя при чем она к НН?!) что-то там считает... Ну-ну.

Ответить
 • не удержалась
26.09.16 17:17

Машуня, по-моему код ед.измерения для "послуга" - это из классификации ед.измерения и единиц учета. А здесь именно про коды для послуг, как для товаров. Это будет ужас. Чтобы составить налоговую накладную, надо будет закончить курсы повышения квалификации. Ха ха ха.

Ответить
 • Машуня
26.09.16 17:49

не удержалась, одно радует: к 1 января все равно не успеют. Они 8 месяцев меняли шапочку в Дод.2 по НДС ). А тут справочник! к 2021 может и управятся, а мы как раз еще одно высшее получим "специалист по работе с НН".

Ответить
 • Машуня
26.09.16 17:38

не удержалась, да.... это я напутала ДКПП и КСПОВО. Совсем уже "лыжи на асфальте не едут" ))).

Ответить
 • Упс
26.09.16 14:39

Осталось выяснить, выдержит ли эти новшества многострадальная електронная база налоговиков...

Ответить
 • Accountant
26.09.16 15:44

"..розрахунки коригування, складені платником податку-продавцем до податкових накладних, що не видаються отримувачу, та передбачають зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (зменшення податкового зобов'язання постачальника), можуть бути зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку-продавцем на суму/То есть, импортёрам, у которых из-за предоплаты НДС-кредита есть отрицательное значение, теперь нельзя зарегистрировать уменьшающий РК без проверки??? А что это даст? Зачем это всё?

Ответить
 • Алиса
26.09.16 16:34

Насчет кодов-вообще маразм,а как быть производителям.Покупается сырье-продается товар-как здесь свести все вместе.Мне время от времени звонят налоговики и называют нас ямой-а мы просто производители.

Ответить
 • Гоша
26.09.16 19:53

Очень интересно запровадження нової системи оподаткування доходів від провадження діяльності (в т.ч. підприємницької) на загальній системі оподаткування:Однако в ВР Украины есть законопроект 5130 которым планують в Закон України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» внести заміни у статтю 7: Стаття 7. База нарахування єдиного внеску1. Єдиний внесок нараховується: …2) для платників, зазначених у пунктах 4 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), та 5 частини першої статті 4 цього Закону, - на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску;Таким чином, ФОП на ЗСО повинен буде, при відсутності доходу, сплачувати ЕСВ не менше за розмір мінімального страхового внеску.

Ответить
 • лю-лю
27.09.16 09:33

"визначено, що розрахунки коригування, складені платником податку-продавцем до податкових накладних, що не видаються отримувачу, та передбачають зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (зменшення податкового зобов'язання постачальника), можуть бути зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку-продавцем на суму, що не перевищує 20 відсотків сплачених згідно з цими податковими накладними податкових зобов'язань до бюджету, але не більше суми податку, яка за останні 12 звітних (податкових) місяців була сплачена платником до бюджету за всіма складеними та зареєстрованими податковими накладними, що не видаються отримувачу" - це якийсь жах, а якщо відбулось повернення товару, то що треба замовляти перевірку і знов же бухгалтер повинен контролювати, щоб не перевищити суму податку за останні 12 міс по неплатникам.

Ответить
 • не удержалась
27.09.16 11:32

лю-лю, меня тоже этот абзац очень напрягает. какой-то "@бзац"..........

Ответить
 • Сана
27.09.16 10:02

А як вам реєстрація з 8-00 до 19-00? Незабаром введуть дві години на день - хто встиг тому повезло. ПДВ треба відміняти. Податок придуман для того щоб не було перевиробництва. Про яке перевиробництво в Україні йде мова? Та ще й болгарська система адміністрування ПДВ. Але поки хтось заробляє на ПДВ, хтсь має купу роботи а бухгалтера робочі місця.

Ответить
 • Л.
27.09.16 10:03

...честно цырк на выезде.......вчера пришла инфа с Дебет Кредит что ФОП единщиков трогать не будут добавят только без регистрации...) самое главное Каникулы на 3 года...вопрос для кого?..!)..У презентованому Мінфіном проекті змін до ПКУ, як не дивно, змін мало. Хоча, можливо, поки його підпише Президент, фіскальні норми в цьому законопроекті з’являться....что хочу то и ворочу.....все как обычно...надоели....

Ответить
 • мда
27.09.16 13:15

"визначено, що розрахунки коригування, складені платником податку-продавцем до податкових накладних, що не видаються отримувачу, та передбачають зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (зменшення податкового зобов'язання постачальника), можуть бути зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку-продавцем на суму, що не перевищує 20 відсотків сплачених згідно з цими податковими накладними податкових зобов'язань до бюджету, але не більше суми податку, яка за останні 12 звітних (податкових) місяців була сплачена платником до бюджету за всіма складеними та зареєстрованими податковими накладними, що не видаються отримувачу" ------------- не вьехала... Если НО от арендных платежей, и большая часть арендаторов неплательщики, и НО больше НК по месцам, но есть отриц.значение прошлых периодов... И если договор разрывается и гарантийный платеж надо вернуть.... Это теперь без налоговой проверки все, никак? писец подкрался незаметно??? прЭлестно...

Ответить
 • Киев
27.09.16 14:19

С РК по неплательщикам - явный бред, ищут работу своим сотрудникам. Остальные изменения по НДС - к месту. С администрированием тоже согласна. По НДФЛу общесистемников - ахинея полная, их (кроме пустышек) мало, можно не мелочиться и для каждого свою систему налогообложения придумать :) Индивидуальные льготы - коррупция в чистом виде. Вместо налога на недвижимость лучше бы взялись за авто на иностранных номерах.

Ответить
 • куев
30.09.16 14:33

Киев, иногда и из киева можно услышать ,что-то приличное

Ответить
 • Виктория
28.09.16 10:41

Киев, я люблю Ваши комментарии, все в точку!

Ответить
 • Виктория
28.09.16 10:39

Киев, я не согласна с администрированием, мы сельхозники и каждый месяц подаем "довідки, роз*яснення" в ГНИ по поводу производства и продаж, остатков с-х продукции. Это связано с тем что кто-то получает возмещение НДС, а мы все время доказываем, что мы производители. так Вот от областной налоговой мы находимся в 170км. мало того что работу делаем за ГНИ да теперь и предоставлять эти все дела за наш счет, а это накладно.И сново в госбюджете на 2017г пополнение за счет АПК, и сново под новый год СЮРПРИЗ!!!!

Ответить
 • Киев
28.09.16 12:46

Виктория, у нас нет сх бизнеса. Но по моему дилетантскому мнению спец НДС - это просто кормушка. Считаю, что все сх-продукция должна иметь статус "без НДС". Цены на внутреннем рынке пойдут немного вниз, а внешнем - уменьшится маржа агрохолдингов. Будет смысл открывать на нашей территории п-ва по переработке. А аграриям лучше бы налог на землю и НДФЛ по паевикам уменьшили. ИМХО, НДС должен администрироваться без участия человека.

Ответить
 • Виктория
29.09.16 11:24

Киев, По НДФЛ согласна 18%+1,5% это слишком много, а вот по земле, заморозить ставки и индексацию, Уменьшить-это из рода фантастики. Как всегда Вы правы на 100%. Но радует одно, что НДФЛ и зем. налог так как и фиксированная ставка 4гр остается в местном бюджете, и идет на развитие села.

Ответить
 • 123456
27.09.16 17:28

мда, гении налоговой реформы который год подряд....

Ответить
 • Кузя
27.09.16 17:55

Та да. Все реформируют, реформируют... Печати отменяют, доверенности... Да не мешали, вообще-то. Дерегулируют они бизнес. Лучше бы ярмо в виде обязательного трудоустройства инвалидов для предприятий бы отменили. Заменили бы кнут (санкции безумнейшие за невыполнение норматива) на пряник какой-нибудь. Вот это была бы дерегуляция. Но нет... Это же доход в бюджет на ровном месте при совершеннейшем бездействии государства. Предприятие виновато без вины. Просто потому что государство "позаботилось" в свой карман. Инвалиды же как получали копейки от "заботливого" государства, так и получают. Ни пандусов, ни оборудованного городского транспорта для них нет. Зато фонд содержим, штрафы платим нереальные. При чем честный бизнес с высокими ЗП, как всегда платит больше. Му...ки.

Ответить
 • ФОП
28.09.16 01:08

Не зрозуміло із амортизацією у підприємців-фізосіб та порядок обліку витрат.ФОП категорії 2 "пом'якшена" загальна система має право на амортизацію основних засобів, що використовуються у діяльності (крім житлової нерухомості та автомобілів), спрощений облік доходів і витрат за касовим методом, перенесення збитків, понесених у звітному році, на наступні роки до повного погашення (але не більше 3 років). У 3 категорії – стандартна загальна система оподаткування доходів підприємців – діюча.Чи має право ФОП-загальник 3-ї категорії на амортизацію? Чому не можна амортизувати вантажний та пасажирський транспорт (крім легкового), якщо документи на придбання оформлені на підприємця (наприклад: 1) купівля транспорту у юридичної особи-резидента; 2) придбання транспорту із-за кордону від нерезидента та здійснення митного його очищення як підприємцем, а не громадянином, який акредитований на митниці та сплачує відповідну ставку мита).Що значить облік витрат за касовим методом? Не пропорційно виручці? Не відносно отриманих доходів? Чи може підприємець 3-ї категорії врахувати витрати, понесені у минулому році, коли виручка отримана у поточному (чи врахувати витрати звітного року у наступному, коли отримана виручка)? Якщо ні, то чому? І чи може підприємець 3-ї категорії не може переносити збитки?

Ответить
 • ФОП
05.10.16 12:26

Редакція, так як Ви пишете про ФОПа 3-ї категорії "Чим далі, то ближче до бухобліку..." але ж ФОПу 2-ї категорії дають правто включати у витрати амортизацію, ФОПу 3-ї категорії поки ні. І якщо, можливо, ФОПів 3-ї категорії хочуть перевести до складу юросіб, то деякі ФОПи залежні від ліцензій та дозволів. Тоді це мають враховувати, при "реорганізації"!!!!

Ответить
 • ФОП
05.10.16 12:27

«Просто з жару» про податкову реформу для підприємцівБУХГАЛТЕР 911, ЖОВТЕНЬ, 2016/№ 41

Ответить
 • ФОП
03.10.16 12:57

чому підприжмців позбавляють права на витрати, обмежують у можливості врахувати "податкові" витрати при визначенні оподатковуваного доходу (прибутку)? Малий бізнес треба підтримувати! рятувати економіку!!!

Ответить
 • Наталья
28.09.16 11:14

В этом варианте изменений не предусмотрено решение проблемы предприятий, которым в 2016 году вернулась с бюджета переплата по НДС на счет ЕА ПДВ, а в регистрационную сумму деньги не попали. Предыдущий вариант изменений в ПКУ, что был опубликован в августе месяце имел п. 49 Переходных положений, который решал эту проблему. Опять наказывают бизнес.

Ответить
 • Лёля
29.09.16 09:46

Прочитала от сих до сих "новую" и очередную!!!! версию Мінфіну.......:( Вот интересно когда-нибудь в этой стране будет что-то стабильное? За 2 года сколько изменений произошло? Когда-нибудь это закончится издевательство? В Эвропе куда мы "идём" хоть в одной стране такой бардак существует?

Ответить
 • фопик
29.09.16 11:49

В характеристике "2 категорії – "пом'якшена" загальна система" ничего не сказано про НДС: т.е. после 1го лимона не только РРО, но и обязательная регистрация плательщиком НДС?!!! Как то очень скромно об этом умалчивают. Из хорошего - отмена рентной за водопользование для вторичных. Плохо, что ничего не предусмотрено для тех, кто отапливает свои мастерские и др. небольшие помещения буржуйками или котлами мощностью до 50кВт. по рентной за выбросы в атмосферу (просто налоговый бред какой то).

Ответить
 • Бухг
30.09.16 13:48

Почему в Европе которой мы так стремились, если ты обеспечиваешь сам себя работой, других работой и ничего не требуешь от государства, тебя никто не трогает, и налоги начинаешь платить через год если у тебя будет прибыль?????????? А у нас не знают какой еще налог на налог придумать, чтоб придавить все у корня!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что им не дадут кредиты и бабушкам не счего будет пенсии платить, не СТРАНА, а сплошной ЭКСПЕРЕМЕНТАРИУМ

Ответить
 • Европа!
30.09.16 15:03

нормульки

Ответить
фото автора В фокусе
Віталіна Клец Річна звітність ФОП за 2022 рік...
26836 22
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям