Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


10.11.16
34413 200 Печатать

До Верховної Ради внесено проект податкової реформи

Після обговорення з громадськими експертами та представниками іноземних та українських бізнес-асоціацій Кабміном до Парламенту внесено Проект Закону № 5368 про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні).

Над законопроектом працювала робоча груп, до якої увійшли представники бізнесу, Мінфіну, ДФС, народні депутати та громадські експерти.

Законопроектом пропонується внести ряд змін до Податкового кодексу України, якими передбачається:

в частині адміністрування

- адміністрування всіх баз даних Мінфіном чи ДП при Мінфіні;

- запровадження повноцінного електронного кабінету платника податків (доступ до всієї податкової інформації про платника, проведення звірки розрахунків з бюджетом, заповнення та подання податкової звітності, управління надміру сплаченими коштами, реєстрація податкових та акцизних накладних, інформування про перевірки та надання актів або довідок перевірок, листування з контролюючим органом);

- встановлення поняття уповноважена особа контролюючого органу це посадова (службова) особа контролюючого органу, уповноважена керівником такого органу на виконання певних його функцій;

- зміна критеріїв належності платника податків до категорії великих платників податків: збільшено показник сплати платежів до державного бюджету за платежами, які контролюються ДФС, з 12 до 20 млн. грн.; критерій доходів, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування змінено на критерій загального обсягу постачання у розмірі 1 млрд. грн.;

- рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу понад бюджетний рік приймається ДФС за погодженням з Мінфіном у разі, коли сума, заявлена до розстрочення (відстрочення) становить 1 мільйон гривень та більше, та якщо:

- ведення відкритого реєстру заяв про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу на сайті ДФС;

- запровадження ведення єдиної бази індивідуальних податкових консультацій на веб-сайті ДФС;

- встановлення пріоритетності узагальнюючих податкових роз’яснень над індивідуальними, скасування обмежень (консультації стосуються значної кількості платників або значної суми податкових зобов’язань) права Мінфіну на видачу узагальнюючих податкових консультацій;

- запровадження листування контролюючих органів із платниками податків, які подають звітність в електронній формі та/або пройшли електронну ідентифікацію он-лайн в електронному кабінеті, виключно засобами електронного зв'язку;

- здійснення контрольно-перевірочної роботи на обласному рівні, районні податкові інспекції виконують виключно сервісні функції;

- план-графік документальних планових перевірок оприлюднюється на сайті ДФС;

- встановлення 30 денного строку протягом якого може бути проведена камеральна перевірка (на сьогодні такий строк встановлений лише по податку на додану вартість);

- уточнення порядку обрахунку строків для надання заперечення на акт (довідку) про результати перевірки та копій документів до нього – з наступного дня, за днем отримання акту (довідки);

- збільшення контролюючим органам строку надсилання повідомлення про місце і час проведення розгляду заперечення до акту перевірки з 2 до 4 робочих днів до дня їх розгляду;

- усунення суперечностей у статті 129 Податкового кодексу України стосовно порядку нарахування пені та встановлення замість 120 % облікової ставки НБУ 100 % для пені, яка нараховується платником податків внаслідок самостійного виправлення помилок;

- ліквідація податкової міліції та створення нового органу – Фінансова поліція, діяльність якого регламентуватиметься окремим Законом;

- зобов’язання платників податків  до 31 грудня 2017 року подати до контролюючих органів за місцем податкового обліку повідомлення про місце розташування (реєстрації) його підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, які зареєстровані, створені чи відкриті до цієї дати, у порядку, встановленому пунктом 63.3 ПКУ.

 

в частині трансфертного ціноутворення

- з метою зменшення адміністративних витрат підприємств малого бізнесу изькі вартісні показники визнання операцій контрольованими та значна девальвація гривні зумовлюють необхідність підготовки звітності та документації з трансферного ціноутворення представниками малого бізнесу, що призводить до додаткових витрат) пропонується для визнання операцій контрольованими:

 • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухобліку, збільшити з 50 до 150  млн. грн. за податковий (звітний) рік;

 • обсяг господарських операцій платника податків з одним контрагентом, визначений за правилами бухобліку, збільшити з  5 до 10 млн. грн. за податковий (звітний) рік.

- з метою недопущення використання схем ухилень від оподаткування пропонується визнати контрольованими господарські операції з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), або які звільнені від сплати такого податку.

- з метою спрощення та покращення адміністративних процедур, зокрема:

 • вдосконалено критерії щодо включення країн до Переліку держав (територій), операції з резидентами яких визнаються контрольованими;

 • запроваджено механізм визначення біржової ціни на підставі форвардного або ф’ючерсного контракту;

 • методи встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої рука» приведено у відповідність з рекомендаціями ОЕСР;

 • вдосконалено вимоги та систематизовано перелік інформації, що має бути відображена у звіті про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення;

 • передбачено можливість самостійного коригування ціни контрольованої операції до верхнього або нижнього значення діапазону цін замість медіани діапазону;

 • вдосконалено поняття «попереднього узгодження ціноутворення»;

 • передбачено штрафні санкції за несвоєчасне подання звіту про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення;

 в частині податку на прибуток

- виключення необхідності виконання вимог Кодексу в частині обов’язкової наявності установчих документів бюджетним установам для отримання статусу неприбуткових установ;

- доповнення нормами щодо чіткого визначення (податкового) звітного періоду для неприбуткових організацій та (податкового) звітного періоду при набутті статусу платника податку на прибуток;

- доповнення нормами щодо можливості отримання нерезидентом документального підтвердження сплати податку на прибуток на території України;

- уточнення порядку амортизації основних засобів та нематеріальних активів, нарахування якої здійснюється без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку;

 - коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів та нематеріальних активів, оскільки такі витрати не можливо враховувати при розрахунку податку на прибуток як такі, що непов’язані з отриманням доходу платника;

 - зменшення фінансового результату до оподаткування на суму первісної вартості об’єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів у разі продажу такого об’єкта, оскільки такі витрати були здійснені  платником податку під час придбання такого об’єкта та відповідного збільшення фінансового результату до оподаткування на суму залишкової вартості такого об’єкта, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

- чітке визначення правових підстав списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів, яка відповідає ознакам безнадійної заборгованості, визначеним в Кодексі;

- уточнено порядок розрахунку обмеження при виплаті процентів нерезидентам, які є пов’язаними особами з платником податку на прибуток, а саме конкретизується, що таке обмеження стосується виключно процентів за борговими зобов’язаннями, які виникли саме перед нерезидентами – пов’язаними особами;

- уточнення положення щодо уникнення подвійного врахування при визначенні фінансового результату до оподаткування доходів або витрат, виникнення яких для цілей оподаткування відбувається після 01.01.2015;

- зменшення мінімально допустимих строків до 2 років амортизації для основних засобів групи 4 (машини та обладнання);

- запровадження на період до 31 грудня 2021 року податкових канікул (застосування нульової ставки податку на прибуток підприємств), для підприємств у яких річний дохід не перевищує 3-х мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, за умови відповідності критеріям:

 • утворених в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року;

 • діючих, у яких протягом трьох послідовних попередніх років, щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3-х мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду становила від 5 до 20 осіб;

 • які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до 1 січня 2017 року та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів робіт, послуг) становив до 3-х мільйонів гривень та середньооблікова кількість працівників становила від 5 до 50 осіб;

в частині податку на додану вартість

- уточнено, що податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1  липня 2017 року в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження.

- запровадження механізму зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, яка підпадає під критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для такого зупинення (критерії визначатимуться Міністерством фінансів України) та відновлення такої реєстрації, у разі припинення процедури зупинення їх реєстрації. У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування зазначаються:

а) порядковий номер та дата складення податкової накладної/розрахунку коригування;

б) відомості про відповідність податкової накладної/розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;

в) вимога про підтвердження посадовою особою платника податку (фізичною особою – підприємцем) накладення нею електронного цифрового підпису, що міститься в податковій накладній/розрахунку коригування; 

г) вимога про надання платником податку копій первинних документів, що безпосередньо підтверджують здійснення платником податку операції, на яку складено податкову накладну/розрахунок коригування.

- зміна терміну реєстрація податкових накладних:

 •  для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 день (включно) календарного місяця - до останнього дня (включно) місяця, в якому вони були складені;

 •  для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній день (включно) календарного місяця - до 15 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, в якому вони були складені;

- удосконалення системи електронного адміністрування ПДВ:

 • повернення переплат платника податку виключно на рахунок в СЕА, зарахованих до бюджету з такого рахунку;

 • збільшення терміну реєстрації податкових накладних та розрахунку коригування до таких податкових накладних в ЄРПН (з 180 до 365 календарних днів) із одночасним встановленням штрафу щодо відсутності такої реєстрації у розмірі 50% від суми ПДВ, а також встановлення штрафу при порушенні термінів реєстрації всіх податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, в тому числі складених неплатникам податку (за виключенням певних операцій). У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН зазначений строк зупиняється на період зупинення їх реєстрації та відновлюється у разі припинення процедури зупинення їх реєстрації;

 • застосування штрафних санкцій до продавця товарів/послуг за допущення помилок під час зазначення обов'язкових реквізитів податкової накладної;

- запровадження єдиного публічного Реєстру заяв на бюджетне відшкодування ПДВ, відповідного до якого орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів буде в автоматичному режимі перераховувати кошти, які підлягають відшкодуванню з бюджету;

- запровадження публічного Тимчасового Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, поданих до 1 лютого 2016 року, та по яких станом на 1 січня 2017 року суми податку на додану вартість не відшкодовані з бюджету;

- уточнення терміну подання заяви щодо відмови від використання пільги з ПДВ по операціях з постачання на митній території України вугілля, яка подається до настання звітного періоду, в якому платник податку не передбачає використання зазначеної пільги (сьогодні протягом такого періоду);

- врегулювання оподаткування ПДВ операцій з продажу лізингових портфелів компаніями;

- розповсюдження обов’язкового реквізиту, зокрема  коду товару згідно з УКТ ЗЕД, який відображається у податковій накладній, на всі без виключення товари, а також доповнення новим обов’язковим реквізитом для послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (платники податків,  крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право вказувати код товару згідно з УКТ ЗЕД не повністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду);

- надання права на перенесення податкового кредиту, підтвердженого документальною перевіркою контролюючого органу, при реорганізації шляхом приєднання або злиття з іншим платником ПДВ до складу податкового кредиту правонаступника;

 

в частині податку на доходи фізичних осіб

- збільшення розміру добових при  відрядженнях за кордон з 0,75 розміру мінімальної заробітної плати до 40 євро на день (не включаються до доходів фізичної особи);

- розширення переліку витрат фізичної особи - підприємця від провадження господарської діяльності  на суми податків, зборів, які пов'язані з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця (крім податку на додану вартість для фізичної особи - підприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, та акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, податку на майно); суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку встановлених законом; платежів, сплачених за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності фізичної особи – підприємця;  одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, які пов'язані з господарською діяльністю фізичної особи - підприємця;

- надання фізичній особі - підприємцю права на амортизацію основних засобів, що використовуються у діяльності (крім житлової нерухомості та автомобілів);

- надання права фізичній особі на звернення до контролюючого органу щодо отримання консультативної допомоги при заповненні річної податкової декларації без обмеження термінів (на сьогодні до 1 березня року, що настає за звітним періодом);

- розширення обов'язку щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податку на батьків – щодо доходів, отриманих малолітньою/неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною;

- розширення переліку осіб – отримувачів благодійної допомоги на лікування та медичне обслуговування платника, які є членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення, законними представниками дитини, за умови документального підтвердження витрат, пов’язаних із наданням зазначеної допомоги;

- не включення до оподатковуваного доходу сум, сплачених будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів на здобуття освіти, підготовку чи перепідготовку студента або працівника але не вище трьохкратного  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи;

- зняття обмеження щодо розміру суми сплаченої за навчання що  дозволяється для  включення до податкової знижки платника податку або членів його сім’ї першого ступеня споріднення (у  2016 році така сума не повинна перевищувати 1930 грн. на місяць);

- надання платнику податку права розстрочення сплати протягом трьох років суми податкового зобов’язання, нарахованого на суму боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит);

 

в частині єдиного податку

- при розрахунку загальної кількості найманих осіб у фізичної особи – підприємця, який є платником єдиного податку, не враховувати працівників, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

 

в частині акцизного податку

- виведення із системи електронного адміністрування реалізації пального та відповідно скасування необхідності реєстрації платниками акцизного податку осіб, які реалізують пальне в ємностях до 2 літрів крім операцій з реалізації такого пального його виробниками;

- відновлення помилково скасованої норми щодо звільнення від оподаткування акцизним податком тютюнової сировини тютюново-ферментаційних заводів, а також додаткове стимулювання вирощування такої сировини в Україні (звільнення від оподаткування вирощування та переробки тютюнової сировини);

- приведення у відповідність із Митним тарифом кодів згідно з УКТ ЗЕД за якими оподатковуються акцизним податком електромобілі та окремі мотоцикли;

- скасування для імпортованих алкогольних напоїв необхідності того, щоб сума акцизу, позначена на акцизній марці, відповідала сумі акцизу, що діє на дату розливу цієї продукції;

- можливість відображення в акцизній накладній нульової суми акцизного податку при відпуску пального, що використовується для виробництва не підакцизних товарів за умови надання податкового векселю;

- встановлення для чистого бутану, який використовується як стабілізатор скрапленого газу для комунальних потреб ставки акцизу на рівні ставки для пропану;

 

в частині плати за землю

- встановити, що мінімальний розмір орендної плати за землі державної та комунальної власності не може бути менше розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території;

 

в частині рентної плати за спеціальне використання води

- визначити платниками рентної плати за спеціальне використання води тільки первинних водокористувачів, виключивши з платників вторинних водокористувачів. Зазначені зміни забезпечать спрощення процедури адміністрування рентної плати та значно зменшать кількість платників; 

 

в частині рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин

- склад витрат, які не враховуються при обчисленні вартості видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за фактичною та розрахунковою вартістю, доповнити витратами, пов’язаними з передпродажною  підготовкою, пакуванням, у тому числі фасуванням (бутелюванням);

 

особливості оподаткування на тимчасово окупованій території

- врегулювання питання сплати окремих податків (ПДФО, акцизного податку, єдиного податку та податку на майно) на тимчасово окупованій території шляхом встановлення особливих правил їх адміністрування – зупинення нарахування штрафів, звільнення від сплати місцевих податків.

 

Крім того, Верховною Радою отримано доопрацьований Проект Закону № 5132яким передбачені такі зміни Податкового кодексу:

в частині податку на додану вартість

- з метою запобігання утворенню схем мінімізації податкових зобов’язань із використанням сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим оподаткування ПДВ, та безпідставному бюджетному відшкодуванню ПДВ, пропонується установити, що:

 • рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ, які додатково відкриті сільськогосподарським підприємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування ПДВ, закриваються з дня наступного за граничним терміном сплати податкових зобов’язань за грудень 2016 року, для платників, які обрали квартальний податковий період – за ІV квартал 2016 року;
 • реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, складених сільськогосподарськими підприємствами, що обрали спеціальний режим оподаткування ПДВ, за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, має бути здійснена не пізніше 15 січня 2017 року; реєстрація зазначених податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних не може здійснюватися з порушенням цього терміну.

акцизного податку

- збільшити ставки акцизного податку на алкогольні напої на 20%, на виноробну продукцію та слабоалкогольні напої на індекс споживчих цін 12%, на тютюнові вироби на 30% специфічну та на 3 відсоткові пункти (з 12% до 15%) адвалорну;

- запровадити єдину ставку акцизного податку на дизельне паливо 125,5 Є за 1000 л замість диференційованої ставки 125,5 Є та 95 Є в залежності від вмісту сірки;

- привести коди УКТ ЗЕД, до яких належить паливо пічне побутове у відповідність до Митного тарифу України.  

Наразі ставки акцизного податку на підакцизні товари значно нижче, ніж мінімальні встановлені Директивами для Європейських країн. Зокрема, на тютюнові вироби у 6 разів, на горілку у 1,5 рази, дизельне паливо 2,6-3,5 рази (в залежності від вмісту сірки). Збільшення ставок акцизного податку сприятиме наближенню до норм законодавства Євросоюзу, скороченню споживання шкідливих для здоров’я товарів (алкогольні напої та тютюнові вироби). 

 

в частині екологічного податку та рентної плати

- переглянути ставки екологічного податку та рентної плати з урахуванням індексу споживчих цін та індексу цін виробників промислової продукції, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 558 у 2016 році прогнозовані на рівні 112,0 та 110,4 відсотка відповідно.

Так, враховуючи сфери застосування податків, ставки екологічного податку та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (крім ставки для стільникового радіозв’язку) з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін у 2016 році збільшені на 12,0 відсотка.

Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин,рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів з урахуванням прогнозного індексу цін виробників промислової продукції у 2016 році збільшені на 10,4 відсотка.

- підвищити ставку рентної плати за користування радіочастотним ресурсом для радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації у діапазоні радіочастот 2300-2400 МГц та 2500-2690 МГц з 40,92 до 20 000,00 грн. за 1 МГц;  

- передбачити у діапазоні радіочастот 2300-2400 МГц та 2500-2690 МГц сплату рентної плати за користування радіочастотним ресурсом для стільникового радіозв’язку у розмірі 23085,25 грн. за 1 МГц;

- ввести понижуючі та підвищуючі коефіцієнти до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом для стільникового радіозв’язку та радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації.

Підвищувальні коефіцієнти у розмірі 1,4 пропонується ввести за перевищення у одного користувача радіочастотного ресурсу оптимально необхідної ширини смуг радіочастот у відповідних діапазонах для впровадження технологій системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління (LTE) та у розмірі 1,2 за неефективно фрагментовані смуги радіочастот.

Разом з цим, у разі вжиття користувачами радіочастотного ресурсу заходів з метою залишення оптимально необхідної суцільної смуги радіочастот пропонується встановити понижувальний коефіцієнт 0,75.

 

в частині рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

- збільшити ставку рентної плати з 2,4 долара США за транзитне транспортування однієї тонни аміаку за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування до 4,8 долара США.

 

у зв’язку із збільшенням у 2017 році розміру мінімальної заробітної плати до 3200 гривень, пропонується переглянути окремі положення Податкового кодексу України, які мають прив’язку до розміру мінімальної заробітної плати, 

зокрема:

- встановлення штрафних санкцій за неподання звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції у розмірі:

 •  150 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, - у разі неподання (несвоєчасного подання) звіту про контрольовані операції;
 • 1 відсоток суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому звіті про контрольовані операції, але не більше 150 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі незадекларовані контрольовані операції;
 • 3 відсотки суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, визначена підпунктом 39.4.6 ПКУ, але не більше 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі контрольовані операції, здійснені у відповідному звітному році.

- встановити, що фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім зазначених у пункті 140.2 та у підпункті 140.5.5 ПКУ та операцій, які визнані контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу), придбаних у неприбуткових організацій, крім випадків, коли сума вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, та крім бюджетних установ. У разі якщо сума операцій перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, коригування фінансового результату до оподаткування, визначені цим підпунктом, проводяться на всю суму операцій;

- ставка єдиного податку для платників першої групи єдиного податку встановлюється у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму (наразі ставка розраховується від розміру мінімальної заробітної плати).

 

Додаткові матеріали:
Проект Закону № 5368
Пояснювальна записка
Порівняльна таблиця

Проект Закону № 5132 (доопрацьований) 
Пояснювальна записка
Порівняльна таблиця

 

 

 

Рубрика:
Комментарии
 • Буржуй
10.11.16 06:33

Введение механизма " зупинення" регистрации налоговой накладной в реестре НН ?! Что за дикий бред?! Опять Маша или Вася в налоговой будут решать этот Вопрос? Климент дело живет и побеждает. Ура господину Насырову и Данилюку очередные " новации"!

Ответить
 • Буржуй
10.11.16 06:38

Дело Клименко извините

Ответить
 • .......
10.11.16 10:59

Буржуй, как всегда, виноваты-пАпередники!!!!!!

Ответить
 • Анна
10.11.16 08:29

Буржуй, меня этот пункт тоже очень смутил. Очень похоже на ручное управление ДФС -кому регистрировать, кому -нет. Слава коррупции!

Ответить
 • 911
10.11.16 08:54

Анна, не ДФС а минфин - - адміністрування всіх баз даних Мінфіном чи ДП при Мінфіні;

Ответить
 • Буржуй
10.11.16 10:14

911, одна хрень

Ответить
 • Кузя
10.11.16 08:42

да, коллеги. Пристегиваем ремни с новой системой регистрации НН. Т.е. При любом подозрении регистрацию блокируют и нужно мчатся с первичкой в налоговую. И быстро, чтобы не подставлять покупателя. Вот мне интересно, а решение принимать о раскрытии операции первичкой кто будет? Привет, коррупции! Хотят узаконить отключение от электронки "для приглашения на беседу".

Ответить
 • Alex
10.11.16 14:53

Кузя, ну, для начала предметного разговора об этом надо дождаться ещё и критериев отключения от МинФина. Плюс чиновники в ихних лучших традициях такими критериями могут разродиться не скоро. Плюс не забывайте, что это "проект бюджета", а не Закон.

Ответить
 • Виталий
10.11.16 08:43

Коды всех товаров по НДС .........??????

Ответить
 • Alex
10.11.16 14:55

Подозреваю, что для дальнейшей автоматизации контрольно-проверочной работы и налогового риск-менеджмента.

Ответить
 • 911
10.11.16 08:54

Виталий, и услуг

Ответить
 • Ксенія
10.11.16 08:56

А у мене питання до пункту про надання права фізичній особі на амортизацію крім автомобілів. А якщо ми фоп займаємося вантажоперевозками і у нас основні засоби тільки автомобілі то ми впрольоті?

Ответить
 • Виталий
10.11.16 09:15

Ксенія, на грузовике вы в театр или на отдых будете ездить. Да и кстати, очень мало грузовых автомобилей за декларировали наши депутаты.

Ответить
 • Кит
10.11.16 09:10

Чиновники совещаются с юристами, налоговиками и прочими специалистами, ночами не спят, нервничают, бухают, набирают лишний вес. Как нелегко обкрадывать бюджет Украины, но нада сказала рада.

Ответить
 • Гоша
10.11.16 09:12

Очевидно, что категорию физлиц (без регистрации ФОП) -т.н. "пом'якшені"? убрали. Как понять это - надання права фізичній особі на звернення до контролюючого органу щодо отримання консультативної допомоги при заповненні річної податкової декларації без обмеження термінів (на сьогодні до 1 березня року, що настає за звітним періодом);

Ответить
 • Виктория
10.11.16 09:14

зобов’язання платників податків до 31 грудня 2017 року подати до контролюючих органів за місцем податкового обліку повідомлення про місце розташування (реєстрації) його підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, які зареєстровані, створені чи відкриті до цієї дати, у порядку, встановленому пунктом 63.3 ПКУ. = это 20 ОПП?

Ответить
 • Буржуй
10.11.16 10:33

Виктория, нет все платники и физлица то же

Ответить
 • ///
10.11.16 10:20

Виктория, тоже возник этот вопрос

Ответить
 • 987
10.11.16 09:19

Минимальную зарплату планируют с 1 января установить в размере 3200 грн., а НСЛ и предельный доход (зарплата), дающая право на НСЛ привязаны к прожиточному минимуму для трудоспособного лица, который будет равен 1600 грн. Это что получается, права на НСЛ будут иметь единицы: например те, кто работает неполное рабочее время и зарплата у них будет не выше 2240 грн. (1600 грн х 1,4), или родители двоих и более детей. Тогда какой смысл в НСЛ? Я думала, что они и тут правки внесут.

Ответить
 • Ніна
10.11.16 15:04

987, Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць пропонується встановити у розмірі: з 1 січня 2017 року - 1544 гривні, з 1 травня - 1624 гривні, з 1 грудня - 1700 гривень.

Ответить
 • 911
10.11.16 09:30

987, смислу в ній немає ніякого - математика проста як двері - працюй і плати податки

Ответить
 • 987
10.11.16 09:55

911, не, ну до этого хоть маленький, но был смысл. Работники на минимальной зарплате могли рассчитывать на меньший НДФЛ. Да, сумма не большая, но она была. а теперь вообще не будет смысла в НСЛ

Ответить
 • 333
10.11.16 09:26

кто в курсе- единый налог для юриков оставляют? а то все только про ФОПов -единщиков пишут...

Ответить
 • ///
10.11.16 10:22

333, если про ЮЛ ни слова, то значит все без изменений. если бы были изменения - указали бы по крайней мере на 2017 год ЕН обещали ПОКА не трогать

Ответить
 • Wonder woman
10.11.16 09:29

Т.е. облегчить налоговую нагрузку в связи с новой минималкой хотят только ЧПшникам 1ой группы?) Какая щедрость

Ответить
 • Мирра
10.11.16 09:37

"ставка єдиного податку для платників ПЕРШОЇ групи єдиного податку встановлюється у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму (наразі ставка розраховується від розміру мінімальної заробітної плати)" т.е. 2 группа пролетела......

Ответить
 • Економіст
10.11.16 09:42

Говорили .балакали -сіли і заплакали, Ліберальна податкова реформа .про котру влада говорить вже три роки наклилась"мідним тазом" Заміст обіцяного зменшення податкового навантаження і спрощення адміністрування на виході маємо зворотній процес-закручення гайок. Для селян відмінили спецрежим ПДВ.. Реєстрація ПН переходить в ручний режим.Податками тепер будуть опікуватись дві організації .що приведе до хаосу.Висновок :пора міняти владу.

Ответить
 • бурундук
10.11.16 16:59

Економіст, вы их теперь попробуйте троньте.Это вам не золотой Батон, дадут пинка и назовут сепаратистом...

Ответить
 • Nata
10.11.16 10:23

Економіст, Вас за такие призывы могут пригласить побеседовать, и не в ГФС))). Вы разве не заметили, что у нас и реформа свободы слова тоже успешно внедряется?

Ответить
 • Лилия
10.11.16 09:53

А что все таки убирают спецрежим для сельхозпредприятий, судя из того что счета в СЕА закрываються до 15.01.2017.

Ответить
 • 111
10.11.16 10:09

Лилия, да, убирают, но так, как они сделали в этом году, то многие самостоятельно отказались, а те, что остались - при первой проверке можно за все подряд "нервы мотать", т.к. разъяснений не было, а те, что потом выдавались или с опозданиями, или сами себе противоречили в разных ДФС

Ответить
 • Диана
10.11.16 09:55

Да уж, жаль, что всех патриотов майдана в АТО погубили! Протестовать теперь некому :(

Ответить
 • Оксана
11.11.16 10:17

Диана, не гарно так писать

Ответить
 • грустьпечальтоска
10.11.16 10:03

скажу просто, нам пзд. Уничтожается все, что еще движется. Конечно админы могут убрать пост, но неужели вы так и будете терпеть этот безпредел? В европу они идут, ну да в Европу, только периода глубокого феодализма. Промышленность уничтожают,с/х уничтожают, Украину уничтожают. Да что же вы за люди? Вас уничтожают, а вы молчите в тряпочку. Только за 50 евро на майдане прыгать можете?

Ответить
 • вопрос
10.11.16 11:46

грустьпечальтоска, еуропа сама ножками дрыгает. зачем все время нужно куда-то идти или скакать????

Ответить
 • 55
10.11.16 10:34

грустьпечальтоска, Как-то никто сейчас туда не спешит... Стояли тогда, столько людей пострадало и как-то лучше не стало. Просто на данный момент не светятся те, кто хотел бы поуправлять людьми для достижения своих целей, они уже там где им хотелось быть, у кормушки.

Ответить
 • Лара
10.11.16 10:23

грустьпечальтоска, а кокой вклад внесли лично Вы? написали на 911? ))

Ответить
 • шапокляча
10.11.16 11:48

Лара, кокое все зеленое ,ко-ко-ко. такой вклад ,что был сделан,то лучше бы его не надо.этого вклада.

Ответить
 • Ната
10.11.16 10:14

150 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, - у разі неподання (несвоєчасного подання) звіту про контрольовані операції; - що це!!!

Ответить
 • ник
10.11.16 10:33

Ната, Бухгалтер не имеет права на ошибку. Такие права только у депутатов.

Ответить
 • Лёля
10.11.16 10:24

А мне больше всего понравилось "- встановлення штрафних санкцій за неподання звіту про контрольовані операції ". Вот это улёт! 150 мин.з/пл т.е 150х3200=480 000,00. Вот это бюджет пополнится. И депутатики обновят свои домишки и машинки! Интересно какие штрафы остальные?

Ответить
 • ///
10.11.16 10:30

- встановити, що мінімальний розмір орендної плати за землі державної та комунальної власності не може бути менше розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території; это что аренда земли опять подорожает?

Ответить
 • ,,,
10.11.16 10:34

Скоро пропишут в законе, что за нарушение чего-либо, бухгалтера расстрелять.

Ответить
 • мда
10.11.16 10:41

нуда, что бы не мучился. Сразу. А то сейчас только полумеры.

Ответить
 • Наталья
10.11.16 10:37

А из каких денег бюджетникам минималку в размере 3200 будут платить?а у них еще разные доплаты и премиии .

Ответить
 • eMelya
11.11.16 13:41

Наталья, доплаты и премии снимут, переведут на 0.5 ставки и 2-3 дня ежемесячно за свой счет.

Ответить
 • Nata
10.11.16 10:41

"Над законопроектом працювала робоча група, до якої увійшли представники бізнесу, Мінфіну, ДФС, народні депутати та громадські експерти." Это что-ж за с... эти "представники бізнесу" ? Или их бизнес не в нашей стране?

Ответить
 • Лена
10.11.16 10:57

а что вы хотите - посмотрите, какое образование у наших правителей - сплошь политологи, юристы, политехи.... эконом образование только у одного министра - как они могут что-то дельное сделать, откуда мысли могут быть? существуют, конечно, гении - самоучки, но это явно не наш случай.

Ответить
 • вах-вах
10.11.16 11:49

Лена, с купленными дипломами они все.

Ответить
 • Женя
10.11.16 13:15

вах-вах, мне вспомнилась фраза из советского фильма: украл-сел-вышел, украл-сел-вышел-депутат

Ответить
 • Лена
10.11.16 11:58

вах-вах, видимо, Вы правы - любое высшее образование накладывает отпечаток, и опять не наш случай.

Ответить
 • З досвідом
10.11.16 11:02

"запровадження механізму зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН" - БРЕД!!! З такими "законами" і далі будуть процвітати коррупціонери з мільярдними кешами.

Ответить
 • natella
10.11.16 11:08

аффторам- яду! " принципу «витягнутої рука» " и "медиальные диапазоны"- это шедеврально! особенно в контексте 480 000 тыс штрафа. Я уже второй год как нежно начала любить азирова.

Ответить
 • шел мимо
10.11.16 14:44

natella, не оскорбляйте Азарова. расскажите лучше про яценюка.

Ответить
 • Иришка
10.11.16 12:34

natella, на до мной мои подруги смеются,когда я говорю подобную фразу про Азирова,но я реально тоже начала его любить

Ответить
 • Иришка
10.11.16 12:33

natella,

Ответить
 • Лёля
10.11.16 11:35

natella, мне конечно все они огыдни ( шо руководство+депутаты и остальные прихлебатели)...но в последнее время склоняюсь к фразе :" Верните Витеньку и Азирова.....такой наглости и безпредела мы ещё не видели.!!!"

Ответить
 • Кузя
10.11.16 13:37

Лёля, ну-ну... Коротка у народа память про многочасовые очереди, отказ принимать декларации "потому что предприятие в черном списке" или не налоговой нагрузки. При чем отказ наглый, глядя тебе в глаза и "нечаянно" проливая кофе на твой отчет. Да, конверташки работали четко и организованно. Факт. Но вы думаете наши "Корейки" не с тех самых времен свое состояние заимели? Когда кеш носился чемоданами везде и всюду где только можно было. Так что, страдайте, страдальцы и дальше по тем кто вас имел как хотел. Единственное за что могу сказать искреннее спасибо Клименко , так это за внедрение сервисных центров для налогоплательщиков и принуждение к электронке и электронным НН. Вот это была реальная реформа.

Ответить
 • Лёля
10.11.16 16:31

Кузя, не могу отрицать что было раньше "лучше". Но и сейчас не масло! В данный момент на лицо всё хорошо забытое старое, только в другой форме и в большем кол-ве. А кстати о " птичках". Интересно куда ж подевался наш гламурный Клименко? "Скучаю" по этому стервозному типу......

Ответить
 • natella
10.11.16 16:18

Кузя, я так поняла, что вам больше нравится тотальная нищета и беспредел, нежели Витенькино покращення? Лично я , в 2013 не скакала как умалишенная на "мойдане".

Ответить
 • Кузя
10.11.16 16:47

natella, я вот не хочу разговаривать с людьми, далекими от экономики на политические темы. При чем тут скакали на майдане или нет? Витенька правил в эпоху мирового экономического бума, если кто не в курсе или с памятью плохо. И не его заслуга - наше былое благополучие... Везде было хорошо в то время, сырьевой рынок был раскручен. А мы - сырьевая страна. Блин, прям бесит что народ не хочет видеть объективную реальность! Уж если наш народ верит что во всем "они" всегда виноваты или что придет "новый добрый дядя" и все сделает гуд, то его ни в чем не переубедить.

Ответить
 • для КУЗИ
11.11.16 10:24

Кузя, сырьевая страна после 23-х летнего правления кравчуко- кучм и прочего д-ма .а до 1991 г. украина была по ввп впереди германии. кузя ,учи экономику и не занимайся популизмом.

Ответить
 • шел мимо
10.11.16 14:46

Кузя, так что мешало лично вам работать честно ,неужели Азаров ????? а то привыкли хапать.

Ответить
 • Кузя
10.11.16 16:08

шел мимо, проходите мимо:) Мне лично ничего не мешало. И не мешает. Но я то не слепая и работала в большом бизнесе. Много знаю. Повлиять не могла. Это все равно что бежать на встречу поезду и кричать "Задавлю!" Не будьте наивным. НО! Наблюдая за бизнесом сейчас - могу точно сказать, берут на порядок меньше. Боятся. Больше стало честных тендеров. Большой бизнес активно уходит от старых конвертационных НДС-ных схем.

Ответить
 • кузьме
11.11.16 10:27

Кузя, ох кузя ,кто же вас так зомбировал.нужно вам кастрюлю с верхней части вашего туловища снять и начать думать.

Ответить
 • Людмила
11.11.16 00:06

Кузя, большой бизнес никогда и не работал с конвертационными НДС-ными схемами.

Ответить
 • Кузя
11.11.16 08:37

Людмила, ха-ха! Это шутка такая была? Миллиарды свои чиновники по Фопам чисто собрали, площадки работали для продавцов кошачьего корма. Людмила, откройте реестр судебных решений, почитайте. Ваша реальность изменится.

Ответить
 • Людмила
11.11.16 13:30

Кузя, речь идет об иностранном бизнесе. Он никогда и не работал с конвертационными НДС-ными схемами. Скорее всего Вы о каком то другом бизнесе ))) а судебные решения зачем открывать? там все споры "высосаны из пальца" налоговой - простите. А работа с ФОП разве незаконна. Что с ними нельзя работать?

Ответить
 • Кузя
11.11.16 17:43

))). О да. Нерезиденты - никогда))) Я это заметила в своей практике. Нет, ну понятно, к аудиторам с такими вопросами не обращаются. Или вы видели только один иностранный бизнес, так как очень юны и не так давно работаете в этой сфере. А вообще никогда не говорите - никогда. Это непрофессионально. Про незаконность работы с ФОПами мною не было сказано ни слова, кстати. Не нужно вкладывать в мои слова то, что я не писала, но вы хотите слышать.

Ответить
 • Лена
10.11.16 19:57

Кузя, извините, но Вы в какой-то параллельной реальности живете и работаете - никуда ничего не делось, только все стало дороже и наглее...

Ответить
 • Кузя
11.11.16 08:46

Лена, да, наверное... Но в реальность "всепропальщиков" как-то и не хочется. Ладно, пойду лучше что нибудь полезное сделаю в своей реальности. Хорошего всем дня!

Ответить
 • бурундук
10.11.16 16:55

Кузя,ага..от честности карманы у них ломяцца и кэш дома в нале бьет рекорды

Ответить
 • natella
10.11.16 11:10

вот они, наши "звьозды" : Ініціатор(и) законопроекту:Гройсман Володимир Борисович Кабінет Міністрів УкраїниГоловний комітет:Южаніна Н.П. Комітет з питань податкової та митної політикиІнші комітети:Бакуменко О.Б. Комітет з питань аграрної політики та земельних відносинДанченко О.І. Комітет з питань інформатизації та зв'язкуІванчук А.В. Комітет з питань економічної політикиПавелко А.В. Комітет з питань бюджетуСоболєв Є.В. Комітет з питань запобігання і протидії корупціїІонова М.М. Комітет з питань європейської інтеграції

Ответить
 • грустьпечальтоска
10.11.16 11:17

для Лараа шо это вы интересуетесь? В СБУ настучать собираетесь? А фиг вам)))Я не против платить налоги, но платить должны ВСЕ, а не мы с вами. Платить должны государству, а не в карман. И уплаченные налоги должны быть потрачены на нас с вами, а не уйти в карман определенного круга лиц. Этот законопроект=коррупции цветущей буйным цветом(((((

Ответить
 • %%%
10.11.16 11:27

грустьпечальтоска, Да, печалька!!!! Стукачество у нас поощряется!!!!

Ответить
 • Лена
10.11.16 11:24

грустьпечальтоска, поддерживаю - плачу налоги, но при этом делаю за свой счет ремонт в школе, покупаю парты, оплачиваю охрану, плачу врачу, спасибо, что на ремонт дороги ЖЕК не собирает.

Ответить
 • Shadow
10.11.16 12:17

Лена, ой зря вы это сказали. могут ведь и прислушаться.

Ответить
 • Лена
10.11.16 13:03

Shadow, да-да у них направление мысли только в одну сторону - с кого бы еще денег посшибать и не важно - увеличение налогов или сразу в карман.

Ответить
 • %%%
10.11.16 11:19

Особенно актуально "запровадження механізму зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН"!!!!А вот этот самый механизм, будет работать следующим образом: если коды покупаемого и продаваемого будут иметь расхождение на 10-20%, то прошу в блокировку!!!!!Вот только что делать тем не многим работающим производителям в Украине!!!! Наверное ставить стульчик не знаю где - или в налоговой или в кабмине! ДОПРЫГАЛИСЬ?????

Ответить
 • Людмила
11.11.16 00:11

%%%, разделяю мнение о том, что данное изменение носит в себе нотки "ручного" вмешательства соответствующих органов, что негативно повлияет в первую очередь на покупателя, который временно не будет иметь НК

Ответить
 • /+/
10.11.16 11:55

очередная кормушка

Ответить
 • даешь
10.11.16 11:34

яценюку второй мильярд.а гройсману -первый

Ответить
 • УГА
10.11.16 11:34

товагищи,УГА!!!!!

Ответить
 • ЛДПР
10.11.16 11:51

Наталья,мин.зарплату бюджетникам оплатят единщики-сегодня единый налог-276грн.,с 1 января будет 640грн.,единый соц.взнос сейчас 319грн.,будет 704грн.Своих же работников на мин.зарплате как-то сами будут тянуть.А если не смогут,будут сокращать.Заслуга власти в повышении мин.зарплаты только в ее введении.А вся тяжесть ляжет как всегда на бизнес.

Ответить
 • Машуня
10.11.16 11:51

- Так что же делать? - забеспокоился Балаганов. - Как снискать хлеб насущный? .........- Надо мыслить, - сурово ответил Остап. - Меня, например, кормят идеи.

Ответить
 • 3333
10.11.16 12:29

На третий год революции г......и поток идей иссяк.....

Ответить
 • Лёля
10.11.16 12:33

3333, Ой не скажите! Мне кажется в отношении народа у них ну ОЧЧЧЧЕЕЕЕНЬ много идей.

Ответить
 • 3333
10.11.16 12:38

Лёля, имею в виду идеи" выживания" предпринимателей, ну и тех,кто не у "кормушки"....

Ответить
 • Лёля
10.11.16 13:13

3333, А вот это ДАаааа.....выживать с нового года начнём по-новому......Хотя уже всё это не в новинку-выживание.

Ответить
 • Гарри К.
10.11.16 12:36

..а в чем здесь собственно "реформа"?!.. увидел лишь исправление явных "косяков" в тексте НКУ.. и не более!..

Ответить
 • ок
10.11.16 12:39

Гарри К., везет Вам. Раньше в кодексе не было прописано блокировка регистрации налоговых - если отсутствие этой нормы вы считаете косяком - то нет слов.

Ответить
 • Машуня
10.11.16 13:07

Прежде чем пугаться, хотелось бы сначала посмотреть на перечень "критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для такого зупинення" ... Может не все так страшно.... Хотя сама вероятность случайного или "случайного" )) попадания нормальных налогоплательщиков в "критический список" напрягает....

Ответить
 • бурундук
11.11.16 14:38

Машуня, живя сознательную жизнь в Украине...и работая тут, должно быть страшно от слов !"реХформа". Ибо случайность-закономерность

Ответить
 • Людмила
11.11.16 00:16

Машуня, видны пока только негативные аспекты данного изменения. Это то, что возможно ручное вмешательство налоговиков/минфиновцев. Жаль, что название законопроект "покращення інвестиційного клімату" не совпадает с текстом самого законопроекта ((((

Ответить
 • %%%
10.11.16 13:35

Машуня, Как уже писал выше, несовпадение входящих и исходящих кодов УКТ ЗЕД на 10-20%.

Ответить
 • Людмила
11.11.16 00:17

%%%, код УКТ ЗЕД первые 4 цифры будем писать в НН. Верно?

Ответить
 • Женя
10.11.16 16:07

%%%, у нас китайский товар лежит (и иногда продается) ещё с 2009-2010 года, как они этот входящий отследят

Ответить
 • Машуня
10.11.16 14:00

%%%, ха! Если так, то заблокируют регистрацию НН всем производственникам. Потом, разобравшись через N месяцев, почему у них на входе и выходе разные УКТ ЗЕД, разблокируют. И еще через N месяцев добавят новую графу в НН "продукция собственного производства" )))...... А где Вы это прочли? Не доглядела ....

Ответить
 • Кузя
10.11.16 16:22

Вот прочитала интервью с Южаниной на эту тему. Цель блокировки НН - хотят отсекать скрутки. Порядка еще нет, в разработке. Да, они понимают, что будут страдать и нормальные предприятия. И, та-да, самое интересное! Оказывается, отключение электронки налогоплательщикам - это был эксперимент, проводимый ГФС в г. Киев. Мы то, наивные, думали просто беспредельничают, а тут такое... Эксперимент оказался эффективным и поэтому вводят такое вот новшество уже официально. Блокировать НН будут, но остальную отчетность можно будет подавать, т.к. договор не разрывается. Почитайте, кому интересно.

Ответить
 • Подвох
12.11.16 09:26

Кузя, Южанина продалась и в системе.. ей плевать на простых работяг.

Ответить
 • Людмила
11.11.16 00:21

Кузя, Цель блокировки НН - хотят отсекать скрутки. Отговорка для успокоения. Мы можем получить выборочное ручное отключение там где нужно будет им. Это надо убирать из НКУ

Ответить
 • бурундук
11.11.16 14:40

Людмила, даже не отговорка, а понятное действие-чуть что-ручной тормоз...в последний день регистрации.....и пилите шура гири, они золотые

Ответить
 • %%%
10.11.16 16:13

Машуня, Информация из не печатных источников. Это, к сожалению, не логические домыслы... Но если вдуматься вот в это новшество ""розповсюдження обов’язкового реквізиту, зокрема коду товару згідно з УКТ ЗЕД, який відображається у податковій накладній, на всі без виключення товари, а також доповнення новим обов’язковим реквізитом для послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право вказувати код товару згідно з УКТ ЗЕД не повністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду);""" и введение блокировки, то и так все понятно откуда растут ноги.... Так что все производители готовимся....

Ответить
 • Лена
10.11.16 13:09

Машуня, уверена, что риски будут описаны, как всегда, размыто, двояко с возможностью маневра (ДФС, естественно) и конечно не в пользу налогоплательщика.

Ответить
 • Женя
10.11.16 16:08

Лена, права на 1 000 000%

Ответить
 • Анна
10.11.16 13:34

Когда эти "рехформаторы" уже накурятся? Каждые следующие намного наглее,тупее и циничней предыдущих. Реальных реформ-ноль.Сплошное вымогательство и обдираловка остатков работающих, еле-еле сводящих концы с концами предприятий. Мне страшно за Украину...

Ответить
 • Катя
10.11.16 13:44

Да Хомутиннику ручной рычаг оставили (преостановка регистрации налоговой) ,а то вдруг в е-деке за 2016 покажет меньше кеша.

Ответить
 • 777
10.11.16 14:12

ФОП на загальній системі має право на амортизацію основних засобів, що використовуються у діяльності (крім житлової нерухомості та автомобілів),Чому не можна амортизувати вантажний та пасажирський транспорт (крім легкового), якщо документи на придбання (правовстановчі) оформлені на підприємця, наприклад: 1) купівля транспорту у юридичної особи-резидента: договір, накладна, податкова накладна; 2) придбання транспорту із-за кордону від нерезидента та здійснення митного його очищення як підприємцем, який акредитований на митниці та сплачує відповідну ставку мита (а не громадянином-без акредитації): контракт, інвойс, ВМД (у ВМД вказано ФОП, сума ПДВ збільшує рег.ліміт по СЕА).

Ответить
 • Оксана
10.11.16 14:20

Я читала дуже цікаву статтю що штрафи податкового кодексу в співставленні до кримінального кодексу, за один штраф із ПК дорівнює покаранню за вбивство великої кількості людей. Можна порахувати. Тобто закони ніхто не співставляє. Вони не мають права встановлювати проти нас такі штрафи.

Ответить
 • Вера
10.11.16 14:38

Все они кровосиси,представляете какую возможность повысить себе з-ту в 2017г. они получат за счет штрафов.

Ответить
 • Тая
10.11.16 14:45

С международным днем бухгалтера! Баланса в себе, в стране, в мире! Жадный человек не сбалансирован , поэтому не может принимать божественные законы. Роль бухгалтера в мире важна!

Ответить
 • Alex
10.11.16 14:46

понравилось "збільшення" суточных для загранкомандировок. если МинЗП с 01.01.17 - 3200, то 0,75МинЗП = 2400, что по сегодняшнему курсу чуток больше 80 Евро, а они "збільшують" аж до 40 Евро

Ответить
 • бурундук
11.11.16 14:42

Alex, фиксируют в долларах. Когда обвалился курс в три раза за суточные и кофе нельзя было попить ....

Ответить
 • ***
11.11.16 00:28

Alex, странный расчет какой то. 0,75 * 3200 = 2 400 грн. Это нижняя граница. Верхняя - 40 евро* 28= 1 120 грн. Это верхняя граница. Так что все же не облагается? от 2 400 грн до 1 120 грн? Не получается как то ))))

Ответить
 • Кома
11.11.16 17:59

+ готель, + харчування, + деякі побутові послуги

Ответить
 • %%%
10.11.16 16:19

Alex, Судя по всему, когда включат печатный станок и увеличат МЗП, то цифры будут другими... Это же "экономические гении, ясновидящие"".

Ответить
 • nachfin
10.11.16 15:08

Для КатиЯ удивляюсь, как там этого Хомутынника не люстрировали еще. Он же наш, макеевский, вот же чел умеет при любой власти вертеться)))и, кстати, не светится нигде с лозунгами про гилляку и т.п., а значит его потом вроде как и вешать не положено)))

Ответить
 • Яся
10.11.16 15:28

а как теперь вырастет налог на недвижимость??? все почему-то молчат

Ответить
 • Инесса
10.11.16 17:55

Согласна, особенно это случится после того,как все физические лица обязаны будут "настучать" на себя ,сообщив обо всех объектах налогообложения.в т.ч. об объектах своей недвижимости.Таким ловким пунктом в НКУ они намерены заполнить реестр плательщиков налога на недвижимость,который сегодня на 90% у них пустой.

Ответить
 • бурундук
11.11.16 14:44

Инесса, естественно...ктот у нас за последние года хатынок накупил????а старые хатынки люди не светят--как не заманивали и не пугали реестрами

Ответить
 • Светлана, Запорожье
10.11.16 15:34

Как же они штрафами задолбали...ещё немножко и шаг влево, шаг вправо - расстрел!

Ответить
 • Владимир
10.11.16 15:54

новая редакция ст. 129 НКУ (пеня) усиливает ответственность плательщика налогов по результатам проверок, так как период ее начисления увеличивается на время которое предшествовало принятию НУР (а как жу обратная сила закона)? То есть, возникает ответственность, которой сецчас по НКУ нет.

Ответить
 • bundes
10.11.16 15:56

А интересно, с какой даты это всё начнёт работать? 25.12 примут, и с 01.01.17 начнётся новая жизнь? Когда-то было правило шести месяцев

Ответить
 • 123
10.11.16 16:17

bundes, правило, которое за все время существования НКУ ни разу не соблюдалось )

Ответить
 • ***
11.11.16 00:30

123, так это и плохо...

Ответить
 • Ольга
10.11.16 16:02

а кто дочитался вот до этого "перла" - "застосування штрафних санкцій до продавця товарів/послуг за допущення помилок під час зазначення обов'язкових реквізитів податкової накладної"? Интересно, в каких размерах?

Ответить
 • ***
11.11.16 00:30

Ольга, от 10-40%

Ответить
 • 123
10.11.16 16:20

+1, а еще интересно, что будет считаться "помилкой" (снова здравствуйте кавычки-прописные буквы?) В общем, с покупателя сейчас вроде как сложновато снять НК (если не препятствует идентификации ХО), решили, что непорядок - надо хоть продавца наказать

Ответить
 • бурундук
11.11.16 14:45

123, с продавца обязательство не снимешь.....с покупателя можно хоть НК

Ответить
 • %%%
10.11.16 16:37

123, Ошибка в обязательных реквизитах, к таковым относятся(по крайней мере сейчас): 1.Порядковый номер; 2.Дата выписки; 3.Полное или сокращенное название; 4. Налоговый номер; 5.Полное или сокращенное название покупателя; 6. Номенклатура товара/услуг и их количество ну и еще 4 пункта включая код УКТЗЕД, который будет обязателен для всех товаров!!!!!! Короче говоря, к чему прицепиться есть...

Ответить
 • %%%
10.11.16 16:15

Дочитаться то дочитались ..... и что?

Ответить
 • Ната
10.11.16 17:54

блін, я почитала про ці контрольовані операціі і в шоці... я за 2015 рік не здала.... і що тепер робити ( в мене є таке що більше 5 млн?Хтось підкаже?

Ответить
 • Ольга
10.11.16 20:39

Ната, оборот вашої фірми у 2015 році понад 50 млн. грн., а оборот 5 млн. по одному контрагенту - це з нерезидентом? Якщо ні, то спіть спокійно. Контрольовані операції вас не стосуються

Ответить
 • bundes
10.11.16 18:13

Ната, вроде как закон обратной силы не имеет)). Это ж ещё не приняли, как оно 15-й год зацепит?

Ответить
 • данет
10.11.16 18:34

- ставка єдиного податку для платників першої групи єдиного податку встановлюється у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму (наразі ставка розраховується від розміру мінімальної заробітної плати). А 2 группа-плати за богатых плати за бюджетников плати за всех. Пенсионерам даже если на 500 гривень увеличить пенсию ее поглотит субсидия т.е. ее снижение. Нет справедливости.

Ответить
 • Ксюша
10.11.16 22:09

Посчитала по 2-грппе налоги и прослезилась. А блокирование налоговой накладной- жесть. Вспомнила как в 2013г. когда по конечным потребителям налоговые накладные не регистрировались даже если это был импортные товар , инспектор каждый месяц вызывала на протяжении почти года и рассказывала что она лично считает что их надо регистрировать и плевать что в законе прописано. Боюсь что опять придется доказывать что не верблюд. А еще недавно прочитала как они решили бороться с поборами в школах , повеселили, так как у моего ребенка в школе они только удвоились.

Ответить
 • ок
10.11.16 22:13

Ксюша, аж интересно стало. и как они с поборами собрались бороться?

Ответить
 • Ксюша
10.11.16 22:27

ок, Написано было что в с этого года выделили школам деньги на ремонт и на другие хоз. товары. Вроде как по 150 000 тысяч на школу . И это даст возможность не собирать с родителей деньги.

Ответить
 • ок
10.11.16 23:11

Ксюша, да, а еще им повысят зарплату и тогда совсем поборов не станет. и медикам повысят и медикам тоже в карман платить не будем

Ответить
 • Машуня
11.11.16 09:26

ок, Ксюша, поборы - вещь интересная.... В дет. саду мы с мужем ради эксперимента решили не платить сбор "на специалистов" (это добавка к з/п воспитателям). Я пошла к заведующей и прямо сказала, что на мебель, ремонты - сдаю, на остальное - нет. Она не моргнув глазом ответила "Ваше право.". Право, понимаете, не обязанность! Я даже не ожидала, но воспользовалась, конечно. А школы в этом году и впрямь прищучили, но..... На собрании раздали опросник с тремя колонками: 1) Хочу носить наличку в школу (сдаем родит. тройке); 2) Хочу оплачивать благотворительные взносы на счет школы в казначействе; 3) Скидываемся на "школьного бухгалтера" и сдаем все ему, он отчитывается. В одном классе я одна поставила галочку "в казначейство на счет школы". Во втором нас таких "умных" было аж 3 из 33 ))). И сразу оговорюсь: в школах, где родители регулярно скидываются приятно находиться (полы, стены, шторы, санузлы - все чисто и красиво), в школах, где родители не "платят" за комфорт своих детей - довольно серо и уныло. Это факт!...... А по поводу 150 000 .... наша школа собирает 50 тыс. ежемесячно + какие-то "разовые платежи" пару раз в год, им эти 150 тыс. - чисто на мороженое.... Нам еще о-о-очень далеко до цивилизации, т.к. родители инициативы не проявляют, а "сборщики-поборщики" не придурки же в самом деле отказаться от черного нала в таком количестве (думаю не меньше 10-20% рассовывается по карманам))).

Ответить
 • Ксюша
11.11.16 10:24

Машуня, Многие вещи исходят от родителей .У нас одна мама встала на собрании и сказала , цены поднялись все подорожало , надо сумму сдачи удвоить . Я спрашиваю зачем, ведь мы уже клас полностью сделали парты поменяли. Ответ надо в конверт больше положить . А самое интересное что все родители понизили глаза в пол и промолчали , одна ,я белая ворона , сказала прямо что больше не дам, Так это помимо того что всем раздали счета с реквизитами какого-то фонда. на который каждый год родители должны перечислять деньги на школу , а фонд оставляет себе за услуги проценты. Больше всего мне нравится в конце приставка "мы не настаиваем , но вы же понимаете).

Ответить
 • Машуня
11.11.16 11:53

Ксюша, вот и правильно! Есть хоз. и не хоз. деятельность. Все что нужно ребенку (теплые окна, новые парты, шкаф для одежды .....) - это хоз. деятельность - имеем расходы. Конвертики директору и учителям - это не хоз. деятельность - снимаем с расходов.... Бухгалтер в родительской тройке в школе - самое страшное, он и про доп. благо может рассказать )))))

Ответить
 • Подвох
11.11.16 08:38

ок, медик медику рознь.. Хирурги всех направлений, акушери гинекологи и т.д вообщем там где человеку надо там он и платит молча, а вот например моя жена работает детским врачом в районной больнице (на ставке 2500) то там если нормальные мамаши дадут 100грн то и хорошо, но в основном жлобье говорит что медицина бесплатная и мозг выносят - забудьте о бесплатном в Украине, за все нужно платить..

Ответить
 • Натали
11.11.16 15:02

Подвох, а чего родители должны платить врачу? У него есть зарплата, и если она не устраивает, нужно идти работать, где платят больше, ваша жена не доплачивает же бухгалтеру которая считает ей зарплату? И платят в основном небогатые люди и пенсионеры, т.к. у нас чувство, что мы всем должны, а богатые не платят просто так да еще и мозг вынесут врачу.

Ответить
 • Подвох
12.11.16 08:29

Натали, Это вы сейчас такая умная а когда попадете в больницу весь ваш гонор утихнет. Лично я побывал три раза в травматологии - если ты денег не дашь будишь мучатся а не выздоравливать. Не помажешь не поедешь - так у нас устроено.

Ответить
 • Натали
14.11.16 13:21

Подвох, стационар это другое дело, там люди вынуждены давать, а педиатр и так назначит лекарство, без взятки.

Ответить
 • Натали
14.11.16 13:21

Подвох, стационар это другое дело, там люди вынуждены давать, а педиатр и так назначит лекарство, без взятки.

Ответить
 • Подвох
12.11.16 08:57

Натали, поэтому страховая медицина это как варианты избавится от "не помажешь..", но общество не потянет сейчас страховку на мой взгляд. Дешевле дать врачу 100-200грн и пойти домой..Если будет страховая медицина то без страхового полиса вы к опытному врачу не попадете, будите ехать в социальною больницу но над вами будут проводить опыты.. Или опять же будете договариваться с опытным врачом на персональный прием но уже не за 100грн а в разы больше..

Ответить
 • подвоху-ху
11.11.16 10:32

Подвох, тогда не стони,когда гаишник взятку берет или чиновник в налоговой. вот из-за таких подвохов и получаем

Ответить
 • Подвох
12.11.16 08:32

подвоху-ху, по поводу гаишника вы правы - но вы не нарушайте и платить не прийдется.. А чиновник и медик это две огромные разницы. Чиновник это трутень, он бесполезный для общества, а без медицины вы не проживете.

Ответить
 • Ксюша
11.11.16 10:12

Подвох, А я вызывала врача из детской поликлиники. платила как вы говорите нормальные мамаши, чтоб ребенка внимательно посмотрела .Врач ответил да у вас все нормально антибиотик выписала. Через сутки мой ребенок попал в реанимацию . Врачи это отдельная тема . Тоже самое и у моей знакомой было , совесть брать деньги позволяла и даже не извинилась что другие врачи ребенка с того света доставали . Если б врачей обложили штрафами за неправильные диагнозы боюсь основная масса не работала бы уже. А уважать надо любую работу .

Ответить
 • Подвох
12.11.16 08:25

Ксюша, врач врачу рознь как и бухгалтер. К вам тоже вопрос как к маме - как вы допустили что ребенку пришлось выписывать антибиотик? не доглядели ...

Ответить
 • ок
11.11.16 09:49

Подвох, платить нужно "не почему" а "за что". Я педиатру плаче не потому, что она педиатр, а за то, что я могу позвонить в выходной день и она ответит на мои вопросы, если надо придет посмотрит ребенка, лишний раз по просьбе зайдет чтоб мне в поликлинике в очереди не стоять. Я за это плачу врачу. а Ваша жена судя по всему считает, что пациенты ей должны доплачивать за ее прямые обязанности?

Ответить
 • Подвох
12.11.16 08:40

ок, нет она так не считает, у нее рабочий день в отделении до 16:00 если мама хочет прийти на прием без стационара то она принимает в отделении, никто никого не заставляет. Любая мама может выбрать или стоять в очереди в поликлинике или прийти на прием в детское отделение. Вызов на дом тоже приходит. Моя жена еще имеет 10летний опыт провизором в аптеке и подрабатывает там же, она знает все современные препараты и все новинки которые появляются поэтому к ней и обращаются. Я читаю комменты мам и все возмущаются за эти 100грн., не пойму что вам всем жалко отблагодарить врача за персональную услугу? 100грн это уже не деньги - это 3,8 доллара по старому курсу это 30грн..

Ответить
 • ок
12.11.16 09:46

Подвох,так я об этом и говорю, за дополнительные услуги врача естественно надо платить, что я и делаю, она не обязана принимать не в приемное время.

Ответить
 • Подвох
12.11.16 10:32

ок, это не дополнительные услуги врача, она не напрашивается к вам - это вы хотите персональную услугу за которую сами хотите платить. Например выезд врача частной клиники "Борис" стоит от 1000грн., и уверяю вас что борисовские врачи назначат такие же препараты как опытный педиатр с дет.больницы или поликлиники за 100-200грн.

Ответить
 • ок
12.11.16 11:35

Подвох, какая разница сама предлагает или я прошу. врач оказал мне доп.услуг - получил за это оплату. но платить только для того, чтоб мне выписали нормальный препарат, а не хрень откатную, как вы написали ниже, ну это жесть полная. с таким же успехом я могу сказать, что моя зарплата - это моя зарплата по любому за то, что я пришла на работу, но если директор хочет, чтоб я свою работу делала качественно, то он мне должен ежедневно купюрку на стол отдельно положить.

Ответить
 • Подвох
12.11.16 08:10

ок, никто из вас комментирующий мой ответ даже не обратил внимание на то что у молодого врача педиатра ставка 2000+500грн надбавка не смутила такая зарплата. Вы лично проживете на 2500?

Ответить
 • Подвох
11.11.16 08:07

Что бы не придумывали но лучше людям не сделают.. Это прогнившая система власти от верха до низу, все внедрения сейчас делают только с одной целью - набить карманы и казну за счет бизнеса и народа. Так что правильно Балашов сказал - бизнес это терпилы, мы тут возмущаемся а выхлоп пшик с этого...

Ответить
 • Ксюша
11.11.16 14:29

Подвох, Странно сам рассказываешь что жене плохо взятки дают мамочки , может эта мамочка сама растит ребенка и тоже зарплата три рубля и при этом ругать систему, начни с себя.

Ответить
 • Подвох
12.11.16 08:18

Ксюша, Не позортесь называя взяткой 100грн.. Проживите на 2500грн, потом учите жизни. И перечитайте мой ответ - там сказано что если отблагодарят 50-100грн то и хорошо, таких из десяти мамаш одна которая отблагодарит.. А по поводу одиноких мамочек их еще называют "социальными" то моя жена таким детям кушать носит..

Ответить
 • для подвоха
11.11.16 10:33

Подвох, начни с себя,пусть твоя жена взятки не берет

Ответить
 • Подвох
12.11.16 09:10

Когда ты хочешь что то получить по закону а тебе не дают, и намекают договорится - это взятка. А когда ты платишь врачу за персональную услугу которую САМ захотел получить - это благодарность. Ну таким людям как вы не понять этого, когда сделают страховую медицину и заплатите за полис 1500-2000грн вам дойдет что 100грн это копейки за услугу детского врача. А пока стойте в очередях и протирайте покрашенные стенки коридора - вы же принципиальный человек и никому платить не будите, у нас же бесплатная медицина.

Ответить
 • Подвох
12.11.16 09:57

Всем мамочкам которые тут возмущены.. Тут вообще то форум для бухгалтеров) но дам вам бесплатный совет - договаривайтесь с врачом за 50 -100 или 200грн кто сколько потянет и просите назначить качественный и действующий препарат вашему ребенку, а если вы будете становится в позу "Типа врач обязан и это его работа ну или другой жлобский аргумент" то врач назначит вам молча препарат за который все равно получит "откат" от медицинского представителя фирмы этого препарата, и вы гордо выйдите из кабинета думая что вы самая крутая мамочка).. а врач останется при своих интересах потому что ВАМ нужен врач а не ВЫ врачу. И так в любой сфере..

Ответить
 • Не мамочка, но возмущенный Бух...
12.11.16 10:19

Подвох, охренеть, честно. Не хотела встрявать, но поливать дерьмом правительство - дело неблагодарное. Но тут просто стерпеть не смогла. Когда специалист преднамеренно лечит плохо и выписывает дорогостоящие лекарства вместо стандартных, и считает это вопрядке вещей пока не отблагодарят, то то он не врач, а тварь хитровы...ная. Так, как говорил классик, разруха в головах. Что мы хотим от правительства если у нас учителя и врачи такие? Они ведь тоже люди, из народа идут, их с другой планеты не доставляют. В этом весь и ужас...

Ответить
 • 911
11.11.16 08:37

Подвох, "одной целью - набить карманы и казну за счет бизнеса и народа" - ну з карманами то зрозуміло а чим вам казна не угодила? - чи по вашому в тих америках чи європах казна не за рахунок податків живе?

Ответить
 • Подвох
12.11.16 08:50

911, казна то живет в тех странах которые вы озвучили но эти деньги из казны не воруются а возвращаются опять в общество с разными целями и задачами. У нас же казна - это кошелек для неприкасаемых, все что осталось от казны идет на пенсии и зарплаты бюджетникам.

Ответить
 • 111
11.11.16 09:36

А де діли норму про єдиний внесок щодо пенсіонерів на загальній системі?

Ответить
 • Киев
11.11.16 09:49

Много слез на форуме...Это стало какой-то странной традицией. Когда это писали - действительно консультировались с бизнесом. С нами в том числе. 90% правок - абсолютно нормальные. Есть позиции, мнения по которым разошлись: блокировка налоговых, астрономические штрафы ТЦО, минималка 3200, РРО и тд. В их аргументах есть доля истины, которая не очень нравится нам. Но! Например, отчет по ТЦО сдают единицы. Я согласна с полумиллионным штрафом за неподачу, но не согласна с огромными штрафами за "ошибки". Так как нет жестких критериев "правильного" отчета. Минималка 3200. Из-за дыры в ПФ. А чем думали, когда ЕСВ снижали? Фонды с навязанными соцуслугами не разогнали, пенсия у моих сотрудников будет в районе минималки, вне зависимости от того, с зп 1600 или 3200 мы заплатим налоги. Если у нас солидарная система - это солидарность поколений, в таком случае логично правило: дети не платят налоги в Украине=родители не получают пенсии. Если мы делаем накопительную систему: нет стажа и уплаченных взносов=нет пенсии. А так: лохи платят за халявщиков. Кому это понравится. И самое спорное - блокировка нн. Однозначно против. Если это делать нормально, то: 1. В нн надо добавить поле признака "импорт " или "Украина". 2. Убрать из предоплат расшифровку номенклатуры, при поставке по предоплате - РК с номенклатурой по расходной накладной. 3. Сделать одноразовый перерасчет склада, внести в СЭА товарные остатки. 4. Даже в этом случае останутся сложности с комплектами, ОС, малоценкой, покупкой у неплательщиков и изменением единицы продаж, которые "в лоб" не решить. А так - в скрутке можно обвинить любое предприятие.....ИМХО

Ответить
 • Кузя
11.11.16 17:22

Киев, вот-вот я давно говорю что пока номенклатура будет по предварительным данным заливаться в систему через авансовым НН - ничего не получится с контролем за товарным потоком. Потому что это не фактическое перемещение товара в/внутри страны. А как любят выражаться фискалы - "бумажная поставка".

Ответить
 • ++++
11.11.16 14:47

Киев, так значит, в том числе,благодаря таким как Вы - "представителям бизнеса", - и принимаются такие дебильные законы!!!??? Вон оно что! А мы-то голову ломаем - кто такую ересь там предлагает. Мы-то Вас на этом сайте давно изучили, чтобы с бооооольшим скепсисом относиться к Вашему мнению

Ответить
 • %%%
11.11.16 11:38

Киев, Я, конечно, очень извиняюсь, обычно Ваши комментарии более конструктивны!Что значит абревиатура УКТ ЗЕД - """Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності""" Тогда для чего изобретать велосипед, если эти коды и были введены именно для того, что-бы импортный товар идентифицировать! Решить проблему скруток можно гораздо проще, но для этого нужна политическая воля.... она как известно.... Вот и ИМХО.

Ответить
 • Киев
11.11.16 11:58

%%%, политическая воля тут не играет никакой роли, скрутки - это налоги мимо кассы, как бюджетной так и личной. С этим боролись все: от Азарова-Клименко - до Насирова. Все рабочие идеи базируются на сплошном учете с документами (привет ФЛП) и стандартизации потока (взвоет даже крупняк). Все бестолковые идеи исходят от товарищей типа Балашова, считающих что экономика страны - это ларек или предлагающих поменять нечестных таможенников на честных. Система не должна зависеть от человека. Давайте предложения (только условие - схема должна быть рабочей от ларька до крупного предприятия).

Ответить
 • 911
11.11.16 11:32

Киев, з приводу пенсій - у нас принципово нова система - спочатку формуємо фонд потім деребанимо його а потім що остається роздаємо пенсіонерам, якщо не хватає беремо з бюджету......якщо серйозно то "накопітельна" система в Україні не запрацює ніколи - оскільки ця система передбачає що ПФ це ФІНАНСОВА структура, і живе на відсоток із відсотка по розміщенню пенсійних накопичень громадян в державних цінних паперах. а зараз як в рекламі подивітся на Фінансову структуру і на наш пенсійний фонд, потім знову на фінансову сруктуру.......вони не вміють робити з грошей гроші і ніколи не навчатся - вони можуть тільки їх проїдати.

Ответить
 • Киев
11.11.16 12:13

911, НПФ банкротятся и в более стабильных странах. До финансовых структур нам как до неба: у нас даже зарегулированная банковская система не устойчива. Насколько я являюсь сторонником СЭА и РРО для всех, настолько отрицательно отношусь к выбелению зп. Контролировать расходы госбюджета граждане не смогут никогда, местного бюджета - можно, но сложно, а социальное страхование - элементарно. И каждый гражданин легко может подсчитать, насколько его обманывают. Зачем участвовать в этой пирамиде?

Ответить
 • Лёля
11.11.16 12:10

911, А навіщо їм(робоча груп, до якої увійшли "представники бізнесу", Мінфіну, ДФС, народні депутати та громадські експерти) вчитися робить з грошей грощі? На це є РАБИ, які працюють та збільшують їх статки.Вони коли-небудь взагалі працювали,хоча б мізками для підняття економіки країни? Навіщо їм це? Краще вкрасти і на все це купити вілли в Іспанії та набити свої банківські рахунки поцупленими грошима.

Ответить
 • Лёля
11.11.16 10:52

Одно радует,что БУХГАЛТЕР без работы никогда не останется.....Другое огорчается,что боремся с ветряками постоянно на износ!

Ответить
 • Елена Е.
11.11.16 14:26

Лёля, проблема, что никто этого не понимает и не ценит, считают что мы страдаем ерундой. А сил, действительно, уже нет.

Ответить
 • Лилия
11.11.16 11:17

...и все прекрасно понимают что у любого предприятия или ФОП есть свои скелеты в шкафу...а как иначе?..с этой ересью что они пишут умы ..,такое чувство что они все там что-то курят....... итог пожалуйста идем и будем идти все больше в тень)

Ответить
 • 11111
11.11.16 11:51

Бухгалтер без работы не останется, если будет у кого работать((((( У меня за последнее время вся мелочь один за одним закрываются((((А если честно, НАДОЕЛО. Дедушка Мороз, хочу подарок, просыпаюсь 1 января, а их всех со своими гениальными идеями нет, совсем нет, ушли))))

Ответить
 • Киев
11.11.16 12:44

Вот так всегда: Как управлять государством - знают все. Как убрать скрутки и контрабанду - идей нет.

Ответить
 • Машуня
11.11.16 13:21

Киев, т.е. когда Вы, как импортер, списываете свою розницу на ФОПов - это "оптимизация", т.к. у ФОПов есть реальные, чистые входящие документы. А у Ваших сотрудников - зарплата в конверте. Ладно, приемлемо...... А "скрутка"? - это импортный "котрабас" или местный левак. Котрабас и левак на НДСников не отгружают, только на ФОПов, которые = базар и даже многие супермаркеты ). Тогда повальное введение УКТ ЗЕД без повального требования первички до первого звена (импортер либо производитель) не имеет никакого смысла, кроме выноса мозга бухгалтерам!!! А введи одновременно с УКТ ЗЕД первичку для ВСЕХ, еще и стандартизацию потока (как Вы писали), что начнется!!! А РРО??? Боже-Боже!!!.... А тут еще с введением 3200 забыли про ФОПов 2 группы! Ма-а-а-мочки!!!!!

Ответить
 • Киев
11.11.16 13:51

Машуня, Вы не правильно понимаете термин "скрутка"!

Ответить
 • Машуня
11.11.16 16:08

Киев, так пусть дадут определение этого термина в НКУ, раз собираются с этим термином бороться. А также термины "налоговая нагрузка" и "ямы" .... что-то не встречала в НКУ )).

Ответить
 • Киев
11.11.16 13:40

Машуня, Вы не можете работать на рынке, если Вы - "белый", а конкуренты - "черные". Я тоже считаю, что повальная УКДЗДизация в предложенном варианте создает проблемы. Для бухгалтеров - это одноразовый вынос мозга, но не такое переживали. А как они анализировать теперь будут? Все производители засветятся как "скрутка"! У нас замкнутый круг: 1.Нет п-ва, так как есть контрабанда; 2. контрабанда имеет смысл при отсутствии РРО и приходных документов; 3. Введение РРО и документов приведет к протестам, так как это затраты, а люди бедны. 4. Люди бедны так как нет работы, то есть п-ва.

Ответить
 • 911
11.11.16 14:25

Киев, єсть простой жёсткий метод решения - тотальный безналичный расчёт))))) - только так

Ответить
 • читатель
11.11.16 15:31

911, понятие "тотальный" - не может существовать в рамках экономики

Ответить
 • гоша
11.11.16 13:15

Есть такой законопроект от Кабмина №5130. там по ЕСВ для ФОП предлагается такое -Стаття 7. База нарахування єдиного внеску1. Єдиний внесок нараховується: …2) для платників, зазначених у пунктах 4 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), та 5 частини першої статті 4 цього Закону, - на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску;3) для платників, зазначених у пункті 4 частини першої статті 4 цього Закону, які обрали спрощену систему оподаткування, – на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Для платників, віднесених до першої групи платників єдиного податку, що визначені у підпункті 1 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, ця сума може бути не менше 0,5 мінімального страхового внеску з зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу, який обчислюється відповідно до статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, пропорційно сплаченому єдиному внеску

Ответить
 • Ната
11.11.16 15:31

в мене оборот 99 млн. і є з одним контрагентом більш 5 млн. з резидентом. то треба цей звіі по контрол. опер здавть ? бо я не пойму вже запуталась зовсім..

Ответить
 • Кузя
11.11.16 17:12

Ната, нет, не нужно. Это только если с нерезидентом сделки были на сумму более 5 млн.

Ответить
 • Олена
11.11.16 16:33

Отдайте таможню под контроль или аутсорс на полтора года (а лучше на всю жизнь) специальным компаниям Германии, Британии, Швейцарии (без единого нашего сотрудника) - и не будет ни контрабаса, ни жирных и безнаказанных рыл таможенников. Но это фантастика... такое хлебное "местушко" они, наверное, под расстрелом не отдадут.

Ответить
 • 111
11.11.16 19:49

У державі велика халепа, це дефіцит професійних державних службовців які готують якісні законодавчі акти, та дефіцит таких кадрів у бізнесі, щоб консультуватись та створити баланс держава бізнес. Кожен тягне ковдру на себе держслужбовцю треба багато грошей на гарне життя, а бізнесу взагалі то податкі це велика шкода. Балансу немає

Ответить
 • Буржуй
12.11.16 13:15

Из всего этого извлек один положительный момент: в ближайшее время профессия бухгалтера будет очень востребована. Даже зарплату повысят если будет из чего повышать( у кого как получиться). Хороший специалист найдет работу.

Ответить
 • Оля
08.12.16 15:54

Буржуй, ахахаха, точно!!!

Ответить
 • Джур
09.12.16 09:20

мне понравилось "..у зв’язку із збільшенням зп до 3200...". Где??!! Где это збильшення? Чем, кем, когда принято?

Ответить
 • Джур
09.12.16 09:23

Ага, в частині адміністрування....подача в електронном кабинете плательщика отчётности, регистрация НН... то есть ребзя хотят сказать, что медок,сонаты,артзвиты и иже с ними - фффтопку??!!)))) ыыыыы)))) лишат самих себя возможности зарабатывать??!!))) смешно, честно слово))

Ответить
 • Килок им в Гланды
09.12.16 10:12

НЕ вижу ни одного пункта относительно увеличения доходов физлиц-единщиков на 1-2 группе???ВСЁ ОСТАЛОСЬ по прежнему, не смотря на сумашедшую инфляцию и девальвацию???Меня как ФОП 2 группы- это явно не устраивает

Ответить
 • яяяя
09.12.16 11:58

"У Верховну Раду внесено законопроект №5401, який передбачає скасування ПДВ вже з 1 січня 2017 року " , далі -до Парламенту внесено Проект Закону № 5368 про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні) ."...........в частині податку на додану вартість......" Може хтось пояснити?

Ответить
 • ок
09.12.16 12:04

яяяя, что Вам объяснить? Если внесен законопроект об отмене НДС, это не значит, что он будет когда-то рассмотрен, а тем более принят. Наличие такое законопроекта не мешает вносить в кодекс изменения в части НДС. Мало ли что там кому захотелось...

Ответить
 • яяяя
09.12.16 12:07

отож бо і воно,що комусь щось захотілось ....

Ответить
фото автора В фокусе
Віталіна Клец Річна звітність ФОП за 2022 рік...
26691 22
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям