Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


23.07.17
6994 1 Печатать

Обзор интернет-изданий (17.07.2017 - 23.07.2017)

 

Про індексацію заробітної плати працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС
Пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078 (із змінами) (далі - Порядок), визначено, що у місяці, в якому відбувається підвищення тарифних ставок (окладів), значення індексу споживчих цін приймається за 1 або 100 відсотків. Далі...

Індексуємо «бюджетну» зарплату: що врахувати
Правильно визначити «базовий» місяць — зробити перший крок на шляху індексації зарплати. Коли в працеоплатному житті працівників стоїть «тиша та гладінь», упоратися з індексацією бухгалтерові допомагає Порядок № 1078. Проте практика підкидає нестандартні ситуації, які можна побачити «під різним кутом». Як вирішити такі проблеми для працівників бюджетних установ, що врахувати і як трактувати окремі норми? На гарячі запитання індексації відповідає фахівець Мінсоцполітики. Далі...

Кабмін виклав в новій редакції перелік платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури
Кабінету Міністрів України Постановою N 493 від 12 липня 2017 року виклав в новій редакції перелік платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури. Далі...

Мінфін почав готувати бюджет на наступний рік
Міністерство фінансів почало підготовку державного бюджету на 2018 рік. Далі...

Конкретизовано перелік послуг, що надаються центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на місцевому рівні
19 липня на засіданні Кабінету Міністрів України прийнято постанову „Про внесення змін до Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”, розроблену з метою узгодження завдань та функцій центрів з чинними нормативно-правовими актами. Далі...

З'явився наказ МФУ про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ 13.06.2017 № 571 Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі. Далі...

  

Как заполнить кассовый ордер в случае выдачи зарплаты
В случае выдачи заработной платы по расходной ведомости в строке «Видати» кассового ордера, который оформляется на общую сумму проведенных кассовых операций (выдачи наличных по расходной ведомости), указывают фамилию, имя, отчество лица, ответственного за осуществление указанной хозяйственной операции и правильность ее оформления. Далее...

Предприятие получает трансферты из бюджета на пополнение основного капитала: нюансы учета
Увеличение собственного капитала за счет получения бюджетных средств, поступивших как капитальные трансферты на приобретение основных средств, от учредителя (горсовета) не признается доходом согласно П(С)БУ № 15. Далее...

Утверждены типовые формы решений местных советов о ставках и льготах по налогу на недвижимость и земналогу
Органы местного самоуправления до 25 декабря года, предшествующего отчетному, подают в соответствующий контролирующий орган по местонахождению объекта жилой и/или нежилой недвижимости решения касательно ставок и предоставленных льгот юридическим и/или физическим лицам по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, по форме, утвержденной КМУ (пп. 266.4.2 НКУ). Далее...

Обеспечиваем работников бесплатными перевозками на работу: что с НДС
Суммы НДС, начисленные (уплаченные) налогоплательщиком в связи с обеспечением работников налогоплательщика бесплатными перевозками на работу и с работы, включаются в состав налогового кредита при условии наличия соответствующего документального подтверждения (налоговые накладные/расчеты корректировки к таким налоговым накладным, зарегистрированные в ЕРНН, другие документы, предусмотренные п. 201.11 НКУ). Далее...

Объем природного газа и его цена отличаются на даты составления акта и его оплаты: действия плательщика НДС
Согласно условиям договора между поставщиком и потребителем цена поставки природного газа может изменяться в течение действия договора, что согласуется подписанием дополнительного соглашения. Далее...

С дивидендов, которые идут на пополнение уставного капитала, НДФЛ не уплачивают
Дивиденды, которые направлены на увеличение уставного капитала предприятия, не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц. Вместе с тем доходы, определенные ст. 163 НКУ, являются объектом обложения военным сбором (пп. 1.2 п. 16 прим. 1 подраздела 10 р. XX НКУ). Далее...

Ошибочно зарегистрировали налоговую накладную на другого покупателя: как действовать
Если по ошибке зарегистрировали налоговую накладную в ЕРНН, составленную на другого налогоплательщика-покупателя, можно составить к данной налоговой накладной расчет корректировки, в котором отразить со знаком «-» объемы операции, указанные в ошибочно составленной и зарегистрированной в ЕРНН налоговой накладной. Вместе с тем данный расчет корректировки подлежит регистрации в ЕРНН налогоплательщиком-покупателем. Далее...

Будет ли основанием для штрафа или аннулирования лицензии продажа алкоголя в ночное время
За продажу алкоголя в ночное время могут оштрафовать на 6800 грн. Данный вывод можно сделать, учитывая разъяснение в подкатегории 115.06 системы «ЗІР». Далее...

Физлицо, осуществляющее независимую профдеятельность, изменило адрес — куда уплачивать налоги и отчитываться?
Для физлиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, уплату налогов, ЕСВ и предоставление отчетности осуществляют по новому местонахождению с даты постановки на учет в контролирующем органе по новому местонахождению. Далее...

Есть ли возможность получить бюджетное возмещение, если отрицательное значение НДС сформировано в 2011–2013 гг.
В случае заявления суммы НДС к бюджетному возмещению налогоплательщик имеет право учитывать остаток отрицательного значения налога до полного его погашения, независимо от истечения сроков исковой давности в случае, когда суммы НДС, с которых сформирован данный остаток, уплачены поставщикам товаров/услуг. Далее...

Можно ли отправить по почте формы № 1-ОПП, № 17-ОПП, № 20-ОПП
Заявления по формам №№ 1-ОПП, 1-РПП, 5-ОПП, 8-ОПП могут быть предоставлены в контролирующий орган... Далее...

Каких плательщиков налога на прибыль не оштрафуют за уточнение обязательств за 2014–2016 годы
В соответствии с пп. 38.7 п. 38 подраздела 10 р. ХХ НКУ, не начисляется и не уплачивается в период с 14 апреля 2014 года по 31 декабря года, в котором завершено проведение АТО... Далее...

Юрлицо-единщик продало ОС — какую сумму включать в доход
Если основные средства проданы после их использования в течение 12-ти календарных месяцев со дня ввода в эксплуатацию, доход определяется как разница между суммой средств, полученной от продажи таких основных средств, и их остаточной балансовой стоимостью, сложившейся на день продажи. Остаточную балансовую стоимость определяют по П(С)БУ 7. Далее...

Допустили ошибку в нумерации строк налоговой накладной в расчете корректировки: как исправлять
Порядок составления расчета корректировки и его регистрации в ЕРНН аналогичен порядку, предусмотренному для налоговых накладных, кроме случаев, предусмотренных Порядком заполнения налоговой накладной, утвержденным приказом Минфина от 31.12.2015 г. № 1307. Далее...

О заполнении Расчета части чистой прибыли научными учреждениями
Государственные коммерческие предприятия и казенные предприятия, относящиеся к научным учреждениям, а также научно-технологические комплексы, основанные на государственной собственности, обязаны не менее 50% чистой прибыли от своей деятельности направлять на осуществление инициативной научной и научно-технической деятельности, финансирование инноваций и расширение собственной материально-технической базы. Далее... 

Правительство изменило некоторые условия продления срока действия разрешений недропользователям
При наличии задолженности по уплате рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых Госгеонедра получили право отказать в продлении срока действия разрешения. Недропользователей будут проверять путем направления запроса в орган ГФС. Далее...

 

 

Услуги маникюра, педикюра, массажа лица предоставит «упрощенец» первой группы
Подпунктом 1 п. 291.4 ст. 291 Налогового кодекса Украины (далее - НКУ) определено, что к плательщикам единого налога, которые относятся к первой группе, относятся физические лица - предприниматели, не использующие труд наемных лиц, осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению и объем дохода которых в течение календарного года не превышает 300 000 гривен. Далее...

Имеет ли право общесистемник включить в состав расходов амортизационные отчисления?
Главное управление ГФС в Днепропетровской области напоминает, что порядок налогообложения доходов физических лиц - предпринимателей (далее - ФОТ) на общей системе налогообложения определен статьей 177 Налогового кодекса Украины (далее - НКУ). Далее...

Учет в контролирующих органах договоров о совместной деятельности
Согласно п.64.6 ст.64 НКУ на учете в контролирующих органах должны находиться, в частности, договоры о совместной деятельности на территории Украины без создания юридических лиц, на которые распространяются особенности налогового учета и налогообложения деятельности по таким договорам (соглашениям), определенные НКУ. Далее...

О реквизитах счетов для оплаты отдельных услуг НБУ в сфере регистрации и лицензирования
Постановлением Правления Национального банка Украины от 15.06.2017 № 53 (вступило в силу и опубликовано на страницах официального интернет-представительства Национального банка Украины 15.06.2017) "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" были внесены изменения в Тарифы на услуги по регистрации и лицензирования, предоставляемых Национальным банком Украины, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 12.08.2003 № 333 [в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 28.05.2012 № 208) (с сми ами)] (далее - Тарифы). При этом для отдельных услуг, предоставляемых Национальным банком Украины, были открыты новые счета. Далее...

Положение о порядке выдачи лицензии провайдера программной услуги претерпело изменений
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение от 30.03.2017 N 452 "О внесении изменений в Положение о порядке выдачи лицензии провайдера программной услуги". Далее...

Как сняться с учета «незалежнику» — плательщику ЕСВ
ГФС в письме от 06.07.2017 р.  № 1015/В/99-99-13-04-02-14/ІПК напомнила, что физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, снимаются с учета после прекращения такой независимой деятельности при наличии документально подтвержденной информации соответствующего государственного органа, регистрирующего такую деятельность или выдающего документы о праве на занятие такой деятельностью (свидетельства, разрешения, сертификаты и т. п.), и/или поданных в контролирующий орган по основному месту учета: заявления по форме № 8-ОПП, справки о постановке на учет налогоплательщика в контролирующем органе и других документов, выданых контролирующим органом налогоплательщику и подлежащих возврату в контролирующий орган. Далее...

Переработка за рубежом: получение разрешения и таможенный режим
Согласно статье 162 Таможенного кодекса Украины, переработка за пределами таможенной территории Украины - это таможенный режим, согласно которому украинские товары подвергаются в установленном законодательством порядке переработке вне таможенной территории Украины без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, при условии возврата этих товаров или продуктов их переработки на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта. Далее...

Подработка для несовершеннолетних: права, гарантии, ограничения
Во время курортного сезона значительное количество юношей и девушек, считая себя взрослыми, пытаются реализовать свое желание работать и получать достойную оплату труда. В то же время, работодатели охотно принимают на работу несовершеннолетних, которые соглашаются на предложенную вознаграждение за свой труд и достаточно осведомлены с особенностями трудовых отношений, предусмотренными нормами Кодекса законов о труде Украины (далее - КЗоТ). Далее...

Порядок обложения НДС операций по продаже построенных садовых домов
ГФС в письме от 13.07.2017 г. №1158/6/99-99-15-03-02-15/ИПК отмечает, что в соответствии с пп. 197.1.14 НКУ освобождаются от налогообложения НДС операции по поставке жилья (объектов жилищного фонда), кроме их первой поставки, если иное не предусмотрено настоящим подпунктом. Первая поставка жилья (объекта жилищного фонда) означает:  Дале...

Налогоплательщик применяет РРО независимо от ассортимента товаров
Если физическое лицо - предприниматель является плательщиком единого налога и осуществляет продажу технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, то такой предприниматель применяет регистратор расчетных операций при продаже всех имеющихся на хозяйственном объекте товаров, а не только технически сложных товаров. Далее...

Налоговый кредит на основании счета за поставки/передачи электроэнергии: разъясняет ГФС
ГФС в письме от 13.07.2017 г. N 1169/6/99-99-15-03-02-15/ІПК напомнила, что налоговая накладная, составленная и зарегистрированная в ЕРНН плательщиком налога, осуществляющим операции по поставке товаров/услуг, является для покупателя таких товаров/услуг основанием для начисления сумм налога, относящихся к налоговому кредиту. Далее...

Имеет ли право ФЛП-общесистемник включить в состав расходов амортизационные отчисления?
Главное управление ГФС в Луганской области напоминает. Порядок налогообложения доходов физических лиц - предпринимателей (далее - ФОТ) на общей системе налогообложения определен статьей 177 Налогового кодекса Украины. Далее...

ГФС об определении процентной ставки в контролируемой операции
ГФС в в письме от 12.07.2017 г. №1136/6/99-99-15-02-02-15/IПК напомнила, что согласно пп. 39.3.3.2 НКУ при применении метода сравнительной неконтролируемой цены сравнения цены контролируемой операции проводится с ценой сопоставимых неконтролируемых операций, фактически осуществленные налогоплательщиком или другими лицами. Далее...
 

VOBU

Банк самостоятельно прекращает деятельность: как погасить обязательства перед вкладчиками
Нацбанк разъяснил, каким образом банку, который решил прекратить свою банковскую деятельность, выполнить свои обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами. Далее...

Как часто будут проводить метрологические поверки по высокорисковым субъектам
Кабмин увеличил периодичность метрологического надзора Госпродпотребслужбой за предприятиями с высокой степенью риска. Отныне он будет проходить не чаще одного раза в 2 года (до этого — не чаще раза в год). Далее... 

 

Як виправити помилку в декларації з ПДВ за липень 2015 року
ЄСВ Податок на прибуток Податкова накладна ПДВ Бухоблік Єдиний податок ПДФО Податкова звітність РРО Податкова перевірка ЗЕД Акциз Військовий збір Організація діяльності підприємства Первинні документи Усі 72 теми Відряджаємо без клопоту Ні цвяха, ні жезла: авто на підприємстві Головна сторінка » Новини » ПДВ » Як виправити помилку в декларації з ПДВ за липень 2015 року Як виправити помилку в декларації з ПДВ за липень 2015 року 17 липня 2017 6 Зберегти собі: Корисне Теми:ПДВ Щоб виправити помилку в податковій звітності з ПДВ за липень 2015 року, у 2017 році платник подає уточнюючий розрахунок за формою, чинною на дату його подання. Далі...

Податкові зобов’язання за втратами продукції під час транспортування
Якщо підприємство списує втрати, що виникли внаслідок транспортування продукції, таку продукцію не можна використовувати в господарській діяльності. Далі...

Єдинники мають сплачувати ЄСВ і під час декретної відпустки
Фізособи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, зобов’язані сплачувати ЄСВ, нарахований за календарний квартал. Далі...

Тепло бюджетним установам постачаємо за касовим методом
Обов’язок визначати податкові зобов’язання та податковий кредит з ПДВ за касовим методом виникає у платників, які постачають/надають. Далі...

Чи можна відшкодувати від’ємний залишок ПДВ за 2011-2013 роки
Надміру сплачені грошові зобов’язання — суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов’язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату. Далі...

 

Доказывание обстоятельств непреодолимой силы: инструкция для пострадавших от вируса
27 июня Украина стала жертвой масштабной кибератаки, проведенной с помощью вируса-шифровальщика Petya.A. По официальной версии, Petya.А – это программа-вымогатель, поражающая компьютеры под управлением Microsoft Windows. На сегодняшний день от массового распространения программы пострадало уже более 12 тысяч пользователей, в том числе: правительство, банки, государственные энергетические компании, медиа-ресурсы, киевский аэропорт и метро. Далее...

Приостановление регистрации налоговых накладных: механизм и последствия
С 1 июля 2017 года, после трехмесячного люфта, окончательно вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Украины, которыми внедрен механизм приостановления регистрации налоговой накладной и расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных (далее – ЕРНН). Основанием для приостановления регистрации налоговой накладной / расчета корректировки признано их соответствие совокупности критериев оценки степени рисков, установленных п. 74.2 ст. 74 Налогового кодекса Украины (дальше – НКУ). Далее...

 

Декларация по налогу на прибыль: резерв сомнительных долгов
До 01.01.2017 г. из-за некорректных формулировок в НКУ возникали проблемы с отражением в учете по налогу на прибыль расходов по безнадежной дебиторской задолженности. Теперь эту некорректность исправили, но некоторые проблемы все же остались. В данной статье расскажем о том, как показать в декларации расходы, связанные со списанием безнадежной задолженности. Далее...

Списание госимущества в бюджетных учреждениях: процедура и учет
Данная тема всегда была актуальной, тем более, что недавно внесли коррективы в Порядок № 1314 и обновили формы для списания необоротных активов, да и методология бухучета изменилась с 01 января 2017 года. Поэтому остались не только старые, но и появились новые вопросы относительно отражения списания активов в бухучете. В статье подробно рассмотрим процедуру списания и учетные нюансы. Далее...

 

Разукомплектация товаров и их продажа в конфигурации «Бухгалтерия для Украины»
Остановимся на нюансах оформления разукомплектации импортных товаров, рассмотрим особенности заполнения кодов УКТ ВЭД в налоговых накладных. В этом нам поможет конфигурация «Бухгалтерия для Украины». Далее... 

Есть ли возможность в типовой конфигурации «Бухгалтерия для Украины» увидеть в калькуляции списание только тех материалов, которые относятся к каждому наименованию готовой продукции, а номенклатурная группа одна и та же? 
Да, в типовой конфигурации «Бухгалтерия для Украины» есть такая возможность. Далее...


 

 

Предприятие осуществляет транспортно-экспедиторскую деятельность в морском порту по договорам комиссии (договоры с третьими лицами от имени клиента). Транзитом через предприятие пропускаются все услуги (перевыставляются счета на погрузочно-разгрузочные работы, расходы автоперевозки, страхование контейнеров, единый сбор, портовые расходы, фрахт судоходной линии, расходы судоходной линии за пределами Украины). Каждая услуга имеет свою ставку НДС. Предприятие перевыставляет все, что уплачивалось за счет комитента, а в конце отражает доход за транспортно-экспедиторские услуги (по ставке 20 %). На основании какой статьи НКУ необходимо распределять входной НДС, если услуги предприятия облагаются налогом по ставке 20 %, а услуги, которые перевыставляются им, подлежат налогообложению по разным ставкам НДС?
Нет, данная операция не подлежит перераспределению, так как расходы перевыставляются по договору комиссии на возмещение комитенту в том же объеме, в котором были потрачены, в том числе и по уплате НДС. А непосредственно самим доходом является вознаграждение комиссионера, облагаемое налогом по ставке 20 %. Подробнее этот вопрос рассмотрен в теме Налоговый и бухгалтерский учет транспортно-экспедиторских услуг. Далее...

Жилищно-строительный кооператив (ЖСК) 1 июля 2017 года утратил признак неприбыльности. В июле 2017 года на текущий счет поступит более 1 млн грн. в виде паевых взносов по договорам об уплате взносов ЖСК. Необходимо ли ЖСК уже как прибыльной организации регистрироваться в качестве плательщика НДС? Когда признается доход ЖСК как прибыльной организации: в момент подписания договора об уплате паевых взносов или в момент передачи квадратных метров? Каков порядок представления отчетности при утрате статуса неприбыльности?
ЖСК действуют на основании устава, норм ГКУ, Жилищного кодекса (ст. 133 - 149), Закона Украины от 10.07.2003 г. № 1087-IV "О кооперации" (далее - Закон о кооперации). Далее...

Предусмотрена ли ответственность за непредоставление объяснений или документального подтверждения на письменный запрос органа ГФС?
Действующим законодательством ответственность за непредоставление объяснений или документального подтверждения на письменный запрос органа ГФС не установлена. Далее...

Копию какого документа необходимо представить в контролирующий орган при регистрации РРО на автомобиль при выездной торговле?
Для регистрации РРО субъект хозяйствования представляет в орган ГФС, в частности, копию документа на право собственности или другого документа, дающего право на размещение хозяйственной единицы, где будет использоваться РРО. Далее...

Как отобразить оплату от покупателя платежной картой в оптовой торговле в программе "1С: Управление торговым предприятием для Украины"?
На сегодняшний день все большую популярность набирает оплата товаров, работ или услуг платежными картами. Данный вид оплаты называется эквайрингом. Для осуществления данных операций, компания заключает договор с банком, в котором оговариваются все технические и финансовые моменты. Далее...

Можно ли оформить в налоговой накладной одной позицией товары, имеющие одинаковый код УКТ ВЭД, но разное наименование в первичных документах?
ГФС, отвечая на этот вопрос в индивидуальной налоговой консультации от 29.06.2017 г. № 873/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, отметили, что вопрос правомерности отражения в учете товаров украинского происхождения, имеющих признаки однородных и идентичных, одинаковый код УКТ ВЭД и ГСТУ, но наименования которых отличаются, по одному наименованию и однородной группе, по своему содержанию не относится к компетенции ГФС. Далее...

Как правильно оформить командировочные документы в следующей ситуации: директор был в командировке на выставке (в наличии документы, подтверждающие факт командировки, проживание, протокол намерения, а также чек из ресторана)?
Направление директора в командировку оформляется так же, как и при оформлении командировки любого другого работника. Для этого оформляется соответствующий распорядительный документ, приказ или распоряжение (если вопрос о командировке директора решается на собрании учредителей, то к приказу прилагается протокол такого собрания). Далее...

 

 

 

Рубрика:

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
  • Олесь
24.07.17 12:12

Дякую!!!

Ответить
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям