Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


12.11.17
5140 2 Печатать

Обзор интернет-изданий (06.11.2017 - 12.11.2017)

Оплата праці шкільного двірника, який тимчасово заміщає сторожа
У навчальному закладі на час відпустки сторожа його заміщає двірник. Тобто виконує вдень обов’язки двірника, а вночі чергує за сторожа. У цей період працює на ставку двірника та 0,75 ставки сторожа. Як повинна здійснюватися оплата праці у цей період? Далі

Мінфін оприлюднив проект типової форми фінансової звітності № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності»
На сайті Міністерства фінансів України оприлюднено проект наказу Про примітки до річної фінансової звітності Далі

Стипендія, яка виплачується докторантам, підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб
Стипендія, яка виплачується докторантам, підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, - звертають увагу в ГУ ДФС у Волинській області. Далі

Залишки коштів місцевих бюджетів і вузів на депозитах необхідно повернути до кінця року
Державна казначейська служба України інформує, що станом на 01.11.2017 залишок коштів, розміщених місцевими бюджетами та вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2017 році, становить16 175,3 млн гривень. Далі

Щодо застосування кодів економічної класифікації видатків бюджету при сплаті двократної вартості електроенергії
Статтею 22 БКУ визначено, що головний розпорядник бюджетних коштів здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі (частина 5 статті 7). Далі

Випадки, за яких допомога по тимчасовій непрацездатності не надається
Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї страхових випадків. Далі

Верховна Рада вивела глав місцевих адміністрацій з-під дії закону про державну службу
Поправками до законів про держслужбу передбачено конкурсний відбір на ці посади. Опозиція вже заявила, що це шлях до використання адмінресурсу. Далі

Оновлення ППЗ Фіндокументи від 09.11.2017 р.
На сайті Державної казначейської служби України з'явилось поновлення до ПЗ Фіндокументи (Merega_M) від 09.11.2017 р. Далі

МОЗ: Затверджено новий класифікатор професій. Що зміниться для медиків?
1 листопада 2017 року вступили у дію зміни до класифікатора професій, у якому змінилися також й медичні посади. Зазначені зміни були внесені відповідно до міжнародної класифікації та нормативів Європейського Союзу. А саме були введені нові професійні назви: “лікар внутрішньої медицини”, “асистент ерготерапевта”, “асистент фізичного терапевта”, “парамедик”, “екстрений медичний технік”, “інструктор з надання догоспітальної допомоги”, “інструктор з надання першої допомоги”. Далі

С даты составления налоговой накладной истекло 1095 дней: быть ли расчету корректировки
Продавцом — плательщиком НДС на дату получения предварительной (авансовой) оплаты по договору были определены налоговые обязательства по НДС. В дальнейшем по договоренности сторон предварительная (авансовая) оплата зачисляется в счет оплаты товара другой номенклатуры или возвращается на текущий счет покупателя. Далее

Разработан проект нового Порядка рассрочки налогового долга
На официальной веб-странице ГФС обнародован проект приказа Минфина «Об утверждении Порядка рассрочки (отсрочки) денежных обязательств (налогового долга) налогоплательщиков». Далее

Постоянное представительство нерезидента: когда регистрироваться плательщиком НДС и налога на прибыль
Налоговики подчеркивают: если нерезидент планирует осуществлять операции по поставке товаров/услуг на таможенной территории Украины, то он обязан получить статус постоянного представительства нерезидента и по своему местонахождению зарегистрироваться плательщиком НДС в обязательном порядке в случае, если общий объем налогооблагаемых операций по поставке товаров/услуг в течение последних 12-ти календарных месяцев превышает 1 млн грн. Далее

Размещаем информацию нерезидента в СМИ: будет ли объект обложения НДС
Объектом обложения НДС являются операции налогоплательщиков по поставке товаров/услуг, место поставки которых в соответствии со ст. 186 НКУ расположено на таможенной территории Украины (п.п. «а» и п.п. «б» п. 185.1 НКУ). Далее

Единщик третьей группы может предоставить помещение в аренду, но с ограниченным метражом
Если общая площадь каждого отдельного вида имущества и/или их части, которое предоставляется в аренду, не превышает норм, установленных пп. 3 п. 291.5 НКУ, то данное физическое лицо — предприниматель, осуществляющий деятельность по предоставлению в аренду собственной недвижимости, имеет право пребывать на упрощенной системе налогообложения. Далее

Когда применяется Конвенция ООН об исковой давности в международной купле-продаже
Конвенция ООН об исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 года применяется только в тех случаях, когда коммерческие предприятия сторон договора международной купли-продажи товаров в момент его заключения находятся в Договаривающихся государствах. Далее

Корректировать ли финрезультат при получении в подарок ценных бумаг
В соответствии с п.п. 134.1.1 НКУ, объектом обложения налогом на прибыль является прибыль с источником происхождения из Украины и за ее пределами, который определяется путем корректировки (увеличения или уменьшения) финансового результата до налогообложения (прибыли или убытка), определенного в финансовой отчетности предприятия согласно Национальным П(С)БУ или МСФО, на разницы, возникающие в соответствии с положениями НКУ. Далее

Предоставили услуги до момента регистрации плательщиком НДС: возникают ли НДС-обязательства
На момент предоставления услуг их поставщик не был плательщиком НДС, а оплата за предоставленные услуги поступала от покупателей уже после регистрации поставщика плательщиком НДС. Далее

Когда финрезультат корректируется на сумму обесценения финансовой инвестиции в дочернее предприятие
Напомним: финансовые инвестиции — хозяйственные операции, предусматривающие приобретение корпоративных прав, ценных бумаг, деривативов и/или других финансовых инструментов (пп. «б» пп. 14.1.81 НКУ). Далее

Приняты изменения в НКУ относительно поддержки кинематографии Украины
7 ноября 2017 года народные депутаты положительно проголосовали за изменения в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии в Украине» (законопроект № 3238-д). Далее

Когда могут отказать в регистрации РРО
Согласно п. 8 главы 2 раздела II Порядка регистрации и применения регистраторов расчетных операций, применяемые для регистрации расчетных операций за товары (услуги), утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 14.06.2016 №547 в течение двух рабочих дней после получения документов, указанных в п. 4 главы 2 раздела II Порядка, контролирующий орган отказывает в регистрации РРО, если… Далее

ГФС об уменьшении финрезультата на сумму неиспользованных процентов прошлых периодов

ГФС в письме от 07.06.2017 г. № 14651/7/99-99-15-02-02-17 напомнила, что для налогоплательщика, у которого сумма долговых обязательств, определенных в п. 140.1 НКУ, возникших по операциям со связанными лицами - нерезидентами, превышает сумму собственного капитала более чем в 3,5 раза (для финансовых учреждений и компаний, занимающихся исключительно лизинговой деятельностью, более чем в 10 раз), финансовый результат до налогообложения увеличивается на сумму превышения начисленных в бухгалтерском учете процентов по кредитам, займам и другим долговым обязательствам, возникшим по в ерациямы со связанными лицами - нерезидентами, над 50 % суммы финансового результата до налогообложения финансовых затрат и суммы амортизационных отчислений по данным финансовой отчетности отчетного налогового периода, в котором осуществляется начисление таких процентов. Далее

Представительство нерезидента не осуществляет хоздеятельность: Подается ли декларация по налогу на прибыль?
Согласно п.п.14.1.193 НКУ постоянное представительство - постоянное место деятельности, через которое полностью или частично проводится хозяйственная деятельность нерезидента в Украине, в частности: место управления; филиал; офис; фабрика; мастерская; установка или сооружение для разведки природных ресурсов шахта, нефтяная/газовая скважина, карьер или любое другое место добычи природных ресурсов склад или помещение, используемое для доставки товаров, сервер. Далее

Учет налоговых разниц, связанных с непроизводственными необоротными активами
Пример. Предприятие в 2017 году является квартальным плательщиком налога на прибыль. В сентябре предприятие решило продать катамаран, который использовался на базе отдыха для сотрудников. Цена продажи составила 24 000 грн. (в т. ч. НДС – 4 000 грн.). Далее

Получили возвратную финпомощь: юридические и учетные аспекты
Наше предприятие получило возвратную финпомощь от учредителя. Договором займа не зафиксирован срок, в который эту финпомощь нужно вернуть. Указано лишь, что финпомощь подлежит возврату по требованию учредителя в течение 10 рабочих дней. Как в таком случае считать срок исковой давности? Как отразить такую финпомощь в бухгалтерском и налоговом учете? Далее

Списание долгов коммунпредприятием: правовые особенности
Имеет ли право руководитель коммунального предприятия, подчиненного местному органу самоуправления, брать на себя ответственность о списании долгов за коммунальные услуги без решения суда или государственной аудиторской службы, прокуратуры и т.п.? Срок исковой давности 3 года не прошел, но существует уверенность о невозврате. Далее

Порядок обмена основных средств, внесенных в уставный фонд
Учредитель внес в уставный фонд предприятия грузовые автомобили. Как отразить в учете такую ситуацию? Есть ли особенности в начислении амортизации таких основных средств? Далее

Европейские принципы бухучета и финотчетности: украинские реалии
Долгожданный Закон № 2164, подписанный Президентом Украины, вступит в силу с 01.01.2018 г., кроме абзацев шестого и седьмого п.12 р.І, устанавливающих новый порядок представления и обнародования финотчетности для указанных в них предприятий (они будут действовать с 01.01.2019 г.). Далее…  

Блокировка НН: плательщики против Минфина
Для бизнес-сообщества, а также бухгалтеров и юристов в последние полгода топ-темой является вопрос блокировки регистрации налоговых накладных. После утверждения в июне текущего года приказа Минфина от 13.06.2017 г. № 567 тысячи предприятий вынуждены постоянно доказывать фискальным органам свою порядочность, законность хозяйственных операций, то есть фактически отстаивать свое конституционное право на предпринимательскую деятельность. Далее

Аренда ЦИК в конфигурации «Бухгалтерия для Украины»
На нюансы налогового учета по аренде целостного имущественного комплеса обратила внимание ГФСУ, а мы рассмотрим как у арендатора оформить принятие на баланс объектов основных средств, МНМА, НМА целостного имущественного комплеса, а также оформить улучшение таких арендованных основных средств в конфигурации «Бухгалтерия для Украины». Далее

Как фискалы пытались постоянному представительству нерезидента налог доначислить
Что произошло: налоговики пытались доначислить налог на доходы нерезидента постоянному представительству при отсутствии торговых операций по кодам деятельности материнской компании. Далее

Агентские договоры: правовые аспекты
Особенности оформления агентской деятельности регламентируются гл. 31 "Коммерческое посредничество (агентские отношения) в сфере хозяйствования" ХКУ. В части, не урегулированной в ХКУ, к агентским отношениям применяются соответствующие положения гл. 68 ГКУ, которыми регулируются отношения поручения (ч. 2 ст. 305 ХКУ). Далее

Доведены до края: проблемы ответственности за доведение до банкротства в украинских реалиях
Со времен Русской Правды и до наших дней государство не отказывается от попыток найти и покарать виновных в неспособности платить по долгам. Пройдя долгим путем от легитимизации пыток и продажи неудачных должников в рабство до декриминализации фиктивного банкротства, мы остаемся на огромном расстоянии от сбалансированной – и, что не менее важно, работоспособной – модели ответственности за правонарушения, связанные с умышленной финансовой неплатежеспособностью. Далее

Специфические экономические и процессуальные составляющие исследования действительности договоров в банкротстве. Судебная практика
Распространение действия Закона о банкротстве на сторону договора позволяет исследовать заключенные сделки с использованием новых требований к их действительности. Одно из них дает возможность признавать сделки недействительными на основании несоответствия их цены рыночной, при условии что в момент принятия обязательства или в результате его исполнения имущества должника было (стало) недостаточно для удовлетворения требований кредиторов. Далее

Я частный предприниматель на второй группе единого налога, выплачиваю ЕСВ в размере 704 грн. ежемесячно. Недавно вышла замуж и сменила фамилию. Нужно ли об этом уведомлять налоговую инспекцию?
Согласно п. 4 раздела III Порядка учета плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденного приказом Минфина от 24.11.2014 г. № 1162, установлено, что плательщик единого взноса обязан в 10-дневный срок со дня возникновения соответствующих изменений подать в контролирующий орган заявление по форме № 1-ЕСВ с пометкой "Изменения" в случае изменения… Далее

Я занимаюсь предпринимательской деятельностью, недавно оформил пенсию по возрасту. Нужно ли мне извещать налоговую об этом, чтобы не платить ЕСВ?
На этот вопрос отвечает ГУ ГФС в Харьковской области. Да, физические лица-предприниматели освобождаются от уплаты за себя единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, если они являются пенсионерами по возрасту или инвалидами и получают согласно закона пенсию или социальную помощь. Далее

Директор предприятия как физическое лицо заключает со своим предприятием - юридическим лицом (плательщик единого налога) договор займа на возвратной основе. На основании данного договора физическое лицо вносит на расчетный счет через банк денежные средства. Через квартал происходит возврат. Каковы налоговые последствия данной операции для юридического лица?
Согласно ст. 1046 ГКУ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) денежные средства или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денежных средств (сумму займа) или такое же количество вещей такого же рода и качества. Далее...

Предприятие, занимающееся грузоперевозками, в качестве платы за оказанные услуги получило от заказчика наличные денежные средства, переданные через водителя. Водитель вернулся из командировки через 2 недели. Как в данном случае оформить получение денежных средств и сдачу их в кассу предприятия?
Согласно п. 1 ст. 9 Закона о РРО РК и РРО не применяются при осуществлении торговли продукцией собственного производства (кроме технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту) предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, кроме предприятий торговли и общественного питания, в случае проведения расчетов в кассах этих предприятий, учреждений и организаций с оформлением приходных и расходных кассовых ордеров и выдачей соответствующих квитанций, подписанных уполномоченным лицом соответствующего субъекта хозяйствования. Далее

Нужно ли уведомлять ГФС в случае "перевода" совместителя на основную должность?
Перевести работника на основную работу с должности совместителя нельзя. Необходимо уволить работника-совместителя и затем принять его на основное место работы. Далее

В какой бюджет уплачивается плата за землю после объединения сельсоветов в объединенную территориальную громаду и какой код КОАТУУ отмечается в налоговой декларации по плате за землю?
В случае объединения в текущем году сельских советов в объединенную территориальную громаду плата за землю (земельный налог или арендная плата за земли государственной и коммунальной собственности) уплачивается на счета, открытые Казначейством для сельских советов. Далее

Какие сроки предусмотрены для хранения документов, связанных с начислением и уплатой налогов и сборов субъекта хозяйствования, в том числе, в случае, когда проверка контролирующим органом не проводилась более 1 095 дней?
Согласно п. 44.1 НКУ от 02.12.2010 г. № 2755-VI для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, связанных с начислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством. Далее

Является ли нарушением установление разных окладов работникам одной и той же должности?
Минсоцполитики отмечает, что межквалификационные (междолжностные) соотношения размеров тарифных ставок (должностных окладов) устанавливаются в коллективном договоре или ином локальном документе предприятия в зависимости от сложности работ, организационно-правового уровня должности, от функций, которые выполняет подразделение, в котором работает тот или иной работник, и других условий труда. Далее

Предприятие арендует помещение у физического лица-предпринимателя, перечисляя ежемесячно ему арендную плату и возмещение коммунальных услуг. В форме № 1ДФ необходимо по коду 157 отражать всю сумму перечисленных предпринимателю средств или за минусом возмещения коммунальных услуг?
Арендная плата - это фиксированный платеж, который арендатор платит арендодателю независимо от последствий своей хозяйственной деятельности. Размер арендной платы может быть изменен по согласованию сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством (ст. 286 ХКУ). Далее

Может ли юридическое лицо на третьей группе единого налога принять в оплату за отгруженный товар другие материальные ценности, например, основные средства?
Как разъясняют налоговики в подкатегории 108.01.01"ЗIР", согласно п. 291.6 НКУ плательщики единого налога третьей группы должны осуществлять расчеты за отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) исключительно в денежной форме (наличной или безналичной). Бартерная (товарообменная) операция - это хозяйственная операция, которая предусматривает проведение расчетов за товары (работы, услуги) в неденежной форме в рамках одного договора (п.п. 14.1.10 НКУ). Далее

В какой срок, на основании каких документов выдается дубликат лицензии на оптовую или розничную торговлю алкогольными напитками (табачными изделиями) в случае потери или повреждения ранее выданной лицензии и сколько стоит такой дубликат?
Выдача дубликата лицензии на оптовую или розничную торговлю алкогольными напитками и/или табачными изделиями осуществляется: на основании заявления произвольной формы… Далее

Предприятие (плательщик НДС) планирует списать документы, срок хранения которых истек, и реализовать их сторонней организации как макулатуру. Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете данную операцию?
При передаче на уничтожение документов, по которым истек срок хранения, необходимо соблюсти процедуру, установленную Правилами организации делопроизводства и архивного хранения документов в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, утвержденными приказом Минюста от 18.06.2015 г. № 1000/5. Далее

Требуется ли от работодателя получать разрешение на эксплуатацию погрузчиков, если их регистрация не определена нормативно-правовыми актами?
Гоструда разъясняет, что постановление КМУ от 26.10.2011 г. № 1107 предусматривает - работодатель должен получить соответствующее разрешение на эксплуатацию машин, механизмов, оборудования повышенной опасности, которые указаны в приложении 3, в частности это технологические транспортные средства (в т. ч. погрузчики), подлежащих регистрации в территориальных органах Гоструда. Далее

Когда обязательна регистрация постоянного представительства нерезидента плательщиком НДС?
Согласно п.п. 2 п. 180.1 НКУ от 02.12.2010 г. № 2755-VI плательщиком НДС является любое лицо, зарегистрированное или подлежащее регистрации в качестве плательщика НДС. Далее

Рубрика:
Комментарии
  • Yuliya_Dnepr
13.11.17 15:26

спасибо!

Ответить
  • Алиса
14.11.17 11:19

Спасибо!

Ответить
фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
63701 143
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти