Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


15.09.12
830 9 Печатать

Обзор интернет-изданий (10.09.2012-16.09.2012)

Изменения в Инструкцию о служебных командировках в пределах Украины и за границу (приказ МФУ от 07.07.12 г. № 807)
Комментарий Далее
СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ БАНКА: УЧЕТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Банк имеет задолженность клиентов по просроченным и не полученным процентам и комиссиям по кредитным операциям, образовавшуюся до 01.04.2011 г. В течение 2009 года банк использовал кассовый метод признания процентов и комиссий по кредитным операциям, предусмотренный п.22.15 ст.22 Закона о прибыли, по которому «доходы от кредитных операций банков, начисленные за период с 1 января 2009 года, но не полученные по состоянию на 1 января 2010 года, включаются в состав валового дохода банка на дату их фактического получения». Учитывая то, что с 01.04.2011 г. такая норма НКУ не предусмотрена, банк, руководствуясь консультациями из Единой базы налоговых знаний и соблюдая «налоговую осторожность», во втором квартале 2011 года признал и отразил доход в налоговом учете на сумму задолженности по процентам и комиссиям по кредитным операциям, которые не были получены до 01.04.2011 г. Имеет ли право банк сформировать за счет расходов в налоговом учете страховой резерв под начисленные, но не уплаченные проценты и комиссии, которые банком были включены в состав дохода и не получены до 01.04.2011 г., и при условии соблюдения требований Порядка № 1721 принять решение о возмещении указанной задолженности за счет страхового резерва? Далее
ПОЛЬЗОВАНИЕ ОШИБОЧНО ЗАЧИСЛЕННЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
На текущий счет предприятия ошибочно зачислены денежные средства. Плательщик этих средств письменно обратился к предприятию с просьбой вернуть их, но предприятие возвратило денежные средства через месяц. Какие финансовые санкции грозят предприятию? Далее
НАЧИСЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ СТРАХОВЩИКАМИ: АВАНСОВЫЕ ВЗНОСЫ
Акционеры страховой компании в марте 2012 года приняли решение о начислении и уплате дивидендов за предыдущие годы. Некоторым учредителям дивиденды фактически выплачены после 1 июля 2012 года. В каком порядке следует рассчитывать и уплачивать авансовый взнос по налогу на прибыль страховой компании при выплате дивидендов с учетом того, что дивиденды сформированы от страховой и другой деятельности? Далее
АВАНСОВАЯ ОПЛАТА ЗА ТОВАР: ПОПАДЕТ ЛИ В РАСХОДЫ?
Частный предприниматель, применяющий общую систему налогообложения, получил предоплату от покупателя за товар 30.06.2011 г. В тот же день он уплатил аванс поставщику за товар, но товар покупателю не передал. Можно ли частному предпринимателю авансовую оплату за товар отнести на расходы текущего месяца? Как это повлияет на налог на доходы и единый взнос? Далее
 
Приватні підприємці-програмісти не можуть працювати на єдиному податку
Прикрою несподіванкою для приватних розробників ПЗ (підприємців-фрілансерів) є виключення роялті з доходів фізичних осіб – підприємців, платників єдиного податку згідно з пп. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ: роялті є платою за користування програмним забезпеченням, тобто користування авторським правом, оскільки комп’ютерні програми продаються не як звичайний товар, а як права на їх використання Далі
 
Як обліковувати та поставити на баланс придбану ліцензію
Підприємство сплатило 50 тис. грн. за ліцензію та 50 тис. грн. сторонній організації за інформаційно-консультаційні послуги щодо отримання цієї ліцензії. За якою вартістю оприбуткувати ліцензію та поставити її на баланс — 50 тис. грн. чи 100 тис. грн.? До якої групи нематеріальних активів варто віднести ліцензію? Далі
Чи виписувати податкову накладну за новою формою
Підприємство користується комп’ютерною програмою для ведення обліку та виписування податкових накладних. Програміст, який обслуговує, надіслав чергові оновлення. Серед оновлень — податкова накладна з новими графами для зазначення дати і номера ВМД. Але ДПСУ розпорядилася до затвердження нової форми податкової накладної ці реквізити не вказувати. А нову форму податкової накладної офіційно ще не затверджено. Як бути? Далі
Скасування помилково проведеної через РРО суми розрахунку
Покупець у магазині розрахувався кредитною карткою. Платіжний термінал не роздрукував сліп, але банк підтвердив списання коштів. Продавець чомусь пробила цю суму й через РРО, тож сума виручки не зійшлася із Z-звітом. Як виправити цю помилку? Далі
Подорожній лист при перевезенні вантажу найманим працівником фізособи — платника єдиного податку
Чи потрібен подорожній лист при перевезенні вантажу автомобільним транспортом, якщо перевезення здійснює найманий працівник єдиноподатника третьої групи? Чи потрібна у подорожньому листі відмітка лікаря і механіка? Далі
Відображення в обліку витрат на придбання програмного забезпечення
До якої групи основних засобів або нематеріальних активів відносити придбане програмне забезпечення (у т.ч. антивірусне програмне забезпечення) у податковому обліку? Далі
 
Минтруда об особенностях расчета продолжительности рабочего времени на 2013 год
Министерство труда и социальной политики Украины письмом от 21.08.2012 г. № 9050/0/14-12/13 предоставило разъяснения относительно расчета продолжительности рабочего времени на 2013 год. Далее
Утвержден порядок работы налоговых постов на нефтехимических предприятиях
Приказом Минфина Украины от 07.08.2012 г. № 899 утвержден Порядок работы налоговых постов, установленных на предприятиях субъектов хозяйствования, использующих нефтепродукты... Далее
Алименты удерживаются из проиндексированных сумм денежного обеспечения военнослужащих
Министерство социальной политики Украины письмом от 27.06.2012 г. № 465/13/155-12 предоставило разъяснения относительно удержания алиментов из сумм денежного обеспечения. Далее
 
Основания для проведения документальной невыездной проверки
Рассмотрим порядок проведения документальных невыездных проверок и существующие ограничения относительно их проведения... Далее
Новации в налогообложении прибыли предприятий
Налоговый кодекс действует фактически полтора года, но его положения постоянно изменяются и дополняются. Недавно принят ряд законов, которыми внесены существенные изменения в Кодекс, в том числе в части администрирования налога на прибыль предприятий. Предлагаем их рассмотреть более подробно в контексте обложения налогом на прибыль... Далее
Комментарий специалиста к приказу Минфина Украины от 07.07.2012 г. № 817
Далее
 
Документальное оформление транспортировки водки и ликеро-водочных изделий
ГНС напомнила, что транспортировка водки и ликероводочных изделий, отгруженных с акцизного склада предприятия, на котором производятся такие изделия, без товарно-транспортных накладных с отметкой представителя органа ГНС на акцизном складе запрещается. Далее
Переходим на КВЭД-2010
В течение 2012 года субъекты хозяйственной деятельности (предприятия и частные предприниматели) должны перейти на новый КВЭД (ДК 009:2010). Далее
Курсовые разницы по взносам в уставный капитал: разъясняет Минфин
Вклад нерезидента в уставный капитал предприятия - резидента оценивается и фиксируется в уставных документах в денежной единице Украины по курсу НБУ и не подлежит переоценке в дальнейшем в связи с изменением курса инвалют. Далее
Фонд развития в бухучете госпредприятия
Минфин разъяснил порядок отражения в бухучете и отчетности государственного коммерческого предприятия фонда развития производства. Далее
Договор услуг превышает 100 тыс. евро - предоставь акт ценовой экспертизы
Нацбанк сообщил, что резиденту для приобретения услуг, работ, прав интеллектуальной собственности у нерезидента, если общая стоимость этих услуг по заключенному между ними договору превышает 100000 евро, необходимо предварительно получить акт ценовой экспертизы, который выдается Государственным предприятием "Государственный информационно-аналитический центр мониторинга внешних товарных рынков" (далее - Госвнешинформ), и удостоверяет соответствие контрактных цен на услуги, являющиеся предметом договора, конъюнктуре рынка. Далее
Порядок работы налоговых постов
В соответствии с Налоговым кодексом Украины, Порядка выпуска, оборота и погашения налоговых векселей, авалированных банком, которые выдаются до получения или ввоза на таможенную территорию Украины Далее
Пример заполнения поля «Назначение платежа» в случае уплаты физлицом платы за землю
ГНС разъяснила , что в случае уплаты платежа в бюджет наличными по заявлению на перевод наличности банк при оформлении расчетного документа в реквизите "Назначение платежа" повторяет текст, приведенный в реквизите "Назначение платежа" заявления на перевод наличности. Далее
 
Резиденты Украины могут иметь по действующим внешнеэкономическим договорам платежные реквизиты более одного уполномоченного банка
НБУ разъяснил некоторые особенности применения отдельных норм Положения о порядке и условиях торговли иностранной валютой относительно покупки, обмена иностранной валюты через одного субъекта рынка по каждому внешнеэкономическому договору. Далее
Налогообложение постоянных представительств нерезидентов в Украине
Специалисты ГНСУ подчеркнули: при определении объекта обложения налогом на прибыль постоянному представительству нерезидента в Украине следует руководствоваться соответствующими положениями р. III Налогового кодекса Украины... Далее
Учет библиотечных фондов
Специалисты Минкультуры отметили: на сегодня основными документами, которые определяют порядок учета библиотечных фондов у бюджетников и отражения в бухучете операций с такими объектами... Далее
 
Рубрика:
Комментарии
  • Фанат
15.09.12 15:00

Дякую за підбірку!

Ответить
  • Людмила
15.09.12 23:29

спасибо!!!

Ответить
  • Джин
17.09.12 00:00

Спасибо!

Ответить
  • XYZ
17.09.12 01:33

Полезная форма.

Ответить
  • Лара
17.09.12 04:17

большое спасибо!!!!!!

Ответить
  • Пользователь ХХХ
17.09.12 04:20

Спасибо!!!! Молодцы!!

Ответить
  • Веселая
17.09.12 05:53

Спасибоньки!

Ответить
  • IrinkaSvetl
17.09.12 12:32

Спасибо большое Александру))

Ответить
  • Ольга
21.09.12 07:04

Очень удобно, спасибо))

Ответить
Комментирование новости отключено
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям