Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку ломбардами (Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.05.2004 р. N 531)

Методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку ломбардами (Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.05.2004 р. N 531)

Методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку ломбардами 
    
   (Затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 7 травня 2004 р. N 531)


    
    
   Методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку ломбардами (далі - Рекомендації) розроблені відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закону України "Про заставу", Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291 (зі змінами та доповненнями). 

   1. Загальні положення 
    
   1.1. Рекомендації поширюються на діяльність ломбардів та розроблені з метою забезпечення єдиного підходу щодо ведення бухгалтерського обліку та відображення ломбардами фінансово-господарських операцій. 
   1.2. Для ведення бухгалтерського обліку господарських операцій, що пов'язані з наданням ломбардами фінансових послуг, рекомендується використовувати такі рахунки та субрахунки: 
    

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Субрахунки (рахунки третього та четвертого порядків)
Код Назва Код Назва Код Назва
1 2 3 4 5 6
6 "Гарантії та забезпечення отримані" 6.1 "Майно, отримане у заставу"    
2 "Активи на відповідальному зберіганні" 23 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні"    
    25 "Майно у довірчому управлінні"    
37 "Розрахунки з різними дебіторами" 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 1 "Розрахунки за наданими фінансовими кредитами"
        2 "Розрахунки зі страхування майна"
    373 "Розрахунки за нарахованими доходами" 1 "Розрахунки за нарахованими відсотками за наданими фінансовими кредитами"
    374 "Розрахунки за претензіями" 1 "Розрахунки за нарахованими сумами пені"
68 "Розрахунки за іншими операціями" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 1 "Розрахунки зі страховими організаціями за операціями страхування майна, наданого у заставу"
        2 "Розрахунки із заставодавцем за операціями з реалізації майна, наданого у заставу"

    
    
    
   2. Облік операцій із надання ломбардом фінансових кредитів 
    
    
   2.1. Облік операцій з надання ломбардами фінансових кредитів здійснюється відповідно до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 N 237. 
    
   2.2. Для обліку розрахунків за наданими ломбардом фінансовими кредитами застосовується рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами" - субрахунок 377.1 "Розрахунки за наданими фінансовими кредитами". За дебетом субрахунку 377.1 "Розрахунки за наданими фінансовими кредитами" відображається виникнення дебіторської заборгованості за наданими фінансовими кредитами, за кредитом - її погашення або списання. 
    
   2.3. Для відображення розрахунків із позичальником зі страхування майна, отриманого у заставу, використовується субрахунок 377.2 "Розрахунки зі страхування майна". За дебетом субрахунку 377.2 відображається страхова сума, що підлягає сплаті позичальником, за кредитом - страхова сума, сплачена позичальником. 
    
   Для відображення розрахунків зі страховою організацією зі страхування майна, отриманого у заставу, використовується субрахунок 685.1 "Розрахунки зі страховими організаціями за операціями страхування майна, наданого у заставу". 
    
   За кредитом субрахунку 685.1 відображається страхова сума, що підлягає сплаті позичальником та перерахуванню страховій організації, за дебетом - страхова сума, перерахована ломбардом страховій організації. 
    
   2.4. Для обліку майна, отриманого у заставу, та узагальнення інформації про наявність та рух зазначеного майна використовується позабалансовий субрахунок 06.1 "Майно, отримане у заставу". Облік отриманого у заставу майна проводиться за оцінною вартістю, яка визначається у порядку, визначеному законодавством, та обов'язково відображається у договорі застави та інших документах, що підтверджують факт надання кредиту. 
    
   Збільшення залишку по субрахунку 06.1 виникає при отриманні майна у заставу, зменшення - при його списанні внаслідок погашення дебіторської заборгованості за наданими фінансовими кредитами, у забезпечення яких майно було надано, або відповідно до Закону України "Про заставу". 
    
   2.5. Для відображення розрахунків за нарахованими відсотками за наданими фінансовими кредитами використовується субрахунок 373.1 "Розрахунки за нарахованими відсотками за наданими фінансовими кредитами". За дебетом субрахунку 373.1 відображається сума нарахованих відсотків, що підлягає сплаті позичальником ломбарду за користування фінансовим кредитом, за кредитом - сума сплачених позичальником відсотків. 
    
   2.6. Для сум нарахованої та сплаченої пені використовується субрахунок 374.1 "Розрахунки за нарахованими сумами пені". 
    
   2.7. Ломбард зобов'язаний вести аналітичний облік дебіторської заборгованості за кожним позичальником у розрізі кожного окремого договору або інших документів, які засвідчують факт надання кредиту, а також аналітичний облік отриманого у заставу майна за оцінною вартістю та з характеристикою цього майна. 
   Бухгалтерські проведення обліку операцій із надання фінансових кредитів: 
    

N Назва операції Кореспондуючі рахунки
    Дебет Кредит
1 Майно, отримане у заставу 6.1 -
2 Надання фінансового кредиту 377.1 301
3 Нарахування суми платежу за страхування майна, наданого у заставу, що підлягає сплаті позичальником та перерахуванню страховій організації 377.2 685.1
4 Отримання плати за страхування майна від позичальника 301 377.2
5 Перерахування суми, отриманої від позичальника, страховій організації 685.1 311
6 Нарахування суми відсотків за користування фінансовим кредитом 373.1 703.1
7 Нарахування суми пені за прострочення виконання зобов'язань за фінансовим кредитом 374.1 715.1
8 Повернення фінансового кредиту 301 377.1
9 Погашення нарахованих відсотків за користування фінансовим кредитом 301 373.1
10 Сплачена сума нарахованої пені 301 374.1
11 Повернення майна, отриманого у заставу - 6.1

    
    
    
   3. Облік операцій реалізації майна, доходів та витрат 
    
    
   3.1. Облік операцій щодо реалізації заставленого майна має певні особливості у зв'язку з економічним змістом операцій, що здійснюються ломбардом. 
    
   3.2. Доходи ломбардів, отримані в процесі їх діяльності з надання кредитів та реалізації майна, відображаються на рахунках класу 7 Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291. Рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності" призначені для узагальнення інформації про доходи від операційної та фінансової діяльності ломбардів. 
    
   Склад доходів та порядок їх визнання регулюються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Доходи", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290. 
    
   Витрати ломбарду визначаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318. 
    
   Бухгалтерські проведення обліку реалізації заставленого майна з оприбуткуванням його на балансі: 
    

Назва операції Кореспондуючі рахунки
    Дебет Кредит
1 Майно, зняте з позабалансового обліку як забезпечення виконання зобов'язань - 6.1
2 Оприбутковано майно, зняте з позабалансового обліку як забезпечення виконання зобов'язань за справедливою вартістю 281 685.2
3 Отримання виручки від реалізації заставленого майна 301, 311 702.1
4 Нарахування податкових зобов'язань з ПДВ 702.1 641
5 Нарахування збору до Пенсійного фонду (у разі реалізації виробів із золота) за рахунок реалізованого майна 685.2 651
6 Перерахування нарахованого збору до Пенсійного фонду 651 311
7 Списана собівартість реалізованого майна 902 281
8 Списання (погашення) суми нарахованих відсотків та неповерненого кредиту 685.2 373.1, 377.1
9 Повернення заставодавцю, за його зверненням, залишку суми від реалізації майна 685.2 301
10 Списання залишку суми від реалізації майна на доход, у разі незвернення застоводавця 685.2 717
11 Списання безнадійної заборгованості за неповерненими кредитами 944 685.2
12 Формування фінансового результату 702.1 791
717 -
791 944

    
    
   Бухгалтерські проведення обліку реалізації заставленого майна без оприбуткування його на балансі: 
    

N з/п Назва операції Кореспондуючі рахунки
    Дебет Кредит
1 Майно, передане на реалізацію 25 -
2 Майно, зняте з позабалансового обліку як забезпечення виконання зобов'язань - 6.1
3 Отримання виручки від реалізації заставленого майна 301, 311 702.1
4 Нарахування податкових зобов'язань з ПДВ 702.1 641
5 Списання вартості реалізованого майна з позабалансового рахунку - 25
6 Відображення суми заборгованості перед заставодавцем після реалізації майна (без ПДВ) 704 685.2
7 Нарахування збору до Пенсійного фонду (у разі реалізації виробів із золота) за рахунок реалізованого майна 685.2 651
8 Перерахування нарахованого збору до Пенсійного фонду 651 311
9 Нарахування відсотків за користування фінансовим кредитом 373.1 703.1
10 Нарахування пені за прострочення повернення фінансового кредиту 374.1 715.1
11 Списання (погашення) суми нарахованих відсотків та пені за неповерненими фінансовими кредитами за рахунок реалізованого майна 685.2 373.1, 374.1
12 Списання (погашення) неповерненого кредиту за рахунок реалізованого майна 685.2 377.1
13 Повернення заставодавцю залишку суми від реалізації заставленого майна 685.2 301
14 Списання отриманих доходів на фінансові результати 702.1, 703.1, 715.1 791
5 Списання суми зменшення доходу на фінансові результати 791 704

    
    
   4. Інші положення 
    
    
   4.1. Перелік проведень, наведених у цих Рекомендаціях, не є вичерпним. В процесі діяльності ломбардів, пов'язаної з наданням фінансових послуг, можуть виникати не передбачені у цих Рекомендаціях господарські операції. У цьому випадку слід дотримуватись Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291 (зі змінами та доповненнями). 

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям