Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою (розпорядження Державної комісії фінансових послуг України від 18.12.2003 р. № 171)

Методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою (розпорядження Державної комісії фінансових послуг України від 18.12.2003 р. № 171)

Затверджено: 
   Розпорядження Державної комісії 
   фінансових послуг України 
   18.12.03 № 171


    
    
   

Методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою


    
    
   Методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою (далі – Рекомендації) розроблені відповідно до вимог Законів України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про кредитні спілки”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 (зі змінами та доповненнями).

 

   1. Загальні положення

   1.1. Рекомендації поширюються на діяльність кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок (далі – кредитні спілки). 
   1.2. Рекомендації розроблені з метою забезпечення єдиного підходу щодо ведення бухгалтерського обліку та відображення кредитними спілками фінансово-господарських операцій. 
   Кредитні спілки використовують для обліку фінансово-господарських операцій План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 (зі змінами та доповненнями). 
   1.3. Для ведення бухгалтерського обліку кредитним спілкам рекомендується використовувати такі рахунки та відкривати до них субрахунки: 
    
   

Синтетичні рахунки Субрахунки Субрахунки
(рахунки першого порядку) (рахунки другого порядку) (рахунки третього та четвертого порядків)
Код Назва Код Назва Код Назва
1 2 3 4 5 6
14 Довгострокові фінансові 142 Інші інвестиції пов'язаним сторонам 11 Обов'язкові пайові внески в об’єднану кредитну спілку
інвестиції 12 Додаткові пайові внески в об’єднану кредитну спілку
  21 Обов'язкові пайові внески в кооперативний банк
  22 Додаткові пайові внески в кооперативний банк
  143 Інвестиції непов'язаним сторонам   Державні цінні папери
35 Поточні фінансові інвестиції 352 Інші поточні фінансові інвестиції 1 Кредити, надані іншим кредитним спілкам
2 Вклади на депозитних рахунках в банках
3 Внески (вклади) на депозитні рахунки в об’єднаній кредитній спілці”
353 Кошти, спрямовані до спільних фінансових фондів асоціацій    
37 Розрахунки з різними дебіторами 373 Розрахунки за нарахованими доходами 1 Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами, наданими членам кредитної спілки
2 Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами, наданими іншим кредитним спілкам
3 Розрахунки за нарахованими процентами за вкладами на депозитних рахунках в банках
4 Розрахунки за нарахованими процентами за вкладами на депозитних рахунках в об’єднаній кредитній спілці
5 Розрахунки за нарахованими доходами за внесками в капітал об’єднаної кредитної спілки
6 Розрахунки за нарахованими доходами за внесками в капітал кооперативного банку
376 Розрахунки за кредитами членам кредитної спілки Кредити з терміном погашення до 3-х місяців
Кредити з терміном погашення від 3 до 12 місяців
Кредити з терміном погашення більше 12 місяців
377 Розрахунки з іншими дебіторами    
378 Розрахунки за безнадійними кредитами    
38 Резерв сумнівних боргів 381 Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів    
41 Пайовий капітал 411 Обов’язкові пайові внески членів кредитної спілки    
    412 Додаткові пайові внески членів кредитної спілки    
42 Додатковий капітал 422 Інший вкладений капітал   Цільові внески членів кредитної спілки
424 Безоплатно одержані необоротні активи    
425 Інший додатковий капітал   Додатковий капітал, сформований за рахунок благодійних внесків фізичних та юридичних осіб
43 Резервний капітал 431 Резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків членів кредитної спілки    
    432 Резервний капітал, сформований за рахунок доходу кредитної спілки    
    433 Резервний капітал, сформований за рахунок інших джерел    
44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 441 Прибуток нерозподілений    
442 Непокриті збитки    
443 Прибуток, використаний у звітному періоді    
48 Цільове фінансування і цільові надходження 481 Внески членів кредитної спілки до благодійного фонду    
482 Внески інших осіб до благодійного фонду    
483 Цільове фінансування з бюджетних та позабюджетних фондів    
484 Інше цільове фінансування та інші цільові надходження    
50 Довгострокові позики 505 Інші довгострокові позики в національній валюті    
55 Інші довгострокові зобов'язання 551 Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на строк більше 12 місяців    
    552 Довгострокові зобов’язання перед юридичними особами за отриманими коштами на безоплатній основі    
61 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 611 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті 1 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями перед членами кредитної спілки
2 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями перед юридичними особами
67 Розрахунки з учасниками 673 Розрахунки з членами кредитної спілки за нарахованою платою (процентами) на пайові внески 1 Розрахунки з членами кредитної спілки за нарахованою платою (процентами) на обов’язкові пайові внески
2 Розрахунки з членами кредитної спілки за нарахованою платою (процентами) на додаткові пайові внески
68 Розрахунки за іншими операціями 684 Розрахунки за нарахованими відсотками Розрахунки за нарахованими процентами на внески (вклади) на депозитні рахунки
Розрахунки за нарахованими процентами за зобов’язаннями, які залучені від юридичних осіб на платній основі
686 Розрахунки з членами кредитної спілки за внесками (вкладами) на депозитні рахунки Внески (вклади) на депозитні рахунки до запитання
Внески (вклади) на депозитні рахунки на строк до 3-х місяців
Внески (вклади) на депозитні рахунки на строк від 3-х до 12 місяців
687 Розрахунки з юридичними особами за зобов’язаннями, на які нараховуються проценти    
688 Розрахунки за зобов’язаннями, на які не нараховуються проценти Розрахунки з фізичними особами за зобов’язаннями, на які не нараховуються проценти
11 Блокований рахунок
Розрахунки з юридичними особами за зобов’язаннями, на які не нараховуються проценти
689 Розрахунки з особами, що припинили членство у кредитній спілці 1 Розрахунки за сумою внесків (вкладів)
2 Розрахунки за сумою невиплачених процентів
69 Доходи майбутніх періодів 691 Проценти від членів кредитної спілки за кредитами, які сплачені авансом    
692 Проценти від інших кредитних спілок за кредитами, які сплачені авансом    
71 Інший операційний дохід 715 Одержані штрафи, пені, неустойки    
716 Відшкодування раніше списаних активів    
718 Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів    
719 Інші доходи від операційної діяльності    
72 Дохід від участі в капіталі 724 Дохід на внески внесені до капіталу кооперативного банку та об’єднаної кредитної спілки    
73 Інші фінансові доходи 732 Відсотки одержані    
733 Інші доходи від фінансових операцій    
79 Фінансові результати 791 Результат операційної діяльності    
792 Результат фінансових операцій    
84 Інші операційні витрати 841 Витрати на розрахунково-касове обслуговування    
842 Витрати на оренду та утримання офісу    
843 Господарські витрати    
844 Витрати на обслуговування орендованих основних засобів    
845 Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів    
846 Оплата інформаційно – консультаційних послуг    
847 Витрати на відрядження    
848 Витрати на нарахування обов’язкових платежів    
849 Інші витрати    
85 Інші затрати 851 Витрати на нарахування податку на прибуток    
852 Витрати на нарахування процентів по внесках (вкладах) членів спілки на депозитні рахунки    
853 Витрати на нарахування процентів по залучених коштах від юридичних осіб    
854 Витрати на сплату членських внесків до асоціацій кредитних спілок.    
855 Витрати на відрахування до спільних фінансових фондів (метою формування яких є фінансове оздоровлення кредитних спілок)    
    856 Витрати на списання нарахованих але несплачених процентів по кредитах    
857 Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів) на депозитні рахунки    
           


    
   2. Облік внесків членів кредитної спілки 
 

 2.1. Класифікація внесків членів кредитної спілки 
   Внески членів кредитної спілки класифікують за такими ознаками: 
   за власністю: 
   внески, що є власністю членів кредитної спілки; 
   внески, що є власністю кредитної спілки; 
   за обов'язковістю: 
   обов'язкові внески; 
   необов'язкові внески; 
   за характером формування ресурсної бази: 
   внески, що формують капітал кредитної спілки; 
   внески, що відносяться до зобов'язань кредитної спілки; 
   за зворотністю: 
   зворотні внески; 
   незворотні внески; 
   за можливістю розподілу доходу/ нарахування плати (процентів) на внески членів: 
   внески з обов’язковим нарахуванням; 
   внески з необов’язковим нарахуванням; 
   внески, по яких проценти не нараховуються ; 
   2.2. Види внесків членів кредитної спілки 
   2.2.1. До кредитної спілки можуть надходити такі види внесків її членів: 
   1) вступний внесок - обов'язковий незворотний внесок, що вноситься особою одноразово при її вступі до кредитної спілки у розмірі, встановленому, визначеним загальними зборами членів кредитної спілки, порядком. На вступний внесок проценти не нараховуються. Вступний внесок повністю спрямовується на формування резервного капіталу і є власністю кредитної спілки; 
   2) обов'язковий пайовий внесок - обов’язковий зворотний внесок, що вноситься особою при її вступі до кредитної спілки у розмірі, встановленому визначеним загальними зборами членів кредитної спілки порядком. За підсумками фінансового року на обов'язковий пайовий внесок може розподілятися нерозподілений доход у вигляді плати (процентів) в порядку та з періодичністю визначеними загальними зборами кредитної спілки. Підставою для повернення обов’язкового пайового внеску є припинення членства у кредитній спілці. Обов’язкові пайові внески формують пайовий капітал кредитної спілки та є власністю кредитної спілки; 
   3) додатковий пайовий внесок - необов'язковий зворотний внесок члена кредитної спілки, режим залучення якого визначається положенням про фінансове управління. За підсумками фінансового року на додатковий пайовий внесок може розподілятися нерозподілений доход у вигляді плати (процентів) в порядку та з періодичністю визначеними загальними зборами кредитної спілки. Крім цього, на додатковий пайовий внесок може протягом року нараховуватись плата (проценти) в порядку та з періодичністю, визначеними загальними зборами кредитної спілки, але не частіше ніж один раз у квартал. Підставою для повернення додаткового пайового внеску є припинення членства у кредитній спілці. Додаткові внески пайового типу також можуть бути повернені за заявою члена кредитної спілки за умови дотримання кредитною спілкою нормативів капіталу. Додаткові пайові внески формують пайовий капітал кредитної спілки та є власністю кредитної спілки; 
   4) цільовий внесок в додатковий капітал - необов’язковий зворотний внесок члена кредитної спілки цільового призначення, який формує додатковий капітал та є власністю кредитної спілки. Нарахування плати (процентів) на ці внески не здійснюється. Підставою для повернення цільового внеску в додатковий капітал є припинення членства у кредитній спілці; 
   5) благодійний внесок в додатковий капітал – необов’язковий незворотний внесок фізичних та юридичних осіб, який спрямовується на формування додаткового капіталу кредитної спілки та є власністю кредитної спілки. Нарахування плати (процентів) на цей внесок не здійснюється; 
   6) внесок (вклад) на депозитний рахунок – кошти в готівковій або у безготівковій формі, внесені до кредитної спілки її членами на договірних умовах, на визначений строк або без зазначення такого строку і підлягають виплаті члену кредитної спілки відповідно до умов договору та законодавства України. Нарахування плати (процентів) на внесок (вклад) на депозитний рахунок здійснюється згідно умов укладеного договору. Внесок (вклад) на депозитний рахунок є власністю члена кредитної спілки та відноситься до її зобов’язань. 
   Кошти, що належать членам кредитної спілки, використовуються для надання кредитів членам кредитної спілки, а у разі наявності тимчасово вільних коштів членів кредитної спілки можуть розміщуватися спілкою на депозитних рахунках у установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, і в об’єднаній кредитній спілці, а також у державні цінні папери, перелік яких встановлюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. 
   Внески (вклади) на депозитні рахунки поділяються на: 
   1. за строком залучення: 
   а) строкові; 
   - на строк до 3 місяців; 
   - на строк від 3 до 12 місяців; 
   - на строк більше 12 місяців. 
   б) до запитання (без визначення у договорі строку залучення) 
   2. різновидом внеску (вкладу) на депозитний рахунок є блокований рахунок. 
   внесок (вклад) на блокований рахунок – зворотний внесок (вклад) члена спілки, який залучається на договірних умовах для забезпечення зобов’язань члена перед кредитною спілкою. Залучення внеску (вкладу) на блокований рахунок регулюється відповідним положенням. Можливість нарахування процентів визначається умовами договору. Внесок (вклад) на депозитний рахунок – блокований рахунок є власністю члена кредитної спілки та відноситься до її зобов’язань;
   7) внесок до благодійного фонду – це необов’язковий незворотний внесок цільового призначення, що вноситься членом кредитної спілки та іншими особами на формування благодійного фонду та безпосередньо використовується та спрямовується на фінансування кредитною спілкою благодійної діяльності. Внесок до благодійного фонду є власністю кредитної спілки. Нарахування плати (процентів) на ці внески не здійснюється. 
   2.3. Методи нарахування процентів 
   2.3.1. Методи нарахування плати (процентів) на пайові внески членів кредитної спілки 
   Кредитна спілка може застосовувати наступні методи нарахування плати (процентів) на пайові внески: 
   • нарахування плати (процентів) здійснюється лише на пайові внески, які знаходилися в кредитній спілці станом на початок періоду: при розрахунку не враховуються пайові внески, що були внесені протягом періоду. У разі припинення членства внески членів кредитної спілки, які знаходилися в спілці на початок періоду, дохід на такі внески за даний період розподіляється, незважаючи на втрату особою членства в спілці (якщо інше не буде передбачено у відповідному положенні кредитної спілки). 
   • нарахування плати (процентів) здійснюється на пайові внески, які знаходилися в спілці на кінець періоду: при розрахунку не береться до уваги фактичний термін перебування внесків конкретного члена в кредитній спілці. 
   • нарахування плати (процентів) по "пайоднях" - розрахунок здійснюється на основі наявних у конкретного члена кредитної спілки "пайоднів" за відповідний період (сума пайових внесків множиться на кількість днів фактичного перебування цих внесків в кредитній спілці протягом періоду). 
   Розрахунок плати (процентів) на пайові внески проводиться за формулою: 
     
   П - плата (проценти), нарахована члену кредитної спілки на пайові внески (грн.); 
   ПД – кількість пайоднів члена кредитної спілки; 
   С – загальна сума доходу, що підлягає розподілу між членами кредитної спілки (грн.); 
   ΣПД – загальна сума пайоднів всіх членів кредитної спілки. 
   Для нарахування плати (процентів) на пайові внески кредитна спілка може використовувати інші методи нарахування. 
   Методи нарахування плати (процентів) на пайові внески повинні бути визначені у відповідному положенні. 
   2.3.2. Методи нарахування і сплати плати (процентів) на внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. 
   Кредитна спілка може застосовувати наступні методи нарахування плати (процентів) на внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки: 
   • нарахування та сплата процентів і суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок в кінці строку дії договору; 
   • періодичне нарахування та сплата процентів зі сплатою суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок в кінці строку дії договору; 
   • періодичне нарахування та сплата процентів і частини суми внеску (вкладу). 
   Розрахунок плати (процентів) на внесок (вклад) проводиться за формулою: 
     
   Для нарахування плати (процентів) на внесок (вклад) на депозитний рахунок кредитна спілка може використовувати інші методи. 
   Методи нарахування плати (процентів) на внески (вклади) на депозитні рахунки повинні бути визначені у відповідному положенні. 
   Нарахування процентів за договорами відбувається за фактичну кількість днів користування кредитною спілкою внесками (вкладами) членів кредитної спілки. Нарахування процентів починається з наступного дня після отримання кредитною спілкою внесків (вкладів), а припиняється в останній день залучення внесків (вкладів), передбачений договором. 
   2.4. Облік розрахунків за внесками членів кредитної спілки внесеними до капіталу. 
   2.4.1.Облік розрахунків за внесками членів кредитної спілки, внесеними до капіталу кредитної спілки, здійснюється відповідно до “Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій” (зі змінами та доповненнями). 
    
   

Назва операції Кореспонденція рахунків
з/п Дебет Кредит
1 Надходження вступного внеску із зарахуванням в резервний капітал 301,311 431
2 Надходження обов’язкового пайового внеску 301,311 411
3 Надходження додаткового пайового внеску 301,311 412
4 Формування додаткового капіталу за рахунок цільового внеску членів кредитної спілки 301,311 422
5 Формування додаткового капіталу за рахунок благодійних внесків фізичних та юридичних осіб 301,311 425
6 Повернення додаткового пайового внеску 412 301,311
7 Повернення цільового внеску з додаткового капіталу 425 301,311


    
   2.5. Облік розрахунків за зобов’язаннями. 
   2.5.1.Облік розрахунків за зобов’язаннями кредитної спілки здійснюється відповідно до П(С)БО 11 “Зобов’язання”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.00 № 20. 
   За кредитом рахунків, на яких обліковуються внески (вклади) на депозитні рахунки, здійснюється збільшення (внесення) внесків (вкладів), за дебетом – зменшення (повернення, приєднання, списання тощо) внесків (вкладів). 
   2.5.2. На субрахунку 505 - “Інші довгострокові позики в національній валюті” обліковується заборгованість кредитної спілки за отриманими довгостроковими кредитами від кредитних спілок. 
   На субрахунку 551 “Довгострокові внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки” обліковується заборгованість кредитної спілки за довгостроковими внесками (вкладами) на депозитні рахунки. 
   Вклад члена кредитної спілки вважається довгостроковим, якщо строк погашення зобов’язання за цим вкладом більше одного року з дати балансу. Коли термін повернення довгострокового вкладу складає менше 12 місяців з дати балансу, він переводиться до складу поточних зобов’язань і обліковується на субрахунку 611 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті”. 
   611/1 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті перед членами кредитної спілки”. 
   611/2 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті перед юридичними особами”. 
   Якщо за вкладом, переведеним до складу поточних зобов’язань, було прийнято рішення про пролонгацію договору на термін більше 12 місяців, сума цього зобов’язання повинна бути знову переведена до складу довгострокових. 
   2.5.3. Для обліку внесків (вкладів) на депозитні рахунки, що внесені на строк до 12 місяців використовується субрахунок 686 “Розрахунки з членами кредитної спілки по внесках (вкладах) на депозитні рахунки”. 
   Для обліку внесків (вкладів) на депозитні рахунки за терміном користування кредитна спілка, виходячи з потреб управління, контролю та аналізу, використовує субрахунки другого та третього порядку. 
   2.5.4. На субрахунку 687 “Розрахунки з юридичними особами за зобов’язаннями, на які нараховуються проценти” відображається поточна заборгованість кредитної спілки за отриманими кредитами від кредитних спілок . 
   2.5.5. На субрахунку 688 “Розрахунки за зобов’язаннями, на які не нараховуються проценти” відображаються короткострокові зобов’язання за операціями з отримання коштів від фізичних або юридичних осіб на безоплатній основі, а також на субрахунку 688/11 „Блокований рахунок” - внески (вклади) членів спілки на депозитний рахунок. 
   2.5.6. За кредитом субрахунків № 673 (1,2) „Розрахунки з членами кредитної спілки за нарахованою платою (процентами) на пайові внески”, 684/1Х “Розрахунки за процентами на внески (вклади) на депозитні рахунки”, 684/2Х “Розрахунки по нарахованих процентах за зобов’язаннями, які залучені від юридичних осіб на платній основі” обліковуються нараховані проценти за зобов’язаннями, за дебетом - сплата (приєднання, списання тощо) процентів. 
   2.5.7. У разі припинення членства у кредитній спілці всі внески та несплачені проценти по внесках цього члена обліковуються на субрахунку 689 “Розрахунки з особами, що припинили членство в кредитній спілці” до повного фактичного розрахунку. 
   Для обліку розрахунків з членами по внесках, вкладах та нарахованих процентах кредитна спілка зобов’язана вести аналітичний облік за кожним з членів спілки. 
   У разі участі кредитної спілки у формуванні спільних фінансових фондів, створених асоціаціями з метою підтримки ліквідності або фінансового оздоровлення кредитних спілок, поворотні грошові кошти, спрямовані на формування цих фондів, обліковуються виходячи з конкретних умов формування та використання фондів. У випадку, якщо умови формування фондів з метою підтримки ліквідності передбачають нарахування на ці кошти процентів, вони обліковуються на субрахунку 353, якщо не передбачають – на субрахунку 377. 
    
   

Назва операції Кореспонденція рахунків
п/п Дебет Кредит
8 Надходження внеску (вкладу) на депозитний рахунок 301,311 551, 686
9 Надходження внеску (вкладу) на блокований рахунок 301,311 688/11
10 Надходження внесків до благодійного фонду 301,311 481, 482
11 Здійснення кредитною спілкою благодійної діяльності: 377 311
Перерахування благодійних внесків 849 377
Віднесення благодійного внеску до витрат 481,482 718
Визнання доходами перерахованих благодійних внесків    
12 Повернення внеску (вкладу) з блокованого рахунку 688/11 301,311
13 Переведення довгострокового вкладу з депозитного рахунку до складу поточних зобов’язань 505, 551 611
14 Повернення внесків (вкладів) з депозитного рахунку 611/1, 686 301,311
15 Перенесення внеску з блокованого рахунку до додаткового пайового внеску 688/1 412
16 Перенесення внеску з блокованого рахунку до внеску (вкладу) на депозитному рахунку до запитання 688/11 686/0Х
17 Нарахування плати (процентів) на внески (вклади) на депозитних рахунках 852 684/1
18 Нарахування плати (процентів) на додаткові пайові внески протягом року 443 673/2
19 Розподіл доходу на додаткові пайові внески за підсумками фінансового року 441 673/2
20 Розподіл доходу на обов’язкові пайові внески за підсумками фінансового року 441 673/1
21 Збільшення пайових внесків за рахунок плати (процентів) нарахованих на пайові внески 673(1,2) 412
22 Зарахування плати (процентів) по пайових внесках на погашення кредиту 673(1,2) 376
23 Зарахування плати (процентів) по пайових внесках на погашення процентів по кредиту 673(1,2) 373/1
24 Формування блокованого рахунку з коштів депозитного рахунку 686 688/11
25 Формування блокованого рахунку з нарахованих процентів по вкладах (внесках) на депозитні рахунки 684/1Х 688/11
26 Виплата процентів по внесках (вкладах) на депозитних рахунках 684/1Х 301,311
27 Виплата процентів нарахованих на пайові внески членів кредитної спілки 673(1,2) 301,311
28 Переведення внесків, вкладів та процентів членів кредитної спілки, за рішенням про виключення особи із членів кредитної спілки, на окремий рахунок 411,412,673, 684,686, 688/1Х 689(1,2)
29 Повернення загальної суми внесків, вкладів та процентів членам кредитної спілки, які виключені 689(1,2) 301,311
30 Отримання кредиту від кредитних спілок 311 687
31 Нарахування процентів по кредиту, який отримано від кредитних спілок 853 684/2Х
32 Отримання кредитів від банків 311 501,601
33 Нарахування процентів по кредиту, який отримано від банку 853 684/2Х


    
   3. Облік кредитів 


   3.1. Класифікація кредитів. 
   Кредити класифікують за такими ознаками: 
   1) за строком користування кредитом: 
   а) з терміном погашення до 3 місяців включно; 
   б) з терміном погашення від 3 місяців до 12 місяці включно; 
   в) з терміном погашення більше 12 місяців. 
   2) за цільовим призначенням: 
   а) споживчі; 
   б) підприємницькі; 
   3) за рівнем забезпеченості 
   а) незабезпечені; 
   б) забезпечені (застава, завдаток, неустойка, порука, притримання, гарантія) 
   4) за рівнем дотримання членом кредитної спілки встановленого режиму сплати: 
   а) кредит з нормальним режимом сплати; 
   б) прострочений кредит; 
   в) неповернений кредит; 
   г) безнадійний кредит. 
   Прострочений кредит – кредит, за яким порушення встановленого режиму сплати не перевищує 365 днів. 
   Неповернений кредит – кредит, за яким порушення встановленого режиму сплати перевищує 365 днів. 
   Безнадійний кредит – кредит, за яким існує впевненість у його неповернені та/або за яким є підтвердження про неможливість здійснення стягнення, або минув термін позовної давності. Рішення про визнання кредиту безнадійним приймається кредитним комітетом в порядку, визначеному відповідним положенням. 
   3.2. Методи нарахування та сплати процентів та суми кредиту. 
   Кредитна спілка може застосовувати такі методи нарахування процентів на кредити за порядком нарахування та сплатою процентів і основної суми кредиту: 
   • на кредит з нарахуванням та сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору: при розрахунку за даним видом кредиту нарахування та сплата процентів і основної суми кредиту проводиться в кінці строку дії кредитного договору. 
   • на кредит з періодичним нарахуванням та сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору: при розрахунку за даним видом кредиту нарахування та сплата процентів проводиться періодично (як правило, раз на місяць), а сплата основної суми кредиту - в кінці строку дії кредитного договору. 
   • на кредит з періодичним нарахуванням та сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту: при розрахунку за даним видом кредиту періодично (як правило, раз на місяць) нараховується та сплачується рівними частинами основна сума кредиту, яка рахується шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. Періодично, відповідно до терміну сплати рівних часток кредиту, проводиться нарахування та сплата процентів на залишок заборгованості за кредитом. 
   Розрахунок процентів за кредитом проводиться за формулою: 

  ∑ кредиту х процентна ставка х кількість днів
∑% = -------------------------------------------------------------------------
  кількість календарних днів х 100


   • на кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями": при розрахунку за даним видом кредиту передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії угоди. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. У зв’язку з тим, що проценти нараховуються на залишок основної суми, їх питома вага в платежі зменшується з кожним наступним платежем, в той час як зростає питома вага кредиту. 
   Наведені методи розрахунку за кредитами не є вичерпними. Кредитна спілка може використовувати інші методи нарахування та сплати процентів за кредитами, які повинні бути визначені відповідним положенням. 
   Нарахування процентів за договорами кредиту відбувається за кожний фактичний строк користування кредитом і починається з наступного дня після отримання членом кредитної спілки суми кредиту, а припиняється в день остаточного розрахунку за кредитом. 
   Для цілей розрахунку процентів за кредитом, за внесками (вкладами) на депозитні рахунки, а також при визначенні плати (процентів) на пайові внески кредитні спілки використовують календарний рік. 
   3.3. Облік розрахунків за кредитами 
   3.3.1. Облік розрахунків за кредитами здійснюється відповідно до П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 № 237. 
   3.3.2. Для обліку кредитів застосовується рахунок 37 “Розрахунки з різними дебіторами” – субрахунок 376 “Розрахунки за кредитами членам кредитних спілок”. 
   На субрахунку 373/1 ”Розрахунки за нарахованими доходами” ведеться облік розрахунків за нарахованими процентами за кредитами, наданими членам кредитної спілки. 
   За дебетом рахунку 37 „Розрахунки з різними дебіторами” відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом – її погашення чи списання. 
   Для обліку кредитів та процентів за терміном користування кредитна спілка, виходячи з потреб управління, контролю та аналізу, використовує субрахунки другого та третього порядку. 
   Кредитна спілка зобов’язана вести аналітичний облік за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення. 
   3.3.3. На субрахунку 378 “Розрахунки за безнадійними кредитами” кредитна спілка відображає розрахунки за кредитами, які були визнані безнадійними. 
   3.3.4. Формування та використання резерву забезпечення втрат від неповернених кредитів відповідно до нормативів, встановлених Держфінпослуг, здійснюється на субрахунку 381 “Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів”. За рахунок цього резерву здійснюється списання тільки основної суми кредиту за простроченими, неповерненими та безнадійними кредитами. 
   Зменшення сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернення кредитів відображається у складі доходів проведенням Дт 381– Кт 716 на суми необхідного зменшення. 
    
   

Назва операції Кореспонденція рахунків
п/п Дебет Кредит
34 Надання кредитів членам кредитної спілки 376 301,311
35 Надання кредиту шляхом перерахування коштів на оплату рахунків за заявою позичальника (оплата товару, послуги) 376 685
685 311
36 Нарахування процентів за користування кредитом членом кредитної спілки 373/1 719
37 Сплата членом кредитної спілки нарахованих процентів за кредитом 301,311 373/1
38 Повернення кредитів членами кредитної спілки 301,311 376
39 Сплачені авансом проценти за користування кредитом авансом 301,311 691
Нарахування процентів за кредитом 373 719
Погашення процентів за рахунок авансу 691 373
40 Повернення членом кредитної спілки кредиту та процентів за ним шляхом перерахування коштів з місця роботи позичальника на поточний рахунок спілки у банку 311 685
685 373
685 376
41 Сплата процентів за користування кредитом за рахунок коштів блокованого рахунку 688/11 373/1
42 Повернення кредиту за рахунок коштів блокованого рахунку 688/11 376
43 Формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів за простроченими кредитами 845 381
44 Сплата штрафних санкцій за порушення строків платежу згідно з умовами кредитного договору 301,311 715
45 Списання нарахованих, але не сплачених процентів за рахунок витрат від неповернених кредитів 856 373
46 Визнання кредиту безнадійним 378 376
47 Списання заборгованості за кредитами, які визнані безнадійними, за рахунок резерву забезпечення покриття втрат 381 378
48 Зменшення суми сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів 381 716
49 Погашення кредиту, що був списаний як неповернений 301,311 716


    
   4. Фінансові інвестиції 


   Облік інвестиційної діяльності кредитної спілки здійснюється відповідно до П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.00 № 91. 
    
   

Назва операції Кореспонденція рахунків
п/п Дебет Кредит
50 Внесення обов’язкового пайового внеску до об’єднаної кредитної спілки 141/11 311
51 Внесення додаткового пайового внеску до об’єднаної кредитної спілки 141/12 311
52 Внесення обов’язкового пайового внеску до капіталу кооперативного банку 142/11 311
53 Внесення додаткового пайового внеску до капіталу кооперативного банку 142/12 311
54 Нарахування доходу на пайові внески, що внесені до капіталу об’єднаної кредитної спілки та до капіталу кооперативного банку 141,142,373(5,6) 724,141,142
55 Отримання доходу, нарахованого на пайові внески, що направлені до капіталу об’єднаної кредитної спілки та до капіталу кооперативного банку 311 373(5,6)
56 Надання кредиту іншій кредитній спілці, внесені кошти на депозитний рахунок банку або внески (вклади) внесені на депозитні рахунки об’єднаної кредитно спілки 352 311
57 Нарахування процентів за користування кредитом, наданим іншій кредитній спілці, та процентів за коштами, що розміщені на депозитному рахунку банку, або плати (процентів) на внески (вклади), внесені на депозитні рахунки об’єднаної кредитної спілки 373(3,4) 733
58 Отримання нарахованих процентів. 311 373(3,4)


    
   5. Облік доходів та витрат 


   5.1. Доходи кредитної спілки, отримані в процесі її діяльності, відображаються на рахунках 7 класу плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291. Рахунки 7 класу “Доходи і результати діяльності” призначені для узагальнення інформації про доходи від операційної та фінансової діяльності кредитної спілки. Склад доходів та порядок їх визнання регулюються положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 “Доходи”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 № 290. 
   Нарахування процентів за користування кредитами та визнання їх доходом здійснюється відповідно до вимог П(С)БО на останній день кожного місяця відповідно до умов укладеного кредитного договору. 
   5.2. Облік витрат, які виникли у кредитній спілці в процесі провадження своєї діяльності протягом звітного періоду, здійснюється відповідно до П(С)БО 16 “Витрати операційної діяльності”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318. 
   Відповідно до “Інструкції по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємствами і організаціями” від 30.11.99 № 291 кредитні спілки, для обліку своїх операційних витрат, використовують рахунки класу 8 “Витрати за елементами” плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291. По дебету класу 8 відображається сума визнаних витрат, по кредиту – списання на субрахунок 79 “Результат фінансових операцій”. 
    
   

Назва операцій Кореспонденція рахунків
з/п
    Дебет Кредит
59 Визначення фінансового результату на кінець звітного періоду 79,71, 72,73, 74 81,82,83,84, 85, 79
60 Визначення фінансового результату на кінець року 79,442 441,79
61 Формування резервного капіталу за рахунок частини доходу кредитної спілки протягом поточного року 443 432
62 Формування резервного капіталу за рахунок нерозподіленого доходу кредитної спілки минулого року 441 432
63   432 442
64 Використання коштів резервного капіталу, сформованого за рахунок інших джерел, для покриття збитків 433 442
65 Використання коштів резервного капіталу, сформованого з вступних внесків, для покриття збитків 431 442
66 Використання коштів додаткового капіталу для покриття збитків 425 442
67 Використання коштів пайового капіталу для покриття збитків 411,412 442


    
   6. Інші положення 


   6.1.Перелік проведень, наведених у цих Рекомендаціях, не є вичерпним. В процесі діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг можуть виникати не передбачені у цих Рекомендаціях господарські операції. У цьому разі слід застосовувати кореспонденції, складені за аналогією з вищенаведеними з використанням рекомендованих рахунків. 
   6.2. Кредитна спілка веде аналітичний облік розрахунків з кожним членом кредитної спілки. Для цього в паперовому та/або електронному вигляді ведеться особовий рахунок, який є об’єднаною єдиним реєстраційним номером сукупністю даних про члена кредитної спілки, відомості про рух внесків, вкладів, нарахованих процентів, розрахунки за отриманими кредитами. 

   Директор Департаменту 
   нагляду за кредитними установами А.Я. Оленчик 

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям