Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Подпишитесь!


  • О создании хозяйственного объединения

О создании хозяйственного объединения

Печатная Форма: О создании хозяйственного объединения

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
   
   ЛИСТ
   
   від 01.10.2008 р. N 1/5-1003/06


   
   Керівнику Дніпропетровським обласним відділенням Фонду
   
   Фонд соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) розглянув Вашого листа щодо надання роз'яснення про створення господарського об'єднання від 17.09.2008. N 01-09/1799 та повідомляє.
   
   Господарське об'єднання, утворене відповідно до статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", разом із зведеним звітом про зайнятість і працевлаштування інвалідів, підготовленим з урахуванням даних об'єднання та підприємств, що увійшли до його складу (далі - підприємства), подає:
   
   окремі звіти об'єднання та підприємств про зайнятість і працевлаштування інвалідів;
   
   перелік підприємств;
   
   копії договорів, що підтверджують розміщення на підприємстві громадської організації інвалідів, яке входить до складу господарського об'єднання, замовлення на придбання товарів (робіт, послуг), платіжних доручень за такими договорами, розрахунків витрат на виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг), що підтверджують безпосереднє виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг) підприємством громадської організації інвалідів та включення до цих витрат заробітної плати інвалідів, які працюють на зазначеному підприємстві.
   
   Якщо до складу господарського об'єднання входить підприємство, яке зареєстроване або повинно бути зареєстроване в іншому відділенні Фонду, відділення Фонду, якому господарське об'єднання подає звіт, інформує про це відповідне відділення Фонду.
   
   Потрібно зазначити, що відповідно до частин 2, 3 статті 119 Господарського кодексу України господарське об'єднання - об'єднання підприємств, утворене за ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, які на добровільних засадах об'єднали свою господарську діяльність.
   
   Господарські об'єднання діють на основі установчого договору та/або статуту, який затверджується їх засновниками.
   
   Метою створення і діяльності об'єднання підприємства може бути координація будь-якої господарської діяльності (виробничої, наукової, комерційної, інвестиційної, інноваційної та іншої). Види діяльності, які координуються підприємствами завдяки створенню об'єднання, визначаються залежно від виду об'єднання. Так, в асоціаціях відбувається координація виробничої діяльності, у корпорації - виробничої, наукової і комерційної діяльності, у концерні - науково-технічної, виробничої інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності.
   
   Види діяльності, координація яких відбувається в об'єднаннях підприємств інших видів, Господарським кодексом України не визначається, отже в інших випадках може відбутися координація будь-якої господарської діяльності підприємств, якщо законом згідно зі статтею 127 цього Кодексу не встановлено певне регулювання щодо координації тієї чи іншої діяльності підприємств у інших формах об'єднання інтересів підприємства.
   
   Об'єднання є юридичною особою.
   
   Згідно частини першої статті 121 Господарського кодексу України підприємства-учасники об'єднання підприємств зберігають статус юридичної особи незалежно від організаційно-правової форми об'єднання, і на них поширюються положення цього Кодексу та інших законів щодо регулювання діяльності підприємств.
   
   Рішення про утворення об'єднання підприємств (установчий договір) та статут об'єднання погоджуються з Антимонопольним комітетом України в порядку, встановленому законодавством.
   
   Відповідно статті 122 Господарського кодексу України господарські об'єднання мають вищі органи управління (загальні збори учасників) та утворюють виконавчі органи, передбачені статутом господарського об'єднання.
   Вищий орган господарського об'єднання:
   
   - затверджує статут господарського об'єднання та вносить зміни до нього;
   
   - вирішує питання про прийняття в господарське об'єднання нових учасників та виключення учасників з його складу;
   
   - утворює виконавчий орган господарського об'єднання відповідно до його статуту чи договору;
   
   вирішує фінансові та інші питання відповідно до установчих документів господарського об'єднання.
   
   Виконавчий орган господарського об'єднання (колегіальний чи одноособовий) вирішує питання поточної діяльності, які відповідно до статуту або договору віднесені до його компетенції.
   
   Управління державним (комунальним) господарським об'єднанням здійснюють правління об'єднання і генеральний директор об'єднання, який призначається на посаду та звільняється з посади органом, що прийняв рішення про утворення об'єднання. Склад правління визначається статутом об'єднання. Порядок управління державним (комунальним) господарським об'єднанням визначається статутом об'єднання відповідно до закону.
   
   Здійснення управління поточною діяльністю об'єднання підприємств може бути доручено адміністрації одного з підприємств (головного підприємства об'єднання) на умовах, передбачених установчими документами відповідного об'єднання.
   
   Установчі документи, що приймаються при створені об'єднання підприємств можуть передбачати внесення його учасниками майнових внесків (вступні, членські, цільові тощо).
   
   Крім того, майно передається об'єднанню його учасниками у господарське відання або ь оперативне управління на основі установчого договору чи рішення про утворення об'єднання. Вартість майна об'єднання відображається у його балансі.
   
   Об'єднання підприємств не відповідає за зобов'язаннями його учасників, а підприємства-учасники не відповідають за зобов'язаннями об'єднання, якщо інше не передбачено установчим договором або статутом об'єднання, рішення про утворення об'єднання.
   
   Частина шоста статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" зазначає, що до виконання підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць, визначеного згідно з частиною першою цієї статті, може бути зараховано забезпечення роботою інвалідів на підприємствах, в організаціях громадських організацій інвалідів шляхом створення господарських об'єднань підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, та підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.
   
   Таким чином, згідно Порядку зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць у господарських об'єднаннях, до складу яких входять підприємства громадських організацій інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 70, підприємства, в тому числі підприємства громадських організацій інвалідів, яким зараховується кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць, можуть входити лише до складу одного господарського об'єднання.
   
   Кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів зараховується до нормативу таких робочих місць за звітний період господарському об'єднанню та підприємствам, що входять до його складу, у разі, коли:
   
   - кількість працюючих інвалідів на підприємстві громадської організації інвалідів за основним місцем роботи, що перевищує 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, є більша, ніж кількість нестворених робочих місць для працевлаштування інвалідів на інших підприємствах, що входять до складу господарського об'єднання, згідно з установленим нормативом таких робочих місць;
   
   - підприємства, що входять до складу господарського об'єднання, розмістили на підприємстві громадської організації інвалідів, яке входить до складу об'єднання, замовлення на придбання товарів (робіт, послуг), що безпосередньо виготовляються зазначеним підприємством;
   
   - сума річної заробітної плати інвалідів, яка не менша, ніж сума адміністративно-господарських санкцій, що повинна бути сплачена підприємством за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, входить у вартість замовлення, розміщеного на підприємстві громадської організації інвалідів.
   
   Приклад: на підприємстві, яке входить до структури Українського товариства глухих (далі - підприємство 1) і має швейне виробництва, за звітний рік середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу становила 40 осіб (рядок 01); середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу, яким встановлено інвалідність, за рік становила 32 особи (рядок 02), що складає 80 % від середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу. 4-відсотковий норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів цим підприємства перевиконано.
   
   Інше підприємство, яке відноситься до хімічної галузі (далі - підприємство 2) у попередньому році не виконало чотирьох відсотковий норматив і сплатило адміністративно-господарські санкції. За звітний рік середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу цього підприємства становила 130 осіб (рядок 01); середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу, яким встановлено інвалідність, за рік становила 3 особи (рядок 02); 4-відсотковий норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів для цього підприємства становить: 130 х 0,04 = 5,2 (ос.), тобто показник рядка 03 дорівнює 5 особам; фонд оплати праці штатних працівників за рік становить 1872,0 тис. грн. (рядок 04); середньорічна заробітна плата штатного працівника: 1872,0 х 1 000 : 130 = 14400 грн. (рядок 05); сума адміністративно-господарських санкцій за невиконання вимог статті 19 Закону N 875-ХІІ (рядок 06) дорівнює (5 - 3) х 14400 = 28800 (грн.).
   
   Підприємство повинно після закінчення звітного року до 15 квітня самостійно перерахувати до доходної частини державного бюджету 28800 грн.
   
   Однак, враховуючи досвід минулого року та з метою виконання підприємством 2 вимог вищезгаданої статті чинного законодавства, керівництво обох підприємств у лютому місяці звітного року вирішує створити громадське об'єднання. Підприємство 2 на підприємстві 1 розміщує замовлення на виготовлення робочого спеціального одягу у на загальну суму, яка не менше, ніж сума адміністративно-господарських санкцій. На виконання замовлення у продовж 10 місяців були задіяні 2 працівника підприємства 1: Петренко працював 10 місяців, Федоренко - 9. Відпрацьований час зафіксовано у табелі виходу на роботу, тобто (1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2) : 12 = 1,58 ~ 2 (особи), які зараховуються до виконання зазначеного нормативу підприємству 2.
   
   Отже, законодавством визначено умови при яких об'єднанню зараховується кількість робочих місць до нормативу для працевлаштування інвалідів, як альтернатива сплаті адміністративно-господарських санкцій.
   
   Заступник директора
   А. Причина
   

фото автора В фокусе
Дмитрий Костюк Отчет по ЕСВ ФЛП — 2020: пример заполнения...
262457 292
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд