Отключить рекламу

при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо складу фінансової звітності підприємства (лист ДФС від 01.08.2018 р. № 3343/ІПК/15-32-12-01-04)

Щодо складу фінансової звітності підприємства (лист ДФС від 01.08.2018 р. № 3343/ІПК/15-32-12-01-04)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 01.08.2018 р. № 3343/ІПК/15-32-12-01-04

Головне управління ДФС в Одеській області розглянуло запит про надання податкової консультації щодо складу фінансової звітності підприємства та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - Кодекс), повідомляє таке.

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначені положеннями Закону України від 16.07.99 N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", зі змінами та доповненнями (далі - Закон).

Для цілей його виконання пунктом 2 статті 2 Закону, в редакції Закону України від 05.10.2017 N 2164-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо удосконалення деяких положень", що набрав чинності 01.01.2018 року, для підприємств встановлені критерії щодо їх належності до мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств.

Зокрема: малими визначено підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

- балансова вартість активів - до 4 мільйонів євро;

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 8 мільйонів євро;

- середня кількість працівників - до 50 осіб.

Для складання Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва застосовуються норми Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. N 39 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 p. N 25) (далі - Положення N 25).

Отже, підприємства, що підпадають під визначення малих підприємств згідно критеріїв, визначених п. 2 ст. 2 Закону, складають Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма N 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма N 2-м).

Якщо мале підприємство за результатами діяльності протягом року втратило ознаки відповідності вищевказаним критеріям, то фінансовий звіт таким підприємством складається за звітний період, у якому це відбулось, і подальші періоди поточного (звітного) року відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868 (із змінами) (далі - Положення 1) (п. 3 Положення N 25).

Крім цього, відповідно до п. 6 ст. 14 Закону підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за результатами проведення аудиторської перевірки, з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин. Подання та оприлюднення уточненої фінансової звітності та уточненої консолідованої фінансової звітності здійснюються у такому самому порядку, як і фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, що уточнюються.

Щодо можливості подання малим підприємством фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва за I-ше півріччя 2018 року за формою, передбаченою Положенням N 25, після подання ним балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за I-й квартал 2018 року згідно Положення N 1, то це питання знаходиться у компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16.07.99 N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Тому за роз'ясненнями з даного питання доцільно звернутися до Міністерства фінансів України.

Крім того повідомляємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления