Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины   
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
   
   ПОСТАНОВА
   
   від 14.04.2015 р. № 248
   
   м. Київ
   
   Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

   Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 7, 25, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” Правління Національного банку України постановляє:
   
   1. Постанову Правління Національного банку України від 31 березня 2014 року № 182 “Про приведення лімітів відкритої валютної позиції банківської системи України до міжнародних стандартів” доповнити після пункту 4 новим пунктом 5 такого змісту:
   
   “5. Уповноважені банки мають право здійснювати купівлю іноземної валюти, що надходить від іноземних інвесторів для збільшення статутних капіталів цих банків, у сумі, що не перевищує або дорівнює обсягу валютних резервів, які на дату проведення цієї операції не включені до розрахунку загальної (довгої/короткої) відкритої валютної позиції.
   
   Уповноважені банки, які проводять операцію, зазначену в абзаці першому цього пункту, повинні включити до розрахунку загальної (довгої/короткої) відкритої валютної позиції резерви понад установлений у графіку відсоток у розмірі, еквівалентному розміру викупленої іноземної інвестиції”.
   
   У зв’язку з цим пункти 5 – 10 уважати відповідно пунктами 6 – 11.
   
   2. Затвердити Зміни до постанови Правління Національного банку України від 03 березня 2015 року № 160 “Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України”, що додаються.
   
   3. Департаменту відкритих ринків (Чурій О. Є.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.
   
   4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
   
   5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
   
   Голова
В. О. Гонтарева

   
   
ЗАТВЕРДЖЕНО
   Постанова Правління
   Національного банку України
   14 квітня 2015 року № 248

   
   
   1. Абзац тринадцятий пункту 2 після слів “(зі змінами)” доповнити словами “(далі – Класифікатор)”.
   
   2. У пункті 6:
   
   1) абзац шостий підпункту 2 викласти в такій редакції:
   
   “Зазначена вимога не поширюється на валютні операції на умовах “своп”, а також на операції з купівлі іноземної валюти, що надходить від іноземних інвесторів для збільшення статутних капіталів банків”;
   
   2) абзац п’ятий підпункту 13 викласти в такій редакції:
   
   “Вимоги цього підпункту та підпункту 15 цього пункту не поширюються на випадки купівлі іноземної валюти фізичними особами для виконання власних зобов’язань в іноземній валюті за кредитними договорами, укладеними з уповноваженими банками”;
   
   3) підпункт 14 викласти в такій редакції:
   
   “14) уповноважений банк не має права купувати іноземну валюту за дорученням клієнта-резидента (крім фізичної особи), що має кошти в іноземних валютах, розміщених на поточних та депозитних рахунках у цьому та/або інших уповноважених банках. Такий клієнт-резидент виконує зобов’язання в іноземній валюті за рахунок наявних у нього коштів в іноземній валюті.
   
   Контроль за дотриманням цієї вимоги здійснюється уповноваженим банком на дату подання клієнтом заяви на купівлю іноземної валюти (дату надання Національному банку України інформації про цю операцію у відповідному реєстрі).
   
   Зазначена заборона на проведення операції з купівлі іноземної валюти не поширюється на випадок, коли загальна сума коштів в іноземних валютах, що розміщені на поточних і депозитних рахунках клієнта в уповноважених банках на дату подання клієнтом заяви на купівлю іноземної валюти, менша, ніж 10 000 доларів США (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до відповідних валют).
   
   Для цілей застосування вимог цього підпункту загальна сума коштів в іноземних валютах, що розміщені на поточних і депозитних рахунках клієнта в уповноважених банках на дату подання клієнтом заяви про купівлю іноземної валюти, визначається виходячи із залишку коштів в іноземних валютах на рахунках клієнта на початок цього операційного дня (без урахування сум, що надійдуть на рахунки клієнта протягом дня) в еквіваленті за офіційним курсом гривні до відповідних валют та без урахування коштів в іноземних валютах:
   
   на вкладних (депозитних) рахунках клієнта, майнові права на які надані банку в заставу відповідно до договору застави, за умови забезпечення безперервного контролю і доступу банку-кредитора до цих коштів у разі невиконання клієнтом зобов’язань за кредитним договором. Зазначене виключення не поширюється на кошти, розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в банку, майнові права за якими надані банку в заставу після 15 квітня 2015 року, крім випадків, коли таке надання пов’язано з необхідністю покриття боргу вкладом (депозитом) з урахуванням ризику перерахування однієї валюти в іншу на рівні, що склався до 15 квітня 2015 року включно, та не спричинено заміною застави за цим зобов’язанням;
   
   що були розміщені на депозитних рахунках до дати набрання чинності цією постановою;
   
   які розміщені на рахунку(ах) у банку, віднесеному до категорії неплатоспроможних, щодо якого запроваджена процедура тимчасової адміністрації або щодо якого здійснюється ліквідація;
   
   на рахунках клієнта, що були куплені ним, але не використані в установлений законодавством строк;
   
   на рахунках клієнта, за якими були надані платіжні доручення, що не виконані банками у зв’язку з уключенням їх до відповідних реєстрів, що подані до Національного банку України в період до дати подання клієнтом заяви про купівлю іноземної валюти включно (крім операцій клієнта, за якими було отримано від Національного банку України повідомлення про непідтвердження можливості їх здійснення);
   
   на рахунках клієнта, на які накладено арешт;
   
   на рахунку клієнта-посередника, що отримані ним за договорами комісії, доручення, консигнації, агентськими угодами та підлягають подальшому перерахуванню власникам цих коштів;
   
   на рахунках клієнта, якими представлені страхові резерви [для операцій з купівлі іноземної валюти страховиками, Моторним (транспортним) страховим бюро України];
   
   що надійшли на рахунок клієнта як кредит/позика від Міністерства фінансів України, від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, або від міжнародних фінансових організацій, за договорами з якими Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям (за умови наявності зобов’язань цільового використання коштів кредиту/позики);
   
   що надійшли на рахунок клієнта за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, що пройшли державну реєстрацію, та мають використовуватися відповідно до обумовлених таким проектом (програмою) цілей.
   
   Клієнт-резидент (крім фізичних осіб) з метою здійснення операції з купівлі іноземної валюти зобов’язаний надати уповноваженому банку інформацію про загальну суму коштів в іноземній валюті, що розміщені на поточних і депозитних рахунках клієнта в уповноважених банках (або їх відсутність) та інформацію щодо наявності у клієнта підстав для застосування виключень, передбачених цим підпунктом, на дату подання заяви [підтвердження має бути засвідчене підписом клієнта (для юридичних осіб – підписом керівника або уповноваженої ним особи) і відбитком його печатки (за наявності) або, якщо це передбачено договором банківського рахунку, – в електронному вигляді засобами програмно-технічного комплексу “клієнт- банк”, “клієнт-Інтернет-банк” тощо].
   
   Вимоги цього підпункту не поширюються на випадки купівлі іноземної валюти страховиком – членом ядерного страхового пулу за договорами страхування/перестрахування відповідальності за ядерну шкоду із нерезидентами – страховиками/перестраховиками (іноземними ядерними страховими пулами).
   
   У зв’язку із запровадженням обмежень, передбачених цим підпунктом, уповноваженому банку дозволяється здійснювати за дорученням клієнта обмін іноземної валюти 1-ої групи Класифікатора на іноземну валюту 2-ї групи Класифікатора для виконання зобов’язань клієнта у цій валюті”;
   
   4) у підпункті 15:
   
   абзац другий викласти в такій редакції:
   
   “Якщо сума заяви про купівлю іноземної валюти/платіжного доручення на перерахування за межі України іноземної валюти дорівнює або більше еквівалента 50 000 доларів США на дату заяви/платіжного доручення, то уповноважений банк подає разом із реєстром копії документів (у сканованому вигляді), які є підставою для здійснення цих операцій. Інформація за заявами про купівлю іноземної валюти, у яких сума менша, ніж зазначена, надається у реєстрах в узагальненому вигляді. Інформація за платіжними дорученнями в іноземній валюті на переказ коштів за межі України, у яких сума менша, ніж зазначена, до реєстрів не надається”;
   
   абзац третій після слів “що подаються” доповнити словами “до Національного банку України”;
   
   абзаци четвертий, п’ятий викласти в такій редакції:
   
   “за операціями з імпорту товарів – довідку Державної фіскальної служби України про відсутність у клієнта заборгованості з податків, зборів, платежів (за формою, затвердженою наказом Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 567, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1842/24374), а також у передбачених постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 2003 року № 597 “Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2004 року за № 159/8758 (зі змінами), випадках відповідний акт цінової експертизи (погодження);
   
   за операцією з купівлі та/або перерахування за кордон коштів в іноземній валюті, отриманих від продажу іноземним інвестором на фондовій біржі боргових цінних паперів (крім державних облігацій України), – довідку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність підстав для включення емітента таких цінних паперів до переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності, та ознак маніпулювання цінами під час здійснення відповідних операцій з такими цінними паперами”;
   
   після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту:
   
   “Операція клієнта, інформація про яку була включена банком до реєстру, що був поданий до Національного банку України, та для здійснення якої планувалася купівля іноземної валюти, може бути виконана клієнтом за рахунок власних (некуплених) коштів в іноземній валюті (у межах погодженої суми купівлі) без повторного включення інформації про переказ цих коштів до реєстру (за умови, що за операцією клієнта не було отримано від Національного банку України повідомлення про непідтвердження можливості її здійснення)”.
   
   У зв’язку з цим абзац десятий уважати абзацом одинадцятим.
   
   Директор Департаменту відкритих ринків
О. Є. Чурій

   
   ПОГОДЖЕНО
   Перший заступник Голови
   Національного банку України
   
О. В. Писарук

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям