Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Об особенностях осуществления некоторых валютных операций

Об особенностях осуществления некоторых валютных операций   
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
   
   ПОСТАНОВА
   
   від 23.02.2015 р. № 124
   
   м. Київ
   
   Про особливості здійснення деяких валютних операцій
   (із змінами внесеними Постановами НБУ від 24.02.2015 р. № 130, від 03.03.2015 р. №161, від 09.04.2015 р. № 222, від 03.07.2015 р. № 427, від 03.09.2015 р. № 582, від 24.11.2015 р. № 812)

   Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 7, 25, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України постановляє:
   
   1. Запровадити такі додаткові заходи щодо діяльності банків у сфері проведення валютних операцій:
   
   1) заборонити уповноваженим банкам здійснювати купівлю іноземної валюти за дорученням клієнтів за рахунок коштів у гривні, залучених цими клієнтами у формі кредиту. Відповідальність за порушення вимог цього підпункту покладається на уповноважені банки.
   
   Вимоги цього підпункту не поширюються на операції фізичних осіб, що здійснюються за рахунок кредитних коштів у гривні з метою виконання власних зобов'язань перед уповноваженим банком-кредитором за договором споживчого кредитування в іноземній валюті;
   
   2) заборонити уповноваженим банкам здійснювати авансові платежі (попередню оплату) в іноземній валюті за імпорт товару за зовнішньоекономічним договором (контрактом), загальна вартість якого перевищує 50000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день укладення договору), якщо Національним банком України повідомлено уповноважений банк про непідтвердження можливості здійснення цих платежів. Підтверджені платежі виконуються не раніше четвертого операційного дня з дня подання уповноваженим банком інформації про ці платежі в реєстрі.
   
   Уповноважені банки для погодження зазначених платежів зобов'язані формувати відповідний реєстр, що подається до Національного банку України засобами електронної пошти разом з копіями документів (у сканованому вигляді), які є підставою для здійснення цих операцій. Уповноваженим банкам не дозволяється надсилати на погодження до Національного банку України протягом одного робочого дня інформацію про дві і більше операції резидента з одним і тим самим нерезидентом, які планується здійснювати через один уповноважений банк.
   
   Пакет документів, що подається до Національного банку України для підтвердження можливості як купівлі, так і перерахування іноземної валюти, має додатково містити відповідний акт цінової експертизи (погодження) у випадках, передбачених постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 2003 року № 597 "Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2004 року за № 159/8758 (зі змінами).
   
   З метою запобігання непродуктивному відпливу капіталу за кордон Національний банк України має право запитувати й отримувати від уповноваженого банку копії додаткових документів, необхідних для з’ясування обставин щодо конкретної операції, інформація про яку була включена до відповідного реєстру.
   
   Не потребує включення до реєстру для подання до Національного банку України інформація про переказ коштів, що здійснюється виключно за рахунок іноземної валюти, купленої з дотриманням вимог цього підпункту.
   
   Вимоги цього підпункту не поширюються на імпортні операції резидентів під час здійснення ними розрахунків у формі документарного акредитива, які відповідають умовам, визначеним в абзацах другому - четвертому підпункту 3 цього пункту (незалежно від суми операції), крім випадку купівлі іноземної валюти для формування грошового забезпечення за акредитивом (інформація про купівлю іноземної валюти в такому випадку включається до реєстру без подання до Національного банку України копій відповідних документів).
   
   3) зобов'язати уповноважені банки здійснювати авансові платежі (попередню оплату) в іноземній валюті за імпорт товару за зовнішньоекономічним договором (контрактом), загальна вартість якого перевищує 500000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день укладення договору), виключно з використанням акредитивної форми розрахунків, яка відповідає таким умовам:
   
   акредитив має бути підтверджений банком, рейтинг якого за класифікацією однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's) відповідає вимогам до першокласних банків (не нижче інвестиційного класу);
   
   купівля іноземної валюти може здійснюватись виключно з метою забезпечення підтвердження акредитива (формування грошового забезпечення) та для оплати послуг банків-нерезидентів, які беруть участь в операціях за акредитивом;
   оплата коштів за акредитивом здійснюється після отримання документів та встановлення їх належного представлення.
   
   2. Вимоги підпунктів 2 та 3 пункту 1 цієї постанови поширюються на купівлю, перерахування іноземної валюти за власними операціями уповноважених банків та операціями, що здійснюються за дорученням клієнтів.
   
   3. У разі невизначення зовнішньоекономічним договором (контрактом), який передбачає імпорт товару, загальної вартості договору вимоги підпунктів 2 та 3 пункту 1 цієї постанови застосовуються, якщо загальна сума переказів (на виконання зобов'язань перед нерезидентом щодо імпорту товару), здійснених починаючи з дати набрання чинності цією постановою, разом із сумою переказу, доручення на виконання якого надане, перевищує 50000 доларів США чи 500000 доларів США відповідно, або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют на день укладення договору.
   
   Якщо зовнішньоекономічний договір (контракт), який передбачає імпорт товару, було укладено до набрання чинності цією постановою, то вимоги підпунктів 2 та 3 пункту 1 цієї постанови застосовуються, якщо загальна вартість товару, що придбавається в нерезидента згідно з цим договором, яка на дату набрання чинності цією постановою ще не сплачена та підлягає оплаті відповідно до умов договору, перевищує 50000 доларів США чи 500000 доларів США відповідно, або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют на день укладення договору.
   
   Вимоги підпунктів 2 та 3 пункту 1 цієї постанови поширюються також на випадки здійснення резидентом авансових платежів (попередньої оплати) в іноземній валюті за імпорт товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), укладеними з одним і тим самим нерезидентом, якщо загальна сума платежів за цими договорами протягом одного календарного місяця перевищує 50000 доларів США чи 500000 доларів США відповідно, або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют.
   
   4. Вимоги підпункту 3 пункту 1 цієї постанови не поширюються на імпортні операції резидентів з купівлі:
   
    життєво необхідних товарів, визначених абзацами другим, сьомим та дев’ятим частини першої статті 5 Закону України “Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року” (далі – Закон), за умови, що перерахування резидентами коштів за такими операціями здійснюються в країну походження цих товарів на рахунок їх виробника або пов’язаної з ним особи, що зареєстрована в цій країні. Для цілей застосування цього абзацу під пов’язаною особою розуміється юридична особа, корпоративними правами якої прямо/опосередковано володіє виробник, або яка прямо/опосередковано володіє корпоративними правами виробника, або яка має спільних із виробником власників корпоративних прав (копії документів, що засвідчують такі відносини власності, мають бути підтверджені виробником та подані до Національного банку України разом з відповідними реєстрами);
   
    життєво необхідних товарів, визначених абзацами третім та восьмим частини першої статті 5 Закону, а також товарів військового призначення, товарів подвійного використання та послуг (технічної допомоги) подвійного використання, визначених Законом України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”.
   
    Уповноважені банки здійснюють авансові платежі (попередню оплату) за імпортними операціями, які зазначені в цьому пункті, з дотриманням вимог підпункту 2 пункту 1 цієї постанови.
   
   5. На час дії цієї постанови інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечить вимогам цієї постанови.
   
   6. Департаменту відкритих ринків (Чурій О. Є.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.
   
   7. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
   
   8. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
   
   Голова
   
В. О. Гонтарева

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям