Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Об утверждении Изменений к постановлению Правления Национального банка Украины от 3 сентября 2015 года № 581

Об утверждении Изменений к постановлению Правления Национального банка Украины от 3 сентября 2015 года № 581   
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
   
   ПОСТАНОВА
   
   від 09.09.2015 р. № 593
   
   Про затвердження Змін до постанови Правління Національного банку України від 03 вересня 2015 року № 581

   Відповідно до статті 99 Конституції України, статей 6, 7, 15, 55, 56 та розділів IV, V, VIII Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67 та глави 11 Закону України "Про банки і банківську діяльність", розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   
   1. Затвердити Зміни до постанови Правління Національного банку України від 03 вересня 2015 року № 581 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України", що додаються.
   
   2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.
   
   3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
   
   Голова
   
В.О. Гонтарева

   
ЗАТВЕРДЖЕНО
   Постанова Правління
   Національного банку України
   09.09.2015 № 593

   
ЗМІНИ
   до постанови Правління Національного банку України "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"

   1. У пункті 6:
   
   1) в абзаці п'ятому підпункту 13 цифри "16" замінити цифрами "18";
   
   2) доповнити пункт після підпункту 13 двома новими підпунктами такого змісту:
   
   "14) зобов'язати уповноважені банки здійснювати перерахування коштів у гривнях на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках, за дорученням клієнтів-резидентів за укладеними цими клієнтами договорами (контрактами) з нерезидентами не раніше четвертого операційного дня з дня зарахування цих коштів на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 1919 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками".
   
   Вимоги цього підпункту та підпункту 18 не поширюються на перерахування клієнтами-резидентами на користь нерезидентів коштів у гривнях:
   
   за договорами (контрактами), що здійснюються за рахунок цільових бюджетних коштів;
   
   на кореспондентські рахунки Європейського банку реконструкції та розвитку в гривнях, відкриті в уповноважених банках;
   
   15) уповноваженим банкам заборонити здійснювати за дорученням клієнтів-резидентів перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках, якщо ці кошти в гривнях було залучено клієнтами у формі кредиту".
   
   У зв'язку з цим підпункти 14 - 23 уважати відповідно підпунктами 16 - 25;
   
   3) абзац перший підпункту 16 викласти в такій редакції:
   
   "16) уповноваженому банку заборонити здійснювати за дорученням клієнта-резидента купівлю іноземної валюти/перерахування коштів у гривнях на користь нерезидента через кореспондентський рахунок банку-нерезидента у гривнях, відкритий в уповноваженому банку, якщо така купівля іноземної валюти/таке перерахування коштів у гривнях здійснюється з метою проведення розрахунків за імпорт продукції, митне оформлення якої було проведено до 01 січня 2014 року включно, за зовнішньоекономічним договором, за яким відбулася заміна боржника та/або кредитора у зобов'язанні";
   
   4) абзаци перший - третій підпункту 18 викласти в такій редакції:
   
   "18) з метою недопущення недобросовісної практики проведення валютних операцій уповноважені банки формують реєстр операцій за дорученнями клієнтів із купівлі іноземної валюти/перерахування за межі України іноземної валюти/перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках (далі - реєстр), та подають його до Національного банку України в день отримання від клієнта заяви про купівлю іноземної валюти/платіжного доручення.
   
   Якщо сума заяви про купівлю іноземної валюти/платіжного доручення на перерахування за межі України іноземної валюти/платіжного доручення на перерахування коштів у гривнях на користь нерезидента через кореспондентський рахунок банку-нерезидента в гривнях дорівнює або більше еквівалента 50000 доларів США на дату заяви/платіжного доручення, то уповноважений банк разом із реєстром подає копії документів (у сканованому вигляді), які є підставою для здійснення цих операцій. Інформація за заявами про купівлю іноземної валюти/платіжними дорученнями на перерахування коштів у гривнях на користь нерезидента через кореспондентський рахунок банку-нерезидента в гривнях, у яких сума менша, ніж зазначена, надається в реєстрі в узагальненому вигляді. Інформація за платіжними дорученнями в іноземній валюті на переказ коштів за межі України, у яких сума менша, ніж зазначена, до реєстру не надається.
   
   Пакет документів, що подаються до Національного банку України для підтвердження можливості здійснення відповідних операцій, має додатково містити:";
   
   5) абзац п'ятий підпункту 21 викласти в такій редакції:
   
   "інших операцій юридичних осіб, що здійснюються на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України, за умови, що загальна сума цих операцій у межах однієї індивідуальної ліцензії протягом одного календарного місяця не перевищує 50000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату переказу)".
   
   Директор
   Департаменту
   відкритих ринків
   
С.В. Пономаренко

   
   ПОГОДЖЕНО:
   
   Заступник Голови
   Національного банку України
   
О.Є. Чурій

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям