Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Об утверждении Обобщающей налоговой консультации по отдельным вопросам налогообложения плательщиков единого налога

Об утверждении Обобщающей налоговой консультации по отдельным вопросам налогообложения плательщиков единого налога   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
    НАКАЗ
   
    від 06.05.2014 р. № 276
   
    Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань оподаткування платників єдиного податку

   
   Керуючись статтею 52 Податкового кодексу України, з метою забезпечення однакового підходу до практичного застосування норм податкового законодавства,
   
   НАКАЗУЮ:
   
   1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію щодо окремих питань оподаткування платників єдиного податку (додається).
   
   2. Інформаційно–комунікаційному департаменту (Косарчук В.П.) забезпечити оприлюднення цього наказу та розмістити на веб-порталі Міндоходів і у засобах масової інформації.
   
   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
   
   
   Перший заступник Міністра
І.О. Білоус

   
   
   
   
ЗАТВЕРДЖЕНО
    Наказ Мiнiстерства доходiв
    i зборiв Украïни
    06.05.2014 року № 276

   
   
Узагальнююча податкова консультацiя
   щодо окремих питань оподаткування платникiв ϵдиного податку

   
    В Узагальнюючiй податковiй консультацiï вживаються такi скорочення:
   
    Податковий кодекс Украïни вiд 2 грудня 2010 року № 2755-VI-ПКУ;
   
    Указ Президента Украïни вiд 17 березня 2014 року № 303/2014 «Про часткову мобiлiзацiю» ̶̶̶ Указ;
   
    Закон Украïни вiд 08 липня 2010 року № 2464 «Про збiр та облiк ϵдиного внеску на загальнообов´язкове державне страхування» ̶ Закон.
   
    Вiдповiдно до п. 295.1 ст 295 ПКУ платники ϵдиного податку першоï i другоï груп сплачують ϵдиний податок шляхом здiйснення авансового внеску не пiзнiше 20 числа (включно) поточного мiсяця.
   
    Такi платники ϵдиного податку можуть здiйснити сплату ϵдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звiтний) перiод (квартал, рiк), але не бiльш, як до кiнця поточного звiтного року.
   
    Нарахування авансових внескiв для платникв ϵдиного податку першоï i другоï груп здiйснюϵться контролюючими органами на пiдставi заяви такого платника ϵдиного податку щодо розмiру обраноï ставки ϵдиного податку, заяви щодо перiоду щорiчноï вiдпустки та/або заяви щодо термiну тимчасовоï втрати працездатностi (п. 295.2 ст. 295 ПКУ).
   
    Вiдповiдно до п. 295.3 ст. 295 ПКУ фiзичнi особи ̶ пiдприϵмцi-платники ϵдиного податку третьоï та п´ятоï груп сплачують ϵдиний податок протягом 10 календарних днiв пiсля граничного строку подання податковоï декларацiï за податковий (звiтний) квартал.
   
    Водночас зазначаϵмо, що платники ϵдиного податку першоï та другоï групи, якi не використовують працю найманих осiб, звiльняються вiд сплати ϵдиного податку протягом одного календарного мiсяця на рiк на час вiдпустки.
   
    Тобто вказана категорiя платникiв ϵдиного податку на законних пiдставах може скористатись правом на тимчасову вiдпустку та при цьому використати можливiсть не сплачувати ϵдиний податок на перiод вiдпустки.
   
    Разом з тим, вiдповiдно до Указу у зв´язку з рiзким ускладненням внутрiшньополiтичноï обстановки, втручанням Росiйськоï Федерацiï у внутрiшнi справи Украïни, зростанням соцiальноï напруги в Автономнiй Республiцi Крим i мiстi Севастополi та згiдно з пунктами 1, 17, 20 частини першоï статтi 106, статтi 112 Конституцiï Украïни на територiï Украïни оголошено часткову мобiлiзацiю.
   
    На пiдставi Указу мiсцевi органи виконавчоï влади за участi органiв мiсцевого самоврядування забезпечують своϵчасне оповiщення i прибуття громадян, якi призиваються на вiйськову службу, на збiрнi пункти та у вiйськовi частини. Згiдно з Указом мобiлiзацiя проводиться протягом 45 дiб з дня набрання чинностi Указом.
   
    Враховуючи зазначене та з метою врегулювання питань нарахувань авансових внескiв для фiзичних осiб ̶ пiдприϵмцв-платникiв ϵдиного податку першоï i другоï груп, що не здiйснювали господарську дiяльнiсть на перiод мобiлiзацiï та не одержували дохiд, контролюючi органи, керуючись ст. 101 ПКУ, матимуть пiдстави вважати податковий борг платника ϵдиного податку, що виник внаслiдок непереборноï сили (форс-мажорних обставин), безнадiйним податковим боргом, що пiдлягатиме списанию, але при цьому вказана категорiя платникiв повинна буде надати пiдтверджуючий документ з вiйськового комiсарiату, у якому буде зазначено перiод перебування на зборах. При цьому, контролюючi органи не застосовують до зазначеноï категорiï платникiв штрафнi санкцiï та пеню з ϵдиного податку за перiод ïх перебування на вiйськовiй службi.
   
    На пiдставi Указу фiзичнi особи, призванi на вiйськову службу, якi отримують грошове забезпечення, зокрема i фiзичнi особи-пiдприϵмцi, якi обрали спрощену систему оподаткування та вiдповiдно до пункту 4 частини першоï статтi 4 Закону ϵ платниками ϵдиного внеску на загальнообов´язкове державне соцiальне страхування (при цьому у господарськiй дiяльностi не використовують працю найманих осiб), звiльняються вiд сплати ϵдиного внеску (за себе). При цьому умовно звiльнення вiд сплати ϵ нездiйснення госпродарськоï дiяльностi у цей перiод, неотримання доходiв та надання пiдтверджуючих документiв з вiйськових комiсарiатiв, у яких зазначаϵться перiод перебування на вiйськовiй службi.
   
    В.о. директора Департаменту
    доходiв i зборiв з фiзичних осiб
О.Р. Ревчук

   

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
115875 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно