Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 грудня 2020 року № 764 (наказ Мінфіну від 21.12.2023 р. № 709)

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 грудня 2020 року № 764 (наказ Мінфіну від 21.12.2023 р. № 709)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.12.2023

 м. Київ

№ 709

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 січня 2024 р. за N 28/41373

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 грудня 2020 року N 764

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства фінансів України
 від 12 січня 2024 року N 12

Відповідно до підпункту 39.4.11 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, та з метою реалізації положень Закону України від 20 березня 2023 року N 2970-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки"

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форми Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 грудня 2020 року N 764, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2021 року за N 155/35777, виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Затвердити Зміни до Порядку заповнення Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 грудня 2020 року N 764, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2021 року за N 155/35777, що додаються.

3. Департаменту міжнародного оподаткування Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Державній податковій службі України протягом двох місяців з дня офіційного опублікування цього наказу забезпечити оприлюднення на офіційному вебпорталі Державної податкової служби України доопрацьованої XML-схеми Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній та її опису.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
14 грудня 2020 року N 764
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 21 грудня 2023 року N 709)

1.1

Звіт
у розрізі країн міжнародної групи компаній
за ____ рік

1.2

Звітний

 

Звітний новий

 

Уточнюючий

 

 

Загальні відомості

2

Платник
__________________________________
__________________________________
                                 (повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами)

 

3.1

Код за ЄДРПОУ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

 

 

.

 

 

 

4

Податкова адреса

 

 

 

 

5

Найменування контролюючого органу, в якому платник податків перебуває на обліку
__________________________________
__________________________________

 

6.1

Найменування міжнародної групи компаній (українською мовою)
__________________________________
__________________________________

6.2

Найменування міжнародної групи компаній (англійською мовою)
__________________________________
__________________________________

 

7.1

Дата початку фінансового року, встановлена материнською компанією міжнародної групи компаній

 

 

 

 

.

 

 

.

 

 

7.2

Дата закінчення фінансового року, встановлена материнською компанією міжнародної групи компаній

 

 

 

 

.

 

 

.

 

 

 

8 [К]

Код звітного статусу учасника міжнародної групи компаній

 

 

9 [В]

Мова заповнення частини "Додаткова інформація"

 

 

 

10.1 [Н]

Примітка до уваги контролюючого органу (українською мовою)
__________________________________
__________________________________

10.2 [В]

Примітка до уваги контролюючого органу (англійською мовою)
__________________________________
__________________________________

 

Окремі звіти в розрізі країн2

11

Юрисдикція (держава, територія) податкового резидентства або в якій здійснює діяльність міжнародна група компаній

11.1 [Н]

Назва юрисдикції (держави, території)

 

11.2

Код країни

 

 

 

Розділ I. Інформація про розподіл доходів, податків та ділової активності
в розрізі кожної юрисдикції (держави, території)

12

Код валюти фінансової звітності материнської компанії міжнародної групи компаній

 

 

 

13

Доходи

13.1

Відповідно до угод, укладених із непов'язаними особами

 

13.2

Відповідно до угод, укладених із пов'язаними особами

 

13.3

Всього

 

14

Прибуток (збиток) до оподаткування

 

15

Податок на прибуток (корпоративний податок) або його аналог сплачений

 

16

Податок на прибуток (корпоративний податок) або його аналог нарахований

 

17

Статутний (зареєстрований) капітал

 

18

Накопичений нерозподілений прибуток

 

19

Чисельність працівників

 

20

Балансова вартість матеріальних активів (інших, ніж грошові кошти або грошові еквіваленти, нематеріальні активи, фінансові активи)

 

 

Розділ II. Перелік учасників міжнародної групи компаній
в розрізі кожної юрисдикції (держави, території)3

21.1

Найменування учасника міжнародної групи компаній (українською мовою)
__________________________________
__________________________________

21.2

Найменування учасника міжнародної групи компаній (англійською мовою)
__________________________________
__________________________________

 

22 [Н]

Код статусу учасника у міжнародній групі компаній

 

 

23
[В]

Юрисдикція (держава, територія) реєстрації учасника міжнародної групи компаній, якщо така юрисдикція (держава, територія) відрізняється від юрисдикції (держави, території) його податкового резидентства

23.1 [Н]

Назва юрисдикції (держави, території)

 

23.2 [В]

Код країни

 

 

 

24

24.1

Код платника податків в юрисдикції (державі, території) реєстрації

 

24.2

Код юрисдикції (держави, території), в якій видано код платника податків

 

 

25 [Н]

25.1

Інший реєстраційний номер, що ідентифікує платника податків в юрисдикції (державі, території) реєстрації

 

25.2

Тип реєстраційного номера

 

25.3

Код юрисдикції (держави, території), в якій видано реєстраційний номер

 

 

 

  

Додаткова інформація

  

Інформація, наведена у Звіті, є повною та достовірною.

Дата подання

 

 

 

 

.

 

 

.

 

 

Час

 

 

:

 

 

:

 

 

 

 

Керівник (уповноважена особа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта4)

 

_____________________
(підпис)

 

_____________________
(власне ім'я, прізвище)

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта4)

 

___________________
(підпис)

 

_____________________
(власне ім'я, прізвище)

____________
1 Платник податків, який не має коду за ЄДРПОУ, зазначає реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.

2 Складається щодо кожної юрисдикції (держави, території), у якій зареєстрований учасник відповідної міжнародної групи компаній або в якій міжнародна група компаній здійснює свою діяльність.

3 Складається щодо кожного учасника міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків, в межах кожної юрисдикції (держави, території), в якій здійснює діяльність міжнародна група компаній.

4 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

 

Директор Департаменту
міжнародного оподаткування

Людмила ПАЛАМАР

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
21 грудня 2023 року N 709

Зміни
до Порядку заповнення Звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 грудня 2020 року N 764, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2021 року за N 155/35777

1. У розділі I:

1) пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Для цілей цього Порядку терміни "Багатостороння угода CbC", "Угода QCAA", "міжнародна група компаній" (далі - МГК), "материнська компанія міжнародної групи компаній", "уповноважений учасник", "учасник міжнародної групи компаній" використовуються у значеннях, визначених підпунктами 14.1.102, 14.1.103, 14.1.1031, 14.1.1133, 14.1.2541 та 14.1.2542 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України (далі - Кодекс), термін "міжнародні договори" використовується у значенні, визначеному пунктом 14.4 статті 14 розділу I Кодексу відповідно.";

2) пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Звіт подається у разі, якщо сукупний консолідований дохід МГК, до якої входить платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному, розрахований згідно із стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія МГК (за відсутності інформації - відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку), дорівнює або перевищує відповідний показник мінімального розміру сукупного консолідованого доходу, визначений підпунктом 39.4.102 пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу, та за наявності однієї із обставин, визначених підпунктом 39.4.10 пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу:

1) платник податків є материнською компанією МГК;

2) материнська компанія МГК уповноважує платника податків - резидента України на подання Звіту до контролюючого органу;

3) відповідно до вимог законодавства юрисдикції податкового резидентства материнської компанії МГК подання Звіту від такої МГК не вимагається;

4) між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією податкового резидентства материнської компанії МГК є чинний міжнародний договір, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, але не набрала чинності відповідна угода QCAA станом на дату закінчення фінансового року, за який згідно з підпунктом 39.4.11 пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу має бути поданий Звіт щодо такої МГК;

5) між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією податкового резидентства материнської компанії МГК є чинний міжнародний договір, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, але наявні факти системного невиконання відповідної угоди QCAA.

Для цілей цього підпункту системне невиконання угоди QCAA щодо іноземної юрисдикції означає, що іноземна юрисдикція податкового резидентства відповідного учасника МГК має чинну угоду QCAA з Україною, але призупинила автоматичний обмін Звітами з причин, відмінних від тих, що відповідають умовам такої угоди, або іншим чином тривало і послідовно не надає в автоматичному режимі до України Звіти, що знаходяться в її розпорядженні, про МГК, які мають учасників в Україні.

Для цілей подання Звіту застосовуються такі показники мінімального розміру сукупного консолідованого доходу МГК, до якої входить платник податків, що дорівнюють або перевищують:

еквівалент 750 мільйонів євро - для обставин, визначених абзацом другим цього пункту;

еквівалент 750 мільйонів євро - для обставин, визначених абзацами третім - шостим цього пункту, але якщо законодавством іноземної юрисдикції податкового резидентства материнської компанії МГК або уповноваженого учасника материнської компанії (у разі його призначення материнською компанією) визначено інший розмір сукупного консолідованого доходу МГК, деномінований не в євро, який згідно із законодавством такої іноземної юрисдикції застосовується для цілей подання Звіту (за наявності такого законодавства), граничним розміром для обставин подання Звіту, визначених абзацами третім - шостим цього пункту, вважається такий інший розмір.";

3) пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Звіт подається платниками податків - резидентами України, що належать до МГК, до контролюючого органу засобами електронного кабінету в електронній формі із дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року N 557, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за N 959/30827 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 червня 2020 року N 261).";

4) підпункт "б" пункту 10 викласти у такій редакції:

"б) основна частина ("Окремі звіти в розрізі країн") - є набором окремих звітів щодо кожної юрисдикції (держави, території), у якій зареєстрований учасник відповідної МГК або в якій МГК здійснює свою діяльність. Кожен такий звіт складається із таких розділів:

розділ I "Інформація про розподіл доходів, податків та ділової активності в розрізі кожної юрисдикції (держави, території)" Звіту, в якому зазначається інформація про розподіл доходів, податків та ділової активності МГК у відповідній юрисдикції (державі, території);

розділ II "Перелік учасників міжнародної групи компаній в розрізі кожної юрисдикції (держави, території)" Звіту, в якому зазначаються відомості про перелік усіх учасників МГК, до якої входить платник податків, в межах кожної юрисдикції (держави, території), в якій здійснює діяльність МГК;";

5) у пункті 16:

в абзаці першому після слова "обсязі," доповнити словами "або відображена недостовірна інформація (яка вплинула на правильність ідентифікації юрисдикції (держави, території), резидентом якої є один (декілька) учасників МГК, та/або на правильність ідентифікації кожного з учасників відповідної МГК, та/або на правильність ідентифікації юрисдикції (держави, території) подання Звіту),";

абзаци четвертий - дев'ятий виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо контролюючий орган виявляє помилки у поданому Звіті або отримує повідомлення про такі помилки від компетентного органу іншої юрисдикції на підставі угоди QCAA, він повідомляє платника податків про необхідність виправлення помилок або уточнення інформації у поданому Звіті. Платник податків зобов'язаний подати уточнений Звіт із відповідними виправленнями або надати пояснення засобами електронного зв'язку в порядку, передбаченому статтею 42 Кодексу, не пізніше 30 календарних днів з дня отримання повідомлення контролюючого органу.";

6) перше речення пункту 17 викласти у такій редакції: "Звіт подається не пізніше дванадцяти місяців після останнього дня фінансового року.";

7) пункт 19 викласти у такій редакції:

"19. Подання платниками податків Звіту вперше застосовується щодо фінансового року:

1) встановленого материнською компанією МГК, який закінчується у період з 01 січня до 31 грудня 2022 року, - платниками податків, визначеними підпунктом 1 пункту 3 розділу I цього Порядку;

2) який розпочинається у період з 01 січня до 31 грудня року, в якому Багатостороння угода CbC набрала чинності щонайменше з однією іноземною юрисдикцією - стороною Багатосторонньої угоди CbC, яка є партнером України щодо автоматичного обміну інформацією, - платниками податків, визначеними підпунктами 2 - 5 пункту 3 розділу I цього Порядку.".

2. У розділі II:

1) у пункті 1:

в абзаці першому:

цифри "2021-07-01" замінити цифрами "2022-07-01";

слова та цифри "Для цілей формування уточнюючого Звіту у графі 1.3 застосовується один з таких кодів типу повідомлення:" виключити;

абзаци другий і третій виключити;

2) у пункті 5 слова "контролюючий орган" замінити словами "найменування контролюючого органу";

3) у пункті 8:

цифри "2021-04-01" замінити цифрами "2022-04-01";

слова та цифри "з 01 квітня 2021 року" замінити словами та цифрами "з 01 квітня 2022 року";

4) у пункті 9:

слова та цифри "з 01 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року, у елементі має бути вказано "2022-03-31"" замінити словами та цифрами "з 01 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року, в елементі має бути вказано "2023-03-31"";

5) пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. У графі 8 зазначається код, який відповідає статусу платника податків у поданні Звіту. Залежно від обставин, визначених підпунктом 39.4.10 пункту 39.4 статті 39 Кодексу, зазначається один із таких кодів:

платник податків є материнською компанією МГК - CBC701;

материнська компанія МГК уповноважує платника податків - резидента України на подання Звіту до контролюючого органу - CBC702;

відповідно до вимог законодавства юрисдикції податкового резидентства материнської компанії МГК подання Звіту від такої МГК не вимагається - CBC703;

між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією податкового резидентства материнської компанії МГК є чинний міжнародний договір, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, але не набрала чинності відповідна угода QCAA станом на дату закінчення фінансового року, за який згідно з підпунктом 39.4.11 пункту 39.4 статті 39 Кодексу має бути поданий Звіт щодо такої МГК - CBC703;

між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією податкового резидентства материнської компанії МГК є чинний міжнародний договір, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, але наявні факти системного невиконання відповідної угоди QCAA - CBC703.".

3. У розділі III:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Основна частина Звіту містить набір окремих звітів щодо кожної юрисдикції (держави, території), у якій зареєстрований учасник відповідної МГК або в якій МГК здійснює свою діяльність, із зазначенням:

основних показників діяльності МГК у відповідній юрисдикції (державі, території);

ідентифікаційних відомостей про усіх учасників МГК у відповідній юрисдикції (державі, території), податковими резидентами якої вони є або на території якої діяльність цих учасників призводить до утворення постійних представництв, а також про тип (типи) їхньої економічної діяльності.

Для кожної юрисдикції (держави, території) складається один звіт, а їхня загальна кількість у складі основної частини Звіту має відповідати загальній кількості юрисдикцій (держав, територій), в яких МГК здійснює діяльність.";

2) пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. У графі 11 зазначається інформація про назву та код відповідної юрисдикції (держави, території) податкового резидентства або в якій МГК здійснює свою діяльність. Для цілей заповнення графи 11.2 застосовується двозначний літерний код альфа-2 відповідно до Переліку кодів країн світу.".

4. У Розділі I "Інформація про розподіл доходів, податків та ділової активності в розрізі відповідної держави (території)":

1) у заголовку слова "відповідної держави (території)" замінити словами "кожної юрисдикції (держави, території)";

2) у пункті 2 слова та цифри "у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269" замінити словами та цифрами "у редакції постанови Правління Національного банку України від 27 квітня 2020 року N 57";

3) пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. У графі 14 зазначається загальна сума прибутку (збитку) до оподаткування прибутку, обчислена по всіх учасниках МГК, які є податковими резидентами у відповідній юрисдикції (державі, території), за звітний фінансовий рік. Прибуток або збиток до оподаткування повинні включати всі надзвичайні статті доходів та витрат. Інформація зазначається у числовому форматі без десяткових знаків та може приймати від'ємне значення (зі знаком "-").";

4) пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. У графі 18 зазначається загальна сума нерозподіленого (накопиченого) прибутку всіх учасників МГК, які є податковими резидентами відповідної юрисдикції (держави, території), станом на дату закінчення звітного фінансового року. Щодо постійних представництв, то інформація про суму нерозподіленого (накопиченого) прибутку повідомляється у складі відомостей про того учасника МГК, до якого належить таке постійне представництво. Інформація зазначається у числовому форматі без десяткових знаків та може приймати від'ємне значення (зі знаком "-").";

5) пункт 12 викласти у такій редакції:

"12. У графі 20 зазначається сума чистої балансової вартості матеріальних активів (інших, ніж грошові кошти або грошові еквіваленти, нематеріальні активи, фінансові активи) усіх учасників МГК, які є податковими резидентами відповідної юрисдикції (держави, території). Щодо постійних представництв, то інформація про балансову вартість матеріальних активів (інших, ніж грошові кошти або грошові еквіваленти, нематеріальні активи, фінансові активи) повідомляється у складі відомостей про ту юрисдикцію (державу, територію), в якій знаходиться таке постійне представництво.".

5. У Розділі II "Перелік учасників міжнародної групи компаній в розрізі відповідної держави (території)":

1) у заголовку слова "відповідної держави (території)" замінити словами "кожної юрисдикції (держави, території)";

2) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Розділ II окремого звіту, складеного для відповідної юрисдикції (держави, території), містить дані щодо кожного учасника МГК у такій юрисдикції (державі, території), а також надає відомості про тип їхньої економічної діяльності.

У структурі окремого звіту, складеного для відповідної юрисдикції (держави, території), цей розділ повинен повторюватися відповідно до кількості учасників МГК щодо кожного такого учасника, який є податковим резидентом або підлягає оподаткуванню як постійне представництво у відповідній юрисдикції (державі, території), включаючи платника податків, який подає Звіт, що має містити інформацію щодо найменування учасників МГК, юрисдикції (держави, території) їхнього резидентства, адреси їхньої реєстрації, реєстраційного номера, присвоєного відповідному учаснику МГК у юрисдикції (державі, території) його реєстрації, коду (кодів) такого учасника МГК як платника податків у юрисдикції (державі, території) його реєстрації.";

3) у пункті 3:

в абзаці першому слова "одне із таких можливих значень" замінити словами "одне із таких значень";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо статус учасника МГК не підпадає під жодне із значень, ця графа не заповнюється.";

4) у пункті 4:

слова "держави (території), відповідно до законодавства якої учасник міжнародної групи компаній створений або інкорпорований, якщо така держава (територія) відрізняється від держави (території) податкового резидентства такого учасника міжнародної групи компаній" замінити словами "юрисдикції (держави, території) реєстрації, якщо така юрисдикція (держава, територія) відрізняється від юрисдикції (держави, території) податкового резидентства такого учасника МГК";

5) у пункті 5 після слів "ідентифікаційний номер" доповнити словами "(реєстраційний код)";

6) в абзацах першому - третьому пункту 6 після слів "ідентифікаційні номери" у всіх відмінках і числах доповнити словами "(реєстраційні коди)" у відповідних відмінках і числах;

7) у пункті 7:

в абзаці другому слово "або" замінити словом "та";

в абзаці шостому слова "в рамках" замінити словами "в межах";

8) доповнити пункт 11 новим абзацом такого змісту:

"Графи 26 - 29.2 Звіту можуть повторюватися залежно від кількості типів адрес учасників МГК.";

9) в абзаці першому пункту 12 слова "(може бути вказано більше одного коду)" замінити словами "(зазначається один або декілька кодів)".

6. У тексті цього Порядку:

слова "міжнародної групи" та "міжнародної групи компаній" в усіх відмінках замінити словом "МГК";

слова "державі (території)" у всіх відмінках і числах замінити словами "юрисдикції (державі, території)" у відповідних відмінках і числах.

 

Директор Департаменту
міжнародного оподаткування

Людмила ПАЛАМАР

 

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям