Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про затвердження Порядку взяття на облік та зняття з обліку фінансових агентів, які є підзвітними фінансовими установами для цілей багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки та загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (наказ Мінфіну від 30.08.2023 р. № 468)

Про затвердження Порядку взяття на облік та зняття з обліку фінансових агентів, які є підзвітними фінансовими установами для цілей багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки та загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (наказ Мінфіну від 30.08.2023 р. № 468)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.08.2023

м. Київ

№ 468

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 вересня 2023 р. за N 1618/40674

Про затвердження Порядку взяття на облік та зняття з обліку фінансових агентів, які є підзвітними фінансовими установами для цілей багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки та загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки

Відповідно до підпункту 393.3.3 пункту 393.3 статті 393 розділу I Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, з метою забезпечення виконання багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взяття на облік та зняття з обліку фінансових агентів, які є підзвітними фінансовими установами для цілей багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки та загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки, що додається.

2. Департаменту міжнародного оподаткування Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

 

Порядок взяття на облік та зняття з обліку фінансових агентів, які є підзвітними фінансовими установами для цілей багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки та загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає порядок взяття на облік фінансових агентів, які є підзвітними фінансовими установами для цілей багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки та загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки, зняття їх з обліку та внесення змін до відомостей, отриманих для їх обліку згідно з цим Порядком.

2. Для цілей цього Порядку терміни "Підзвітна Фінансова Установа", "Фінансова Установа", "Фінансова Установа України", "Депозитарна Установа", "Кастодіальна Установа", "Визначена Страхова Компанія", "Інвестиційна Компанія", "Організація", "Фінансовий Рахунок" та "Підзвітний Рахунок" вживаються у значеннях, наведених у розділі II Порядку застосування загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26 травня 2023 року N 282, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 червня 2023 року за N 1090/40146 (далі - Порядок застосування Загального стандарту звітності CRS). Термін "податковий номер" вживається у значенні, наведеному в підпункті 2.2 або в підпункті 2.4 розділу II Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року N 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за N 1562/20300.

3. Взяттю на облік у ДПС підлягають усі фінансові агенти, які є Підзвітними Фінансовими Установами (далі - ПФУ). Взяття ПФУ на облік у ДПС здійснюється незалежно від наявності у ПФУ Підзвітних Рахунків у звітному періоді.

4. Інформація про ПФУ, отримана для їх обліку згідно з цим Порядком, вноситься до переліку Підзвітних Фінансових Установ (далі - Перелік ПФУ).

5. Перелік ПФУ веде ДПС. Взяття ПФУ на облік, їх включення до Переліку ПФУ, внесення змін до відомостей про ПФУ в Переліку ПФУ та зняття ПФУ з обліку з їх виключенням з Переліку ПФУ здійснюється ДПС в електронній формі з використанням засобів електронного зв'язку.

II. Порядок взяття на облік, зняття з обліку ПФУ та внесення змін до відомостей про ПФУ

1. ПФУ береться на облік, щодо ПФУ вносяться зміни до Переліку ПФУ та ПФУ знімається з обліку на підставі відповідної заяви, форма якої наведена у додатку 1 до цього Порядку.

2. Заяву про взяття на облік подає (заявником є):

1) Фінансова Установа України, яка перебуває на обліку як платник податків у контролюючих органах, має податковий номер та буде подавати звіти про підзвітні рахунки за себе самостійно;

2) компанія з управління активами щодо кожного інституту спільного інвестування, який відповідає визначенню "Підзвітної Фінансової Установи" та активами якого управляє компанія з управління активами;

3) Фінансова Установа України, яка відповідно до закону або договору уповноважена або зобов'язана подавати звітність від імені або щодо партнерства, трасту чи іншої Організації, що не є юридичною особою, але яка відповідає визначенню "Підзвітної Фінансової Установи".

Заявник, зазначений у підпункті 1 цього пункту, який відповідає визначенню для більше ніж одного типу Фінансової Установи (Депозитарна Установа, Кастодіальна Установа, Визначена Страхова Компанія та Інвестиційна Компанія), стає на облік один раз. У заяві про взяття на облік заявник вказує тип Фінансової Установи, який для заявника є основним. Основний тип "Фінансової Установи" визначається ПФУ на основі тієї частки доходу від виду (видів) діяльності "Фінансової Установи" відповідного типу, яка є найбільшою у загальній сумі сукупного доходу ПФУ від усіх видів діяльності за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності.

ПФУ, визначені у підпунктах 2 та 3 цього пункту, подають заяву для взяття їх на облік як ПФУ та для взяття на облік усіх Організацій, які відповідають визначенню ПФУ (далі - Організація-ПФУ), та за які вони (заявники) подають звіти про підзвітні рахунки з урахуванням положень розділу III цього Порядку.

3. ПФУ береться на облік та включається до Переліку ПФУ за реєстраційним номером, який визначається за такими вимогами:

1) ПФУ, яка перебуває на обліку як платник податків у контролюючих органах, обліковується за податковим номером. ПФУ, яка подає звіти про підзвітні рахунки виключно за себе, береться на облік один раз та має один реєстраційний номер, що відповідає її податковому номеру;

2) ПФУ, яка є інститутом спільного інвестування, а також ПФУ, яка є партнерством, трастом чи іншою Організацією, що не є юридичною особою, обліковується шляхом додаткового взяття на облік компанії з управління активами або іншої Фінансової Установи України, яка відповідно до закону або договору уповноважена або зобов'язана подавати звітність від імені такої Організації-ПФУ. Компанії з управління активами присвоюються реєстраційні номери у кількості, що відповідає кількості інститутів спільного інвестування, які відповідають визначенню ПФУ та за які компанія з управління активами буде подавати звіти про підзвітні рахунки.

4. Реєстраційний номер особи, яка стає на облік від імені іншої Організації-ПФУ за вимогами підпункту 2 пункту 3 цього розділу, присвоюється ДПС за такою структурою:

ХХХХХХХХХ-00000000000000000000, де:

ХХХХХХХХХ - приймає значення податкового номера особи, яка є заявником відповідно до підпунктів 2 або 3 пункту 2 цього розділу, та стає на облік від імені іншої Організації-ПФУ;

00000000000000000000 - реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування для інститутів спільного інвестування або інший номер, який дозволяє ідентифікувати Організацію-ПФУ, визначену у підпункті 2 пункту 3 цього розділу, від 1 до 20 символів у вигляді цифр та/або літер латинського алфавіту.

5. До Переліку ПФУ включаються такі дані про кожну ПФУ:

1) ідентифікаційні дані - реєстраційний номер та повне найменування;

2) реєстраційні дані - дата взяття на облік особи як ПФУ, дата зняття особи з обліку як ПФУ. Щодо ПФУ, які стали на облік для подання звітів про підзвітні рахунки за інші Організації-ПФУ, додатково включаються відомості про дату внесення запису про "заміну ПФУ, яка подає звітність за Організацію-ПФУ";

3) дані контактної особи (у тому числі посадової особи) ПФУ, відповідальної за складання та подання звітів про підзвітні рахунки; номер телефону та адреса електронної пошти контактної особи;

4) інші дані - поштова адреса заявника (якщо відрізняється від зареєстрованого місцезнаходження); адреса електронної пошти заявника для листування з ДПС.

6. ДПС оприлюднює та оновлює на офіційному вебпорталі ДПС інформацію з Переліку ПФУ із зазначенням ідентифікаційних та реєстраційних даних ПФУ. Щодо ПФУ, які стали на облік для подання звітів про підзвітні рахунки за інші Організації-ПФУ відповідно до підпункту 2 пункту 3 цього розділу, додатково оприлюднюється інформація (ідентифікаційні та реєстраційні дані) про кожну іншу Організацію-ПФУ, за яку перша ПФУ подає звітність.

7. ПФУ подає заяву про взяття її на облік у ДПС протягом 60 календарних днів після встановлення нею статусу ПФУ. Дата встановлення статусу ПФУ, від якої відраховується термін подання заяви для взяття ПФУ на облік у ДПС, визначається відповідно до розділу XI Порядку застосування Загального стандарту звітності CRS.

8. Заява про взяття на облік, зняття з обліку та про внесення змін до відомостей про ПФУ в Переліку ПФУ за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, подається заявником, визначеним згідно з пунктом 2 цього розділу, до ДПС засобами електронного зв'язку в електронній формі із дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги". Подання заяви засобами електронного зв'язку в електронній формі та отримання квитанцій про отримання та прийняття такої заяви здійснюються в порядку, передбаченому статтею 393 розділу I Податкового кодексу України та з урахуванням пунктів 10, 11 та 16 цього розділу, щодо термінів отримання повідомлень (квитанцій) про прийняття/неприйняття електронних документів.

9. Заява про взяття на облік підписується керівником ПФУ-заявника або уповноваженою особою. Керівник ПФУ визначає, змінює перелік уповноважених осіб ПФУ, які наділяються правом підписання, подання, отримання ними документів та інформації через електронний кабінет від імені ПФУ, та визначає їх повноваження.

10. У разі подання заяви про взяття на облік, зняття з обліку та про внесення змін до відомостей про ПФУ в Переліку ПФУ, заповненої з порушенням вимог, встановлених розділом III цього Порядку, така заява не приймається до розгляду, про що протягом 2 робочих днів з дня отримання такої заяви заявнику надсилається відповідне повідомлення (квитанція).

Підставою для неприйняття до розгляду заяви, яка відповідає формі та іншим вимогам, встановленим розділом III цього Порядку, засобами електронного зв'язку в електронній формі є відсутність права підпису електронного документа у підписувача, недійсність електронного підпису такої особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", у тому числі у зв'язку із закінченням строку дії відповідного кваліфікованого сертифіката електронного підпису, про що заявнику надсилається повідомлення (квитанція).

11. Протягом 2 робочих днів з дня отримання (прийняття) заяви про взяття на облік ПФУ від заявника ДПС повідомляє заявника засобами електронного зв'язку в електронній формі про взяття ПФУ на облік або про відмову у взятті на облік.

Підставою для відмови у взятті заявника на облік є наявність у Переліку ПФУ інформації про те, що особа, яка подала заяву або щодо якої подано заяву, вже включена до Переліку ПФУ як ПФУ.

У день взяття на облік ДПС надсилає ПФУ повідомлення (квитанцію), що відповідає даті взяття її на облік та даті включення до Переліку ПФУ.

12. Якщо Організація, яка є ПФУ, утворюється в результаті реорганізації шляхом злиття або поділу інших ПФУ, така нова юридична особа реєструється як нова ПФУ.

13. У разі зміни відомостей, передбачених підпунктами 1 або 4 пункту 5 цього розділу, заміни ПФУ, яка подає звітність за іншу організацію - ПФУ, або для усунення розбіжностей чи помилок, допущених при реєстрації ПФУ, ПФУ подає заяву про внесення змін до відомостей про ПФУ. Заява про внесення змін до відомостей про ПФУ надсилається до ДПС не пізніше 3 робочих днів з моменту виникнення таких змін, обробляється та приймається ДПС у порядку, встановленому для первинного взяття на облік ПФУ, з урахуванням особливостей, визначених розділом III цього Порядку.

14. ДПС знімає з обліку ПФУ та виключає її з Переліку ПФУ на підставі рішення, прийнятого за результатами розгляду заяви про зняття з обліку ПФУ від заявника, визначеного вимогами пункту 2 цього розділу, за наявності однієї з таких підстав:

1) щодо Фінансової Установи України розпочато процедуру припинення (у тому числі закриття відокремленого підрозділу іноземної Організації);

2) Фінансова Установа України перестає відповідати критеріям (визначенню) ПФУ, викладеним у розділі II Порядку застосування Загального стандарту звітності CRS.

Форма рішення ДПС за результатами розгляду такої заяви наведена у додатку 2 до цього Порядку.

15. У заяві про зняття з обліку ПФУ зазначається підстава для виключення особи з Переліку ПФУ:

1) у заяві про зняття з обліку, що подається відповідно до підпункту 1 пункту 14 цього розділу, вказується номер звіту (MessageRefId) про підзвітні рахунки, поданого ПФУ за період, у якому було закрито останній Підзвітний Рахунок;

2) у разі подання заяви про зняття з обліку відповідно до підпункту 2 пункту 14 цього розділу Фінансова Установа України вказує номер останнього поданого нею звіту (MessageRefId) про підзвітні рахунки та разом із заявою подає копії документів та/або інформацію в описовій формі, які обґрунтовують наявність підстав для зняття з обліку.

16. Протягом 30 календарних днів після прийняття належним чином заповненої заяви про зняття з обліку ДПС повідомляє заявника:

про прийняття ДПС одного з рішень, визначених пунктом 17 цього розділу; або

про необхідність надання Підзвітною Фінансовою Установою додаткової інформації для обґрунтування підстав для зняття з обліку із зазначенням строку її надання з урахуванням обмеження, визначеного пунктом 18 цього розділу.

17. За результатами розгляду заяви ПФУ про зняття з обліку ДПС приймає одне з таких рішень, про що повідомляє заявника:

1) рішення про зняття з обліку ПФУ;

2) рішення про відмову у знятті з обліку ПФУ.

Зазначені рішення підписуються керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу. Дата підписання рішення є датою прийняття такого рішення.

18. У разі надсилання ДПС повідомлення про необхідність надання додаткової інформації для перевірки підстав для зняття ПФУ з обліку одне з рішень, передбачених пунктом 17 цього розділу, приймається ДПС не пізніше 90 календарних днів після прийняття заяви про зняття з обліку.

19. Виключення з Переліку ПФУ та зняття відповідної Організації з обліку здійснюється за самостійним рішенням ДПС, якщо стосовно ПФУ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено запис про припинення юридичної особи. Зазначене рішення ДПС приймає протягом 3 робочих днів після надходження відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

20. Якщо відповідно до закону чи договору відбувається заміна особи, відповідальної за подання звіту про підзвітні рахунки за зареєстровану Організацію-ПФУ, яка є корпоративним інвестиційним фондом чи іншою Організацією, визначеною у підпункті 2 пункту 3 цього розділу, переведення відповідної Організації-ПФУ з обліку від однієї ПФУ до іншої (нової) ПФУ здійснюється шляхом внесення змін до Переліку ПФУ у порядку, визначеному розділом III цього Порядку.

III. Порядок заповнення заяви про взяття на облік ПФУ, зняття з обліку ПФУ та внесення змін до відомостей про ПФУ

1. Форма заяви про взяття на облік, зняття з обліку та про внесення змін до відомостей про ПФУ в Переліку ПФУ містить графи (елементи), які є обов'язковими для заповнення, та графи (елементи), заповнення яких є обов'язковим за певних умов:

1) у разі обрання типу заяви "про взяття на облік" - заповнюються розділи 1, 2 та 3 заяви; розділ 4 заяви заповнюється виключно, якщо у розділі 1 заяви заявник обрав графу "так"; розділ 5 заяви не заповнюється;

2) у разі обрання типу заяви "про внесення змін про ПФУ" - у рядку 2.1 розділу 2 заяви вказується реєстраційний номер тієї ПФУ, щодо якої подаються оновлені чи виправлені дані, як визначено у підпункті 1 пункту 3 цього розділу;

3) у разі обрання типу заяви "про зняття з обліку" - заповнюється виключно розділ 5 заяви.

2. При поданні заяви про взяття на облік ПФУ в графі "тип заяви" необхідно обрати "про взяття на облік" та заповнити заяву за такими правилами:

1) у розділі 1 заяви обирається графа "так" або "ні". Якщо заявник не буде подавати звіти про підзвітні рахунки за інші Організації-ПФУ, у розділі 1 заяви потрібно обрати графу "ні". Якщо у розділі 1 заяви заявник обрав графу "так", потрібно заповнити розділ 4 заяви щодо щонайменше однієї Організації-ПФУ, за яку заявник буде подавати звіт про підзвітні рахунки. Якщо у розділі 1 заяви обрано графу "ні", розділ 4 заяви не заповнюється;

2) у розділі 2 заяви вказується податковий номер, повне найменування українською мовою та адреса електронної пошти заявника для листування з ДПС, що здійснюватиметься у порядку, визначеному пунктом 42.4 статті 42 розділу II Податкового кодексу України;

3) відомості у рядку 2.4 розділу 2 заяви про поштову адресу заявника заповнюються виключно, якщо вона відрізняється від адреси зареєстрованого місцезнаходження заявника;

4) у розділі 3 заяви у відповідних графах вказуються відомості про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), номер телефону та адресу електронної пошти працівника заявника, відповідального за складання звітів про підзвітні рахунки;

5) заявник, який вперше стає на облік як ПФУ та який буде подавати звіти про підзвітні рахунки за інші Організації-ПФУ, може подати одну заяву для одночасного взяття на облік себе (заявника) та усіх Організацій-ПФУ, за які він буде подавати звіти про підзвітні рахунки. Якщо заявник у розділі 1 заяви обрав графу "так", у розділі 4 заяви потрібно вказати найменування та реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (для інститутів спільного інвестування) або інший номер, за яким можна ідентифікувати Організацію-ПФУ, щодо якої заявник буде подавати звіт про підзвітні рахунки. Якщо відповідних інших Організацій-ПФУ більше однієї, розділ 4 заяви заповнюється шляхом додавання рядків відповідно до кількості Організацій-ПФУ, за які заявник буде подавати звіти про підзвітні рахунки;

6) якщо заявник вже перебуває на обліку як ПФУ, взяття на облік нових Організацій-ПФУ, за які заявник буде подавати звіти про підзвітні рахунки, здійснюється шляхом подання нової заяви про взяття на облік згідно з вимогами цього пункту. При додаванні нової Організації-ПФУ в заяві про взяття на облік заявнику потрібно у розділі 1 обрати графу "так", заповнити розділи 2 та 3 та у розділі 4 вказати інформацію щодо нової Організації-ПФУ, яка додається;

7) у заяві про взяття на облік розділ 5 не заповнюється.

3. При поданні заяви про внесення змін до відомостей про ПФУ в графі "тип заяви" необхідно обрати "про внесення змін про ПФУ" та заповнити заяву за такими правилами:

1) у рядку 2.1 вказується реєстраційний номер ПФУ, щодо якої вносяться зміни, визначений згідно з пунктами 3, 4 розділу II цього Порядку.

Якщо зміни вносяться до відомостей про заявника, у розділі 1 заяви потрібно обрати графу "ні", а в рядку 2.1 розділу 2 заяви вказати реєстраційний номер ПФУ-заявника.

Якщо зміни полягають у виправленні помилок про Організацію-ПФУ, за яку заявник подає звіти про підзвітні рахунки, у розділі 1 заяви потрібно обрати графу "так", а в рядку 2.1 розділу 2 заяви вказати реєстраційний номер щодо цієї Організації-ПФУ, визначений згідно з підпунктом 2 пункту 3 та пунктом 4 розділу II цього Порядку. У розділ 4 заяви вносяться виправлені дані щодо Організації-ПФУ, реєстраційний номер якої вказано у рядку 2.1 розділу 2 заяви;

2) крім розділу 1 та рядка 2.1 розділу 2 заяви, які заповнюються обов'язково, заявник заповнює лише ті інші поля, що передбачені для заяви про взяття на облік, у які вносяться зміни;

3) у відомостях розділу 4 заяви про інші Організації-ПФУ, за які заявник подає звіти про підзвітні рахунки, допускається лише виправлення помилок у раніше наданих відомостях. Для виключення з Переліку ПФУ відомостей про Організацію-ПФУ, за яку ПФУ подає звіт про підзвітні рахунки, подається заява про зняття з обліку щодо відповідної іншої Організації-ПФУ. Для додавання до Переліку ПФУ відомостей про нову Організацію-ПФУ, за яку ПФУ подає звіт про підзвітні рахунки, подається нова заява про взяття на облік щодо відповідної іншої Організації-ПФУ згідно з підпунктом 6 пункту 2 цього розділу;

4) внесення змін до Переліку ПФУ у зв'язку із заміною ПФУ, відповідальної за подання звітності за іншу Організацію-ПФУ, здійснюється у такому порядку:

ПФУ, яка перебуває на обліку як така, що подає звітність за іншу Організацію-ПФУ, подає заяву про внесення змін до відомостей про ПФУ та у графі "тип заяви" обирає "про внесення змін про ПФУ". Заява заповнюється за такими правилами:

у розділі 1 заяви потрібно обрати графу "так", а в рядку 2.1 розділу 2 заяви вказати реєстраційний номер щодо тієї Організації-ПФУ, за яку заявник припиняє подання звітності про підзвітні рахунки;

у розділ 4 заяви потрібно внести відомості щодо Організації-ПФУ та зробити позначку в графі "організація змінює ПФУ, яка подає за неї звітність".

На підставі отриманої (прийнятої) заяви ДПС невідкладно, але не пізніше 2 робочих днів після прийняття заяви, вносить до Переліку ПФУ запис про "заміну ПФУ, яка подає звітність за Організацію - ПФУ".

Новопризначена ПФУ, до якої переходять обов'язки щодо подання звітів про підзвітні рахунки за Організацію-ПФУ, зобов'язана додатково стати на облік у ДПС стосовно цієї Організації-ПФУ шляхом подання заяви про взяття на облік у порядку, визначеному підпунктами 5 або 6 пункту 2 цього розділу. Заява про взяття на облік Організації-ПФУ, щодо якої до Переліку ПФУ внесено запис "про заміну ПФУ, яка подає звітність за Організацію-ПФУ", подається новопризначеною ПФУ протягом 5 календарних днів з дати укладення договору про управління активами або дати, з якої новопризначена ПФУ набуває повноваження щодо подання звітності за Організацію-ПФУ, але не пізніше 30 календарних днів від дати отримання ДПС заяви відповідно до абзацу першого підпункту 4 пункту 3 цього розділу.

На підставі отриманої (прийнятої) заяви ДПС невідкладно, але не пізніше 2 робочих днів після прийняття заяви, вносить до Переліку ПФУ запис про заміну ПФУ, який подає звітність за організацію - ПФУ.

4. При поданні заяви про зняття з обліку ПФУ в графі "тип заяви" необхідно обрати "про зняття з обліку" та заповнити заяву за такими правилами:

1) заявник, який подає заяву про зняття з обліку, заповнює виключно розділ 5 заяви;

2) у рядку 5.1 розділу 5 заяви вказується реєстраційний номер тієї ПФУ, що знімається з обліку.

Якщо заявник подає заяву про зняття з обліку щодо себе, у рядку 5.1 розділу 5 заяви вказується реєстраційний номер ПФУ заявника.

Якщо заяву про зняття з обліку подає ПФУ (заявник) щодо іншої Організації-ПФУ, за яку заявник подає звіти про підзвітні рахунки, у рядку 5.1 розділу 5 заяви вказується реєстраційний номер, за яким заявник обліковується у Переліку ПФУ стосовно відповідної іншої Організації-ПФУ, яка знімається з обліку;

3) у рядку 5.2 розділу 5 заяви обирається одна з граф, що називає підставу для зняття з обліку відповідно до правил пункту 15 розділу II цього Порядку.

Якщо підставою для подання заяви про зняття з обліку обрано графу "припинення ПФУ" відповідно до підпункту 1 пункту 15 розділу II цього Порядку, у графі "номер останнього звіту" обов'язково вказується номер звіту про підзвітні рахунки (MessageRefId), поданого ПФУ за період, у якому було закрито останній Підзвітний Рахунок.

Якщо підставою для зняття з обліку обрано графу "невідповідність ознакам ПФУ" відповідно до підпункту 2 пункту 15 розділу II цього Порядку, до заяви додаються копії документів, які підтверджують наявність підстав для зняття з обліку. У графі "Номер останнього звіту" обов'язково вказується номер звіту про підзвітні рахунки (MessageRefId), поданого ПФУ за останній звітний період, який передує року, у якому було встановлено, що особа перестає відповідати ознакам ПФУ, та подано заяву про зняття з обліку;

4) якщо заявник відповідно до закону або договору чи раніше поданих до ДПС заяв, визначених цим Порядком, уповноважений або зобов'язаний подавати звітність від імені Організацій-ПФУ, заява про зняття з обліку такого заявника приймається до розгляду виключно після зняття з обліку усіх Організацій-ПФУ, щодо яких наявний такий обов'язок або після переходу останніх до іншої ПФУ в порядку, визначеному підпунктом 4 пункту 3 цього розділу.

 

Директор Департаменту
міжнародного оподаткування

Людмила ПАЛАМАР

 

Заява
про взяття на облік / зняття з обліку Підзвітної Фінансової Установи / внесення змін до відомостей про Підзвітну Фінансову Установу

Тип заяви
(оберіть тип заяви)

 

про взяття на облік

 

про внесення змін про Підзвітну Фінансову Установу (далі - ПФУ)

 

про зняття з обліку

Необхідне позначити знаком "√" або "Х"

Тип Фінансової Установи
(вкажіть основний)

 

Депозитарна Установа

 

Кастодіальна Установа

 

Визначена Страхова Компанія

 

Інвестиційна Компанія

Необхідне позначити знаком "√" або "Х"

1. Подання звітності за інші організації1

Заявник подаватиме звіт про підзвітні рахунки за іншу Організацію-ПФУ, що не є юридичною особою (партнерство, траст, пайовий фонд чи інше правове утворення), або за корпоративний фонд?

 

так

 

ні

Необхідне позначити знаком "√" або "Х"

2. Ідентифікаційні дані (з урахуванням змін)

2.1

Податковий (реєстраційний) номер2

 

2.2

Найменування3

 

2.3

Адреса електронної пошти для листування

 

2.4. Поштова адреса заявника відрізняється від його зареєстрованого місцезнаходження?

 

так

 

ні

Необхідне позначити знаком "√" або "Х"

Поштовий індекс  Країна  

Область

  

Район

  

Населений пункт

  

Тип вулиці

  

Вулиця

  

Будинок

 / Корпус  Офіс/квартира  

 

3. Контактна особа4

3.1

Прізвище

 

3.2

Ім'я

 

3.3

По батькові
(за наявності)

 

3.4

Контактний номер телефону:

 

3.5

Адреса електронної пошти:

 

4. Інші організації-ПФУ, за які заявник подає звіти про підзвітні рахунки5

N

Найменування організації

Код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (ЄДРІСІ) або інший ідентифікаційний номер

Організація змінює ПФУ, яка подає за неї звітність6
(позначити знаком "√" або "Х")

...

 

 

 

 

 

 

 

5. Відомості про ПФУ, яка знімається з обліку7:

5.1. Реєстраційний номер ПФУ

 

5.2. Підстава для зняття з обліку:

 

припинення ПФУ

Номер останнього звіту:

 

 

невідповідність ознакам ПФУ

Додатки:

N

Опис документів

...

 

Суб'єкт, інформація про якого наведена у заяві, самостійно визначив себе підзвітною фінансовою установою відповідно до вимог Податкового кодексу України та Загального стандарту звітності CRS, у зв'язку з чим зобов'язується виконувати вимоги законодавства, затвердженого на виконання Багатосторонньої угоди CRS.

З повідомленням про склад і мету збору та обробки персональних даних у заяві ознайомлений(на):

Керівник або
уповноважена особа

____________
(підпис)

__________________
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків
або серія (за наявності) та номер паспорта 8

 

 

 

Дата заповнення:

 

 

____________
1 Якщо ПФУ є заявником та подає заяву щодо себе, обирається графа "ні" та розділ 4 заяви не заповнюється. Якщо ПФУ подає заяву для взяття на облік партнерства, трасту, пайового фонду чи іншого правового утворення або корпоративного фонду, у розділі 1 обирається графа "так" та заявник зобов'язаний надати інформацію про щонайменше одну іншу організацію у розділі 4.

2 При поданні первинної заяви про взяття на облік ПФУ в рядку 2.1 вказується податковий номер заявника.

При поданні заяви про внесення змін про ПФУ в рядку 2.1 вказується реєстраційний номер ПФУ, визначений за правилами пунктів 3, 4 розділу II Порядку. Якщо заяву про внесення змін про ПФУ подає заявник - ПФУ, відповідальний за подання звіту про підзвітні рахунки за іншу Організацію-ПФУ, у рядку 2.1 вказується реєстраційний номер, за яким заявник обліковується у Переліку ПФУ стосовно відповідної іншої Організації-ПФУ та щодо якої подаються оновлені (виправлені) дані.

3 Вказується повне найменування заявника українською мовою.

4 Контактною особою є працівник заявника, відповідальний за складання та подання звіту про підзвітні рахунки.

5 Розділ 4 заповнюється, якщо у розділі 1 цієї форми заяви заявник обрав графу "так" та заявник буде подавати звіти про підзвітні рахунки за інші Організації - ПФУ. У розділі 4 вказується найменування та код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (ЄДРІСІ) (для інститутів спільного інвестування) або інший номер, за яким можна ідентифікувати Організацію-ПФУ, щодо якої заявник буде подавати звіт про підзвітні рахунки. Розділ 4 заповнюється шляхом додавання рядків відповідно до кількості Організацій-ПФУ, за які заявник буде подавати звіти про підзвітні рахунки.

6 Позначка "√" або "Х" ставиться навпроти корпоративного інвестиційного фонду у разі заміни компанії з управління активами, яка здійснює управління активами фонду, або навпроти іншої Організації-ПФУ, щодо якої змінюється ПФУ, яка відповідно до закону або договору уповноважена або зобов'язана подавати за неї звітність.

7 Заявник, який подає заяву про зняття з обліку, заповнює виключно розділ 5. Якщо заяву про зняття з обліку подає ПФУ (заявник), яка подає звіт про підзвітні рахунки за іншу Організацію-ПФУ, у графі "реєстраційний номер ПФУ" вказується реєстраційний номер, за яким заявник обліковується у Переліку ПФУ стосовно відповідної іншої Організації-ПФУ, яка знімається з обліку.

8 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають громадяни України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

 

____________________________
(найменування контролюючого органу)

Рішення N ___
від ___ ____________ 20__ року

про зняття з обліку Підзвітної Фінансової Установи

про відмову у знятті з обліку Підзвітної Фінансової Установи

Рішення прийнято відповідно до підпункту 393.3.2.2 пункту 393.3.2 статті 393 розділу I Податкового кодексу України за результатами розгляду Заяви Підзвітної Фінансової Установи та/або відповідно до пункту 393.3.5 статті 393 розділу I Податкового кодексу України за самостійним рішенням контролюючого органу згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Найменування Підзвітної
Фінансової Установи:

 

Реєстраційний номер
Підзвітної Фінансової
Установи:

 

Підстави:

 

___________________________________
(посада уповноваженої особи контролюючого
органу)

____________
(підпис)

__________________
(власне ім'я, прізвище)

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям