Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку (наказ Мінфіну від 12.01.2023 р. № 18)

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку (наказ Мінфіну від 12.01.2023 р. № 18)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.01.2023

м. Київ

№ 18

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 січня 2023 р. за N 171/39227

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.

2. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Воробей С. І.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
12 січня 2023 року N 18

Зміни
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

1. У пункті 4 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 липня 1999 року N 163, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 1999 року за N 499/3792:

в абзаці четвертому слово "(холдингового)" виключити;

в абзаці восьмому слово "(холдингове)" виключити.

2. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року N 242, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за N 750/4043:

1) в абзаці четвертому пункту 5 слова "(знаки для товарів і послуг)" виключити;

2) в абзаці другому пункту 11 після слів "Фінансові витрати" доповнити словами ", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 року N 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2006 року за N 610/12484)";

3) абзац другий пункту 21 виключити.

У зв'язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом другим;

4) у пункті 27 після слів "Основні засоби" доповнити словами ", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за N 288/4509";

5) в абзаці першому пункту 29 слова "витрат підприємства і накопиченої амортизації нематеріальних активів" замінити словами "накопиченої амортизації нематеріальних активів і витрат підприємства, крім випадків, коли сума цих витрат включається до собівартості іншого активу і балансової вартості такого активу";

6) пункт 31 викласти у такій редакції:

"31. Строк корисного використання, ліквідаційна вартість та метод амортизації нематеріального активу переглядаються на кінець звітного року, якщо в наступному періоді очікуються зміни строку корисного використання активу або зміни умов отримання майбутніх економічних вигод. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання також на кінець кожного звітного року оцінюються на наявність ознак невизначеності обмеження строку їх корисного використання та за відсутності таких ознак підприємством установлюється строк корисного використання таких нематеріальних активів.

Амортизація нематеріального активу нараховується, виходячи з нового методу нарахування амортизації, строку корисного використання та ліквідаційної вартості, починаючи з місяця, наступного за місяцем змін.".

3. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року N 25):

1) у розділі I:

у пункті 2:

в абзаці першому слова "та підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства" виключити;

в абзаці третьому слова "(крім тих, яким відповідно до податкового законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів та витрат)" виключити;

абзац сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати відповідно абзацом сьомим;

пункти 8 і 9 виключити;

2) у тексті цього Національного положення (стандарту) слова "Положення (стандарт)" у всіх відмінках та числах замінити словами "Національне положення (стандарт)" у відповідних відмінках та числах.

4. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року N 193, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 року за N 515/4736:

1) в абзаці третьому пункту 4 слова "курс грошової одиниці України" замінити словами "офіційний валютний курс грошової одиниці України";

2) в абзаці третьому підпункту 10.2 пункту 10 після слів "добутків величин" доповнити словом "валютних";

3) у пункті 11:

абзац перший після слів "Вплив інфляції" доповнити словами ", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2002 року N 147, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2002 року за N 269/6557 (далі - Національне положення (стандарт) 22)";

в абзаці другому слова та цифри "бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції" замінити цифрами "22".

5. В абзаці п'ятому пункту 7 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 року N 353, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2001 року за N 47/5238, слово "(холдингове)" виключити.

6. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18 червня 2001 року N 303, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 червня 2001 року за N 539/5730:

1) в абзаці другому підпункту 3.2 пункту 3 слово "(холдингового)" виключити;

2) пункт 13 виключити.

У зв'язку з цим пункти 14, 15 вважати відповідно пунктами 13, 14.

7. У пункті 10 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2001 року N 344, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2001 року за N 647/5838, слово "(холдингового)" виключити.

8. В абзаці другому пункту 4 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 року N 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2006 року за N 610/12484, слова "підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства," виключити.

9. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868:

1) в абзаці двадцятому пункту 3 розділу I слова "Радою з міжнародних" замінити словами "Радою міжнародних";

2) у пункті 2 розділу II слова "та підприємств, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства," виключити;

3) у підпункті 4.3 пункту 4 розділу IV слово "(холдингове)" виключити.

10. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 року N 628, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 19 липня 2013 року за N 1223/23755:

1) у розділі I:

у пункті 2:

абзац перший викласти у такій редакції:

"2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються підприємствами, які контролюють інші підприємства (материнські підприємства), крім материнських підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.";

абзац третій викласти у такій редакції:

"Після об'єднання підприємств материнським підприємством складається консолідована фінансова звітність за групу підприємств, які входять до складу такого об'єднання, у порядку, визначеному цим Національним положенням (стандартом).";

абзац п'ятий пункту 4 викласти у такій редакції:

"група - група юридичних осіб, що складається з підприємства, яке контролює інші підприємства (материнське підприємство), та всіх підприємств, які ним контролюються (дочірніх підприємств);";

пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Підприємства, які контролюють інші підприємства (материнські підприємства), крім фінансової звітності про власні господарські операції, складають консолідовану фінансову звітність групи у порядку, визначеному цим Національним положенням (стандартом).";

абзаци шостий - дев'ятий пункту 6 замінити абзацами шостим - двадцять першим такого змісту:

"Групи поділяються на малі, середні або великі.

Малими групами вважаються групи, показники річної консолідованої фінансової звітності яких на дату складання річної консолідованої фінансової звітності відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

балансова вартість активів - до 4 мільйонів євро включно;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 8 мільйонів євро включно;

середня кількість працівників - до 50 осіб включно.

Середніми групами вважаються групи, які не відповідають критеріям для малих груп та показники річної консолідованої фінансової звітності яких на дату складання річної консолідованої фінансової звітності відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

балансова вартість активів - до 20 мільйонів євро включно;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 40 мільйонів євро включно;

середня кількість працівників - до 250 осіб включно.

Великими групами вважаються групи, показники річної консолідованої фінансової звітності яких на дату складання річної консолідованої фінансової звітності відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

балансова вартість активів - понад 20 мільйонів євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - понад 40 мільйонів євро;

середня кількість працівників - понад 250 осіб.

Для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, застосовується офіційний курс гривні до іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі офіційних валютних курсів Національного банку України, що встановлювалися для євро протягом відповідного року.

Якщо на дату складання річної консолідованої фінансової звітності група, показники річної консолідованої фінансової звітності якої протягом двох років поспіль (за звітний рік та рік, що передує звітному) не відповідають критеріям групи, до якої вона віднесена, така група відноситься до відповідної групи, критеріям якої відповідають показники річної консолідованої фінансової звітності за результатами звітного періоду.

Малі та середні групи (крім груп, у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес) звільняються від обов'язкового складання консолідованої фінансової звітності.";

2) пункт 2 розділу II викласти у такій редакції:

"2. Консолідовану фінансову звітність складають з фінансової звітності групи з використанням єдиної облікової політики для подібних операцій та інших подій за схожих обставин. Якщо у складі групи є підприємство, яке застосовує облікову політику, відмінну від прийнятої в консолідованій фінансовій звітності для подібних операцій та подій за схожих обставин, то при складанні консолідованої фінансової звітності у його фінансовій звітності робиться відповідне коригування.";

3) підпункт 6 пункту 2 розділу III виключити;

4) у тексті цього Національного положення (стандарту) слова "Положення (стандарт)" у всіх відмінках та числах замінити словами "Національне положення (стандарт)" у відповідних відмінках та числах.

 

Директор Департаменту
методології бухгалтерського обліку
та нормативного забезпечення
аудиторської діяльності

Людмила ГАПОНЕНКО

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям