Отключить рекламу

Подпишитесь!


2319 Печатать

Сроки проведения годовой инвентаризации активов и обязательств согласно Положения об инвентаризации активов и обязательств (приказ Минфина от 02.09.2014 г. № 879 )

Об’єкти інвентаризації Періодичність проведення інвентаризації
1 2
Перед складанням річної фінансової звітності інвентаризацію проводять до дати балансу в період:
необоротні активи (крім незавершених капітальних інвестицій, об’єктів основних засобів, які на момент інвентаризації будуть знаходитися поза установою, зокрема автомобілів, морських і річкових суден, які відбудуть у тривалі рейси, тощо) 3 місяців
запаси (крім незавершеного виробництва та напівфабрикатів, інших матеріальних цінностей, які на момент інвентаризації будуть знаходитися поза установою)
поточні біологічні активи, дебіторська та кредиторська заборгованість, витрати і доходи майбутніх періодів, зобов’язання (крім невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)
незавершені капітальні інвестиції, незавершене виробництво, напівфабрикати, фінансові інвестиції, грошові кошти, кошти цільового фінансування, зобов’язання у частині невикористаних забезпечень, розрахунки з бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 2 місяців
об’єкти основних засобів, зокрема автомобілі, морські й річкові судна, які відбудуть у тривалі рейси, інші матеріальні цінності, які на дату інвентаризації будуть знаходитися поза установою До тимчасового вибуття з установи
Земельні ділянки, будівлі, споруди та інші нерухомі об’єкти Один раз на 3 роки
Цей строк не поширюється на нерухоме майно державних підприємств, їх об’єднань, установ та організацій, у тому числі те, що передано в оренду, концесію, та державне майно, яке не увійшло до статутного капіталу господарських організацій, утворених у процесі приватизації та корпоратизації. Інвентаризацію такого майна проводять відповідно до Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), затвердженого постановою КМУ від 02.03.93 р. № 158.

Інвентаризацію об’єктів державної власності проводять відповідно до Методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності, затвердженої постановою КМУ від 30.11.2005 р. № 1121.
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) За рішенням керівника установи щороку в обсязі не менше 30 % усіх зазначених об’єктів з обов’язковим охопленням інвентаризацією всіх інструментів, приладів, інвентарю (меблів) протягом 3 років
Музейні цінності Відповідно до строків, установлених центральним органом виконавчої влади, який здійснює формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей
Бібліотечні фонди За рішенням керівника установи за встановленим ним графіком протягом року.

Інвентаризація книжкових пам’яток проводиться щороку.

За наявності обсягу бібліотечних фондів:
від 100 до 500 тис. одиниць — може проводитись протягом 5 років з охопленням щорічно не менше 20 % одиниць;
понад 500 тис. одиниць — протягом 10 років з охопленням щорічно не менше 10 % одиниць
Дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння Один раз на рік станом на 1 січня
Інвентаризація дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння проводиться відповідно до Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженої наказом Мінфіну від 06.04.98 р. № 84.
Цим документом передбачені такі строки інвентаризації:
— дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння — один раз на рік станом на 1 січня за місцем їхнього зберігання, на виробництві (з повною технологічною «зачисткою» робочих місць), а також за місцем використання і реалізації;
— у гальванічних цехах (дільницях) та на іншому подібному виробництві дорогоцінних металів — щомісяця, а в окремих технічно обґрунтованих випадках — в інші терміни, але не менше одного разу на півріччя;
— дорогоцінних металів, які містяться у комплектуючих виробах, приладах, обладнанні, в основних засобах, в інструменті та інших виробах, у військовому майні, що перебуває у використанні або у місцях зберігання, один раз на рік одночасно з інвентаризацією цих матеріальних цінностей або за результатами цієї інвентаризації. Кількість інвентаризацій протягом року може бути збільшена у разі потреби органами управління, суб’єктами тощо.


Джерело: buhgalter.com.ua

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться