Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


УКТВЕД

Код Наименование товара
2801 Фтор, хлор, бром і йод:
2802000000 Сірка сублімована або осаджена; сірка колоїдна
2803000000 Вуглець (сажа та інші форми вуглецю, не включені до інших товарних позицій)
2804 Водень, інертні гази та інші неметали:
2805 Лужні або лужноземельні метали; рідкісноземельні метали, скандій та ітрій, у чистому вигляді, у сумішах або сплавах; ртуть:
2806 Водень хлористий (соляна кислота); хлорсульфонова кислота:
2807000000 Сірчана кислота; олеум
2808000000 Азотна кислота; сульфоазотні кислоти
2809 Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V); фосфорна кислота; поліфосфорні кислоти визначеного або невизначеного хімічного складу:
281000 Оксиди бору; борні кислоти:
2811 Інші неорганічні кислоти та інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів:
2812 Галогеніди та галогенідоксиди неметалів:
2813 Сульфіди неметалів; трисульфід фосфору технічний:
2814 Аміак, безводний або у водному розчині:
2815 Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію:
2816 Гідроксид і пероксид магнію; оксиди, гідроксиди та пероксиди стронцію або барію:
2817000000 Оксид цинку; пероксид цинку
2818 Корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом; оксид алюмінію; гідроксид алюмінію:
2819 Оксиди та гідроксиди хрому:
2820 Оксиди марганцю:
2821 Оксиди та гідроксиди заліза; мінеральні барвники, що містять 70 мас.% або більше сполук заліза у перерахунку на Fe2O3:
2822000000 Оксиди та гідроксиди кобальту; оксиди кобальту технічні
2823000000 Оксиди титану
2824 Оксиди свинцю; свинцевий сурик (червоний та оранжевий):
2825 Гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі; інші неорганічні основи; інші оксиди, гідроксиди та пероксиди металів:
2826 Фториди; фторосилікати, фтороалюмінати та інші комплексні солі фтору:
2827 Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид оксиди:
2828 Гіпохлорити; гіпохлорит кальцію технічний; хлорити; гіпоброміти:
2829 Хлорати та перхлорати; бромати та пербромати; йодати та перйодати:
2830 Сульфіди; полісульфіди визначеного або невизначеного хімічного складу:
2831 Дитіоніти та сульфоксилати:
2832 Сульфіти; тіосульфати:
2833 Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати):
2834 Нітрити; нітрати:
2835 Фосфінати (гіпофосфіти), фосфонати (фосфіти) та фосфати; поліфосфати, визначеного або невизначеного хімічного складу:
2836 Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); карбонат амонію технічний, що містить карбамат амонію:
2837 Ціаніди, оксиди ціанідів та комплексні ціаніди:
2839 Cилікати; силікати лужних металів технічні:
2840 Борати; пероксоборати (перборати):
2841 Солі оксометалевих або пероксометалевих кислот:
2842 Інші солі неорганічних кислот або пероксокислот (включаючи алюмосилікати визначеного або невизначеного хімічного складу), крім азидів:
2843 Метали дорогоцінні у колоїдному стані; органічні або неорганічні сполуки дорогоцінних металів, із визначеним або невизначеним хімічним складом; амальгами дорогоцінних металів:
2844 Хімічні радіоактивні елементи та радіоактивні ізотопи (включаючи подільні або відновлювані хімічні елементи та ізотопи) та їх сполуки; суміші та залишки, які містять ці продукти:
2845 Ізотопи, крім включених до товарної позиції 2844; їх органічні або неорганічні сполуки, з визначеним або невизначеним хімічним складом:
2846 Сполуки, органічні або неорганічні, рідкісноземельних металів, ітрію чи скандію або сумішей цих металів:
2847000000 Пероксид водню, затверділий або незатверділий сечовиною
2849 Карбіди з визначеним або невизначеним хімічним складом:
285000 Гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди з визначеним або невизначеним хімічним складом, крім сполук, що є карбідами товарної позиції 2849:
2852 Сполуки ртуті, неорганічні або органічні, визначеного або невизначеного хімічного складу, крім амальгам:
2853 Фосфіди, визначеного або невизначеного хімічного складу, за винятком ферофосфору; інші неорганічні сполуки (включаючи дистильовану або кондуктометричну воду та воду аналогічної чистоти); рідке повітря (з вилученням або без вилучення інертних газів); стиснене повітря; амальгами, крім амальгам дорогоцінних металів:
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям