Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


УКТВЕД

Код Наименование товара
2901 Вуглеводні ациклічні:
2902 Вуглеводні циклічні:
2903 Галогеновані похідні вуглеводнів:
2904 Сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні вуглеводнів, галогеновані або негалогеновані:
2905 Спирти ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
2906 Спирти циклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
2907 Феноли; фенолоспирти:
2908 Галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні фенолів або фенолоспиртів:
2909 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди ацеталей та напівацеталей, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
2910 Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефіри, що містять в структурі тричленний цикл, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
2911000000 Ацеталі і напівацеталі, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні
2912 Альдегіди, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна група; циклічні полімери альдегідів; параформальдегід:
2913000000 Похідні речовин товарної позиції 2912, галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані
2914 Кетони та хінони, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
2915 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
2916 Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
2917 Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
2918 Кислоти карбонові, до складу яких входить додаткова кисневмісна функціональна група, та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
2919 Ефіри фосфорної кислоти складні та їх солі, включаючи лактофосфати; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
2920 Складні ефіри інших неорганічних кислот неметалів (за винятком складних ефірів галоїдних сполук водню) та їх солі; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
2921 Сполуки з амінною функціональною групою:
2922 Аміносполуки, до складу яких входить кисневмісна функціональна група:
2923 Солі та гідроксиди амонію четвертинні; лецитини та інші фосфоаміноліпіди, визначеного або не визначеного хімічного складу:
2924 Сполуки, що містять функціональну карбоксамідну групу; сполуки вуглекислоти, що містять функціональну амідну групу:
2925 Сполуки, що містять функціональну карбоксімідну групу (включаючи сахарин та його солі) та сполуки, що містять функціональну імінну групу:
2926 Сполуки, що містять функціональну нітрильну групу:
2927000000 Діазо-, азо- або азоксисполуки
292800 Органічні похідні гідразину або гідроксиламіну:
2929 Сполуки, до складу яких входять інші функціональні групи із вмістом азоту:
2930 Сполуки сіркоорганічні:
2931 Інші органо-неорганічні сполуки:
2932 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом (атомами) кисню:
2933 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом (атомами) азоту:
2934 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або не визначеного хімічного складу; інші гетероциклічні сполуки:
2935 Сульфонаміди:
2936 Провітаміни та вітаміни, природні або одержані в результаті синтезу (включаючи природні концентрати), їх похідні, що використовуються переважно як вітаміни, суміші цих речовин, у тому числі розчинені або не розчинені у будь-якому розчиннику:
2937 Гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, природні або одержані в результаті синтезу; їх похідні і структурні аналоги, у тому числі поліпептиди з модифікованим ланцюгом, що використовуються переважно як гормони:
2938 Глікозиди, природні або одержані в результаті синтезу, та їх солі, прості і складні ефіри та інші похідні:
2939 Алкалоїди, природні або синтезовані, та їх солі, прості і складні ефіри та інші похідні:
2940000000 Цукри хімічно чисті, за винятком цукрози, лактози, мальтози, глюкози та фруктози; прості ефіри цукрів, ацеталі цукрів та складні ефіри цукрів, та їх солі, крім речовин товарних позицій 2937, 2938 або 2939
2941 Антибіотики:
2942000000 Інші органічні сполуки
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям