Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, листопад, 2016/№48
Друкувати

Договори комісії: обліковий путівник

Товстоп’ят Юрій, податковий експерт, y.tovstopyat@buhgalter911.com
Комісійні відносини залишаються однаково актуальні «і взимку, і влітку», про що свідчать запитання читачів нашого журналу. Тому в цій статті освіжимо в пам’яті основні облікові моменти, пов’язані з договорами комісії.
комісія на продаж/купівлю, бухгалтерський облік

Почнемо з того, що «цікавинка» договору комісії і одночасно його суть — у тому, що, власне, купівлю/продаж здійснює не сама зацікавлена в них особа. Замість неї, за її дорученням та її коштом, це робить інша особу, яка, щоправда, діє від свого імені. Сторонами договору комісії є:

комітент — особа, в інтересах якої вчиняються правочини;

комісіонер — особа, яка вчиняє правочини в інтересах комітента.

Економічні вигоди від купівлі/продажу товарів за договором комісії належать, головним чином, комітенту. Комісіонер же отримує за свої послуги комісійну винагороду.

Далі пропонуємо вашій увазі облік комітентом і комісіонером операцій у межах договорів комісії на продаж та на купівлю.

Договір комісії на продаж

За таким договором комітент доручає комісіонеру реалізувати товар. Про облік комітента/комісіонера у рамках такого договору ви можете дізнатися в такої таблиці.

Порядок обліку за договором комісії на продаж

Порядок обліку

Комітент

Комісіонер

Облік товарів

Відображає передані комісіонерові товари на субрахунку 283 «Товари на комісії»

Відображає товари, отримані від комітента, на позабалансовому субрахунку 024 «Товари, прийняті на комісію»*

Облік доходів від реалізації товарів та списання їх собівартості

Відображає дохід у розмірі вартості реалізації таких товарів на дату відвантаження комісіонером товарів покупцю (Дт 361 — Кт 702). Одночасно списує їх балансову вартість (Дт 902 — Кт 283)

Включає вартість реалізованих товарів на дату їх відвантаження покупцям до складу доходів (Кт 702). Одночасно дохід від реалізації товарів зменшує на суму надходжень за договором комісії на користь комітента (Дт 704)

Облік комісійної винагороди

Відображає витрати, пов’язані з виплатою комісійної винагороди, у складі витрат на збут (Дт 93) на дату підписання акта**

Відображає суму комісійної винагороди у складі доходів у момент підписання акта** (Кт 703). Одночасно з визнанням доходу списує собівартість посередницьких послуг (Дт 903)

* Вартість, за якою комісіонер обліковує товар у позабалансовому обліку, не обов’язково повинна збігатися з обліковою вартістю товару у комітента. Комісіонер у більшості випадків обліковує товар за продажною вартістю, тобто за ціною, за якою той має бути проданий покупцю.

** Цей момент може збігтися з датою підписання звіту комісіонера.

Приклад. Комітент за договором комісії на продаж передав комісіонеру товар балансовою вартістю 30000 грн. Згідно з договором комісіонер зобов’язується продати його за ціною 42000 грн. (у тому числі ПДВ — 7000 грн.).

Припустимо, що і комітент, і комісіонер — платники ПДВ.

Комісійна винагорода становить 1200 грн. (у тому числі ПДВ — 200 грн.). Згідно з умовами договору його суму комісіонер утримує з виручки від реалізації товару. Витрати комісіонера, безпосередньо пов’язані з виконанням договору комісії (собівартість комісійної послуги), дорівнює 600 грн.

Як відобразити зазначені операції в обліку? Дивіться таблицю.

Бухоблік операцій за договором комісії на продаж

з/п

Зміст господарської операції

Бухоблік

Сума,

грн.

Дт

Кт

Облік у комітента

1

Відвантажили товар комісіонеру

283

281

30000,00

2

Відобразили податкові зобов’язання з ПДВ

(виходячи з передбачуваної ціни продажу товарів)

643

641/ПДВ

7000,00

3

Комісіонер відвантажив товар покупцю. Відобразили заборгованість комісіонера перед комітентом (на підставі звіту комісіонера)

361

702

42000,00

4

Списали відображену раніше суму податкових зобов’язань з ПДВ

702

643

7000,00

5

Списали собівартість реалізованого товару

902

283

30000,00

6

Отримали грошові кошти від комісіонера в оплату за товар (за мінусом комісійної винагороди)

311

361

40800,00

7

Відобразили податковий кредит щодо ПДВ з вартості послуг комісіонера (за наявності зареєстрованої податкової накладної)

641/

ПДВ

644

200,00

8

Склали акт приймання-передачі результатів наданих комісійних послуг

93

685

1000,00

9

Списали відображену раніше суму податкового кредиту з ПДВ

644

685

200,00

10

Здійснили залік заборгованостей з комісіонером

685

361

1200,00

11

Віднесли на фінансовий результат:

— дохід від реалізації товару

702

791

35000,00

— собівартість реалізованого товару

791

902

30000,00

— винагороду комісіонера

791

93

1000,00

Облік у комісіонера

1

Отримали товари від комітента

024

42000,00*

2

Відобразили податковий кредит з ПДВ

(за наявності зареєстрованої податкової накладної)

641/

ПДВ

644

7000,00

3

Відвантажили товари покупцю

361

702

42000,00

4

Відобразили податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/

ПДВ

7000,00

5

Списали вартість реалізованого товару з позабалансового обліку

024

42000,00

6

Склали звіт комісіонера, на підставі якого відобразили заборгованість перед комітентом:

— на вартість реалізованого товару без ПДВ

704

685

35000,00

— на суму ПДВ

644

685

7000,00

7

Отримали плату за товар від покупця

311

361

42000,00

8

Відобразили податкові зобов’язання з ПДВ в частині комісійної винагороди

643

641/

ПДВ**

200,00

9

Перерахували грошові кошти комітенту за реалізований товар (за вирахуванням суми комісійної винагороди)

685

311

40800,00

10

Відобразили дохід у сумі комісійної винагороди (за датою складання акта приймання-передачі результатів наданих послуг)

361/к

703

1200,00

11

Списали відображену раніше суму податкових зобов’язань з ПДВ

703

643

200,00

12

Списали собівартість посередницької послуги

903

23

600,00

13

Відобразили утримання комісійної винагороди

685

361/к

1200,00

14

Віднесли на фінансовий результат:

— дохід у вигляді комісійної винагороди

703

791

1000,00

— собівартість посередницької послуги

791

903

600,00

— дохід від реалізації товарів

702

791

35000,00

— вирахування з доходу

791

704

35000,00

* Комісіонер відображає прийнятий товар у позабалансовому обліку виходячи з його продажної вартості з урахуванням ПДВ.

** За умовами прикладу комісійну винагороду комісіонер утримує з виручки, а не отримує окремим платежем від комітента. Тому податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з суми комісійної винагороди безпечніше нарахувати на дату отримання від покупця коштів за проданий товар. Адже саме ця дата буде для комісіонера першою подією.

Договір комісії на купівлю

Такий договір передбачає, що одна сторона (комісіонер) придбаває за дорученням іншої сторони (комітента) товарно-матеріальні цінності за винагороду від свого імені, але за рахунок комітента.

Основні облікові нюанси операцій у межах договору комісії на купівлю знайдете в наступній таблиці.

Порядок обліку за договором комісії на купівлю

Порядок обліку

Комітент

Комісіонер

Облік коштів, спрямованих на закупівлю товарів

Відображає суми таких коштів за дебетом субрахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами»

Відображає суми таких коштів за кредитом субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

Облік придбаних товарів

Зараховує отримане від комісіонера майно до складу запасів (Дт 20, 28 тощо) або необоротних активів (Дт 15) за первісною вартістю

Відображає майно, придбане для комітента, на позабалансовому субрахунку 025 «Матеріальні цінності довірителя»

Облік комісійної винагороди

Не збільшує на суму комісійної винагороди первісну вартість запасів або необоротних активів, які придбав за допомогою комісіонера. Цю суму він відображає у складі витрат (Дт 949 або 977) за датою акта*

Показує суму комісійної винагороди у складі доходу у момент підписання акта* (Кт 703). Одночасно з визнанням доходу списує собівартість посередницьких послуг (Дт 903)

* Цей момент може збігатися з датою підписання звіту комісіонера.

Приклад. Комісіонер отримав доручення придбати товар певної номенклатури, загальна вартість якого не перевищує 27000 грн. (у тому числі ПДВ — 4500 грн.). Комісіонер виконав доручення за договором комісії належним чином.

Сума комісійної винагороди становить 1320 грн. (у тому числі ПДВ — 220 грн.). Цю суму перераховано комісіонеру після складання акта приймання-передачі результатів наданих комісійних послуг. Витрати комісіонера, безпосередньо пов’язані з виконанням договору комісії (собівартість комісійної послуги), становлять 360 грн.

Дивіться, як такі операції відобразити в обліку комітента та комісіонера:

Бухоблік операцій за договором комісії на купівлю

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухоблік

Сума,

грн.

Дт

Кт

Облік у комітента

1

Перерахували комісіонеру кошти для купівлі товару

371

311

27000,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

(за наявності зареєстрованої податкової накладної)

641/

ПДВ

644

4500,00

3

Отримали товар від комісіонера

281

631

22500,00

4

Списали суму раніше відображеного податкового кредиту з ПДВ

644

631

4500,00

5

Здійснили залік заборгованостей

631

371

27000,00

6

Підписали акт приймання-передачі результатів наданих комісійних послуг

949

685

1100,00

7

Відобразили податковий кредит з ПДВ виходячи з суми комісійної винагороди (за наявності зареєстрованої податкової накладної)

641/

ПДВ

685

220,00

8

Перерахували винагороду комісіонеру

685

311

1320,00

9

Віднесли на фінансовий результат витрати у вигляді винагороди комісіонеру

791

949

1100,00

Облік у комісіонера

1

Отримали кошти від комітента для придбання товару

311

685

27000,00

2

Нарахували податкові зобов’язання з ПДВ

643

641/ПДВ

4500,00

3

Отримали товар від постачальника

025

27000,00*

4

Відобразили суму податкового кредиту з ПДВ

(за наявності зареєстрованої податкової накладної)

641/

ПДВ

644

4500,00

5

Відобразили заборгованість перед постачальником за товар

685

631

27000,00

6

Перерахували постачальнику плату за товар

631

311

27000,00

7

Передали товар комітенту

025

27000,00

8

Списали відображені раніше суми податкового кредиту та податкових зобов’язань з ПДВ

644

643

4500,00

9

Підписали акт наданих посередницьких послуг

361

703

1320,00

10

Відобразили податкові зобов’язання з ПДВ

703

641/ПДВ

220,00

11

Списали собівартість посередницької послуги

903

23

360,00

12

Отримали комісійну винагороду

311

361

1320,00

13

Віднесли на фінансовий результат:

— дохід у вигляді комісійної винагороди

703

791

1100,00

— собівартість посередницької послуги

791

903

360,00

* У позабалансовому обліку комісіонера прийнятий товар відображають виходячи з його повної вартості з урахуванням ПДВ.

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
110239 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно