Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, листопад, 2017/№47
Друкувати

Інвентаризація «відпускного» резерву: зробити і забути

Біляєва Олена, податковий експерт, Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці, buhgalter911@mail.ua
Наприкінці року за бухгалтером «ходить тінню» в тому числі й обов’язок проінвентаризувати залишок резерву відпусток на кінець 2017 року! Зараз допоможемо вам цієї «тіні» позбутися.

З метою рівномірного включення у витрати виплат, передбачуваних у майбутньому, підприємства створюють забезпечення майбутніх витрат і платежів. Порядок створення забезпечень і відображення їх в обліку регулює П(С)БО 11 «Зобов’язання». Забезпечення створюють для відшкодування майбутніх операційних витрат, зокрема на (п. 13 П(С)БО 11):

— виплату відпускних працівникам;

— виконання гарантійних зобов’язань тощо.

Такі суми підприємство обліковує на рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів».

Усі невикористані забезпечення підлягають обов’язковій щорічній інвентаризації в період до 2 місяців до дати балансу (і в разі потреби — коригуванню) (п. 10 розд. I, п. 8.1 розд. III Положення № 879*).

* Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879.

«Відпускний» резерв

Обов’язковість створення резерву відпусток передбачена п. 11 П(С)БО 11 і п. 7 П(С)БО 26 «Виплати працівникам». «Повз» можуть проходити (самі вирішують, створювати їм резерв чи ні) лише юрособи-єдиноподатники групи 3 і суб’єкти мікропідприємництва .

Свій вибір їм варто закріпити в наказі про облікову політику.

Причому поки що ще орієнтуємося на старі «мікрокритерії» з ч. 3 ст. 55 ГКУ. А з нового року перейдемо на нові — із Закону про бухоблік**.

** Про нові критерії класифікації підприємств можете прочитати в статті «Аналізуємо зміни до Закону про бухоблік» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 45).

З порядком розрахунку й обліку резерву відпусток ви вже могли ознайомитися в наших матеріалах***. Тут ми лише коротко нагадаємо, що резерв відпусток створюють тільки для оплати:

*** Див., зокрема, статті: «Якщо не створили відпускного резерву: відповідальність, донарахування заднім числом» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 20), «Резерв відпусток: ваші запитання — наші відповіді» (журнал «Бухгалтер 911», 2016, № 23).

— щорічних (основної і додаткових) відпусток, а також додаткових відпусток «на дітей». Відповідно резерв на оплату творчих, навчальних та інших відпусток не створюють;

— компенсації за невикористану відпустку;

— ЄСВ у частині нарахувань на суми вказаних вище відпускних і компенсацій.

Для обліку резерву відпусток призначений субрахунок 471 «Забезпечення виплат відпусток».

Інвентаризація резерву

На нашу думку, переглядати (інвентаризувати) залишок «відпускного» резерву достатньо один раз на рік (на кінець звітного року). Підштовхує до такого висновку п. 8.2 Положення № 879.

Хоча якщо у вас є час і бажання, то можете робити це раз на квартал (на кожну дату балансу).

Навіщо потрібна ця інвентаризація? Щоб перевірити обґрунтованість залишку резерву відпусток на дату її проведення.

Як визначити залишок резерву відпусток на кінець року? Для цього вам необхідно знати по кожному працівникові:

1) кількість невикористаних днів щорічної і «дитячої» (за наявності права на неї) відпусток;

2) середньоденну зарплату (див. п. 8.2 розд. III Положення № 879) (перша частина формули, див. нижче). Її ви розраховуєте відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (ср. ). Тобто за тими ж правилами, що і середньоденну для оплати періоду відпустки.

А тепер власне формула розрахунку залишку резерву відпусток (Рзал) по кожному працівникові. Виглядає вона так:

Рзал = ЗП : (Дк - Дсв - Ч) х Двідп х Кєсв,

де ЗП — фактично нарахована заробітна плата за попередні 12 календарних місяців або за фактично відпрацьований період (з 1-го по 1-ше число), якщо співробітник пропрацював менше року;

Дк — кількість календарних днів у розрахунковому періоді;

Дсв — кількість святкових і неробочих днів (див. ст. 73 КЗпП) у розрахунковому періоді;

Ч — час, протягом якого працівник відповідно до чинного законодавства або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково в розрахунковому періоді;

Двідп — кількість невикористаних днів відпусток;

Кєсв — коефіцієнт, що збільшує резерв відпусток на суму нарахувань ЄСВ. Його ви визначали на початку року, щоб обчислити місячну суму відрахувань на створення резерву відпусток. Для цього використовували формулу: Кєсв = 1 + Сєсв : 100 %, де Сєсв — ставка ЄСВ. У загальному випадку він дорівнює 1,22.

Ставка ЄСВ для звичайних роботодавців-юросіб на зарплату працівників-інвалідів — 8,41 %, на зарплату інших працівників — 22 %.

Зазначимо: оскільки щомісячний розмір «відпускного» забезпечення п. 14 П(С)БО 11 пропонує розраховувати за іншим алгоритмом, можна не сумніватися, що в результаті інвентаризації виникне необхідність або донарахувати, або сторнувати суму забезпечення .

Залишок резерву відпусток підрахували? Тоді порівнюємо отриману величину з сальдо за кредитом субрахунку 471. Якщо залишок «відпускного» резерву виявився більшим, ніж сальдо за кредитом субрахунку 471, то на різницю донараховуємо резерв, тобто збільшуємо його. Робимо це тією ж проводкою, що і при стандартному нарахуванні резерву: Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 471.

У зворотній ситуації, коли сальдо за кредитом субрахунку 471 виявилося більшим за розраховану суму, на різницю зменшуємо резерв:

— або сторнуємо надлишок проводкою (методом «червоне сторно»): Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 471, як пропонує п. 18 П(С)БО 11,

— або включаємо його до складу доходу звітного періоду (Дт 471 — Кт 719 «Інші доходи від операційної діяльності»), як встановлює п. 5 цього Положення.

Ви не помилитеся, якщо виберете будь-який із цих двох варіантів.

Хоча нам більше до душі підхід, за якого надмірно нараховану суму резерву відпусток включають у дохід.

Тепер усе це давайте розглянемо на прикладі.

Приклад. На 31.12.2017 р. у 4 працівників адміністрації підприємства залишилися невикористані дні відпустки. Дані про кількість днів невикористаної відпустки, фонд оплати праці, кількості днів розрахункового періоду по цих працівниках представимо в таблиці.

Вихідні дані для проведення інвентаризації «відпускного» резерву

з/п

П. І. Б.

Кількість невико-

ристаних

днів

відпустки

Кількість

кален-

дарних

днів

у розра-

хунко-

вому

періоді

Кількість святкових

днів

у роз-

рахун-

ковому

періоді

Нарахована заробітна

плата

за розрахун-

ковий

період, грн.

Середньо-

денна

заробітна плата, грн.

(гр. 6 :

: (гр. 4 - гр. 5))

Сума,

що

облікову-

ється

в резерві

відпусток,

грн.

(гр. 7 х

х гр. 3)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Дорош Т. А.

24

365

11

43800,00

123,73

2969,52

2

Степанова О. І.

14

365

11

49200,00

138,98

1945,72

3

Топорков Д. Р.

7

365

11

56000,00

158,19

1107,33

4

Осецька Є. В.

8

118

1

18250,00

155,98

1247,84

Разом

7270,41

Серед працівників підприємства немає таких, до зарплати яких застосовується спеціальна ставка ЄСВ (у всіх ставка ЄСВ — 22 %).

Розраховуємо суму забезпечення на дату балансу:

7270,41 грн. х 1,22 = 8869,90 грн.,

де 1,22 — коефіцієнт, що коригує резерв на суму ЄСВ, який розрахований так: 1 + 22 % : 100 % = 1,22.

За станом на 31.12.2017 р. залишок забезпечення на оплату відпусток (кредитове сальдо рахунку 471) складає:

варіант 1 — 9150,00 грн. У цьому випадку потрібно зменшити резерв відпусток на суму 280,10 грн. (9150,00 - 8869,90). Для цього робимо запис: Дт 471 — Кт 719;

варіант 2 — 8200,00 грн. У цьому випадку потрібно донарахувати резерв відпусток на суму 669,90 грн. (8869,90 - 8200,00). У бухобліку роблять запис: Дт 92 — Кт 471.

Залишок коштів на оплату відпусток відображають у рядку 1660 «Поточні забезпечення» Балансу (форма № 1).

Малі підприємства показують суми забезпечення на оплату відпусток за рядком 1595 «Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення» форми № 1-м або № 1-мс.

Витрати на створення резерву відпусток потраплять у Звіт про фінрезультати (форми № 2, 2-м або № 2-мс) у розрізі відповідних видів витрат. Тобто вони братимуть участь у формуванні фінрезультату до оподаткування, на підставі якого визначається об’єкт обкладення податком на прибуток.

На щастя, жодних різниць, на які слід було б коригувати бухобліковий фінрезультат, у податковоприбутковому обліку не виникатиме .

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам