Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


21.04.17
23231 41 Печатать

Доопрацьовано проект Постанови щодо перевірок Держпраці

Нагадуємо, що Державна регуляторна служба не погодила початковий проект Постанови Кабміну щодо перевірок дотримання трудового законодавства.  

Доопрацьований проект Постанови надано на повторне погодження ДРС. З повним текстом документу можна ознайомитись за посиланням.

Проектом планується затвердити:

Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю;

Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю;

Положення про порядок видачі посадовим особам виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад посвідчень інспектора праці.

Згідно з проектом, державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюватиметься у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці:

Держпраці та її територіальних органів;    

виконавчими органами міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад (з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин).

Інспекційні відвідування проводяться:

1) за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;

2) за зверненням фізичної особи, відносно якої порушено правила оформлення трудових відносин;

3) за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятого за результатами аналізу інформації, отриманої з загальнодоступних джерел;

4) за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю;

5) за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю) про виявлені в ході виконання ними контрольних повноважень ознак порушення законодавства про працю;

6) за інформаціею:

- Держстату та його територіальних органів щодо наявності заборгованості із виплати заробітної плати;

- ДФС та їі територіальних органів щодо:

невідповідності кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності; 

фактів порушення законодавства про працю, виявлених у ході здійснення контрольних повноважень;

фактів здійснення господарської діяльності без державної реестрації у порядку, встановленому законом;

роботодавців, що мають заборгованість зі сплати ЄСВ;

- Пенсійного Фонду України та його територіальних органів щодо:

роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімальної;

роботодавців, у яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;

роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків;

працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами у одного роботодавця більше року; 

роботодавців, по яких у працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці (відпустка без збереження заробітної плати без дотримання вимог Кодексу Законів про працю України та Закону України "Про відпустки";

протягом року не підвищувалась заробітна плата, або сума підвищення становить менше суми нарахованої індексації;

роботодавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів;

роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у яких протягом місяця відбулось скорочення на 10 і більше відсотків працівників;

7) за інформаціею профспілкових органів щодо порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлених в ході здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю. 

При проведенні інспекційного відвідування інспектор праці повинен пред'явити об'єкту відвідування або уповноваженій ним особі свое службове посвідчення

Тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати десяти робочих днів, для суб'єктів мікропідприемництва та малого підприемництва - двох робочих днів.

Проектом передбачено, що інспектори праці за наявності службового посвідчення мають право безперешкодно, без попереднього повідомлення здійснювати інспекційні відвідування, у тому числі:

1) при проведенні інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, визначених Порядком, самостійно безперешкодно, без попереднього повідомлення і в будь-яку годину доби проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об'єкта відвідування, в яких використовуеться наймана праця;

2) ознайомлюватись з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їхньої відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об'єктом відвідування їх копії або витяги; 

3) наодинці або в присутності свідків ставити керівнику та / або працівникам об'єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та / або письмові пояснення;

4) за наявності ознак кримінального правопорушення та / або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;

5) на надання місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

6) фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;

7) отримувати від органів державної влади інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування;

8) фіксувати процес здійснення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи їх здійсненню. 

Вимога інспектора праці про надання об'єктом відвідування для ознайомлення документів та / або їх копій чи витягів з документів, пояснень, доступу до приміщень, організації робочого місця, внесена в межах повноважень, є обов'язковою для виконання. 

Забороняється вилучати у об'єктів відвідування оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп'ютерів і їхніх частин. 

У разі створення об'єктом відвідування перешкод у діяльності інспектора праці (відмова у допуску до проведення відвідування (ненадання інформації, необхідної для проведення інспекційного відвідування; перешкода у виконанні інших повноважень), відсутності об'єкта відвідування або уповноваженої ним особи за місцем знаходження (адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інших документах, що стали підставою проведення відвідування), відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю складається акт про неможливість проведення інспекційного відвідування із зазначенням відповідних причин, який за можливості підписується керівником об'єкта відвідування або іншою уповноваженою особою.

У разі створення об'єктом відвідування перешкод у його проведенні або відсутності об'єкта відвідування за місцем знаходження копія акта про неможливість проведення інспекційного відвідування направляеться до органів, яким підпорядкований об'єкт відвідування (за наявності), для вжитгя заходів із усунення перешкод і забезпечення присутності об'єкта відвідування за своїм місцем знаходження.

У разі відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, об'єкту відвідування направляеться копія акта про неможливість проведення інспекційного відвідування та письмова вимога із зазначенням строку поновлення документів. На час виконання такої вимоги строк проведення інспекційного відвідування зупиняється. 

Порядок застосування заходів впливу у зв'язку з порушенням законодавства про працю

При наявності порушень вимог законодавства про працю, зафіксованих актом інспекційного відвідування або актом невиїзного інспектування, після розгляду зауважень об'єкта відвідування (у разі їх надходження) інспектор праці проводить аналіз матеріалів інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, за результатами якого вносить припис та / або вживає заходів щодо притягнення винної в допущенні порушень посадової особи до встановленої законом відповідальності.

У разі виконання вимог припису у встановлений у ньому термін заходи щодо притягнення об'єкта відвідування та його посадових осіб до відповідaльності не вживаються.

Заходи щодо притягнення об'єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності за використання праці неоформлених працівників, несвоєчасну та не у повному обсязі виплату заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекціиного відвідування.

Припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені до суду або в десятиденний строк з дати їх отримання до керівництва відповідного територіального органу Держпраці, керівництва Держпраці.

Подання у встановлений строк скарги призупиняє виконання припису або вимоги. 

Скарга розглядається у тридцятиденний строк із дати ії надходження, якщо інше не встановлено законом.

За результатами розгляду скарг вимоги приписів, рішення, прийняті на реалізацію визначених цим Порядком повноважень, можуть бути скасовані повністю або в окремій частині. 
 

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
 • Wonder woman
21.04.17 08:52

А что изменилось по сравнению с той ужасной редакцией, в которой инспектор приравнивался к Бэтмэну? По-моему, он и здесь может прилететь к вам на крыльях ночи без приказа)

Ответить
 • Kharkiv
21.04.17 09:18

Ну все, вступит в силу и у инспектора по труду больше полномочий, чем у следователя в рамках ДР

Ответить
 • кофе
21.04.17 09:24

я очень хочу что бы проверили все бюджетные офисы и начнут с себя и оплатят все дебильные штрафы

Ответить
 • Наталия
21.04.17 09:28

Ну,немножко как бы порадовало,что не сразу и не за все будут штрафовать,сначала будет "припис" по устранению недостатков,кроме случаев наличия неоформленных работников,невыплаты з/ты, оплата мин.гарантий-это без разговоров штраф, а в остальном -беспредел в посещении инспектора по труду.

Ответить
 • Гоша
21.04.17 09:36

Наталия, смею Вас разачаровать. В Постанове ни слова не сказано про штраф (320 000 грн.) за недопуск к проверке. Точнее - как понимать "недопуск"?. Если предприятие не может сразу предоставить все документы, то считается ли это -"недопуск"?

Ответить
 • Наталья
27.04.17 16:31

Гоша, нет, не считается. Вы не обязаны хранить документы на месте,вам будет нужно предоставить документы в назначенный срок. Мало того, если предпринимателя нет на месте, то никто из подчиненных не может вступить в переговоры о проверке.

Ответить
 • мимокрокодил
21.04.17 16:46

Гоша, Хороший вопрос и сразу ответ - не считается. Отсутствие документов - это отсутствие документов. А недопуск, это если вы станете в дверях и не будете пускать инспектора.

Ответить
 • Наталия
21.04.17 10:26

Для Гоши:"У разі створення об'єктом відвідування перешкод у діяльності інспектора праці (відмова у допуску до проведення відвідування (ненадання інформації, необхідної для проведення інспекційного відвідування; перешкода у виконанні інших повноважень), відсутності об'єкта відвідування або уповноваженої ним особи за місцем знаходження (адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інших документах, що стали підставою проведення відвідування), відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю складається акт про неможливість проведення інспекційного відвідування із зазначенням відповідних причин, який за можливості підписується керівником об'єкта відвідування або іншою уповноваженою особою."

Ответить
 • Виктория
21.04.17 17:29

Наталия, наличие таких препятствий - проще простого. Придет инспектор в воскресенье или в 19-00 в будний день - и никто его не впустит, к примеру.

Ответить
 • бух
21.04.17 16:42

прийдет инспектор в 3 часа ночи - пропустили. Попросит трудовые (они закрыты в сейфе) - не предоставили документы? А если кадровик заболел или ключи дома оставил?

Ответить
 • Андрей
21.04.17 10:30

Очень понравилась фраза " наодинці або в присутності свідків ставити керівнику та / або працівникам об'єкта відвідування запитання", скорее всего наодинци будет и в пол куша.

Ответить
 • Кузя
21.04.17 10:31

Вот мне интересно. Проверка из-за; " невідповідності кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності; " А что у нас количество трудящихся нормируется как -то? Есть нормативка сколько людей должно делать ту или иную работу? Конечно, в бюджетной сфере расплодили тунеядцев и теперь частники, кто рационально подходит к использованию труда или использует современные машины/технологии в производстве, что сокращает потребность в человеческих ресурсах, должны оправдываться? Зашибись, правила.

Ответить
 • Ольга
24.04.17 13:33

Кузя, Согласна 100% Ни один частник не будет держать дармоедов как в бюджете

Ответить
 • Машуня
21.04.17 12:28

Кузя, а мне кажется что есть в этом рациональное зерно (если без перегибов, конечно). У меня недавно субподряд был. Срок выполнения работ 3 мес. По смете у генподрядчика 1920 чел-часов. У субподрядчика оформлен 1 дир. (по факту работает 4-6 чел. неоформленных). На балансе нет ни оборудования ни каких вообще ОС. Как может один дир выполнить эту работу за три мес. даже с учетом неучтенного оборудования? ))). Пришлось мне показывать 4 человек по ГПХ на 3 мес., что никто не пристебался.

Ответить
 • Гамма5
24.04.17 15:26

Машуня, а как знать заранее, что у субподрядчика люди не оформлены- он же не обязан мне при заключении договора предъявлять свое штатное или доказывать наявность оборудования и людей. у него в конце концов есть лицензия и это говорит, что у него есть и штат и оборудование для выполнения работ... а если он их у себя не проводит- так пусть органы, выдавшие лицензию отвечают за это!!!! А почему заказчик должен что-то придумывать???

Ответить
 • не удержалась
21.04.17 15:29

Машуня, также и субподрядчик может оформлять людей по дог. ЦПХ. Я знаю такие фирмы. Работы стабильной нет, чтобы держать в штате специалистов, берут по ЦПХ.

Ответить
 • Машуня
21.04.17 16:28

не удержалась, я и есть субподрядчик))) и брала 3-х по ГПХ + директор

Ответить
 • Буржуй
21.04.17 10:33

По моему легче ввести налог на тунеядство. Тогда работник будет сам себе лучшим проверяющим.А инспекторов убрать Вообще.Но наше государство не заинтересовано, чтобы налоги платили Все и пополнять бюджет. Властьимущих интересует чтобы, ручеек взяток струился снизу вверх. То же самое сейчас с блокировкой НН. Центр будет блокировать, а Низы решать вопросы с разблокировкой и ездить в Киев. Круг замкнется. "Боже мой когда это все кончится?! -Никогда! -А что ты имеешь в виду паршивец ты этакий?"

Ответить
 • ///
21.04.17 13:44

Буржуй, данный налог не выход. в итоге работодатель может начать еще больше борзеть. помимо этого наше государство 100% создаст орган по тунеядству

Ответить
 • Виктор
21.04.17 11:16

Поконкретней и полегче ...

Ответить
 • бухгалтер Л
21.04.17 13:54

хотелось бы узнать мнение редакции данного журнала по след.вопросу : Проверять нас(работодателей) будет Держпраці (и не только), а вот где мы можем получить консультацию (желательно письменную) по вопросам труд.законодательства, И могут ли устно нас научить тому, что мы не знаем при оформлении документации по принятым работникам. Почему только контроль с их стороны за нами, а спросить нам некого. Управления труда не консультируют, Держпраці --- там никого вообще нет никогда на месте (они где-то на проверках....). Спросить каким должен быть табель учета раб.времени в обікновенном продмагазине, которых сотни тысяч в стране "при підсум.обліку роб.часу і тривалості роб.дня продавця 10-11 год. та як чередувати вихідні та роб дні, щоб не порушити закони ---- просто немає кого запитати" !!! Заранее СПАСИБО за ответы и советы.

Ответить
 • Света
24.04.17 13:06

бухгалтер Л, у нас в городе в Гоструда спросить можно, но инспектор сразу предупреждает, что ответит после того, как запишет должность спрашивателя, название предприятия и т.д. Только после этого "анкетирования" (все ответы он заносит в свою записную книжку) он дает ответ. Зачем записывает? Чтобы при проверке знать те слабые места данного предприятия. Это его ответ.

Ответить
 • Гамма5
24.04.17 15:29

Света, ну вы же сами себе и ответили!!! А потому называйтесь фирмой Зайка

Ответить
 • Наталія
21.04.17 14:27

Бухгалтер Л у мене теж це головний біль!

Ответить
 • Любовь
21.04.17 14:51

У инспекторов безграничное право, только у людей, которые работают, нет никаких прав. Хотелось как лучше, а получилось как всегда: игра в одни ворота

Ответить
 • Гамма5
24.04.17 15:33

Любовь, вот именно- те,к то получают зарплату из бюджета еще и бьют тех, кто им в этот бюджет налоги платит... ну просто классика- свинья под дубом вековым!!! Кто кому работу дает??? А вообще всех проверяющих надо гнать на производство- вот когда у нас появится реальная цифра безработных в том числе все бездельники госслужащие- пусть помогают сельское хозяйство и промышленность восстанавливать!!!! может тогда почухаются наши боссы...хотя нет ничто их не интересует больше, чем они сами!!!!

Ответить
 • Нона
21.04.17 15:57

Доброго дня! Вибачте питання не по темі, користувались на фірмі мобільними інтертелеком, але дуже спортився зв'язок- скажіть будь-ласка, ким краще замінити, щоб ПН реєструвались та Акти давали вчасно ??

Ответить
 • Александр
21.04.17 16:25

Нона, Обыкновенным проводным интернетом, у меня например Аваст тормозит отправку НН, приходится на время отключать его

Ответить
 • Нона
21.04.17 16:34

Александр, ой извините, я не корректно задала вопрос, имела в виду интертелеком СДМА телефонную связь, для разговоров по телефону, просто думаю заключать договор с Укртелекомом или Киевстаром, знаю там были проблемы с получением документации для отражения затрат

Ответить
 • Машуня
21.04.17 18:10

Нона, ПрАТ "ДАТА ГРУП". ЄДРПОУ: 31720260. Оптоволокно. Скорость замечательная. Акты раз в месяц почтой - железно! НН регистрируют быстро. Цена вопроса 350 грн./мес. с НДС. Был проводной Укртелеком - сплошные нервы...

Ответить
 • Машуня
21.04.17 18:20

http://www.datagroup.ua/ru/kontaktyi/filialyi

Ответить
 • UA-Kyiv-Acc
21.04.17 17:05

Нона, Киевстар всегда вовремя присылает акты, регистрирует НН. Но связь отвратительная, и часто меняют тарифы никому об этом не сказав.

Ответить
 • Нона
21.04.17 16:36

может есть на рынке еще кто-то, посоветуйте пожалуйста

Ответить
 • UA-Kyiv-Acc
21.04.17 17:06

Нона, сейчас Лайф хорошо укрепился. Но по тарифам это индивидуально. Нужно консультироваться и прицениваться со всеми.

Ответить
 • Наталія
21.04.17 19:12

Підкажіть будь ласка, якщо в трудовій книжці зроблено 2 ідентичні записи, один запис в графі "Нагородження", а інший (такий самий) в графі "Відомості про роботу".Як бути???Хай залишається як є чи вимагати виправляти записи? хоча помилок в самому записі не має

Ответить
 • Ромашка
24.04.17 10:28

Наталія, ничего не надо исправлять,пусть все остается.

Ответить
 • Елена
22.04.17 19:13

Знаете, до недавнего времени для меня инспекторы по труду казались чем-то зловещим пока сама не столкнулась с недобросовесным работодателем. Вот и осталась одна надежда на инспектора как на Бога. Рабатала я на предприятии. Так как работу найти не так-то просто, стал выбор, или работа неофициально, или нет работы вообще. Проработав месяцев 8 меня "кишнули" не выплатив з/пл. Я оказалась сама с собой с этой проблеммой. Куда идти, кому жаловаться? Я никто и зовут меня никак. А у роботодателя есть не только связи но и ДЕНЬГИ, в месные органы жаловаться бесполезно. Как может защитить себя простой сельский житель? Вот тут-то ИНСПЕКТОР ГОСТРУДА ПОМОГИ ПЛЗ. Считайте это как зов о помощи.

Ответить
 • Гамма5
24.04.17 15:40

Елена, а чего ж вы не поискали еще... можно было искать даже когда работали уже без оформления... Конечно плохо, что вас кинули, но вам никто не мешал заключить письменный договор!!!! и даже если бы они его не провели в конце концов это тоже был бы повод для разбирательства. НО прежде всего каждый сам несет ответственность за то, как он позволяет издеваться над собой своим работодателям....

Ответить
 • Наталiя
24.04.17 12:06

Елена, знаете это надо было ждать 8 месяцев!!! Давно известно задержка з.п. более 3 месяцев не выплачивается! Уж извините за резкий тон, но как бухгалтер Вы должны знать! Даже если очень хочешь погасить 3 месячную задолженность , очень трудно.

Ответить
 • Нона
24.04.17 09:02

Спасибо всем за советы, буду думать что делать

Ответить
 • Кристина
24.04.17 18:50

Они хотят наделить правами проверяющих сотрудников облгосадминистраций или ОТГ , с разве на них не распространяется мораторий?

Ответить
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям